ภาษาไทย ๕ นาที

ภาษาไทย ๕ นาที เป็นบทความที่คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ท่านอาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ เขียนไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดี เดือนละ ๒ ครั้งและเขียนให้กรมประชาสัมพันธ์นำไปออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลบทความภาษาไทย ๕ นาที นี้นำมาจากหนังสือชื่อ "ภาษาไทยของเราดีเป็นศักดิ์เป็นศรีของชาติ" ซึ่งจัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานฉลองอายุ ๖ รอบ ของท่านอาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ซึ่งรวบรวมบทความไว้ถึงกว่า ๑๕๐ ตอน ๑๕๐ เรื่อง เรียกว่าภาษาไทย ๕ นาที ชุดที่ ๓ (ได้เคยจัดพิมพ์เผยแพร่ไปแล้ว ๒ ชุด) เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้สนใจทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ที่รักภาษาไทย น่าจะได้อ่านไว้ประดับความรู้และเผยแพร่ให้กว้างขวาง เป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนและเยาวชนไทย จึงได้นำมาเสนอไว้ ณ ที่นี้ จนกว่าจะครบ ๑๕๐ ตอนแล้ว ก็จะเสนอชุดที่ ๔ ที่ ๕ ต่อไป ขอเชิญท่านผู้สนใจทั้งหลายได้โปรดติดตามต่อ ๆ ไป...