Prev Index Next

Basic episode


คุณจอห์น นามสกุลสมิธ เป็นคนอเมริกัน
khun cɔ̀ɔn naamsakun samít pen khon ameeríkan

เขาทำงานที่สถานทูตอเมริกัน
kháw thamŋaan thîi sathǎanthûut ameeríkan

บ้านของเขาอยู่ที่ถนนวิทยุ
bâan khɔ̌ɔŋ kháw yùu thîi thanǒn wítthayú

บ้านของเขาใหญ่และสบาย
bâan khɔ̌ɔŋ kháw yày lɛ́ sabaay

คุณจอห์นมาจากเมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด
khun cɔ̀ɔn maa càak mʉaŋ deenwəə rát khoolooraadôo

ภรรยาของเขาชื่อมาเรีย มาจากเมือง สปริงฟีลด์ รัฐเวอร์จิเนีย
phanrayaa khɔ̌ɔŋ kháw chʉ̂ʉ maaria maa càak mʉaŋ sapriŋfiin rát wəəcìnia

ภรรยาคุณจอห์นสวยมาก
phanrayaa khun cɔ̀ɔn sǔay mâak

คุณจอห์นพูดภาษาไทยเก่งมาก
khun cɔ̀ɔn phûut phaasǎa thay kèŋ mâak

เขาเคยเรียนภาษาไทยที่โรงเรียนสอนภาษาของกระทรวงต่างประเทศ
kháw khəəy rian phaasǎa thay thîi rooŋrian sɔ̌ɔn phaasǎa khɔ̌ɔŋ kràsuaŋtàaŋpràthêet

เขาอ่านภาษาไทยได้ดี แต่เขียนไม่เป็น
kháw àan phaasǎa thay dâay dii tɛ̀ɛ khǐan mây pen

เขาชอบพูดภาษาไทยกับคนไทยเสมอ
kháw chɔ̂ɔp phûut phaasǎa thay kàp khon thay samə̌ə

ภรรยาของเขาพูดภาษาไทยได้ดีเหมือนกัน
phanrayaa khɔ̌ɔŋ kháw phûut phaasǎa thay dâay dii mʉ̌ankan

เขาไม่เคยเรียนภาษาไทยที่โรงเรียน
kháw mâykhəəy rian phaasǎa thay thîi rooŋrian

เขาเรียนจากคนไทยในตลาด ร้านขายของ และตามถนน
kháw rian càak khon thay nay talàat ráan khǎay khɔ̌ɔŋ lɛ́ taam thanǒn

Questions on basic episode

1. คุณจอห์นนามสกุลอะไร
khun cɔ̀ɔn naamsakun àray
2. เขาเป็นคนชาติอะไร
kháw pen khon châat àray
3. เขาทำงานที่ไหน
kháw thamŋaan thîinǎy
4. บ้านของเขาอยู่ที่ไหน
bâan khɔ̌ɔŋ kháw yùu thîinǎy
5. คุณจอห์นมาจากรัฐอะไร เมืองอะไร
khun cɔ̀ɔn maa càak rát àray mʉaŋ àray
6. ภรรยาของเขาชื่ออะไร
phanrayaa khɔ̌ɔŋ kháw chʉ̂ʉ àray
7. ภรรยาของเขามาจากไหน
phanrayaa khɔ̌ɔŋ kháw maa càak nǎy
8. คุณจอห์นพูดภาษาไทยได้ไหม
khun cɔ̀ɔn phûut phaasǎa thay dâay mǎy
9. เขาอ่านภาษาไทยได้ไหม
kháw àan phaasǎa thay dâay mǎy
10. เขาเขียนภาษาไทยได้ไหม
kháw khǐan phaasǎa thay dâay mǎy
11. ภรรยาของเขาพูดภาษาไทยได้ไหม
phanrayaa khɔ̌ɔŋ kháw phûut phaasǎa thay dâay mǎy
12. เขาเคยเรียนที่โรงเรียนไหม
kháw khəəy rian thîi rooŋrian mǎy
13. เขาเรียนภาษาไทยจากใคร
kháw rian phaasǎa thay càak khray

Grammar drills

The purpose of the drills 3.1 to 3.15 is to improve fluency. Therefore, they should be done rapidly, so that the student will learn to respond automatically.

Response drill


Model: Teacher: มีบุหรี่ไหมครับ
mii bùrìi mǎy khráp
Do you have a cigarette?
Student (affirmative): มีครับ
mii khráp
Yes, I do.
Student (negative): ไม่มีครับ
mây mii khráp
No, I don't.
Cue words: ดินสอ
dinsɔ̌ɔ
หนังสือ
naŋsʉ̌ʉ
แผนที่
phɛ̌ɛnthîi
เก้าอี้
kâwîi
หนังสือพิมพ์
naŋsʉ̌ʉphim
รูป
rûup
กระดาษ
kràdàat
เงิน
ŋən
สมุด
samùt
ไฟ
fay
ปากกา
pàakkaa
โต๊ะ
นาฬิกา
naalíkaa
เพื่อน
phʉ̂an
ครู
khruu

Repeat the above drill using negative questions, (ไม่มีบุหรี่หรือครับ /mây mii bùrìi rʉ̌ʉ khráp/)

Response drill


Perform as in the previous drill.

Model: Teacher: แผนที่ดีไหม
phɛ̌ɛnthîi dii mǎy
Is the map good?
Student (affirmative): ดีครับ
dii khráp
Yes, it is.
Student (negative): ไม่ดีครับ
mây dii khráp
No, it isn't.
Cue words: หนังสือ
naŋsʉ̌ʉ
ดินสอ
dinsɔ̌ɔ
เขา
kháw
นาฬิกา
naalíkaa
โรงเรียน
rooŋrian
สมุด
samùt
ครู
khruu
อากาศ
aakàat
ปากกา
pàakkaa
กระดาษ
kràdàat

Repeat this drill using negative questions.

Response drill


Perform as in Drill a.

Model: Teacher: อากาศดีไหม
aakàat dii mǎy
Is the weather good?
Student (affirmative): ดีครับ
dii khráp
Yes, it is.
Student (negative): ไม่ดีครับ
mây dii khráp
No, it isn't.
Cue words: หนาว
nǎaw
ดี
dii
คุณ
khun
อาหาร
aahǎan
สวย
sǔay
ร้อน
rɔ́ɔn
รูป
rûup
เขา
kháw
ปากกา
pàakkaa
ดี
dii

Repeat this drill using negative questions.

Response drill


Question Response
1. หนังสือเล่มไหนดี
naŋsʉ̌ʉ lêm nǎy dii
เล่มนั้น
lêm nán
2. เก้าอี้ตัวไหนดี
kâwîi tua nǎy dii
ตัวนั้น
tua nán
3. ผู้ชายคนไหนพูดภาษาไทยเก่ง
phûuchaay khon nǎy phûut phaasǎa thay kèŋ
คนนั้น
khon nán
4. นางพยาบาลคนไหนสวย
naaŋphayaabaan khon nǎy sǔay
คนนั้น
khon nán
5. ดินสอแท่งไหนดี
dinsɔ̌ɔ thɛ̂ŋ nǎy dii
แท่งนั้น
thɛ̂ŋ nán
6. โต๊ะตัวไหนสวย
tó tua nǎy sǔay
ตัวนั้น
tua nán
7. เจ้าหน้าที่คนไหนหนาว
câwnâathîi khon nǎy nǎaw
คนนั้น
khon nán
8. รูปใบไหนสวย
rûup bay nǎy sǔay
ใบนั้น
bay nán
9. แผนที่แผ่นไหนดี
phɛ̌ɛnthîi phɛ̀ɛn nǎy dii
แผ่นนั้น
phɛ̀ɛn nán
10. ครูคนไหนชื่อจอห์น
khruu khon nǎy chʉ̂ʉ cɔ̀ɔn
คนนั้น
khon nán

Repeat this drill using นี้ /níi/ for นั้น /nán/ in the responses.

Response drill


Question Response
1. คุณเคยเป็นทหารไหม
khun khəəy pen thahǎan mǎy
เคยครับ
khəəy khráp
2. คุณเคยไปปารีสไหม
khun khəəy pay paarîit mǎy
เคยครับ
khəəy khráp
3. คุณเคยไปเที่ยวกรุงโรมไหม
khun khəəy pay thîaw kruŋ room mǎy
เคยครับ
khəəy khráp
4. คุณเคยทำงานที่ยูซิสไหม
khun khəəy thamŋaan thîi yuusít mǎy
เคยครับ
khəəy khráp
5. คุณเคยเรียนภาษาพม่าไหม
khun khəəy rian phaasǎa phamâa mǎy
เคยครับ
khəəy khráp
6. คุณเคยอยู่ต่างประเทศไหม
khun khəəy yùu tàaŋpràthêet mǎy
เคยครับ
khəəy khráp
7. คุณเคยกินอาหารไทยไหม
khun khəəy kin aahǎan thay mǎy
เคยครับ
khəəy khráp
8. คุณเคยเป็นนิสิตจุฬาฯ ไหม
khun khəəy pen nísìt cùlaa mǎy
เคยครับ
khəəy khráp
9. คุณเคยสอนหนังสือไหม
khun khəəy sɔ̌ɔn naŋsʉ̌ʉ mǎy
เคยครับ
khəəy khráp
10. คุณเคยมีรถฝรั่งไหม
khun khəəy mii rót faràŋ mǎy
เคยครับ
khəəy khráp

Repeat the above drill with negative responses: (ไม่เคย /mây khəəy/) Repeat the above drill with negative questions.

Response drill


Question Response
1. คุณขับรถเป็นไหม
khun khàp rót pen mǎy
เป็นครับ
pen khráp
2. คุณทำกับข้าวเป็นไหม
khun thamkàpkhâaw pen mǎy
เป็นครับ
pen khráp
3. คุณเล่นดนตรีเป็นไหม
khun lên dontrii pen mǎy
เป็นครับ
pen khráp
4. คุณว่ายน้ำเป็นไหม
khun wâaynám pen mǎy
เป็นครับ
pen khráp
5. คุณพิมพ์หนังสือเป็นไหม
khun phimnaŋsʉ̌ʉ pen mǎy
เป็นครับ
pen khráp
6. คุณอ่านหนังสือไทยเป็นไหม
khun àan naŋsʉ̌ʉ thay pen mǎy
เป็นครับ
pen khráp
7. คุณพูดภาษาญวนเป็นไหม
khun phûut phaasǎa yuan pen mǎy
เป็นครับ
pen khráp

Repeat the drill with negative responses: ไม่เป็น /mây pen/ .

Response drill


(Repeat drill f substituting ได้ /dâay/ for เป็น /pen/ in questions and responses.)

Response drill


(Repeat drill f substituting เก่ง /kèŋ/ for เป็น /pen/ in questions and responses.)

Note: In drills f, g, and h, the questions may be asked in the negative, as in the following examples:
From drill f: คุณขับรถไม่เป็นหรือครับ /khun khàp rót mây pen rʉ̌ʉ khráp/
From drill g: คุณขับรถไม่ได้หรือครับ /khun khàp rót mây dây rʉ̌ʉ khráp/
From drill h: คุณขับรถไม่เก่งหรือครับ /khun khàp rót mây kèŋ rʉ̌ʉ khráp/

Response drill


(Repeat drill f substituting ได้ดี /dâay dii/ for เป็น /pen/ in the questions and ดี /dii/ for เป็น /pen/ in answers.)

Response drill


Give a negative response to each question.

Question Response
1. เมื่อวานนี้ไปธนาคารหรือเปล่า
mʉ̂awaan níi pay thanaakhaan rʉ̌ʉplàaw
ไม่ได้ไป
mây dây pay
Did you go to the bank yesterday? No, I didn't.
2. เมื่อวานนี้ไปดูหนังหรือเปล่า
mʉ̂awaan níi pai duu nǎŋ rʉ̌ʉplàaw
ไม่ได้ไป
mây dây pay
Did you go to the movies yesterday? No, I didn't.
3. เมื่อกี้นี้ไปทานกาแฟหรือเปล่า
mʉ̂akîiníi pay thaan kaafɛɛ rʉ̌ʉplàaw
ไม่ได้ไป
mây dây pay
Did you go drink coffee a short time ago? No, I didn't.
4. เมื่อคืนนี้ดูทีวีหรือเปล่า
mʉ̂akhʉʉnníi duu thiiwii rʉ̌ʉplàaw
ไม่ได้ดู
mây dây duu
Did you watch TV last night? No, I didn't.
5. เมื่อเช้านี้มาโรงเรียนหรือเปล่า
mʉ̂acháwníi maa rooŋrian rʉ̌ʉplàaw
ไม่ได้มา
mây dây maa
Did you come to school this morning? No, I didn't.
6. เมื่อวานนี้ไปว่ายน้ำหรือเปล่า
mʉ̂awaan níi pay wâaynám rʉ̌ʉplàaw
ไม่ได้ไป
mây dây pay
Did you go swimming yesterday? No, I didn't.

Response drill


Give a negative response to each question.

Question Response
1. เขาอยู่ไหม
kháw yùu mǎy
ไม่อยู่
mây yùu
Is he in? No, he isn't.
2. ครูอยู่ไหม
khruu yùu mǎy
ไม่อยู่
mây yùu
Is the teacher in? No, she isn't.
3. ภรรยาคุณอยู่ไหม
phanrayaa khun yùu mǎy
ไม่อยู่
mây yùu
Is your wife in? No, she isn't.
4. หมออยู่ไหม
mɔ̌ɔ yùu mǎy
ไม่อยู่
mây yùu
Is the doctor in? No, he isn't.
5. น้องสาวคุณอยู่ไหม
nɔ́ɔŋsǎaw khun yùu mǎy
ไม่อยู่
mây yùu
Is your younger sister in? No, she isn't.
Respond affirmatively to the questions above.

Respond affirmatively to the questions above.

Response drill


Give a negative response to each question.*

Question Response
1. โรงเรียนนั้นอยู่ในกรุงเทพฯ หรือเปล่า
rooŋrian nán yùu nay kruŋthêep rʉ̌ʉplàaw
ไม่ได้อยู่
mây dây yùu
Is that school in Bangkok? No, it isn't.
2. อุดรอยู่ภาคอีสานหรือเปล่า
ùdɔɔn yùu phâak iisǎan rʉ̌ʉplàaw
ไม่ได้อยู่
mây dây yùu
Is Udorn in N.E. Thailand? No, it isn't.
3. สถานกงสุลไทยอยู่ที่เมืองนิวยอร์กหรือเปล่า
sathǎankoŋsǔn thay yùu thîi mʉaŋ newyɔ̂ɔk rʉ̌ʉplàaw
ไม่ได้อยู่
mây dây yùu
Is the Thai consulate in New York city? No, it isn't.
4. ยูซอมอยู่ถนนสีลมหรือเปล่า
yuusɔ̂ɔm yùu thanǒn sǐilom rʉ̌ʉplàaw
ไม่ได้อยู่
mây dây yùu
Is USOM on Silom Street? No, it isn't.
5. บ้านคุณอยู่ถนนสาธรหรือเปล่า
bâan khun yùu thanǒn sǎathɔɔn rʉ̌ʉplàaw
ไม่ได้อยู่
mây dây yùu
Is your house on Sathorn Street? No, it isn't.

Respond affirmatively to the questions above.

*In drill k the subject of the sentence is an animate noun; in drill l it is an inanimate noun.

Observe the contrast in usage:

Drill K: Question: ... อยู่ไหม
...yùu mǎy
Answer: ไม่อยู่
mây yùu
Drill L: Question: ...อยู่...หรือเปล่า
...yùu...rʉ̌ʉplàaw
Answer: ไม่ได้อยู่
mây dây yùu

Response drill


Respond affirmatively to the invitations.

Invitation Response
1. ไปกินข้าวด้วยกันไหม
pay kin khâaw dûay kan mǎy
ไปครับ
pay khráp
Shall we go eat together? Yes, let's
2. ไปเที่ยวเมืองไทยด้วยกันไหม
pay thîaw mʉaŋ thay dûay kan mǎy
ไปครับ
pay khráp
Shall we take a pleasure trip to Thailand? Yes, let's do that.
3. ไปดูหนังด้วยกันไหม
pai duu nǎŋ dûay kan mǎy
ไปครับ
pay khráp
Shall we go to a movie? Yes, let's go
4. ไปซื้อของด้วยกันไหม
pay sʉ́ʉ khɔ̌ɔŋ dûay kan mǎy
ไปครับ
pay khráp
Shall we go shopping? Yes, let's.
5. ไปรับเพื่อนที่สถานีรถไฟด้วยกันไหม
pai ráp phʉ̂an thîi sathǎaniirótfay dûay kan mǎy
ไปครับ
pay khráp
Shall we go pick up (our) friend at the train station? Yes, let's go.

Respond negatively to the above invitations (ไม่ไป /mây pay/).

Response drill


Give negative responses to the questions.

Invitation Response
1. เขาจะไปซื้อของหรือ
kháw cà pay sʉ́ʉ khɔ̌ɔŋ rʉ̌ʉ
เปล่าครับ
plàw khráp
Is he going shopping? No, he isn't.
2. เขาจะไปเที่ยวหรือ
kháw cà pay thîaw rʉ̌ʉ
เปล่าครับ
plàw khráp
Is he going out? No, he isn't.
3. คุณจะทำอาหารหรือ
khun cà tham aahǎan rʉ̌ʉ
เปล่าครับ
plàw khráp
Are you going to cook? No, I'm not.
4. คุณจะเขียนจดหมายหรือ
khun cà khǐan còtmǎay rʉ̌ʉ
เปล่าครับ
plàw khráp
Are you going to write a letter? No, I'm not.
5. ภรรยาคุณจะไปเวียดนามหรือ
phanrayaa khun cà pay wîatnaam rʉ̌ʉ
เปล่าครับ
plàw khráp
Is your wife going to Vietnam? No, she isn't.
Give affirmative answers (ครับ /khráp/) to the above questions.

Response drill


Give affirmative answers.
Invitation Response
1. คุณกำลังจะไปซื้อของหรือครับ
khun kamlaŋ cà pay sʉ́ʉ khɔ̌ɔŋ rʉ̌ʉ khráp
ครับ
khráp
Are you on the point of going shopping? Yes, I am
2. ภรรยาคุณกำลังจะไปดูหนังหรือครับ
phanrayaa khun kamlaŋ cà pai duu nǎŋ rʉ̌ʉ khráp
ครับ
khráp
Is your wife just about ready to go to a movie? Yes, she is.
3. คุณกำลังจะไปซื้อหนังสือหรือครับ
khun kamlaŋ cà pay sʉ́ʉ naŋsʉ̌ʉ rʉ̌ʉ khráp
ครับ
khráp
Are you about to begin teaching? Yes, I am.
4. ลูกคุณกำลังจะไปโรงเรียนหรือครับ
lûuk khun kamlaŋ cà pay rooŋrian rʉ̌ʉ khráp
ครับ
khráp
Are your children just about to leave for school? Yes, they are.
5. ครูกำลังจะไปห้องแล็บหรือครับ
khruu kamlaŋ cà pay hɔ̂ŋ lɛ́p rʉ̌ʉ khráp
ครับ
khráp
Is the teacher on the point of going to the language lab? Yes, he is.

Respond negatively to the above questions.

Sentence Combination Drill


Using แต่ /tɛ̀ɛ/ 'but' as a linking word combine the two sentences to form a new one, as in the example below:

Sentence 1: เขาพูดภาษาไทยเป็น
kháw phûut phaasǎa thay pen
He can speak Thai.
Sentence 2: เขาเขียน (ภาษาไทย) ไม่เป็น
kháw khǐan (phaasǎa thay) mây pen
He can't write Thai.
New Sentence: เขาพูดภาษาไทยเป็น แต่เขียนไม่เป็น
kháw phûut phaasǎa thay pen tɛ̀ɛ khǐan mây pen
He can speak Thai, but (he) can't write it.
Sentences 1 & 2
1. เขาเป็นคนดี
kháw pen khon dii
เขาเป็นคนดี แต่ไม่สวย
kháw pen khon dii tɛ̀ɛ mây sǔay
เขาเป็นคนไม่สวย
kháw pen khon mây sǔay
2. เขาเป็นคนสวย
kháw pen khon sǔay
เขาเป็นคนสวย แต่ไม่ดี
kháw pen khon sǔay tɛ̀ɛ mây dii
เขาเป็นคนไม่ดี
kháw pen khon mây dii
3. เขาพูดเก่ง
kháw phûut kèŋ
เขาพูดเก่ง แต่ทำงานไม่เก่ง
kháw phûut kèŋ tɛ̀ɛ thamŋaan mây kèŋ
เขาทำงานไม่เก่ง
kháw thamŋaan mây kèŋ
4. เขาเป็นคนไทย
kháw pen khon thay
เขาเป็นคนไทย แต่พูดภาษาไทยไม่เป็น
kháw pen khon thay tɛ̀ɛ phûut phaasǎa thay mây pen
เขาพูดภาษาไทยไม่เป็น
kháw phûut phaasǎa thay mây pen
5. เขาหนาว
kháw nǎaw
เขาหนาว แต่ผมร้อน
kháw nǎaw tɛ̀ɛ phǒm rɔ́ɔn
ผมร้อน
phǒm rɔ́ɔn
6. เขาดี
kháw dii
เขาดี แต่ภรรยาเขาไม่ดี
kháw dii tɛ̀ɛ phanrayaa kháw mây dii
ภรรยาเขาไม่ดี
phanrayaa kháw mây dii
7. ผมพูดว่า 'ช่วยส่งหนังสือหน่อย'
phǒm phûut wâa 'chûay sòŋ naŋsʉ̌ʉ nɔ̀y'
ผมพูดว่า 'ช่วยส่งหนังสือหน่อย' แต่เขาส่งปากกา
phǒm phûut wâa 'chûay sòŋ naŋsʉ̌ʉ nɔ̀y' tɛ̀ɛ kháw sòŋ pàakkaa
เขาส่งปากกา
kháw sòŋ pàakkaa
8. นางพยาบาลอยู่
naaŋphayaabaan yùu
นางพยาบาลอยู่ แต่หมอไม่อยู่
naaŋphayaabaan yùu tɛ̀ɛ mɔ̌ɔ mây yùu
หมอไม่อยู่
mɔ̌ɔ mây yùu
9. ผมทำอาหารฝรั่งเศสได้
phǒm tham aahǎan faràŋsèet dâay
ผมทำอาหารฝรั่งเศสได้ แต่ไม่เก่ง
phǒm tham aahǎan faràŋsèet dâay tɛ̀ɛ mây kèŋ
ผมทำอาหารฝรั่งเศสไม่เก่ง
phǒm tham aahǎan faràŋsèet mây kèŋ
10. เขาเล่นเทนนิสได้
kháw lên thennít dâay
เขาเล่นเทนนิสได้ แต่ไม่เก่ง
kháw lên thennít dâay tɛ̀ɛ mây kèŋ
เขาเล่นเทนนิสไม่เก่ง
kháw lên thennít mây kèŋ

Exercise

  • Have each student tell his own life story in the manner of the Basic Episode (10.0).
  • When student A has finished his short biography, student B will ask student C questions about it. This procedure should continue until each student has taken all three roles.

Vocabulary

อ่าน
àan
to read
ชอบ
chɔ̂ɔp
to like, be fond of
โคโลราโด
khoolooraadôo
Colorado
สปริงฟีลด์
sapriŋfiin
Springfield
ตาม
taam
along, after; to follow
เวอร์จิเนีย
wəəcìnia
Virginia
Prev Index Next