Prev Index Next

Basic dialog


At the Language School

A. ที่โรงเรียนสอนภาษาที่คุณเรียน มีคนไทยหลายคนไหม
thîi rooŋrian sɔ̌ɔn phaasǎa thîi khun rian mii khon thay lǎay khon mǎy
At the language school where you studied are there many Thais?
B. หลายคน
lǎay khon
Yes, many.
A. มีนักเรียนภาษาไทยเท่าไร
mii nákrian phaasǎa thay thâwray
How many Thai language students are there?
B. ไม่ทราบครับ
mây sâap khráp
I don't know.
A. ในชั้นคุณมีนักเรียนกี่คน
nay chán khun mii nákrian kìi khon
How many students are there in your class?
B. ห้าคนครับ
hâa khon khráp
Five.
A. คุณเรียนอะไรกันบ้าง
khun rian àray kan bâaŋ
What (things) are you studying?
B. อ่าน พูด เขียน และแปล
àan phûut khǐan lɛ́ plɛɛ
Reading, speaking, writing, and translating.
A. เขาสอนภาษาอะไรบ้าง
kháw sɔ̌ɔn phaasǎa àray bâaŋ
What languages do they teach?
B. หลายภาษาครับ มีภาษาญวน ลาว ฝรั่งเศส สเปน และภาษาอื่นๆ
lǎay phaasǎa khráp mii phaasǎa yuan laaw faràŋsèet sapeen lɛ́ phaasǎa ʉ̀ʉn ʉ̀ʉn
Many languages. Vietnamese, Lao, French, Spanish, and other languages.
A. มีครูชาติต่างๆ (ทั้งหมด) เท่าไรครับ
mii khruu châat tàaŋ tàaŋ (tháŋmòt) thâwray khráp
Altogether how many teachers of different nationalities are there?
B. หลายสิบคนครับ
lǎay sìp khon khráp
Several tens (less than a hundred).

Grammar notes

a) กัน /kan/ 'each other, mutually, as a group' can be used

1. as a pluralizer of the subject of the sentence:
ปิดประตูกัน
pìtpràtuu kan
You (plural) shut the door
or
2. to indicate that two or more persons or things are mutually involved in some activity or are related in some other way.
A ครู
khruu
พูดภาษาไทย
phûut phaasǎathay
กับนักเรียน
kàp nákrian
B. นักเรียน
nákrian
พูดภาษาไทย
phûut phaasǎa thay
กับครู
kàp khruu
A + B. ครู
khruu
และ/กับ
lɛ́/kàp
นักเรียน
nákrian
พูดภาษาไทย
phûut phaasǎa thay
กัน
kan
.
A. The teacher speaks Thai with the student.
B. The student speaks Thai with the teacher.
A + B. The teacher and student speak Thai with each other.

b) อะไร /àray/ , ใคร /khray/ , and ไหน /nǎy/ all have interrogative and indefinite meaning (neither singular or plural). When used in negative sentences the meaning is indefinite:

ผมไม่ได้ดูอะไร
phǒm mây dây duu àray
I didn't see anything.
ไม่มีใครทราบ
mây mii khray sâap
(There is no one that knows.) No one knows.
คุณไม่ได้ไปไหนหรือ
khun mây dây pay nǎy rʉ̌ʉ
Didn't you go anywhere?
อะไร /àray/ , ใคร /khray/ , and ไหน /nǎy/ can be made plural by the addition of บ้าง /bâaŋ/ . (Here they have interrogative meaning.)
มีหนังสืออะไรบ้าง
mii naŋsʉ̌ʉ àray bâaŋ
What books are there?
คุณจะไปไหนบ้าง
khun cà pay nǎy bâaŋ
What places are you going to?
คุณพูดภาษาไทยกับใครบ้าง
khun phûut phaasǎa thay kàp khray bâaŋ
Who all do you speak Thai with?

c) Numerals* include all of the cardinal numbers plus some other quantity words. Numerals occur in constructions before classifiers. Some of the quantity words are หลาย /lǎay/ 'many, several', บาง /baaŋ/ 'some', กี่ /kìi/ 'how many?', ทุก /thúk/ 'each, every', น้อย /nɔ́ɔy/ 'few', and ไม่กี่ /mây kìi/ 'not many'.

ครูหลายคน
khruu lǎay khon
several teachers
หนังสือบางเล่ม
naŋsʉ̌ʉ baaŋ lêm
some books
โต๊ะกี่ตัว
tó kìi tua
how many tables?
ดินสอไม่กี่แท่ง
dinsɔ̌ɔ mây kìi thɛ̂ŋ
not many pencils
นักเรียนน้อยคน
nákrian nɔ́ɔy khon
few students
The Thai numerical system is a decimal system, and with a few exceptions compound numbers are made by multiplying by and / or adding to the numbers from 1 to 10.
The numbers from 1 to 10 are: หนึ่ง /nʉ̀ŋ/ '1', สอง /sɔ̌ɔŋ/ '2', สาม /sǎam/ '3', สี่ /sìi/ '4', ห้า /hâa/ '5', หก /hòk/ '6', เจ็ด /cèt/ '7', แปด /pɛ̀ɛt/ '8', เก้า /kâaw/ '9', สิบ /sìp/ '10'.
Multiples of ten (except 20) are made by putting the multiplier in front of ten, thus 30 is สามสิบ /sǎam sìp/ (3 x 10).
70 is เจ็ดสิบ /cètsìp/ (7 x 10), etc.
Numbers to be added to 10 or multiples of 10 occur afterwards, thus 13 is สิบสาม /sìp sǎam/ (1 x 10 + 3),
34 is สามสิบสี่ /sǎam sìp sìi/ (3 x 10 + 4), etc.
20 is ยี่สิบ /yîisìp/;
22 is ยี่สิบสอง /yîisìp sɔ̌ɔŋ/.
Except for the number 'one' itself, เอ็ด /èt/ is used for 'one', thus 21 is ยี่สิบเอ็ด /yii ่ sìp èt/,
51 is ห้าสิบเอ็ด /hâa sìp èt/ , etc.
100 is หนึ่ง ร้อย /nʉ̀ŋ rɔ́ɔy/ or ร้อย /rɔ́ɔy/ ,
but 101 is ร้อยเอ็ด /rɔ́ɔy èt/.
400 is สี่ร้อย /sìi rɔ́ɔy/
423 is สี่ร้อยยี่สิบสาม /sìi rɔ́ɔy yii ่ sìp sǎam/ , etc.
1000 is หนึ่งพัน /nʉ̀ŋ phan/ or พัน /phan/;
10,000 is หนึ่งหมื่น /nʉ̀ŋ mʉ̀ʉn/ or หมื่น /mʉ̀ʉn/.
100,000 is หนึ่งแสน /nʉ̀ŋ sɛ̌ɛn/ or แสน /sɛ̌ɛn/,
and 1,000,000 is หนึ่งล้าน /nʉ̀ŋ láan/ or ล้าน /láan/.
15,000 is (หนึ่ง /nʉ̀ŋ/)หมื่นห้าพัน /mʉ̀ʉn hâa phan/ (1 x 10,000 plus 5 x 1000). สิบห้าพัน /sìp hâa phan/ (15 x 1,000) is not acceptable.
450,000 is สี่แสนห้าหมื่น /sìi sɛ̌ɛn hâa mʉ̀ʉn/ (4 x 100,000 plus 5 x 10,000), สี่ร้อยห้าสิบพัน /sìi rɔ́ɔy hâa sìp phan/ (450 x 1,000) is not acceptable.
* For a full treatment of numerals, see Noss, 109 ff.

d) One sentence may be included in another and serve as a modifier or specifier of some part of that sentence. ที่ /thîi/ may serve as a connector between the main sentence and the included sentence.

Main sentence : หนังสือ
naŋsʉ̌ʉ
ดี
dii
Included sentence: เขาเขียน
kháw khǐan
Resultant sentence: หนังสือที่
naŋsʉ̌ʉ thîi
เขาเขียน
kháw khǐan
ดี
dii
The books he writes are good.
ที่เขาเขียน /thîi kháw khǐan/ serves as a modifier of หนังสือ /naŋsʉ̌ʉ/ . A response to the question หนังสืออะไรดี /naŋsʉ̌ʉ àray dii/ 'what books are good?' could be หนังสือที่เขาเขียน /naŋsʉ̌ʉ thîi kháw khǐan/ 'the books he writes'.
Main sentence : หนังสือเล่มนั้น
naŋsʉ̌ʉ lêm nán
ดี
dii
Included sentence: เขาเขียน
kháw khǐan
Resultant sentence: หนังสือเล่มที่
naŋsʉ̌ʉ lêm thîi
เขาเขียน
kháw khǐan
ดี
dii
The book he wrote is good.

e) อื่น /ʉ̀ʉn/ means 'other' in the sense of a different one not an additional one of the same kind, อื่น /ʉ̀ʉn/ yyn means 'others'; it acts as a pluralizer after nouns.

ภาษาอื่น
phaasǎa ʉ̀ʉn
another (different) language
ภาษาอื่นๆ
phaasǎa ʉ̀ʉn ʉ̀ʉn
other (different) languages.
.... และอื่นๆ
....lɛ́ ʉ̀ʉn ʉ̀ʉn
(lit. "and others") "et cetera"

Drills

Recognition and Familiarization Drill

1. เขาพูดภาษาไทยกับผม
kháw phûut phaasǎa thay kàp phǒm
He speaks Thai with me.
ผมพูดภาษาไทยกับเขา
phǒm phûut phaasǎa thay kàp kháw
I speak Thai with him.
เราพูดภาษาไทยกัน
raw phûut phaasǎa thay kan
We speak Thai together.
2. เขารู้จักคนนั้น
kháw rúucàk khon nán
He knows that person.
คนนั้นรู้จักเขา
khon nán rúucàk kháw
That person knows him.
เขารู้จักกัน
kháw rúucàk kan
They know each other.
3. ผมเรียนภาษาไทย
phǒm rian phaasǎa thay
I study Thai.
เพื่อนผมเรียนภาษาไทย
phʉ̂an phǒm rian phaasǎa thay
My friend studies Thai.
เราเรียนภาษาไทยกัน
raw rian phaasǎa thay kan
We both study Thai.

Combination Drill

Patterns 1 and 2 Pattern 3
1. ผมพูดภาษาอังกฤษกับเขา
phǒm phûut phaasǎa aŋkrìt kàp kháw
เขาพูดภาษาอังกฤษกับผม
kháw phûut phaasǎa aŋkrìt kàp phǒm
เราพูดภาษาอังกฤษกัน
raw phûut phaasǎa aŋkrìt kan
2. ครูพูดภาษาไทยกับนักเรียน
khruu phûut phaasǎa thay kàp nákrian
นักเรียนพูดภาษาไทยกับครู
nákrian phûut phaasǎa thay kàp khruu
ครูและนักเรียนพูดภาษาไทยกัน
khruu lɛ́ nákrian phûut phaasǎa thay kan
3. คุณจอห์นพูดภาษาเยอรมัน
khun cɔ̀ɔn phûut phaasǎa yəəraman
คุณจิมพูดภาษาเยอรมัน
khun cim phûut phaasǎa yəəraman
คุณจอห์นและคุณจิมพูดภาษาเยอรมันกัน
khun cɔ̀ɔn lɛ́ khun cim phûut phaasǎa yəəraman kan
4. เพื่อนผมรู้จักคุณ
phʉ̂an phǒm rúucàk khun
คุณรู้จักเพื่อนผม
khun rúucàk phʉ̂an phǒm
คุณกับเพื่อนผมรู้จักกัน
khun kàp phʉ̂an phǒm rúucàk kan
5. คุณแมรี่ไปตลาดกับคุณเจนนี่
khun mɛɛrîi pay talàat kàp khun ceennîi
คุณเจนนี่ไปตลาดกับคุณแมรี่
khun ceennîi pay talàat kàp khun mɛɛrîi
คุณแมรี่และคุณเจนนี่ไปตลาดกัน
khun mɛɛrîi lɛ́ khun ceennîi pay talàat kan
6. คุณจอห์นไปโรงเรียน
khun cɔ̀ɔn pay rooŋrian
คุณจิมไปโรงเรียน
khun cim pay rooŋrian
คุณจอห์นกับคุณจิมไปโรงเรียนกัน
khun cɔ̀ɔn kàp khun cim pay rooŋrian kan

Recognition and Familiarization Drill

1. คนนั้นพูดภาษาอะไรได้บ้าง
khon nán phûut phaasǎa àray dâay bâaŋ
What languages does that person speak?
เขาพูดภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และไทย
kháw phûut phaasǎa aŋkrìt faràŋsèet lɛ́ thay
He speaks English, French, and Thai.
2. คนนั้นพูดภาษาอะไร
khon nán phûut phaasǎa àray
What language does that person speak?
เขาพูดภาษาไทย
kháw phûut phaasǎa thay
He speaks Thai.
3. ที่นี่มีใคร
thîinîi mii khray
Who is here?
ที่นี่มีนักเรียน
thîinîi mii nákrian
There are students here.
4. ที่นี่มีใครบ้าง
thîinîi mii khray bâaŋ
Who is here?
ที่นี่มีครู นักเรียน และนักภาษาศาสตร์
thîinîi mii khruu nákrian lɛ́ nákphaasǎasàat
There are teachers, students, and linguists.
5. ในเอเชียมีประเทศอะไรบ้าง
nay eesia mii pràthêet àray bâaŋ
What are some of the countries in Asia?
ในเอเชียมีประเทศอินเดีย จีน ญี่ปุ่น ไทย และประเทศอื่นๆ
nay eesia mii pràthêet india ciin yîipùn thay lɛ́ pràthêet ʉ̀ʉn ʉ̀ʉn
In Asia there are India, China, Japan, Thailand, and other countries.
6. ในยุโรปมีประเทศอะไรบ้าง
nay yúròop mii pràthêet àray bâaŋ
What are some of the countries in Europe?
ในยุโรปมีประเทศฝรั่งเศส สเปน อิตาลี เยอรมัน และประเทศอื่นๆ
nay yúròop mii pràthêet faràŋsèet sapeen ìtaalii ่ yəəraman lɛ́ pràthêet ʉ̀ʉn ʉ̀ʉn
In Europe there are France, Spain, Italy, Germany, and other countries.
7. ในอเมริกามีรัฐอะไรบ้าง
nay ameeríkaa mii rát àray bâaŋ
What are some of the states in America?
ในอเมริกามีรัฐนิวยอร์ก แมสซาชูเซตส์ มิชิแกน แคลิฟอร์เนีย และรัฐอื่นๆ
nay ameeríkaa mii rát newyɔ̂ɔk mɛ̂ɛtsaachuusêet míchíkɛɛn khɛɛlífɔɔnia lɛ́ rát ʉ̀ʉn ʉ̀ʉn
In America there are the states of New York, Massachusetts, Michigan, California and other states.
8. ที่สหประชาชาติมีคนชาติอะไรบ้าง
thîi sahapràchaachâat mii khon châat àray bâaŋ
What are some of the nationalities in the U.N.?
ที่สหประชาชาติมีคนอังกฤษ ฝรั่งเศส คนเอเชีย และชาติอื่่นๆ
thîi sahapràchaachâat mii khon aŋkrìt faràŋsèet khon eesia lɛ́ châat ʉ̀ʉn ʉ̀ʉn
In the U.N. there are Englishmen, Frenchmen, Asians, and other nationalities.
9. คุณทำอะไรเป็นบ้าง
khun tham àray pen bâaŋ
What do you know how to do?
ผมเขียนและพูดภาษาอังกฤษเป็น
phǒm khǐan lɛ́ phûut phaasǎa aŋkrìt pen
I can write and speak English.
10. เขาทำอะไรเป็นบ้าง
kháw tham àray pen bâaŋ
What does she know how to do?
เขาทำอาหารและเลี้ยงเด็กเป็น
kháw tham aahǎan lɛ́ líaŋ dèk pen
She can cook and take care of children.
11. เขาเก่งอะไรบ้าง
kháw kèŋ àray bâaŋ
What things is he good at?
เขาเรียนหนังสือเก่ง เล่นกีฬาเก่ง และทำงานเก่ง
kháw rian naŋsʉ̌ʉ kèŋ lên kiilaa kèŋ lɛ́ thamŋaan kèŋ
He's a good student, a good athlete, and a good worker.

Response Drill

Cue Question Response
อังกฤษ
aŋkrìt
เขาพูดภาษาอะไร
kháw phûut phaasǎa àray
เขาพูดภาษาอังกฤษ
kháw phûut phaasǎa aŋkrìt
What language does he speak? He speaks English.
ไทยและอังกฤษ
thay lɛ́ aŋkrìt
เขาพูดภาษาอะไรบ้าง
kháw phûut phaasǎa àray bâaŋ
เขาพูดภาษาไทยและอังกฤษ
kháw phûut phaasǎa thay lɛ́ aŋkrìt
What languages does he speak? He speaks Thai and English.
นักเรียน
nákrian
ในห้องนั้นมีใคร
nay hɔ̂ŋ nán mii khray
มีนักเรียน
mii nákrian
Who's in that room? Students.
ครูและนักเรียน
khruu lɛ́ nákrian
ในห้องนั้นมีใครบ้าง
nay hɔ̂ŋ nán mii khray bâaŋ
มีครูและนักเรียน
mii khruu lɛ́ nákrian
Who is in that room? Teachers and students.
หลายชาติ
lǎay châat
ที่สหประชาชาติมีคนชาติอะไรบ้าง
thîi sahapràchaachâat mii khon châat àray bâaŋ
มีคนหลายชาติ
mii khon lǎay châat
What nationalities are there at the U.N.? There are many.
ที่ทำงาน
thîithamŋaan
วันนี้คุณจะไปไหน
wanníi khun cà pay nǎy
ไปที่ทำงาน
pay thîithamŋaan
Where are you going today? To the office.
ตลาด, ไปรษณีย์
talàat, praysanii
วันนี้คุณจะไปไหนบ้าง
wanníi khun cà pay nǎy bâaŋ
ไปตลาดและไปรษณีย์
pay talàat lɛ́ praysanii
Where (all) are you going today? To the market and the post office.
แคลิฟอร์เนีย, นิวยอร์ค, ฟลอริดา
khɛɛlífɔɔnia, niwyɔ̂ɔk, flɔɔrídaa
ในอเมริกามีรัฐอะไรบ้าง
nay ameeríkaa mii rát àray bâaŋ
มีรัฐแคลิฟอร์เนีย, นิวยอร์ค และฟลอริดา
mii rát khɛɛlífɔɔnia, niwyɔ̂ɔk lɛ́ flɔɔrídaa
What are some of the states in America? California, New York, and Florida.
ไทย, จีน, ญี่ปุ่น, และประเทศอื่นๆ
thay, ciin, yîipùn, lɛ́ pràthêet ʉ̀ʉn ʉ̀ʉn
ในเอเชียมีประเทศอะไรบ้าง
nay eesia mii pràthêet àray bâaŋ
มีประเทศไทย จีน ญี่ปุ่น และประเทศอื่น ๆ
mii pràthêet thay ciin yîipùn lɛ́ pràthêet ʉ̀ʉn ʉ̀ʉn
What are some of the countries in Asia? Thailand, China, Japan, etc.
พระนคร, อุบล, เชียงใหม่
phránakhɔɔn, ʉ̀bon, chiaŋmày
เมืองไทยมีจังหวัดอะไรบ้าง
mʉaŋ thay mii caŋwàt àray bâaŋ
มีจังหวัดพระนคร อุบล และเชียงใหม่
mii caŋwàt phránakhɔɔn ʉ̀bon lɛ́ chiaŋmày
What are some of the provinces in Thailand Pranakorn, Ubol, and Chiangmai.
เชียงใหม่, อุตรดิตถ์
chiaŋmày, ùttaradìt
ภาคเหนือมีจังหวัดอะไรบ้าง
phâak nʉ̌a mii caŋwàt àray bâaŋ
มีจังหวัดเชียงใหม่และอุตรดิตถ์
mii caŋwàt chiaŋmày lɛ́ ùttaradìt
What are some of the provinces in Northern Thailand? Chiangmai and Uttaradit
อุบลและอุดร
ʉ̀bon lɛ́ ùdɔɔn
ภาคอีสานมีจังหวัดอะไรบ้าง
phâak iisǎan mii caŋwàt àray bâaŋ
มีจังหวัดอุบลและอุดร
mii caŋwàt ʉ̀bon lɛ́ ùdɔɔn
What are some of the provinces in N.E. Thailand? Ubol and Udorn
กรุงเทพฯ
kruŋthêep
คนภาคกลางพูดภาษาอะไร
khon phâak klaaŋ phûut phaasǎa àray
เขาพูดภาษากรุงเทพฯ
kháw phûut phaasǎa kruŋthêep
What language do Central Thai speak? Bangkok Thai.
กรุงเทพฯ และปักษ์ใต้
kruŋthêep lɛ́ pàk tâay
คนปักษ์ใต้พูดภาษาอะไรบ้าง
khon pàktâay phûut phaasǎa àray bâaŋ
เขาพูดภาษากรุงเทพฯ และภาษาปักษ์ใต้
kháw phûut phaasǎa kruŋthêep lɛ́ phaasǎa pàk tâay
What languages do Southern (Thai) people speak? Bangkok Thai and Southern Thai.

Substitution Drill

Cue Pattern
นักเรียน
nákrian
นักเรียนห้าคน
nákrian hâa khon
5 students
ครู
khruu
ครูห้าคน
khruu hâa khon
5 teachers
หนึ่ง
nʉ̀ŋ
ครูหนึ่่งคน
khruu nʉ̀ŋ khon
1 teacher
หมอ
mɔ̌ɔ
หมอหนึ่งคน
mɔ̌ɔ nʉ̀ŋ khon
1 doctor
หก
hòk
หมอหกคน
mɔ̌ɔ hòk khon
6 doctors
ชาวอเมริกัน
chaaw ameeríkan
ชาวอเมริกันหกคน
chaaw ameeríkan hòk khon
6 Americans
สิบ
sìp
ชาวอเมริกันสิบคน
chaaw ameeríkan sìp khon
10 Americans
ทหารบก
thahǎan bòk
ทหารบกสิบคน
thahǎan bòk sìp khon
10 soldiers
ร้อย
rɔ́ɔy
ทหารบกร้อยคน
thahǎan bòk rɔ́ɔy khon
100 soldiers
คน
khon
(คน) ร้อยคน
(khon) rɔ́ɔy khon
100 people

Substitution Drill

Cue Pattern
หลาย
lǎay
นักเรียนหลายคน
nákrian lǎay khon
many students
ครู
khruu
ครูหลายคน
khruu lǎay khon
many teachers
หลายสิบ
lǎay sìp
ครูหลายสิบคน
khruu lǎay sìp khon
many tens of teachers
ทหาร
thahǎan
ทหารหลายสิบคน
thahǎan lǎay sìp khon
many tens of soldiers
พัฒนากร
phátthanaakɔɔn
พัฒนากรหลายสิบคน
phátthanaakɔɔn lǎay sìp khon
many tens of Community Development workers
หลายร้อย
lǎay rɔ́ɔy
พัฒนากรหลายร้อยคน
phátthanaakɔɔn lǎay rɔ́ɔy khon
many hundreds of Community Development workers
ข้าราชการไทย
khâarâatchakaan thay
ข้าราชการไทยหลายร้อยคน
khâarâatchakaan thay lǎay rɔ́ɔy khon
many hundreds of Thai government employees
หลายพัน
lǎay phan
ข้าราชการไทยหลายพันคน
khâarâatchakaan thay lǎay phan khon
many thousands of Thai government employees

Substitution Drill

MODEL: A. คุณซื้อหนังสือหรือครับ
khun sʉ́ʉ naŋsʉ̌ʉ rʉ̌ʉ khráp
You bought some books?
B. ครับ
khráp
Yes, I did.
A. (ซื้อ) กี่เล่มครับ
(sʉ́ʉ) kìi lêm khráp
How many?
B. หกเล่มครับ
hòk lêm khráp
Six.

Pairs of students are to go through the exchange above substituting the following cue words for those underlined and making other changes where appropriate.

1. นาฬิกา, หนึ่ง
naalíkaa, nʉ̀ŋ
5. แผนที่, สี่
phɛ̌ɛnthîi, sìi
2. ดินสอ, สาม
dinsɔ̌ɔ, sǎam
6. หนังสือพิมพ์, ห้า
naŋsʉ̌ʉphim, hâa
3. ปากกา, สอง
pàakkaa, sɔ̌ɔŋ
7. รูป, เจ็ด
rûup, cèt
4. เก้าอี้, สิบ
kâwîi, sìp
8. สมุด, เก้า
samùt, kâaw

Repeat the drill above using ขาย /khǎay/ and มี /mii/ for ซื้อ /sʉ́ʉ/ .

Substitution Drill

MODEL: A. นักเรียนไปหรือเปล่า
nákrian pay rʉ̌ʉplàw
Did the students go?
B. ไปครับ
pay khráp
Yes, they did.
A. ไปกี่คนครับ
pay kìi khon khráp
How many?
B. หกคนครับ
hòk khon khráp
Six.

Substitute the following cue words for the bold words above.

1. ครู, 3
khruu
5. ตำรวจ, 40
tamrùat
2. หมอ, 11
mɔ̌ɔ
6. ข้าราชการ, 25
khâarâatchakaan
3. ชาวอเมริกัน, 5000
chaaw ameeríkan
7. พ่อค้า, 100
phɔ̂ɔkháa
4. ทหารบก, 5000
thahǎan bòk

Substitution Drill

Cue Pattern
ครู
khruu
ครูบางคน
khruu baaŋ khon
some teachers
ยี่สิบสอง
yîisìp sɔ̌ɔŋ
ครูยี่สิบสองคน
khruu yîisìp sɔ̌ɔŋ khon
22 teachers
สิบแปด
sìp pɛ̀ɛt
ครูสิบแปดคน
khruu sìp pɛ̀ɛt khon
18 teachers
สี่สิบ
sìi sìp
ครูสี่สิบคน
khruu sìi sìp khon
40 teachers
หกสิบเจ็ด
hòk sìp cèt
ครูหกสิบเจ็ดคน
khruu hòk sìp cèt khon
67 teachers
สามร้อย
sǎam rɔ́ɔy
ครูสามร้อยคน
khruu sǎam rɔ́ɔy khon
300 teachers
เก้าสิบเอ็ด
kâaw sìp èt
ครูเก้าสิบเอ็ดคน
khruu kâaw sìp èt khon
91 teachers
สามสิบสี่
sǎam sìp sìi
ครูสามสิบสี่คน
khruu sǎam sìp sìi khon
34 teachers
น้อย
nɔ́ɔy
ครูน้อยคน
khruu nɔ́ɔy khon
few teachers
ทุก
thúk
ครูทุกคน
khruu thúk khon
every teacher

Recognition and Familiarization Drill

1. โรงเรียนที่คุณเรียนมีครูภาษาไทยหลายคน
rooŋrian thîi khun rian mii khruu phaasǎa thay lǎay khon
The school you're studying at has many Thai teachers.
2. ข้าราชการที่จะไปเมืองไทยต้องเรียนภาษาไทย
khâarâatchakaan thîicà pay mʉaŋ thay tɔ̂ŋ rian phaasǎa thay
Government employees that are going to Thailand must study Thai.
3. นักเรียนที่เรียนที่นี่เป็นคนอเมริกัน
nákrian thîi rian thîinîi pen khon ameeríkan
Students who study here are Americans.
4. คนที่ทำราชการเรียกว่าข้าราชการ
khon thîi thamrâatchakaan rîak wâa khâarâatchakaan
People who do government work are government employees.
5. คนที่อยู่บ้านนั้นเป็นเพื่อนผม
khon thîi yùu bâan nán pen phʉ̂an phǒm
The people who live in that house are my friends.
6. ผู้หญิงที่ไปกับคุณสวย
phûuyǐŋ thîi pay kàp khun sǔay
The girl who goes with you is pretty.
7. คนที่เรียนภาษาได้ดีต้องพูดภาษานั้นเสมอ
khon thîi rian phaasǎa dâay dii tɔ̂ŋ phûut phaasǎa nán samə̌ə
People who are going to learn a language well must speak it constantly.

Expansion Drill

Sentence 1 Sentence 2 Sentence 3
บ้านสวย
bâan sǔay
ที่คุณอยู่
thîi khun yùu
บ้านที่คุณอยู่สวย
bâan thîi khun yùu sǔay
the house is pretty that you live in The house you live in in pretty.
หนังสือดี
naŋsʉ̌ʉ dii
ที่คุณซื้อ
thîi khun sʉ́ʉ
หนังสือที่คุณซื้อดี
naŋsʉ̌ʉ thîi khun sʉ́ʉ dii
book is good that you bought The book you bought is good.
โรงเรียนดี
rooŋrian dii
ที่เขาเคยเรียน
thîi kháw khəəy rian
โรงเรียนที่เขาเคยเรียนดี
rooŋrian thîi kháw khəəy rian dii
school is good that he used to study (at) The school he used to study at is good.
หนังสือดี
naŋsʉ̌ʉ dii
ที่เขาเขียน
thîi kháw khǐan
หนังสือที่เขาเขียนดี
naŋsʉ̌ʉ thîi kháw khǐan dii
book is good that he wrote The book he wrote is good.
ร้านอาหารดี
ráanaahǎan dii
ที่คุณบอก
thîi khun bɔ̀ɔk
ร้านอาหารที่คุณบอกดี
ráanaahǎan thîi khun bɔ̀ɔk dii
restaurant is good that you told (about) The restaurant that you told (me about) is good.
จังหวัดดี
caŋwàt dii
ที่คุณจะไป
thîi khun cà pay
จังหวัดที่คุณจะไปดี
caŋwàt thîi khun cà pai dii
province is good that you are going (to) The province you are going to is good.
มีครูไทยหลายคนที่โรงเรียน
mii khruu thay lǎay khon thîi rooŋrian
ที่คุณเรียน
thîi khun rian
มีครูไทยหลายคนที่โรงเรียนที่คุณเรียน
mii khruu thay lǎay khon thîi rooŋrian thîi khun rian
There are many Thai teachers at the school. that you study (at) There are many Thai teachers at the school where you study at.
รถสวย
rót sǔay
ที่ผู้หญิงคนนั้นขับ
thîi phûuyǐŋ khon nán khàp
รถที่ผู้หญิงคนนั้นขับสวย
rót thîi phûuyǐŋ khon nán khàp sǔay
car is pretty that that woman is driving The car that woman is driving is pretty.

Sentence Combination Drill


Combine sentences 1, 2, and 3 to form sentence 4. *

1. เขาเป็นครู
kháw pen khruu
ครูที่สอนภาษาไทยเป็นคนไทย
khruu thîi sɔ̌ɔn phaasǎa thay pen khon thay
เขาสอนภาษาไทย
kháw sɔ̌ɔn phaasǎa thay
เขาเป็นคนไทย
kháw pen khon thay
2. เขาเป็นผู้หญิง
kháw pen phûuyǐŋ
ผู้หญิงที่ไปกับคุณสวย
phûuyǐŋ thîi pay kàp khun sǔay
เขาไปกับคุณ
kháw pay kàp khun
เขาสวย
kháw sǔay
3. เขาเป็นนักเรียน
kháw pen nákrian
นักเรียนที่เรียนที่นี่เป็นคนอเมริกัน
nákrian thîi rian thîinîi pen khon ameeríkan
เขาเรียนที่นี่
kháw rian thîinîi
เขาเป็นคนอเมริกัน
kháw pen khon ameeríkan
4. เขาเป็นนักเรียน
kháw pen nákrian
นักเรียนที่อยากพูดภาษาต่างประเทศเก่งต้องพูดเสมอ
nákrian thîi yàak phûut phaasǎa tàaŋ pràthêet kèŋ tɔ̂ŋ phûut samə̌ə
เขาอยากพูดภาษาต่างประเทศเก่ง
kháw yàak phûut phaasǎa tàaŋ pràthêet kèŋ
เขาต้องพูดเสมอ
kháw tɔ̂ŋ phûut samə̌ə
5. เขาเป็นข้าราชการกระทรวงต่างประเทศ
kháw pen khâarâatchakaan kràsuaŋtàaŋpràthêet
ข้าราชการกระทรวงต่างประเทศที่จะไปเมืองไทยต้องเรียนภาษาไทย
khâarâatchakaan kràsuaŋtàaŋpràthêet thîi cà pay mʉaŋ thay tɔ̂ŋ rian phaasǎa thay
เขาจะไปเมืองไทย
kháw cà pay mʉaŋ thay
เขาต้องเรียนภาษาไทย
kháw tɔ̂ŋ rian phaasǎa thay

* The student may give an acceptable response which differs from the one given here.

Response Drill

Cue Question Response
1. ที่เขาเขียน
thîi kháw khǐan
หนังสือเล่มไหนดี
naŋsʉ̌ʉ lêm nǎy dii
เล่มที่เขาเขียน
lêm thîi kháw khǐan
that he wrote Which book is good? The one he wrote.
2. ที่ชื่อพิมภา
thîi chʉ̂ʉ phimphaa
ผู้หญิงคนไหนสวย
phûuyǐŋ khon nǎy sǔay
คนที่ชื่อพิมภา
khon thîi chʉ̂ʉ phimphaa
who is named Pimpa Which woman is pretty? The one named Pimpa.
3. ที่มาจากยูซิส
thîi maa càak yuusít
นักเรียนคนไหนเก่ง
nákrian khon nǎy kèŋ
คนที่มาจากยูซิส
khon thîi maa càak yuusít
who came from USIS Which student is smart? The one from USIS.
4. ที่คุณส่งให้ผม
thîi khun sòŋ hây phǒm
ปากกาด้ามไหนดี
pàakkaa dâam nǎy dii
ด้ามที่คุณส่งให้ผม
dâam thîi khun sòŋ hây phǒm
that you sent me Which pen is good? The one you sent me.
5. ที่กำลังพูด
thîi kamlaŋ phûut
คุณถาวรคนไหน
khun thǎawɔɔn khon nǎy
คนที่กำลังพูด
khon thîi kamlaŋ phûut
who is speaking Which person is Thaworn? The one who is speaking.
6. ที่พูดเร็ว
thîi phûut rew
คุณแมรี่คนไหน
khun mɛɛrîi khon nǎy
คนที่พูดเร็ว
khon thîi phûut rew
that speaks fast Which person is Mary? The one that speaks fast.
7. ที่ทำงานที่ยูซอม
thîithamŋaan thîi yuusɔ̂ɔm
คุณจอห์นคนไหน
khun cɔ̀ɔn khon nǎy
คนที่ทำงานที่ยูซอม
khon thîi thamŋaan thîi yuusɔ̂ɔm
who works at USOM Which person is John? The one who works at USOM

Exercises

a) Find out what some of the activities are that students engage in with their wives, friends, and others.
b) Ask questions about the number of various kinds of objects (windows, pencils, etc.) there are in your classroom.
c) Ask and answer questions concerning the number of people employed in various institutions (egs. State Department, etc.)
d) Ask and answer questions about the following:
1. countries in Asia and Europe
2. provinces in Thailand
3. cities in the U.S., and in Thailand
4. nationalities in the U..N., in Asia, in Europe, and in Thailand
5. provinces and cities in various parts of Thailand
e) Find out how many people in the classroom have various skills, such as the ability to drive a car, play tennis, etc.
f) Find out which objects in the classroom are considered to be good by other students.
g) The instructor will put problems in addition on the, board beginning with easy ones and proceding to more difficult ones, thus
6 + 7 = ? The students are to read the problems and supply the correct answers.

Vocabulary

เอเชีย
eesia
Asia
อื่นๆ
ʉ̀ʉn ʉ̀ʉn
other, others, other ones
บอก
bɔ̀ɔk
to tell
เจ็ด
cèt
seven
ชั้น
chán
class, rank, grade, floor (in a building)
ฟลอริดา
flɔɔrídaa
Florida
ห้า
hâa
five
หก
hòk
six
หกสิบ
hòk sìp
sixty
อยาก
yàak
to want to
ยี่สิบ
yîisìp
twenty
เก้า
kâaw
nine
เก้าสิบ
kâaw sìp
ninety
เก้าสิบเอ็ด
kâaw sìp èt
ninety-one
แคลิฟอร์เนีย
khɛɛlífɔɔnia
California
กี่
kìi
how many, how much (question word)
กีฬา
kiilaa
sport(s), athletics
หลาย
lǎay
many, several
ล้าน
láan
million
และ
lɛ́
and
เลี้ยงเด็ก
líaŋ dèk
to take care of children, to raise children
มิชิแกน
míchíkɛɛn
Michigan
แมสซาชูเซตส์
mɛ̂ɛtsaachuusêet
Massachusetts
หมื่น
mʉ̀ʉn
ten-thousand
ใน
nay
in, inside
นักภาษา
nákphaasǎa
linguistic scientist
น้อย
nɔ́ɔy
few
แปด
pɛ̀ɛt
eight
พัน
phan
thousand
พิมภา
phimphaa
Pimpa (female first name)
เร็ว
rew
fast, soon
ร้อย
rɔ́ɔy
hundred
สหประชาชาติ
sahapràchaachâat
United Nations
สาม
sǎam
three
สามสิบ
sǎam sìp
thirty
แสน
sɛ̌ɛn
hundred thousand
สี่สิบ
sìi sìp
forty
สิบ
sìp
ten
ทั้งหมด
tháŋmòt
altogether
เท่าไร
thâwray
how many, how much (question word)
ที่นั่น
thîinân
there
ต้อง
tɔ̂ŋ
must, have to
Prev Index Next