Prev Index Next

Basic dialog


A. คุณมีพี่น้องหลายคนไหมครับ
khun mii phîinɔ́ɔŋ lǎay khon mǎy khráp
Do you have many brothers and sisters?
B. คุณพ่อคุณแม่ผมมีลูกห้าคนครับ
khun phɔ̂ɔ khun mɛ̂ɛ phǒm miilûuk hâa khon khráp
My parents have five children
A. คุณเป็นคนที่เท่าไหร่
khun pen khon thîi thâwrày
Which are you?
B. ผมเป็นคนกลาง มีพี่ชายสองคนน้องสาวสองคน
phǒm pen khon klaaŋ mii phîichaay sɔ̌ɔŋ khon nɔ́ɔŋsǎaw sɔ̌ɔŋ khon
I'm the middle one. There are two older brothers, two younger sisters.
A. พี่ชายของคุณแต่งงานหรือยัง
phîichaay khɔ̌ɔŋ khun tɛ̀ŋŋaan rʉ̌ʉyaŋ
Are your older brothers married (yet)?
B. แต่งแล้วคนหนึ่ง อีกคนหนึ่งยังเป็นโสด
tɛ̀ŋ lɛ́ɛw khon nʉ̀ŋ ìik khon nʉ̀ŋ yaŋ pensòot
One is married, and one is (still) single
A. ขอโทษ แล้วคุณล่ะครับ
khɔ̌ɔthôot lɛ́ɛw khun lâ khráp
And you?
B. ผมมีครอบครัวแล้วครับ
phǒm mii khrɔ̂ɔpkhrua lɛ́ɛw khráp
I have a family.
A. ขอโทษ คุณมีบุตรหรือเปล่าครับ
khɔ̌ɔthôot khun mii bùt rʉ̌ʉplàaw khráp
Do you have children?
B. มีคนเดียวครับ เป็นผู้ชาย
mii khondiaw khráp pen phûuchaay
I have only one. He's a boy.
A. อายุเท่าไหร่ครับ
aayú thâwrày khráp
How old is he?
B. หกขวบครับ
hòk khùap khráp
Six years old

Notes on the basic dialog

a) The chart below gives the terms used in Thai for different members of the immediate family in terms of age, sex, and relationship to the speaker (Ego):
12-chart.jpg

1. น้อง /nɔ́ɔŋ / alone means: younger brothers and/or sisters
พี่ /phîi / alone means: older brothers and/or sisters
พี่น้อง /phîinɔ́ɔŋ / alone means: older and younger brothers and/or sisters
2. บุตร /bùt/ = ลูก /lûuk / 'child'
บุตร /bùt/ is more elegant;
ลูก /lûuk/ is more common.
3. ลูกคนหนึ่ง /lûuk khon nʉ̀ŋ / means 'a child'
ลูกหนึ่งคน /lûuk nʉ̀ŋ khon / means 'one child'
ลูกคนเดียว /lûuk khondiaw/ means 'only one child'.

b) แต่งงาน /tɛ̀ŋŋaan / 'to marry'; แต่ง /tɛ̀ŋ/ 'decorate, adorn' + งาน /ŋaan/ 'ceremony'. แต่ง /tɛ̀ŋ/ is a verb and งาน /ŋaan/ is its noun complement. In responses to questions only the verb is necessary.

Grammar notes

Ordinal numbers

Ordinal number constructions consist of ที่ /thîi/ + cardinal numbers (or question word replacements for them)

ที่สี่ /thîi sìi/ 'fourth': ที่ /thîi/ + สี่ /sìi/ '4'
ที่เจ็ด /thîi cèt/ 'seventh': ที่ /thîi/ + เจ็ด /cèt/ '7'
ที่หนึ่งร้อย /thîi nʉ̀ŋ rɔ́ɔy/ 'hundredth': ที่ /thîi/ + หนึ่งร้อย /nʉ̀ŋ rɔ́ɔy/ '100'
ที่เท่าไหร่ /thîi thâwrày/ 'the how manyeth' : ที่ /thîi/ + เท่าไหร่ /thâwrày/ 'how many'

แรก

  • แรก /rɛ̂ɛk/ means 'to be first in time, quality, in a series or sequence, or from point of origin.
ผมเป็นลูกศิษย์คนแรกของเขา
phǒm pen lûuksìt khon rɛ̂ɛk khɔ̌ɔŋ kháw
I was his first student.
  • ที่หนึ่ง /thîi nʉ̀ŋ/ refers to the first item in a numbered series of lessons, floors (in a building), etc.
ชั้นที่หนึ่ง
chán thîi nʉ̀ŋ
the first floor
บทที่หนึ่ง
bòt thîi nʉ̀ŋ
lesson one

Ordinal numbers after classifiers

Ordinal numbers occur immediately after classifiers and in construction with them.

ลูกคนที่สาม
lûuk khon thîi sǎam
the third child
หนังสือเล่มที่เจ็ด
naŋsʉ̌ʉ lêm thîi cèt
the seventh book

Expressing age

อายุ /aayú/ 'age' is a noun and is used in equational sentences like the following: อายุเท่าไหร่/กี่ปี /aayú thâwrày / kìi pii/

Noun Phrase
เขาอายุยี่สิบปี
kháw aayú yîisìp pii
He (is) 20 (age-20-year).

In questions อายุเท่าไหร่ /aayú thâwrày/ is used generally for asking someone's age but อายุกี่ปี /aayú kìi pii/ may be used for younger persons. The response is usually (number of years) + ปี /pii/ but for persons under 12, (number of years) + ขวบ /khùap/ is used. For example:

Q. ลูกคนเล็กอายุกี่ปี
lûuk khon lék aayú kìi pii
How old is your youngest?
A. หกขวบ
hòk khùap
(He's) six.
Q. คุณพ่อคุณอายุเท่าไหร่
khun phɔ̂ɔ khun aayú thâwrày
How old is your father?
A. ห้าสิบสามปี
hâa sìp sǎam pii
53

แล้วหรือยัง /lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ / to express state of an action

แล้วหรือยัง /lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ / 'or not yet?' is used in questions to find out the state of an action (complete or not complete). แล้ว /lɛ́ɛw/ is often omitted or occurs in reduced form in ลึยัง /lʉ́ yaŋ/ or เลอยัง /เลอ yaŋ/ . It may occur as อึยัง /ʉ̀ yaŋ/ or เออยัง /əə yaŋ/ in very rapid speech. The responses to it are either: 1. ยัง /yaŋ/ 'not yet' (or) 2. Verb + แล้ว /lɛ́ɛw/ 'Action completed'.

Q. คุณทานข้าวแล้วหรือยัง
khun thaankhâaw lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ
Have you eaten yet?
R: (Negative) ยังครับ
yaŋ khráp
No. (lit. 'not yet.')
R: (Affirmative) ทานแล้วครับ
thaan lɛ́ɛw khráp
Yes, I have

Use of ยังไม่ /yaŋ mây/ and ยังไม่ได้ /yaŋ mây dây/

Observe the use of ยังไม่ /yaŋ mây/ and ยังไม่ได้ /yaŋ mây dây/ in the examples below

1a. เขายังอยู่ที่นี่
kháw yaŋ yùu thîinîi
She's still here.
1b. เขายังไม่ไป
kháw yaŋ mây pay
She hasn't gone yet.
2. ผมคิดว่าเขาไปธุระแล้วแต่เขายังไม่ได้ไป
phǒm khít wâa kháw pay thúrá lɛ́ɛw tɛ̀ɛ kháw yaŋ mây dây pay
I thought he had gone on business already, but he hadn't.

The meaning of the first example is: 'He hasn't gone yet (because he doesn't want or need to), but he may go yet'. The meaning of the second example is: 'He could (or should) have gone, but he didn't. (See 5.2a).

Position of classifier phrases referring to pronoun subject

When classifier phrases with เดียว /diaw/ or หลาย /lǎay/ refer to the pronoun subject of the sentence, they occur after the main verb, usually at the end of the sentence.

เขาไปคนเดียว
kháw pay khondiaw
He went by himself.
เขาไปกันหลายคน
kháw pay kan lǎay khon
Several of them went together.

Grammar Drills

Transformation Drills


Pattern 1 Pattern 2
1. เขาเป็นพี่ชายผม
kháw pen phîichaay phǒm
He is my older brother. ผมเป็นน้องชายเขา
phǒm pen nɔ́ɔŋchaay kháw
I am his younger brother.
2. ท่านเป็นคุณพ่อผม
thân pen khun phɔ̂ɔ phǒm
He is my father. ผมเป็นลูกชายท่าน
phǒm pen lûukchaay thân
I am his son.
3. เขาเป็นคุณพ่อผู้หญิงคนนั้น
kháw penkhun phɔ̂ɔ phûuyǐŋ khon nán
He is that girl's father ผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกสาวเขา
phûuyǐŋ khon nán pen lûuksǎaw kháw
That girl is his daughter
4. เขาเป็นน้องชายผม
kháw pen nɔ́ɔŋchaay phǒm
He is my younger brother. ผมเป็นพี่ชายเขา
phǒm pen phîichaay kháw
I'm his older brother.
5. เขาเป็นน้องสาวผม
kháw pen nɔ́ɔŋsǎaw phǒm
She's my younger sister. ผมเป็นพี่ชายเขา
phǒm pen phîichaay kháw
I'm her older brother.
6. เขาเป็นน้องสาวดิฉัน
kháw pen nɔ́ɔŋsǎaw dìchǎn
She is my younger sister. ดิฉันเป็นพี่สาวเขา
dìchǎn pen phîisǎaw kháw
I'm her older sister.
7. เขาเป็นพี่สาวผม
kháw pen phîisǎaw phǒm
She's my older sister. ผมเป็นน้องชายเขา
phǒm pen nɔ́ɔŋchaay kháw
I'm her younger brother.
8. เขาเป็นพี่ชายผม
kháw pen phîichaay phǒm
He's my older brother. ผมเป็นน้องชายเขา
phǒm pen nɔ́ɔŋchaay kháw
I'm his younger brother.
9. เขาเป็นน้องชายดิฉัน
kháw pen nɔ́ɔŋchaay dìchǎn
He's my younger brother. ดิฉันเป็นพี่สาวเขา
dìchǎn pen phîisǎaw kháw
I'm his older sister.
10. ท่านเป็นคุณแม่ผม
thân pen khun mɛ̂ɛ phǒm
She's my mother. ผมเป็นลูกชายท่าน
phǒm pen lûukchaay thân
I'm her son.

Substitution Drill


Cue Pattern
โต
too
เขาเป็นลูกคนโต
kháw pen lûuk khon too
He's the oldest child.
สอง
sɔ̌ɔŋ
เขาเป็นลูกคนที่สอง
kháw pen lûuk khon thîi sɔ̌ɔŋ
She's the second child.
แรก
rɛ̂ɛk
เขาเป็นลูกคนแรก
kháw pen lûuk khon rɛ̂ɛk
He's the first child.
สาม
sǎam
เขาเป็นลูกคนที่สาม
kháw pen lûuk khon thîi sǎam
She's the third child.
กลาง
klaaŋ
เขาเป็นลูกคนกลาง
kháw pen lûuk khon klaaŋ
He's the middle child.
ห้า
hâa
เขาเป็นลูกคนที่ห้า
kháw pen lûuk khon thîi hâa
He's the fifth child.
เล็ก
lék
เขาเป็นลูกคนเล็ก
kháw pen lûuk khon lék
She's the smallest child. (youngest)
สี่
sìi
เขาเป็นลูกคนที่สี่
kháw pen lûuk khon thîi sìi
He's the fourth child,
เจ็ด
cèt
เขาเป็นลูกคนที่เจ็ด
kháw pen lûuk khon thîi cèt
She's the seventh child,

Response Drill


Cue Question Response
1. สาม
sǎam
ลูกชายคนที่เท่าไหร่
lûukchaay khon thîi thâwrày
Which son (is it)? (ลูกชาย) คนที่สาม
(lûukchaay) khon thîi sǎam
The third.
2. สี่
sìi
นักเรียนคนที่เท่าไหร่
nákrian khon thîi thâwrày
Which student (is it)? (นักเรียน) คนที่สี่
(nákrian) khon thîi sìi
The fourth.
3. หก
hòk
ครูคนที่เท่าไหร่
khruu khon thîi thâwrày
Which teacher (is it)? (ครู) คนที่หก
(khruu) khon thîi hòk
The sixth.
4. สอง
sɔ̌ɔŋ
หมอคนที่เท่าไหร่
mɔ̌ɔ khon thîi thâwrày
Which doctor (is it)? (หมอ) คนที่สอง
(mɔ̌ɔ) khon thîi sɔ̌ɔŋ
The second.
5. สาม
sǎam
ชาวนาคนที่เท่าไหร่
chaawnaa khon thîi thâwrày
Which farmer (is it)? (ชาวนา) คนที่สาม
(chaawnaa) khon thîi sǎam
The third.
6. หนึ่ง
nʉ̀ŋ
หนังสือเล่มที่เท่าไหร่
naŋsʉ̌ʉ lêm thîi thâwrày
Which book (is it)? (หนังสือ) เล่มที่หนึ่ง
(naŋsʉ̌ʉ) lêm thîi nʉ̀ŋ
The first.
7. สอง
sɔ̌ɔŋ
ปากกาด้ามที่เท่าไหร่
pàakkaa dâam thîi thâwrày
Which pen (is it)? (ปากกา) ด้ามที่สอง
(pàakkaa) dâam thîi sɔ̌ɔŋ
The second.
8. แปด
pɛ̀ɛt
รถคันที่เท่าไหร่
rót khan thîi thâwrày
Which car (is it)? (รถ) คันที่แปด
(rót) khan thîi pɛ̀ɛt
The eighth.
9. เจ็ด
cèt
กระดาษแผ่นที่เท่าไหร่
kràdàat phɛ̀ɛn thîi thâwrày
Which sheet of paper (is it)? (กระดาษ) แผ่นที่เจ็ด
(kràdàat) phɛ̀ɛn thîi cèt
The seventh
10. หนึ่ง
nʉ̀ŋ
บทนั้นบทที่เท่าไหร่
bòt nán bòt thîi thâwrày
Which lesson (is it)? (บทนั้น) บทที่หนึ่ง
(bòt nán) bòt thîi nʉ̀ŋ
The first.

Response Drill


Cue Question Response
1. เล็ก
lék
เขาเป็นลูกคนที่เท่าไหร่
kháw pen lûuk khon thîi thâwrày
Which child is he? เขาเป็นลูกคนเล็ก
kháw pen lûuk khon lék
He's the youngest (child).
2. โต
too
เขาเป็นลูกชายคนที่เท่าไหร่
kháw pen lûukchaay khon thîi thâwrày
Which son is he? เขาเป็นลูกชายคนโต
kháw pen lûukchaay khon too
He's the oldest (son).
3. กลาง
klaaŋ
คุณเป็นลูกคนที่เท่าไหร่
khun pen lûuk khon thîi thâwrày
Which child are you? ผมเป็นลูกคนกลาง
phǒm pen lûuk khon klaaŋ
I'm the middle child.
4. โต
too
เขาเป็นลูกสาวคนที่เท่าไหร่
kháw pen lûuksǎaw khon thîi thâwrày
Which daughter is she? เขาเป็นลูกสาวคนโต
kháw pen lûuksǎaw khon too
She's the oldest daughter.
5. เล็ก
lék
คุณเป็นลูกชายคนที่เท่าไหร่
khun pen lûukchaay khon thîi thâwrày
Which son are you? ผมเป็นลูกชายคนเล็ก
phǒm pen lûukchaay khon lék
I'm the youngest son.
6. กลาง
klaaŋ
เด็กคนนั้นเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ของเขา
dèk khon nán pen lûuk khon thîi thâwrày khɔ̌ɔŋ kháw
Which of his children is that child? เด็กคนนั้นเป็นลูกคนกลางของเขา
dèk khon nán pen lûuk khon klaaŋ khɔ̌ɔŋ kháw
That child is his middle child.
7. เล็ก
lék
เด็กคนนี้เป็นน้องคนที่เท่าไหร่ของเขา
dèk khon níi pen nɔ́ɔŋ khon thîi thâwrày khɔ̌ɔŋ kháw
Which of his younger siblings is this child? เด็กคนนี้เป็นน้องคนเล็กของเขา
dèk khon níi pen nɔ́ɔŋ khon lék khɔ̌ɔŋ kháw
That child is the youngest of his siblings.
8. โต
too
คุณเป็นลูกคนที่เท่าไหร่
khun pen lûuk khon thîi thâwrày
Which child are you? ผมเป็นลูกคนโต
phǒm pen lûuk khon too
I'm the oldest (child).

Recognition and Familiarization Drill


ผมเป็นลูกศิษย์คนแรกของเขา
phǒm pen lûuksìt khon rɛ̂ɛk khɔ̌ɔŋ kháw
I was his first student.
เขาเป็นครูภาษาไทยคนแรกของ เอฟเอสไอ
kháw pen khruu phaasǎa thay khon rɛ̂ɛk khɔ̌ɔŋ éf és ay
She was the first Thai teacher at FSI.
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกที่เขาเขียน
naŋsʉ̌ʉ lêm níi pen naŋsʉ̌ʉ lêm rɛ̂ɛk thîi kháw khǐan
This book was the first book he wrote,
รถคันนี้เป็นรถคันแรกของผม
rót khan níi pen rót khan rɛ̂ɛk khɔ̌ɔŋ phǒm
This car is my first car.
ภาษาไทยเป็นภาษาแรกที่ผมเรียน
phaasǎathay pen phaasǎa rɛ̂ɛk thîi phǒm rian
Thai is the first foreign language I studied.
เขาเป็นคนแรกที่ผมรู้จัก
kháw pen khon rɛ̂ɛk thîi phǒm rúucàk
He is the first person I met.
หมอคนนั้นเป็นหมอคนแรกในจังหวัดนี้
mɔ̌ɔ khon nán pen mɔ̌ɔ khon rɛ̂ɛk nay caŋwàt níi
That doctor was the first doctor in this province.
ประธานาธิบดี วอชิงตัน เป็นประธานาธิบดีคนแรกของ อเมริกา
pràthaanaathípbɔɔdii wɔɔchiŋtan pen pràthaanaathípbɔɔdii khon rɛ̂ɛk khɔ̌ɔŋ ameeríkaa
President Washington was the first American president.

Response Drill


Cues Question Response
1. ผู้หญิงคนนั้น
phûuyǐŋ khon nán
ผู้หญิงคนนั้นอายุกี่ปี
phûuyǐŋ khon nán aayú kìi pii
เขาอายุสิบหกปี
kháw aayú sìp hòk pii
กี่ปี
kìi pii
How old is that woman? She's 16.
2. คุณพ่อคุณ,
khun phɔ̂ɔkhun,
คุณพ่อคุณอายุเท่าไหร่
khun phɔ̂ɔkhun aayú thâwrày
ท่านอายุห้าสิบปี
thân aayú hâa sìp pii
เท่าไหร่ (50)
thâwrày (50)
How old is your father? He's 50.
3. เพื่อน คุณ,
phʉ̂an khun,
เพื่อนคุณอายุเท่าไหร่
phʉ̂an khun aayú thâwrày
เขาอายุสามสิบปี
kháw aayú sǎam sìp pii
เท่าไหร่ (30)
thâwrày (30)
How old is your friend? She's thirty
4. พี่ชายคุณ,
phîichaay khun,
พี่ชายคุณอายุเท่าไหร่
phîichaay khun aayú thâwrày
เขาอายุยี่สิบเก้าปี
kháw aayú yîisìp kâaw pii
เท่าไหร่ (29)
thâwrày (29)
How old is your older brother? He's 29.
5. ลูกชาย คุณ,
lûukchaay khun,
ลูกชายคุณอายุกี่ขวบ
lûukchaay khun aayú kìi khùap
เขาอายุสองขวบ
kháw aayú sɔ̌ɔŋ khùap
กี่ขวบ (2)
kìi khùap (2)
How old is your son? He's 2.
6. น้องสาวคุณ,
nɔ́ɔŋsǎaw khun,
น้องสาวคุณอายุเท่าไหร่
nɔ́ɔŋsǎaw khun aayú thâwrày
เขาอายุสิบขวบ
kháw aayú sìp khùap
เท่าไหร่ (10)
thâwrày (10)
How old is your sister? She's 10.

Recognition and Familiarization Drill


เขามีลูก ...
kháw miilûuk...
...คนเดียว
...khondiaw
He has only one child.
...คนหนึ่ง
...khon nʉ̀ŋ
He has a child.
...หนึ่งคน
...nʉ̀ŋ khon
He has one child.
เขามีภรรยา...
kháw mii phanrayaa...
...คนเดียว
...khondiaw
He has only one wife.
...คนหนึ่ง
...khon nʉ̀ŋ
He has a wife.
...หนึ่งคน
...nʉ̀ŋ khon
He has one wife.
ผมมีหนังสือ...
phǒm mii naŋsʉ̌ʉ...
...เล่มเดียว
...lêm diaw
I have only one book.
...เล่มหนึ่ง
...lêm nʉ̀ŋ
I have a book
...หนึ่งเล่ม
...nʉ̀ŋ lêm
I have one book.
ผมมีปากกา ...
phǒm mii pàakkaa...
...ด้ามเดียว
...dâam diaw
I have only one pen
...ด้ามหนึ่ง
...dâam nʉ̀ŋ
I have a pen
...หนึ่งด้าม
...nʉ̀ŋ dâam
I have one pen.
เขามีนักเรียน ...
kháw mii nákrian...
...คนเดียว
...khondiaw
He has only one student.
...คนหนึ่ง
...khon nʉ̀ŋ
He has a student.
...หนึ่งคน
...nʉ̀ŋ khon
He has one student.

Response Drill


Cues Question Response
1. เดียว
diaw
เขามีลูกกี่คน
kháw mii lûuk kìi khon
How many children does he have? เขามีลูกคนเดียว
kháw mii lûuk khondiaw
He has only one child
2. หลาย
lǎay
เขามีเพื่อนกี่คน
kháw mii phʉ̂an kìi khon
How many friends does he have? เขามีเพื่อนหลายคน
kháw mii phʉ̂an lǎay khon
He has many friends,
3. เดียว
diaw
เขามีหนังสือกี่เล่ม
kháw mii naŋsʉ̌ʉ kìi lêm
How many books does he have? เขามีหนังสือเล่มเดียว
kháw mii naŋsʉ̌ʉ lêm diaw
He has only one book,
4. เดียว
diaw
เขาซื้อสมุดกี่เล่ม
kháw sʉ́ʉ samùt kìi lêm
How many notebooks did he buy? เขาซื้อสมุดเล่มเดียว
kháw sʉ́ʉ samùt lêm diaw
He bought only one notebook.
5. หลาย
lǎay
เขารู้จักคนไทยกี่คน
kháw rúucàk khon thay kìi khon
How many Thais does he know ? เขารู้จักคนไทยหลายคน
kháw rúucàk khon thay lǎay khon
He knows many Thais,
6. เดียว
diaw
เขารู้จักคนอังกฤษกี่คน
kháw rúucàk khon aŋkrìt kìi khon
How many Englishmen does he know? เขารู้จักคนอังกฤษคนเดียว
kháw rúucàk khon aŋkrìt khondiaw
He knows only one Englishman.
7. เดียว
diaw
เขาไปกับใคร
kháw pay kàp khray
Who did he go with? เขาไปคนเดียว
kháw pay khondiaw
He went by himself.
8. หลาย
lǎay
เขาไปกับใคร
kháw pay kàp khray
Who did they go with? เขาไปกันหลายคน
kháw pay kan lǎay khon
Several of them went together.
9. เดียว
diaw
เขาทานข้าวกับใคร
kháw thaan khâaw kàp khray
Who does he eat with? เขาทานคนเดียว
kháw thaan khondiaw
He eats alone.

Substitution Drill


Cues Pattern
1. ชื่อ จิม, จอห์น
chʉ̂ʉ cim, cɔ̀ɔn
คนหนึ่งชื่อจิม อีกคนหนึ่งชื่อจอห์น
khon nʉ̀ŋ chʉ̂ʉ cim ìik khon nʉ̀ŋ chʉ̂ʉ cɔ̀ɔn
One person is named Jim; another, John.
2. เป็น ไทย, อเมริกัน
pen thay, ameeríkan
คนหนึ่งเป็นไทย อีกคนหนึ่งเป็นอเมริกัน
khon nʉ̀ŋ pen thay ìik khon nʉ̀ŋ pen ameeríkan
One person is Thai; another, American.
3. เป็น ครู, ทหาร
pen khruu, thahǎan
คนหนึ่งเป็นครู อีกคนหนึ่งเป็นทหาร
khon nʉ̀ŋ pen khruu ìik khon nʉ̀ŋ pen thahǎan
One person is a teacher; another, a soldier.
4. เป็น พี่, น้อง
pen phîi, nɔ́ɔŋ
คนหนึ่งเป็นพี่ อีกคนหนึ่งเป็นน้อง
khon nʉ̀ŋ pen phîi ìik khon nʉ̀ŋ pen nɔ́ɔŋ
One is an older sibling; another is a younger sibling.
5. สวย, ไม่สวย
sǔay, mây sǔay
คนหนึ่งสวย อีกคนหนึ่งไม่สวย
khon nʉ̀ŋ sǔay ìik khon nʉ̀ŋ mây sǔay
One person is pretty, another, not.
6. เก่ง, ไม่เก่ง
kèŋ , mây kèŋ
คนหนึ่งเก่ง อีกคนหนึ่งไม่เก่ง
khon nʉ̀ŋ kèŋ ìik khon nʉ̀ŋ mây kèŋ
One person Is skillful; another isn't.
7. พูดภาษาอังกฤษได้ ไม่ได้
phûut phaasǎa aŋkrìt dâay mây dây
คนหนึ่งพูดภาษาอังกฤษได้ อีกคนหนึ่งพูดไม่ได้
khon nʉ̀ŋ phûut phaasǎa aŋkrìt dâay ìik khon nʉ̀ŋ phûut mây dây
One person can speak English; another can't.
8. อยู่เมืองไทย, อยู่อเมริกา
yùu mʉaŋ thay, yùu ameeríkaa
คนหนึ่งอยู่เมืองไทย อีกคนหนึ่งอยู่อเมริกา
khon nʉ̀ŋ yùu mʉaŋ thay ìik khon nʉ̀ŋ yùu ameeríkaa
One person is in Thailand; another in America.
9. แต่งงานแล้ว, ยังเป็นโสด
tɛ̀ŋŋaan lɛ́ɛw, yaŋ pensòot
คนหนึ่งแต่งงานแล้ว อีกคนหนึ่งยังเป็นโสด
khon nʉ̀ŋ tɛ̀ŋŋaan lɛ́ɛw ìik khon nʉ̀ŋ yaŋ pensòot
One person is married; another is still single.
10. ไปแล้ว, ยังอยู่
pay lɛ́ɛw, yaŋ yùu
คนหนึ่งไปแล้ว อีกคนหนึ่งยังอยู่
khon nʉ̀ŋ pay lɛ́ɛw ìik khon nʉ̀ŋ yaŋ yùu
One person has gone? Another is still here.

Response Drill


Cues Question Response
1. จิม, จอห์น
cim , cɔ̀ɔn
สองคนนั้นชื่ออะไร
sɔ̌ɔŋ khon nán chʉ̂ʉ àray
ชื่อ จิม คนหนึ่ง อีกคนหนึ่งชื่อ จอห์น
chʉ̂ʉ cim khon nʉ̀ŋ ìik khon nʉ̀ŋ chʉ̂ʉ cɔ̀ɔn
What are those two people named? One is named Jim, the other John.
2. แต่งแล้ว, ยังเป็นโสด
tɛ̀ŋ lɛ́ɛw, yaŋ pensòot
น้องชายคุณแต่งงานแล้วหรือยัง
nɔ́ɔŋchaay khun tɛ̀ŋŋaan lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ
แต่งแล้วคนหนึ่ง, อีกคนหนึ่งยังเป็น โสด
tɛ̀ŋ lɛ́ɛw khon nʉ̀ŋ, ìik khon nʉ̀ŋ yaŋ pen sòot
Are your younger brothers married yet? One is; one isn't,
3. เป็นหมอ , เป็นข้าราชการ
pen mɔ̌ɔ, pen khâarâatchakaan
เพื่อนคุณสองคนนั้นทำงานอะไรครับ
phʉ̂an khun sɔ̌ɔŋ khon nán thamŋaan àray khráp
เป็นหมอคนหนึ่ง อีกคนหนึ่งเป็นข้าราชการ
pen mɔ̌ɔ khon nʉ̀ŋ ìik khon nʉ̀ŋ pen khâarâatchakaan
What do your two friends do for a living? One's a doctor; the other a government employee.
4. พูดได้, พูดไม่ได้
phûut dâay, phûut mây dây
สองคนนั้นพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
sɔ̌ɔŋ khon nán phûut phaasǎa aŋkrìt dâay mǎy
พูดได้คนหนึ่ง อีกคนหนึ่งพูดไม่ได้
phûut dâay khon nʉ̀ŋ ìik khon nʉ̀ŋ phûut mây dây
Can those two people speak English? One can, one cannot.
5. ดี, ไม่ดี
dii, mây dii
หนังสือสองเล่มนั้นดีไหม
naŋsʉ̌ʉ sɔ̌ɔŋ lêm nán dii mǎy
ดีเล่มหนึ่ง อีกเล่มหนึ่งไม่ดี
dii lêm nʉ̀ŋ ìik lêm nʉ̀ŋ mây dii
Are those two books good? One is good, the other isn't.

Response Drill


Cues Pattern
1. รู้จักเพื่อนผม
rúucàk phʉ̂an phǒm
คุณรู้จักเพื่อนผมแล้วหรือยังครับ
khun rúucàk phʉ̂an phǒm lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ khráp
Have you met my friend yet?
2. เขารู้จัก
kháw rúucàk
เขารู้จักเพื่อนผมแล้วหรือยังครับ
kháw rúucàk phʉ̂an phǒm lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ khráp
Has he met my friend yet?
3. ไปทำงาน
pay thamŋaan
เขาไปทำงานแล้วหรือยังครับ
kháw pay thamŋaan lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ khráp
Has he gone to work yet?
4. พูดภาษาไทยได้
phûut phaasǎa thay dâay
เขาพูดภาษาไทยได้แล้วหรือยังครับ
kháw phûut phaasǎa thay dâay lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ khráp
Can he speak Thai yet?
5. คุณ
khun
คุณพูดภาษาไทยได้แล้วหรือยังครับ
khun phûut phaasǎa thay dâay lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ khráp
Can you speak Thai yet?
6. ซื้อหนังสือ
sʉ́ʉ naŋsʉ̌ʉ
คุณซื้อหนังสือแล้วหรือยังครับ
khun sʉ́ʉ naŋsʉ̌ʉ lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ khráp
Have you bought the books yet?
7. ทานข้าว
thaan khâaw
คุณทานข้าว แล้วหรือยังครับ
khun thaan khâaw lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ khráp
Have you eaten yet?
8. มีครอบครัว
mii khrɔ̂ɔpkhrua
คุณมีครอบครัวแล้วหรือยังครับ
khun mii khrɔ̂ɔpkhrua lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ khráp
Do you have a family yet?
9. อ่านหนังสือเล่มนั้น
àan naŋsʉ̌ʉ lêm nán
คุณอ่านหนังสือเล่มนั้นแล้วหรือยังครับ
khun àan naŋsʉ̌ʉ lêm nán lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ khráp
Have you read that book yet?
10. เรียนบทที่สิบ
rian bòt thîi sìp
คุณเรียนบทที่สิบแล้วหรือยังครับ
khun rian bòt thîi sìp lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ khráp
Have you studied lesson 10 yet?

Response Drill


Cue Question Response
1. yes คุณเรียนบทที่สิบแล้วหรือยังครับ
khun rian bòt thîi sìp lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ khráp
Have you studied lesson 10 already? เรียนแล้วครับ
rian lɛ́ɛw khráp
Yes, we have.
2. no คุณทานข้าวแล้วหรือยังครับ
khun thaan khâaw lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ khráp
Have you eaten yet? ยังครับ
yaŋ khráp
Not yet.
3. yes เขาไปทำงานแล้วหรือยังครับ
kháw pay thamŋaan lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ khráp
Has he gone to work yet? ไปแล้วครับ
pay lɛ́ɛw khráp
Yes, he has.
4. no คุณสองคนรู้จักกันแล้วหรือยังครับ
khun sɔ̌ɔŋ khon rúucàk kan lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ khráp
Have you two met yet? ยังครับ
yaŋ khráp
Not yet.
5. no เขามีหนังสือแล้วหรือยังครับ
kháw mii naŋsʉ̌ʉ lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ khráp
Does he have the books yet? ยังครับ
yaŋ khráp
Not yet.
6. yes ที่นั่นอากาศหนาวหรือยัง
thîinân aakàat nǎaw rʉ̌ʉyaŋ
Is it cold there yet? หนาวแล้วครับ
nǎaw lɛ́ɛw khráp
Yes, it is.
7. no คุณพูดกับเขาแล้วหรือยังครับ
khun phûut kàp kháw lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ khráp
Have you spoken with him yet? ยังครับ
yaŋ khráp
Not yet.
8. yes คุณพูดภาษาไทยได้แล้วหรือยังครับ
khun phûut phaasǎa thay dâay lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ khráp
Can you speak Thai yet? ได้แล้ว
dâay lɛ́ɛw
Yes, I can.
9. no คุณเขียนภาษาไทยได้แล้วหรือยังครับ
khun khǐan phaasǎa thay dâay lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ khráp
Can you write Thai yet? ยังครับ
yaŋ khráp
Not yet.
10. yes เขาขับรถเป็นแล้วหรือยังครับ
kháw khàp rót pen lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ khráp
Does he know how to drive yet? เป็นแล้วครับ
pen lɛ́ɛw khráp
Yes, he does.
11. no เขาว่ายน้ำเป็นแล้วหรือยัง
kháw wâaynám pen lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ
Can he swim yet? ยังครับ
yaŋ khráp
Not yet.

Transformation Drill


Add a negative statement with ยัง /yaŋ/ to the affirmative statement.

Affirmative Statement Negative Statement
1. ผมมาแล้ว แต่เขายังไม่มา
phǒm maa lɛ́ɛw tɛ̀ɛ kháw yaŋ mây maa
I've come already, but he hasn't yet.
2. ผมมีหนังสือแล้ว แต่เขายังไม่มี
phǒm mii naŋsʉ̌ʉ lɛ́ɛw tɛ̀ɛ kháw yaŋ mây mii
I have books already, but he doesn't yet.
3. ภาษาไทยผมดีแล้ว แต่ภาษาไทยของเขายังไม่ดี
phaasǎathay phǒm dii lɛ́ɛw tɛ̀ɛ phaasǎa thay khɔ̌ɔŋ kháw yaŋ mây dii
My Thai's good already, but his isn't yet.
4. คุณเก่งแล้ว แต่เขายังไม่เก่ง
khun kèŋ lɛ́ɛw tɛ̀ɛ kháw yaŋ mây kèŋ
You are already good (at something) but he isn't yet.
5. ผมเคยไปเมืองไทยแล้ว แต่เขายังไม่เคย
phǒm khəəy pay mʉaŋ thay lɛ́ɛw tɛ̀ɛ kháw yaŋ mây khəəy
I've already been to Thailand, but he hasn't yet.
6. ผมขับรถเป็นแล้ว แต่เขายังไม่เป็น
phǒm khàp rót pen lɛ́ɛw tɛ̀ɛ kháw yaŋ mây pen
I already know how to drive, but he doesn't yet.
7. ผมรู้จักคุณแล้ว แต่เขายังไม่รู้จัก
phǒm rúucàk khun lɛ́ɛw tɛ̀ɛ kháw yaŋ mây rúucàk
I've already met you but he hasn't yet.

Substitution Drill


Cue Response
1. กลับบ้าน
klàp bâan
เขายังไม่กลับบ้าน
kháw yaŋ mây klàp bâan
He hasn't gone home yet.
2. เคยทานอาหารไทย
khəəy thaanaahǎan thay
เขายังไม่เคยทานอาหารไทย
kháw yaŋ mâykhəəy thaanaahǎan thay
He hasn't ever eaten Thai food.
3. เก่ง
kèŋ
เขายังไม่เก่ง
kháw yaŋ mây kèŋ
He isn't good (at doing something) yet.
4. พูดภาษาไทย
phûut phaasǎathay
เขาพูดภาษาไทยยังไม่เก่ง
kháw phûut phaasǎathay yaŋ mây kèŋ
He doesn't speak Thai well yet.
เขายังพูดภาษาไทยไม่เก่ง
kháw yaŋ phûut phaasǎathay mây kèŋ
5. เป็น
pen
เขายังไม่เป็น
kháw yaŋ mây pen
He doesn't know how to do it yet.
6. ว่ายน้ำเป็น
wâaynám pen
เขาว่ายน้ำยังไม่เป็น
kháw wâaynám yaŋ mây pen
He doesn't know how to swim yet.
เขายังว่ายน้ำไม่เป็น
kháw yaŋ wâaynám mây pen
7. ได้
dâay
เขายังไม่ได้
kháw yaŋ mâydây
He is unable to do it yet.
8. ไปทำงานได้
pay thamŋaan dâay
เขายังไปทำงานไม่ได้
kháw yaŋ pay thamŋaan mâydây
He is unable to go to work yet.
เขาไปทำงานยังไม่ได้
kháw pay thamŋaan yaŋ mâydây

Transformation Drill


Add a negative statement with ยังไม่ได้ /yaŋ mâydây/ to the affirmative statement.

Affirmative Statement Negative Statement
1. ผมคิดว่าเขาไปแล้ว
phǒm khít wâa kháw pay lɛ́ɛw
แต่เขายังไม่ได้ไป
tɛ̀ɛ kháw yaŋ mâydây pay
I thought he had gone already, but he hadn't.
2. ผมคิดว่าเขาทำแล้ว
phǒm khít wâa kháw tham lɛ́ɛw
แต่เขายังไม่ได้ทำ
tɛ̀ɛ kháw yaŋ mâydây tham
I thought he had already done it, but he hadn't.
3. ผมคิดว่าเขาเรียนบทนี้แล้ว
phǒm khít wâa kháw rian bòt níi lɛ́ɛw
แต่เขายังไม่ได้เรียน
tɛ̀ɛ kháw yaŋ mâydây rian
I thought he had already studied this lesson, but he hadn't.
4. ผมคิดว่าเขาทานแล้ว
phǒm khít wâa kháw thaan lɛ́ɛw
แต่เขายังไม่ได้ทาน
tɛ̀ɛ kháw yaŋ mâydây thaan
I thought he had already eaten, but he hadn't.
5. ผมคิดว่าเขาเป็นกงสุลแล้ว
phǒm khít wâa kháw pen koŋsǔn lɛ́ɛw
แต่เขายังไม่ได้เป็น
tɛ̀ɛ kháw yaŋ mâydây pen
I thought he was already the consul, but he wasn't.
6. ผมคิดว่าเขาสอนคุณแล้ว
phǒm khít wâa kháw sɔ̌ɔn khun lɛ́ɛw
แต่เขายังไม่ได้สอน
tɛ̀ɛ kháw yaŋ mâydây sɔ̌ɔn
I thought he had already taught it to you, but he hadn't.
7. ผมคิดว่าเขาอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว
phǒm khít wâa kháw àannaŋsʉ̌ʉ lêm níi lɛ́ɛw
แต่เขายังไม่ได้อ่าน
tɛ̀ɛ kháw yaŋ mâydây àan
I thought he had already read this book, but he hadn't.
8. ผมคิดว่าเขาพิมพ์จดหมายแล้ว
phǒm khít wâa kháw phim còtmǎay lɛ́ɛw
แต่เขายังไม่ได้พิมพ์
tɛ̀ɛ kháw yaŋ mâydây phim
I thought he had already typed the letter, but he hadn't.
9. ผมคิดว่าเขาซื้อหนังสือเล่มนั้นแล้ว
phǒm khít wâa kháw sʉ́ʉ naŋsʉ̌ʉ lêm nán lɛ́ɛw
แต่เขายังไม่ได้ซื้อ
tɛ̀ɛ kháw yaŋ mâydây sʉ́ʉ
I thought he had already bought that book, but he hadn't.
10. ผมคิดว่าเขาฟังเทปอันนี้แล้ว
phǒm khít wâa kháw faŋ théep anníi lɛ́ɛw
แต่เขายังไม่ได้ฟัง
tɛ̀ɛ kháw yaŋ mâydây faŋ
I thought he had already listened to this tape, but he hadn't.

Sentence Construction Drill


One student forms a sentence like Sentence 1 and another forms a question like Sentence 2 from the cues given. The first student answers the question.

Cue Sentence 1 Sentence 2
1. ไปส่งจดหมาย
pay sòŋcòtmǎay
ผมยังไม่ได้ไปส่งจดหมาย
phǒm yaŋ mâydây pay sòŋcòtmǎay
คุณยังไม่ได้ไปส่งจดหมายหรือครับ
khun yaŋ mâydây pay sòŋcòtmǎay rʉ̌ʉ khráp
I haven't mailed the letters yet. Haven't you mailed the letters yet?
2. ทานอาหารกลางวัน
thaan aahǎanklaaŋwan
ผมยังไม่ได้ทานอาหารกลางวัน
phǒm yaŋ mâydây thaan aahǎanklaaŋwan
คุณยังไม่ได้ทานอาหารกลางวันหรือครับ
khun yaŋ mâydây thaan aahǎanklaaŋwan rʉ̌ʉ khráp
I haven't eaten lunch yet. Haven't you eaten lunch yet?
3. เก่ง
kèŋ
ผมยังไม่เก่ง
phǒm yaŋ mây kèŋ
คุณยังไม่เก่งหรือครับ
khun yaŋ mây kèŋ rʉ̌ʉ khráp
I'm not good yet. Aren't you good yet?
4. พูดภาษาไทย
phûut phaasǎathay
ผมพูดภาษาไทยยังไม่ได้
phǒm phûut phaasǎathay yaŋ mâydây
คุณพูดภาษาไทยยังไม่ได้หรือครับ
khun phûut phaasǎathay yaŋ mâydây rʉ̌ʉ khráp
I can't speak Thai yet. Can't you speak Thai yet?
5. รู้จักเขา
rúucàk kháw
ผมยังไม่รู้จักเขา
phǒm yaŋ mây rúucàk kháw
คุณยังไม่รู้จักเขาหรือครับ
khun yaŋ mây rúucàk kháw rʉ̌ʉ khráp
I haven't met her yet. Haven't you met her yet?
6. ซื้อหนังสือ
sʉ́ʉ naŋsʉ̌ʉ
ผมยังไม่ได้ซื้อหนังสือ
phǒm yaŋ mâydây sʉ́ʉ naŋsʉ̌ʉ
คุณยังไม่ได้ซื้อหนังสือหรือครับ
khun yaŋ mâydây sʉ́ʉ naŋsʉ̌ʉ rʉ̌ʉ khráp
I haven't bought books yet. Haven't you bought books yet?

Exercises

a) Make up a family chart (like the one in 12.1) for each member of the class and the tutor. b) Ask questions about each memeber of the family in order to find out the following information:

1. name
2. age
3. present and past occupations
4. residence
5. place of work
6. travel experience
7. languages spoken
8. skill in sports and other activities

c) If some of the people In the class have children, find out the name, sex, and age of them.

Vocabulary

อาหารกลางวัน
aahǎanklaaŋwan
lunch, noontime meal
อายุ
aayú
age (in years)
อัน
an
classifiers of things
บท (บท)
bòt (bòt)
lesson (in a textbook)
บุตร (คน)
bùt (khon)
child (elegant usage) (one's direct descendant)
เด็ก (คน)
dèk (khon)
child (immature person)
เดียว
diaw
one only, only
ยัง
yaŋ
still, not yet
คัน
khan
classifier for cars, and other vehicles
คิด
khít
to think
คนกลาง
khon klaaŋ
the middle one (of children)
คนเล็ก
khon lék
the youngest one (of children)
คนสุดท้อง
khon sùt thɔ́ɔŋ
the youngest one (of children)
คนโต
khon too
the oldest one (of children)
ครอบครัว (ครอบครัว)
khrɔ̂ɔpkhrua (khrɔ̂ɔpkhrua)
the family
ขวบ
khùap
year (of age for people under 14 years)
คุณพ่อคุณแม่ (คน)
khun phɔ̂ɔ khun mɛ̂ɛ (khon)
parents (polite usage)
กลางวัน
klaaŋwan
in the daytime, by day
เล็ก
lék
small, little (in size)
แล้ว
lɛ́ɛw
already (used to indicate completed action)
แล้วหรือยัง
lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ
or not yet? (used in questions)
ลูก (คน)
lûuk (khon)
child (common usage, refers to one's direct descendant)
ลูกศิษย์ (คน)
lûuksìt (khon)
student, pupil
แม่ (คน)
mɛ̂ɛ (khon)
mother
น้อง (คน)
nɔ́ɔŋ (khon)
younger brothers and/or sisters
น้องชาย (คน)
nɔ́ɔŋchaay (khon)
younger brother(s)
น้องสาว (คน)
nɔ́ɔŋsǎaw (khon)
younger slster(s)
งาน
ŋaan
ceremony
พี่ (คน)
phîi (khon)
older brother(s) and/or sister(s)
พี่ชาย (คน)
phîichaay (khon)
older brother(s)
พี่น้อง (คน)
phîinɔ́ɔŋ (khon)
brother(s) and sister(s)
พี่สาว (คน)
phîisǎaw (khon)
older sister(s)
พ่อ (คน)
phɔ̂ɔ (khon)
father
ปี
pii
year
ประธานาธิบดี (คน)
pràthaanaathípbɔɔdii (khon)
the president of a country
แรก
rɛ̂ɛk
to be first
หรือยัง
rʉ̌ʉyaŋ
yet (question word)
โสด
sòot
to be single, unmarried
แต่ง
tɛ̀ŋ
to decorate, adorn (the verb in แต่งงาน /tɛ̀ŋ ŋaan/)
แต่งงาน
tɛ̀ŋŋaan
to marry, to get married, to be married
ที่
thîi
form that is used with numerals to form ordinal numbers, hence ที่สาม /thîi sǎam/ etc. 'third', etc.
โต
too
big, large, mature
Prev Index Next