Prev Index Next

Basic dialog: Telling Time


A: กี่โมงแล้วครับ
kìi mooŋ lɛ́ɛw khráp
What time is it?
B: ห้าโมงเช้ากว่าแล้วครับ
hâa mooŋ cháaw kwàa lɛ́ɛw khráp
It's after 11 a.m.
นาฬิกาของคุณเวลาเท่าไหร่ครับ
naalíkaa khɔ̌ɔŋ khun weelaa thâwrày khráp
What time is it by your watch?
A: นาฬิกาผมอีกห้านาทีจะห้าโมงเช้า
naalíkaa phǒm ìik hâa naathii cà hâa mooŋ cháaw
By my watch it's five minutes to 11 a.m.
B: นาฬิกาคุณช้าไปสิบห้านาทีครับ
naalíkaa khun cháa pay sìp hâa naathii khráp
Your watch is fifteen minutes slow.
A: งั้น ผมเห็นจะต้องรีบไปเดี๋ยวนี้
ŋán phǒm hěn cà tɔ̂ŋ rîip pay dǐawníi
In that case, it seems I will have to hurry.
B: คุณจะรีบไปไหนครับ
khun cà rîip pay nǎy khráp
Where are you hurrying to?
A: จะไปเอาเงินที่ธนาคารก่อน แล้วจะไปไปรษณีย์
cà pay aw ŋən thîi thanaakhaan kɔ̀ɔn lɛ́ɛw cà pay praysanii
I'll go get some money at the bank first, then go to the post office.
B: จะกลับเมื่อไหร่ครับ
cà klàp mʉ̂arày khráp
When will you return?
A: ตอนบ่าย ๆ ครับ
tɔɔn bàay bàay khráp
Sometime in the afternoon.

Notes on the basic dialog

a) กว่า /kwàa/ : more than, to a greater extent or degree

ห้า
hâa
โมง
mooŋ
เช้า
cháaw
กว่าแล้ว
kwàa lɛ́ɛw
11 (lit. 5) o'clock a.m. more than already

It's after 11 a.m.

b) ครึ่ง /khrʉ̂ŋ/ : half

สอง
sɔ̌ɔŋ
โมง
mooŋ
เช้า
cháaw
ครึ่ง
khrʉ̂ŋ
8 (lit. 2) o'clock a.m. half [hour]

8:30 a.m.

c) ตรง /troŋ/ : exactly, sharp (of time)

ห้า
hâa
โมง
mooŋ
เช้า
cháaw
ตรง
troŋ
11 (lit. 5) o'clock a.m. sharp

11 a.m. sharp

Grammar notes

อีก /ìik/ ... จะ /cà/ for future time

อีก /ìik/ ... จะ /cà/ is used to indicate time in the future.

อีก
ìik
Period of Time จะ
Clock Time
อีก
ìik
ห้านาที
hâa naathii
จะ
สามโมงเช้า
sǎam mooŋ cháaw
(additional 5 minutes will be 9 a.m.)

It's five minutes to 9 a.m.

ไป /pay/ as an indicator of excess with ช้า /cháa/ and เร็ว /rew/

To indicate the extent of error of a timepiece the following construction is used:

Direction of Error Excess Amount of Time
ช้า / เร็ว
cháa/rew
ไป
pay
ห้านาที
hâa naathii
(slow / fast too much 5 minutes)

(It's) five minutes slow/fast.

Drills

Recognition and Familiarization Drill


13-old-clock.jpg

เช้า:
cháaw:
หกโมงเช้า
hòk mooŋ cháaw
'6 a.m.' เช้ามืด:
cháawmʉ̂ʉt:
ตีสี่
tii sìi
'4 a.m.'
โมงเช้า
mooŋ cháaw
'7 a.m.' ตีห้า
tii hâa
'5 a.m.'
สองโมงเช้า
sɔ̌ɔŋ mooŋ cháaw
'8 a.m.'
สามโมงเช้า
sǎam mooŋ cháaw
'9 a.m.'
สี่โมงเช้า
sìi mooŋ cháaw
'10 a.m.'
ห้าโมงเช้า
hâa mooŋ cháaw
'11 a.m.'
เที่ยง
thîaŋ
'noon'

Recognition and Familiarization Drill


13a-old-clock.jpg

บ่าย:
bàay:
บ่ายโมง
bàay mooŋ
'1 p.m.'
บ่ายสองโมง
bàay sɔ̌ɔŋ mooŋ
'2 p.m.'
บ่ายสามโมง
bàay sǎam mooŋ
'3 p.m.'
บ่ายสี่โมง
bàay sìi mooŋ
'4 p.m.'
เย็น:
yen:
สี่โมงเย็น
sìi mooŋ yen
'4 p.m.'
ห้าโมงเย็น
hâa mooŋ yen
'5 p.m.'
หกโมงเย็น
hòk mooŋ yen
'6 p.m.'

Recognition and Familiarization Drill


13c-old-clock.jpg

หนึ่งทุ่ม
nʉ̀ŋ thûm
'7 p.m.'
สองทุ่ม
sɔ̌ɔŋ thûm
'8 p.m.'
สามทุ่ม
sǎam thûm
'9 p.m.'
สี่ทุ่ม
sìi thûm
'10 p.m.'
ห้าทุ่ม
hâa thûm
'11 p.m.
เที่ยงคืน
thîaŋkhʉʉn
'12' (midnight)
ตีหนึ่ง
tiinʉ̀ŋ
'1 a.m.'
ตีสอง
tiisɔ̌ɔŋ
'2 a.m.'
ตีสาม
tiisǎam
'3 a.m.'

Response Drill


Point at the time on the clock face.

Cue Question Response
1. 11 a.m. กี่โมงแล้วครับ
kìi mooŋ lɛ́ɛw khráp
ห้าโมงเช้าแล้วครับ
hâa mooŋ cháaw lɛ́ɛw khráp
What time is it? 11 a.m.
2. 9 a.m. กี่โมงแล้วครับ
kìi mooŋ lɛ́ɛw khráp
สามโมงเช้าครับ
sǎam mooŋ cháaw khráp
What time is it? 9 a.m.
3. 10 a.m. กี่โมงแล้วครับ
kìi mooŋ lɛ́ɛw khráp
สี่โมงเช้าครับ
sìi mooŋ cháaw khráp
What time is it? 10 a.m.
4. 12 a.m. กี่โมงแล้วครับ
kìi mooŋ lɛ́ɛw khráp
เที่ยงแล้วครับ
thîaŋ lɛ́ɛw khráp
What time is it? It's noon.
5. 1 p.m. กี่โมงแล้วครับ
kìi mooŋ lɛ́ɛw khráp
บ่ายโมงครับ
bàay mooŋ khráp
What time is it? 1 p.m.
6. 3 p.m. กี่โมงแล้วครับ
kìi mooŋ lɛ́ɛw khráp
บ่ายสามโมงครับ
bàay sǎam mooŋ khráp
What time is it? 3 p.m.
7. 4 p.m. กี่โมงแล้วครับ
kìi mooŋ lɛ́ɛw khráp
สี่โมงเย็นครับ
sìi mooŋ yen khráp
What time is it? 4 p.m.
8. 6 p.m. กี่โมงแล้วครับ
kìi mooŋ lɛ́ɛw khráp
หกโมงเย็นครับ
hòk mooŋ yen khráp
What time is it? 6 p.m.

Response Drill


Cue Question Response
7 p.m. กี่ทุ่มแล้วครับ
kìi thûm lɛ́ɛw khráp
หนึ่งทุ่ม (แล้ว) ครับ
nʉ̀ŋ thûm (lɛ́ɛw) khráp
What time is it? 7 p.m.
8 p.m. กี่ทุ่มแล้วครับ
kìi thûm lɛ́ɛw khráp
สองทุ่มครับ
sɔ̌ɔŋ thûm khráp
What time is it? 8 p.m.
10 p.m. กี่ทุ่มแล้วครับ
kìi thûm lɛ́ɛw khráp
สี่ทุ่มครับ
sìi thûm khráp
What time is it? 10 p.m.
11 p.m. กี่ทุ่มแล้วครับ
kìi thûm lɛ́ɛw khráp
ห้าทุ่มครับ
hâa thûm khráp
What time is it? 11 p.m.
Midnight กี่ทุ่มแล้วครับ
kìi thûm lɛ́ɛw khráp
เที่ยงคืน
thîaŋkhʉʉn
What time is it? Midnight.
2 a.m. กี่ทุ่มแล้วครับ
kìi thûm lɛ́ɛw khráp
ตีสองครับ
tii sɔ̌ɔŋ khráp
What time is it? 2 a.m.

Recognition and Familiarization Drill


ตีสี่สามนาที
tii sìi sǎam naathii
4:03 a.m.
ตีห้าสองนาที
tiihâa sɔ̌ɔŋ naathii
5:02 a.m.
หกโมงเช้าสิบห้านาที
hòk mooŋ cháaw sìp hâa naathii
6:15 a.m.
โมงเช้ายี่สิบนาที
mooŋ cháaw yîisìp naathii
7:20 a.m.
สองโมงเช้าครึ่ง
sɔ̌ɔŋ mooŋ cháaw khrʉ̂ŋ
8:30 a.m.
สามโมงเช้าสี่สิบห้านาที
sǎam mooŋ cháaw sìi sìp hâa naathii
9:45 a.m.
ห้าโมงเช้าตรง
hâa mooŋ cháaw troŋ
11:00 a.m.
เที่ยงครึ่ง
thîaŋ khrʉ̂ŋ
12:30 p.m.
บ่ายโมงห้าสิบนาที
bàay mooŋ hâa sìp naathii
1:50 p.m.
ห้าโมงเย็นยี่สิบห้านาที
hâa mooŋ yen yîisìp hâa naathii
5:25 p.m.
ทุ่มครึ่ง
thûm khrʉ̂ŋ
7:30 p.m.
เที่ยงคืนห้านาที
thîaŋkhʉʉn hâa naathii
12:05 a.m.

Recognition and Familiarization Drill


อีกยี่สิบนาทีจะสามโมงเช้า
ìik yîisìp naathii cà sǎam mooŋ cháaw
8:40 a.m.
อีกสิบห้านาทีจะห้าโมงเช้า
ìik sìp hâa naathii cà hâa mooŋ cháaw
10:45 a.m.
อีกสิบสองนาทีจะเที่ยง
ìik sìp sɔ̌ɔŋ naathii cà thîaŋ
11:48 a.m.
อีกเจ็ดนาทีจะบ่ายโมง
ìik cèt naathii cà bàay mooŋ
12:53 p.m.
อีกห้านาทีจะสี่โมงเย็น
ìik hâa naathii cà sìi mooŋ yen
3:55 p.m.
อีกแปดนาทีจะห้าโมงเช้าครึ่ง
ìik pɛ̀ɛt naathii cà hâa mooŋ cháaw khrʉ̂ŋ
11:22 a.m.
อีกยี่สิบห้านาทีจะเที่ยงคืน
ìik yîisìp hâa naathii cà thîaŋkhʉʉn
11:35 p.m.

Substitution Drill


Cue Pattern
สิบเจ็ด
sìp cèt
นาฬิกาผมช้าไปสิบเจ็ดนาที
naalíkaa phǒm cháa pay sìp cèt naathii
My watch is seventeen minutes slow.
คุณ
khun
นาฬิกาคุณช้าไปสิบเจ็ดนาที
naalíkaa khun cháa pay sìp cèt naathii
Your watch is 17 minutes slow.
ครึ่งชั่วโมง
khrʉ̂ŋ chûamooŋ
นาฬิกาคุณช้าไปครึ่งชั่วโมง
naalíkaa khun cháa pay khrʉ̂ŋ chûamooŋ
Your watch is half an hour slow.
ยี่สิบสอง
yîisìp sɔ̌ɔŋ
นาฬิกาคุณช้าไปยี่สิบสองนาที
naalíkaa khun cháa pay yîisìp sɔ̌ɔŋ naathii
Your watch is 22 minutes slow.
ผม
phǒm
นาฬิกาผมช้าไปยี่สิบสองนาที
naalíkaa phǒm cháa pay yîisìp sɔ̌ɔŋ naathii
My watch is 22 minutes slow.

Substitution Drill


Cue Pattern
เก้า
kâaw
นาฬิกาผมเร็วไปเก้านาที
naalíkaa phǒm rew pay kâaw naathii
My watch is 9 minutes fast.
ครึ่งชั่วโมง
khrʉ̂ŋ chûamooŋ
นาฬิกาผมเร็วไปครึ่งชั่วโมง
naalíkaa phǒm rew pay khrʉ̂ŋ chûamooŋ
My watch is half an hour fast.
เขา
kháw
นาฬิกาเขาเร็วไปครึ่งชั่วโมง
naalíkaa kháw rew pay khrʉ̂ŋ chûamooŋ
His watch is half an hour fast.
สิบห้านาที
sìp hâa naathii
นาฬิกาเขาเร็วไปสิบห้านาที
naalíkaa kháw rew pay sìp hâa naathii
His watch is 15 minutes fast.

Recognition and Familiarization Drill


(Parts of the Day)

ตอนเช้า
tɔɔn cháaw
5 a.m. to 9:00 a.m.
ตอนสาย
tɔɔn sǎay
9 a.m. to 11:59 a.m.
ตอนเที่ยง
tɔɔn thîaŋ
12 a.m. to 12:50 p.m.
ตอนบ่าย
tɔɔn bàay
1 p.m. to 4:00 p.m.
ตอนเย็น
tɔɔn yen
4 p.m. to 6:30 p.m.
ตอนค่ำ
tɔɔn khâm
From 6:30 p.m. until around midnight
ตอนหัวค่ำ
tɔɔn hǔakhâm
6:30 p.m. to 9 p.m.
ตอนดึก
tɔɔn dʉ̀k
10:00 p.m. to 3 a.m.

Transformation Drill


Change from one pattern to the other.

ตอนเช้า
tɔɔn cháaw
เวลาเช้า
weelaa cháaw
ตอนสาย
tɔɔn sǎay
เวลาสาย
weelaa sǎay
ตอนเที่ยง
tɔɔn thîaŋ
เวลาเที่ยง
weelaa thîaŋ
ตอนบ่าย
tɔɔn bàay
เวลาบ่าย
weelaa bàay
ตอนเย็น
tɔɔn yen
เวลาเย็น
weelaayen
ตอนค่ำ
tɔɔn khâm
เวลาค่ำ
weelaa khâm

Transformation Drill


(Change from Pattern 1 to Pattern 2.)

Pattern 1 Pattern 2
เช้า
cháaw
ตอนเช้า
tɔɔn cháaw
In the morning
ตอนเช้า
tɔɔn cháaw
ตอน เช้า ๆ (เช้า เช้า)
tɔɔn cháaw cháaw (cháaw cháaw)
In the morning. Sometime in the morning.
ตอนสาย
tɔɔn sǎay
ตอนสาย ๆ (สาย สาย)
tɔɔn sǎay sǎay (sǎay sǎay)
In the late morning. Sometime in the late morning.
ตอนเที่ยง
tɔɔn thîaŋ
ตอนเที่ยง ๆ(เที่ยง เที่ยง)
tɔɔn thîaŋ thîaŋ (thîaŋ thîaŋ)
At noon. Sometime around noon.
ตอนบ่าย
tɔɔn bàay
ตอนบ่าย ๆ (บ่าย บ่าย)
tɔɔn bàay bàay (bàay bàay)
In the afternoon. Sometime in the afternoon.
ตอนเย็น
tɔɔn yen
ตอนเย็น ๆ (เย็น เย็น)
tɔɔn yen yen (yen yen)
In the late afternoon. Sometime in the late afternoon
ตอนค่ำ
tɔɔn khâm
ตอนค่ำ ๆ (ค่ำ ค่ำ)
tɔɔn khâm khâm (khâm khâm)
In the evening. Sometime in the evening.
ตอนดึก
tɔɔn dʉ̀k
ตอนดึก ๆ (ดึก ดึก)
tɔɔn dʉ̀k dʉ̀k (dʉ̀k dʉ̀k)
Late at night. Sometime late at night.

Response Drill


Cue Question Response
ตอนบ่าย ๆ (บ่าย บ่าย)
tɔɔn bàay bàay (bàay bàay)
คุณจะกลับเมื่อไหร่
khun cà klàp mʉ̂arày
(กลับ) ตอนบ่าย ๆ (บ่าย บ่าย) ครับ
(klàp) tɔɔn bàay bàay (bàay bàay) khráp
When will you return? Sometime in the afternoon.
ตอนค่ำ ๆ (ค่ำ ค่ำ)
tɔɔn khâm khâm (khâm khâm)
คุณจะดูหนังสือเมื่อไหร่ครับ
khun cà duu naŋsʉ̌ʉ mʉ̂arày khráp
(ดู) ตอนค่ำ ๆ (ค่ำ ค่ำ)
(duu) tɔɔn khâm khâm (khâm khâm)
When will you study? In the evening.
ตอนเที่ยง ๆ (เที่ยง เที่ยง)
tɔɔn thîaŋ thîaŋ (thîaŋ thîaŋ)
คุณจะทานข้าวเมื่อไหร่
khun cà thaankhâaw mʉ̂arày
(ทาน) ตอนเที่ยง ๆ (เที่ยง เที่ยง) ครับ
(thaan) tɔɔn thîaŋ thîaŋ (thîaŋ thîaŋ) khráp
When will you eat? Sometime around noon.
ตอนเย็น ๆ (เย็น เย็น)
tɔɔn yen yen (yen yen)
คุณจะไปบ้านเขาเมื่อไหร่
khun cà pay bâan kháw mʉ̂arày
(ไป) ตอนเย็น ๆ (เย็น เย็น) ครับ
(pay) tɔɔn yen yen (yen yen) khráp
When will you go to his house? Sometime in the late afternoon.
ตอนบ่าย
tɔɔn bàay
คุณจะไปเอาเงินเมื่อไหร่
khun cà pay aw ŋən mʉ̂arày
(ไป) ตอนบ่ายครับ
(pay) tɔɔn bàay khráp
When will you go get the money? In the afternoon.
ตอนห้าโมงเช้า
tɔɔn hâa mooŋ cháaw
คุณจะไปส่งเพื่อนเมื่อไหร่
khun cà pay sòŋ phʉ̂an mʉ̂arày
(ไป) ตอนห้าโมงเช้า
(pay) tɔɔn hâa mooŋ cháaw
When will you see your friend off? At 11 a.m.
ตอนเย็น ๆ (เย็น เย็น)
tɔɔn yen yen (yen yen)
คุณจะว่ายน้ำเมื่อไหร่
khun cà wâaynám mʉ̂arày
(ว่าย) ตอนเย็น ๆ (เย็น เย็น) ครับ
(wâay) tɔɔn yen yen (yen yen) khráp
When will you go swimming? Sometime late in the afternoon.
ตอนดึก
tɔɔn dʉ̀k
เขามาเมื่อไหร่
kháw maa mʉ̂arày
(มา) ตอนดึก
(maa) tɔɔn dʉ̀k
When did he come? Late at night.
เมื่อวานนี้
mʉ̂a waan níi
เขาไปเมื่อไหร่
kháw pay mʉ̂arày
(ไป) เมื่อวานนี้
(pay) mʉ̂a waan níi
When did he go? Yesterday.
เมื่อบ่ายสองโมง
mʉ̂a bàay sɔ̌ɔŋ mooŋ
เขาไปเมื่อไหร่
kháw pay mʉ̂arày
(ไป) เมื่อบ่ายสองโมง
(pay) mʉ̂a bàay sɔ̌ɔŋ mooŋ
When did she go? At 2 p.m.
เมื่อคืนนี้
mʉ̂a khʉʉn níi
เขาพูดกับคุณเมื่อไหร่
kháw phûut kàp khun mʉ̂arày
(พูด) เมื่อคืนนี้
(phûut) mʉ̂a khʉʉn níi
When did he speak to you? A short time ago.

Transformation Drill


Observe the following examples:

A: บ่ายนี้
bàay níi
this afternoon (Present or future time)
เมื่อบ่ายนี้
mʉ̂a bàay níi
this afternoon (Past time)
B: คืนนี้
khʉʉn níi
tonight (Present or future time)
เมื่อคืนนี้
mʉ̂a khʉʉn níi
tonight (Past time)
Pattern 1 Pattern 2
เย็นนี้
yen níi
เมื่อเย็นนี้
mʉ̂a yen níi
this late afternoon this late afternoon
บ่ายสามโมง
bàay sǎam mooŋ
เมื่อบ่ายสามโมง
mʉ̂a bàay sǎam mooŋ
3 p.m. 3 p.m.
เช้านี้
cháawníi
เมื่อเช้านี้
mʉ̂a cháw níi
this morning this morning
ค่ำนี้
khâm níi
เมื่อค่ำนี้
mʉ̂a khâm níi
this evening this evening
เที่ยงนี้
thîaŋ níi
เมื่อเที่ยงนี้
mʉ̂a thîaŋ níi
this noon this noon
สี่โมงเย็น
sìi mooŋ yen
เมื่อสี่โมงเย็น
mʉ̂a sìi mooŋ yen
4 p.m. 4 p.m.
สามโมงเช้า
sǎam mooŋ cháaw
เมื่อสามโมงเช้า
mʉ̂a sǎam mooŋ cháaw
9 a.m. 9 a.m.

Substitution Drill


Using the cues given form pairs of sentences like the following with แล้ว /lɛ́ɛw/ as the connective:

Cue: ไปเอาเงิน
pay aw ŋən
ไปไปรษณีย์
pay praysanii
Sentences: จะไปเอาเงินก่อน
cà pay aw ŋən kɔ̀ɔn
แล้วจะไปไปรษณีย์
lɛ́ɛw cà pay praysanii
I'll get the money (first), then go to the Post Office.
Cue Pattern
ไปเอาหนังสือ
pay aw naŋsʉ̌ʉ
จะไปเอาหนังสือก่อน
cà pay aw naŋsʉ̌ʉ kɔ̀ɔn
I'll get a book first,
ไปห้องเรียน
pay hɔ̂ŋrian
แล้วจะไปห้องเรียน
lɛ́ɛw cà pay hɔ̂ŋrian
then go to the classroom.
ไปทานข้าว
pay thaankhâaw
จะไปทานข้าวก่อน
cà pay thaankhâaw kɔ̀ɔn
I'll eat first,
ไปดูหนัง
ไ pòt ู nǎŋ
แล้วจะไปดูหนัง
lɛ́ɛw cà ไ pòt ู nǎŋ
then go to the movies.
ไปฟังเทป
pay faŋ théep
จะไปฟังเทปก่อน
cà pay faŋ théep kɔ̀ɔn
I'll listen to tapes first,
ไปห้องสมุด
pay hɔ̂ŋsamùt
แล้วจะไปห้องสมุด
lɛ́ɛw cà pay hɔ̂ŋsamùt
then go to the library.
ไปตลาด
pay talàat
จะไปตลาดก่อน
cà pay talàat kɔ̀ɔn
I'll go to the market,
ไปบ้าน
pay bâan
แล้วจะไปบ้าน
lɛ́ɛw cà pay bâan
then home.
ไปอยู่กรุงเทพฯ
pay yùu kruŋthêep
จะไปอยู่กรุงเทพฯ ก่อน
cà pay yùu kruŋthêep kɔ̀ɔn
I'll go live in Bangkok first,
อยู่ต่างจังหวัด
yùu tàaŋcaŋwàt
แล้วจะไปอยู่ต่างจังหวัด
lɛ́ɛw cà pay yùu tàaŋcaŋwàt
then go live in the provinces.

Response Drill


Cue Question Response
เที่ยง
thîaŋ
เที่ยงรึยัง
thîaŋ rʉ́ yaŋ
ยังไม่เที่ยง
yaŋ mây thîaŋ
Is it noon yet? Not yet.
บ่าย
bàay
บ่ายรึยัง
bàay rʉ́ yaŋ
ยังไม่บ่าย
yaŋ mây bàay
Is it afternoon yet? Not yet.
ค่ำ
khâm
ค่ำรึยัง
khâm rʉ́ yaŋ
ยังไม่ค่ำ
yaŋ mây khâm
Is it evening yet? Not yet.
ดึก
dʉ̀k
ดึกรึยัง
dʉ̀k rʉ́ yaŋ
ยังไม่ดึก
yaŋ mây dʉ̀k
Is it late (at night) yet? Not yet.
เช้า
cháaw
เช้ารึยัง
cháaw rʉ́ yaŋ
ยังไม่เช้า
yaŋ mây cháaw
Is it morning yet? Not yet.

Exercises

(Use a cardboard clock face with movable hands with the following exercises.)

  • Set the hands on the clock face. One student asks what time it is and another responds according to the position of the hands.
  • Set the hands on the clock face, then ask different students what time it will be in ten minutes, twenty minutes, one hour, etc.
  • One student asks another what time it is by his watch, when he responds, the first student says that his watch is slow or fast by a certain number of minutes according to the time indicated by the classroom clock.
  • Set the clock hands. Student A announces the time indicated. Student B asks Student C if it is (part of the day) (ตอนบ่าย /tɔɔn bàay/ , ตอนเย็น /tɔɔn yen/ , etc.) yet. Student C responds either (1) that it is, or (2) that it isn't yet according to the time announced by Student A.
  • Concerning the activities listed below, find out from other students:
If they did any of them yesterday, and if so, at what time;
If they will do any of them tomorrow, and if so, at what time;
If they do any of them every day, and if so, at what time; and if they have done any of them yet. If the reply is that they haven't yet, find out if they will do any of them tomorrows and if so, at what time.
Activities:
a) come to school b) go mail a letter
c) play music d) drive a car
e) go to the bank f) drink coffee
g) go see a doctor h) go for a walk
i) go shopping i) go eat in a restaurant
k) go to work l) write a letter
m) study lessons n) play tennis
o) go to the market

Vocabulary

เอา
aw
to get, to take
บ่าย / บ่าย ๆ (บ่ายบ่าย)
bàay/bàay bàay (bàay bàay)
afternoon, o'clock used for the time 1 p.m. - 4 p.m.
ช้า
cháa
late, slow
เช้า
cháaw
morning, a.m.
เช้ามืด
cháawmʉ̂ʉt
early morning
ชั่วโมง
chûamooŋ
hour (measure of Time)
เดี๋ยวนี้
dǐawníi
right now
ดึก
dʉ̀k
11 p.m. - 3 a.m.
เห็น
hěn
to see
เห็นจะ
hěn cà
think
ห้องสมุด (ห้อง)
hɔ̂ŋsamùt (hɔ̂ŋ)
library
หัวค่ำ
hǔakhâm
6 p.m. - 9 p.m.
เย็น
yen
evening (used for 4 p.m. - 6 p.m.)
ค่ำ
khâm
6 p.m. - 12 a.m.
ครึ่ง
khrʉ̂ŋ
half
คืน
khʉʉn
to be night
คืนนี้
khʉʉnníi
tonight
กลางคืน
klaaŋkhʉʉn
night time (used for 7 p.m. - 3 a.m.)
กว่า
kwàa
more than, to a greater extent or degree
แล้ว
lɛ́ɛw
then
โมง
mooŋ
o'clock, time
เมื่อ
mʉ̂a
used for past time
เมื่อไหร่
mʉ̂arày
when, question word
มืด
mʉ̂ʉt
dark
นาที
naathii
minutes
งั้น
ŋán
in that case
(ช้า) ไป
(cháa) pay
too much
เร็ว
rew
early, fast
รีบ
rîip
to hurry
สาย
sǎay
late, the time 9 a.m. - 11:59 a.m.
เที่ยง
thîaŋ
noon
เที่ยงคืน
thîaŋkhʉʉn
midnight
ทุ่ม
thûm
o'clock, used for 7 p.m. - 11 p.m.
ตี
tii
o'clock (for the time 1 a.m. - 5 a.m.)
ตอน
tɔɔn
sometime, time, part of (something)
ตรง
troŋ
exactly, sharp (of time)
เวลา
weelaa
time
Prev Index Next