Prev Index Next

Basic dialog: Directions(1)


A: แถวนี้มีร้านตัดผมไหมครับ
thɛ̌ɛw níi mii ráan tàt phǒm mǎy khráp
Is there a barber shop around here?
B: มีค่ะ อยู่ฝั่งโน้น
mii khâ yùu fàŋ nóon
Yes, there is. On the other side (of the street)
A: อยู่ตรงไหนครับ
yùu troŋnǎy khráp
Exactly where?
B: อยู่ข้าง ๆ ร้านกาแฟค่ะ
yùu khâaŋ khâaŋ ráan kaafɛɛ khâ
Next to the coffee shop
A: อยู่ทางซ้ายหรือทางขวาครับ
yùu thaaŋsáay rʉ̌ʉ thaaŋkhwǎa khráp
To the left or right?
B: อยู่ทางซ้ายค่ะ
yùu thaaŋsáay khâ
To the left.
A: ทางขวาของร้านกาแฟเป็นอะไรครับ
thaaŋkhwǎa khɔ̌ɔŋ ráan kaafɛɛ pen àray khráp
What's to the right of the coffee shop? 1
B: เป็นร้านอาหารค่ะ
pen ráan aahǎan khâ
A restaurant.
A: ชื่อคีย์โน้ตใช่ไหมครับ
chʉ̂ʉ khii nóot chây mǎy khráp
It's named 'Key Note' isn't it?
B: ไม่ใช่ค่ะ ร้านคีย์โน้ตอยู่ที่นั่น
mây chây khâ ráan khii nóot yùu thîinân
No, it isn't. The Key Note is over there.
A: ถนนที่อยู่ทางขวานั่นชื่อถนนอะไรครับ
thanǒn thîiyùu thaaŋkhwǎa nân chʉ̂ʉ thanǒn àray khráp
What's the name of the street on the right?
B: ถนนนั้นหรือค่ะ ชื่อถนนสุริวงศ์ค่ะ
thanǒn nán rʉ̌ʉ khâ chʉ̂ʉ thanǒn sùríwoŋ khâ
That street? It's Suriwong.
A: (ถนนสุริวงศ์) ผ่านสถานทูตอเมริกันไหมครับ
(thanǒn sùríwoŋ) phàan sathǎanthûut ameeríkan mǎy khráp
Does it (Suriwong Street) pass the American Embassy?
B: ไม่ผ่านค่ะ
mây phàan khâ
No, it doesn't.
สถานทูตอเมริกันอยู่แถวถนนเพลินจิต ใกล้ ๆ กับสี่แยกราชประสงค์ค่ะ
sathǎanthûut ameeríkan yùu thɛ̌ɛw thanǒn phləən cìt klây klây kàp sìiyɛ̂ɛk râatpràsǒŋ khâ
The American Embassy is in the Ploenchit street area very near Ratprasong Corner.
1. Bangkok is a rapidly changing city. Here today, gone tomorrow.

Grammar notes

ใกล้ /klây/ and ไกล /klay /

Constructions with ใกล้ /klây/ 'near' and ไกล /klay / 'far' are illustrated below:

ไกลจากกรุงเทพฯ
klay càak kruŋthêep
far from Bangkok
ใกล้ (กับ/กะ) กรุงเทพฯ
klây (kàp/) kruŋthêep
near Bangkok

กะ /kà / can only be used after ใกล้ /klây/ when the word following begins with a consonant. The pairs of sentences below are equivalent in meaning:

A: กรุงเทพฯ อยู่ไกลจากอุดร
kruŋthêep yùu klay càak ùdɔɔn
Bangkok is far from Udorn.
B: กรุงเทพฯ กับอุดรอยู่ไกลกัน
kruŋthêep kàp ùdɔɔn yùu klay kan
Bangkok and Udorn are far apart.
A: สถานทูตอเมริกันอยู่ใกล้กับสถานทูตอังกฤษ
sathǎanthûut ameeríkan yùu klây kàp sathǎanthûut aŋkrìt
The American Embassy is near the British Embassy.
B: สถานทูตอเมริกันกับสถานทูตอังกฤษอยู่ใกล้กัน
sathǎanthûut ameeríkan kàp sathǎanthûut aŋkrìt yùu klây kan
The American Embassy and the British Embassy are close to each other.

Extent of distant constructions

The extent of the distance between two places can be indicated by constructions like the following:

NP Verb Phrase NP Extent of distance
กรุงเทพฯ
kruŋthêep
อยู่ไกลจาก
yùu klay càak
เชียงใหม่
chiaŋmày
กี่กิโล
kìi kìloo
กรุงเทพฯ
kruŋthêep
อยู่ไกลจาก
yùu klay càak
เชียงใหม่
chiaŋmày
๙๐๐ กิโล
kâaw rɔ́ɔy kìloo

How far (how many kilometers) is Bangkok from Chiangmai ? Bangkok is 900 kilometers from Chiangmai.

มี indicating existence

มี /mii/ has the meaning 'to be in existence' in constructions like the one below:

Location มี
mii
NP Complement (optional)
(แถวนี้)
(thɛ̌ɛw níi)
มี
mii
ร้านตัดผม
ráan tàt phǒm
In this area (there) is a barber shop.

There is no subject of the sentence.

Drills

Substitution Drills


Cue Pattern
ร้านตัดผม
ráan tàt phǒm
แถวนี้มีร้านตัดผมไหมครับ
thɛ̌ɛw níi mii ráan tàt phǒm mǎy khráp
Is there a barber shop in this area?
ร้านตัดเสื้อ
ráan tàt sʉ̂a
แถวนี้มีร้านตัดเสื้อไหมครับ
thɛ̌ɛw níi mii ráan tàt sʉ̂a mǎy khráp
Is there a tailor shop in this area?
ร้านขายหนังสือพิมพ์
ráan khǎay naŋsʉ̌ʉ phim
แถวนี้มีร้านขายหนังสือพิมพ์
thɛ̌ɛw níi mii ráan khǎay naŋsʉ̌ʉ phim
Is there a newsstand in this area?
ปั๊มน้ำมัน
pámnámman
แถวนี้มีปั๊มน้ำมันไหมครับ
thɛ̌ɛw níi mii pám nám man mǎy khráp
Is there a gas pump in this area?
โทรศัพท์สาธารณะ
thoorásàpsǎathaaráná
แถวนี้มีโทรศัพท์สาธารณะไหมครับ
thɛ̌ɛw níi mii thoorásàp sǎathaaráná mǎy khráp
Is there a public telephone in this area?
ร้านหมอ
ráan mɔ̌ɔ
แถวนี้มีร้านหมอไหมครับ
thɛ̌ɛw níi mii ráan mɔ̌ɔ mǎy khráp
Is there a doctor's place in this area?
ร้านขายยา
ráan khǎay yaa
แถวนี้มีร้านขายยาไหมครับ
thɛ̌ɛw níi mii ráan khǎay yaa mǎy khráp
Is there a pharmacy in this area?
ร้านอาหารดี ๆ
ráan aahǎan dii dii
แถวนี้มีร้านอาหารดี ๆ ไหมครับ
thɛ̌ɛw níi mii ráan aahǎan dii dii mǎy khráp
Are there good restaurants in this area?

Progressive Substitution Drill


Cue Pattern
ร้านตัดผม
ráan tàt phǒm
แถวนี้มีร้านตัดผมไหม
thɛ̌ɛw níi mii ráan tàt phǒm mǎy
Are there any barber shops in the area?
ทางขวา
thaaŋkhwǎa
ทางขวามีร้านตัดผมไหม
thaaŋkhwǎa mii ráan tàt phǒm mǎy
Are there any barbershops to the right?
ที่โฮเต็ล
thîi hooten
ที่โฮเต็ลมีร้านตัดผมไหม
thîi hooten mii ráan tàt phǒm mǎy
Are there any barbershops at the hotel?
โทรศัพท์
thoorasàp
ที่โฮเต็ลมีโทรศัพท์ไหม
thîi hooten mii thoorasàp mǎy
Are there telephones at the hotel?
ที่นี่
thîinîi
ที่นี่มีโทรศัพท์ไหม
thîinîi mii thoorasàp mǎy
Are there telephones here?
อาหารฝรั่งขาย
aahǎan faràŋ khǎay
ที่นี่มีอาหารฝรั่งขายไหม
thîinîi mii aahǎan faràŋ khǎay mǎy
Is there foreign food for sale here?
ที่ร้านนั้น
thîi ráan nán
ที่ร้านนั้นมีอาหารฝรั่งขายไหม
thîi ráan nán mii aahǎan faràŋ khǎay mǎy
Is there foreign food for sale at that shop?
แถวนั้น
thɛ̌ɛw nán
แถวนั้นมีอาหารฝรั่งขายไหม
thɛ̌ɛw nán mii aahǎan faràŋ khǎay mǎy
Is there foreign food for sale in this area?
ร้านกาแฟ
ráan kaafɛɛ
แถวนั้นมีร้านกาแฟไหม
thɛ̌ɛw nán mii ráan kaafɛɛ mǎy
Are there coffee shops around here?
ใกล้ ๆ (กับ) ที่ทำงาน
klây klây (kàp) thîithamŋaan
ใกล้ ๆ (กับ) ที่ทำงานมีร้านกาแฟไหม
klây klây (kàp) thîithamŋaan mii ráan kaafɛɛ mǎy
Are there coffee shops near the office?

Response Drill


Cue Question Response
ประตูน้ำ
pràtuunám
ยูซอมอยู่ที่ไหนครับ
yuusɔ̂ɔm yùu thîinǎy khráp
อยู่ (ที่) ประตูน้ำครับ
yùu (thîi) pràtuunám khráp
Where is U.S.O.M? On Pratunam.
ดอนเมือง
dɔɔnmʉaŋ
สนามบินดอนเมืองอยู่ที่ไหนครับ
sanǎambin dɔɔnmʉaŋ yùu thîinǎy khráp
อยู่ (ที่) ดอนเมืองครับ
yùu (thîi) dɔɔnmʉaŋ khráp
Where's Don Muang airport? At Don Muang.
สะพานควาย
sàphaan khwaay
โรงแรมแคปปิตอลอยู่ที่ไหนครับ
rooŋrɛɛm khɛɛpìtɔɔn yùu thîinǎy khráp
อยู่ (ที่) สะพานควายครับ
yùu (thîi) sàphaan khwaay khráp
Where's the Capitol Hotel? At the Water Buffalo bridge.
สี่แยกปทุมวัน
sìiyɛ̂ɛk pathum wan
สนามกีฬาอยู่ที่ไหนครับ
sanǎamkiilaa yùu thîinǎy khráp
อยู่ (ที่) สี่แยกปทุมวัน
yùu (thîi) sìiyɛ̂ɛk pathum wan
Where's the Sports Stadium? At Pathumwan Corner.
บางกะปิ
baaŋ kàpì
บ้านคุณอยู่ที่ไหน
bâan khun yùu thîinǎy
บางกะปิ
baaŋ kàpì
Where's your house? At Bangkapi.

Response Drill


Cue Words: Student 1: Student 2
บ้านคุณ บางกะปิ
bâan khun baaŋ kàpì
บ้านคุณอยู่ที่ไหนครับ
bâan khun yùu thîinǎy khráp
อยู่บางกะปิครับ
yùu baaŋ kàpì khráp
Where's your house? In Bangkapi.
สนามกีฬา แถวสี่แยกปทุมวัน
sanǎamkiilaa thɛ̌ɛw sìiyɛ̂ɛk pathum wan
สนามกีฬาอยู่ที่ไหน
sanǎamkiilaa yùu thîinǎy
อยู่ (ที่) แถวสี่แยกปทุมวัน
yùu (thîi) thɛ̌ɛw sìiyɛ̂ɛk pathum wan
Where's the Sport Stadium? Near Pathumwan Corner.
ยูซอม ประตูน้ำ
yuusɔ̂ɔm pràtuunám
ยูซอมอยู่ที่ไหน
yuusɔ̂ɔm yùu thîinǎy
อยู่ (ที่) ประตูน้ำ
yùu (thîi) pràtuunám
Where is USOM? At Pratunam.
บ้านคุณ ใกล้ ๆ (กับ) อนุสาวรีย์
bâan khun klây klây (kàp) anúsǎwwarii
บ้านคุณอยู่ที่ไหน
bâan khun yùu thîinǎy
อยู่ใกล้ ๆ (กับ) อนุสาวรีย์
yùu klây klây (kàp) anúsǎwwarii
Where's your house? Quite close to the monument.
โรงแรมแคปปิตอล สะพานควาย
rooŋrɛɛm khɛɛpìtɔɔn sàphaan khwaay
โรงแรมแคปปิตอลอยู่ที่ไหน
rooŋrɛɛm khɛɛpìtɔɔn yùu thîinǎy
อยู่ (ที่) สะพานควาย
yùu (thîi) sàphaan khwaay
Where's the Capitol Hotel? Near the Water Buffalo Bridge.
สนามบินดอนเมือง ดอนเมือง
sanǎambin dɔɔnmʉaŋ dɔɔn mʉaŋ
สนามบินดอนเมืองอยู่ที่ไหน
sanǎambin dɔɔnmʉaŋ yùu thîinǎy
อยู่ (ที่) ดอนเมือง
yùu (thîi) dɔɔnmʉaŋ
Where's Don Muang Airport? At Don Muang.

Substitution Drill


Use street chart on next page.

Cue Pattern
ขวา
khwǎa
ร้านตัดผมอยู่ทางขวา
ráan tàt phǒm yùu thaaŋkhwǎa
The barber shop is to the right.
ร้านอาหาร
ráan aahǎan
ร้านอาหารอยู่ทางขวา
ráan aahǎan yùu thaaŋkhwǎa
The restaurant is to the right.
บริษัทน้ำมัน
bɔɔrísàt námman
บริษัทน้ำมันอยู่ทางขวา
bɔɔrísàt námman yùu thaaŋkhwǎa
The oil company is on the right.
ถนนสุริวงศ์
thanǒn sùríwoŋ
ถนนสุริวงศ์อยู่ทางขวา
thanǒn sùríwoŋ yùu thaaŋkhwǎa
Suriwong street is on the right.
โฮเต็ลพลาซ่า
hooten phlaasâa
โฮเต็ลพลาซ่าอยู่ทางขวา
hooten phlaasâa yùu thaaŋkhwǎa
The Plaza Hotel is on the right.

Substitution Drill


Use street chart on next page.

Cue Pattern
ซ้าย
sáay
โรงพยาบาลอยู่ทางซ้าย
rooŋphayaabaan yùu thaaŋsáay
The hospital is to the left.
ถนนสีลม
thanǒn sǐilom
ถนนสีลมอยู่ทางซ้าย
thanǒn sǐilom yùu thaaŋsáay
Silom Street is to the left.
บริษัท ไอเบ็ก
bɔɔrísàt aibék
บริษัท ไอเบ็ก อยู่ทางซ้าย
bɔɔrísàt aibék yùu thaaŋsáay
I.B.E.C. is on the left.

Continue the drill with additional examples from the map on the next page.

ถนนสีลม
thanǒn sǐilom
Silom road
ป้ายรถเมล์
pâayrótmee
bus stop

Map

14-old-map-sm.jpg

Expansion Drill


Combine the cue words to form place expressions.

Cue Cue Pattern
นี่
nîi
ที่
thîi
ที่นี่
thîinîi
here
นั่น
nân
ที่
thîi
ที่นั่น
thîinân
there
โน่น
nôon
ที่
thîi
ที่โน่น
thîinôon
way over there

Response Drill


Cue
นี่
nîi
บ้านคุณอยู่ที่ไหน
bâan khun yùu thîinǎy
(บ้านผม) อยู่ที่นี่
(bâan phǒm) yùu thîinîi
Where's your house? It's here.
นั่น
nân
สถานทูตอยู่ที่ไหน
sathǎanthûut yùu thîinǎy
(สถานทูต) อยู่ที่นั่น
(sathǎanthûut) yùu thîinân
Where's the Embassy? It's there.
โน่น
nôon
สี่แยกราชประสงค์อยู่ที่ไหน
sìiyɛ̂ɛk râatpràsǒŋ yùu thîinǎy
(สี่แยกราชประสงค์) อยู่ที่โน่น
(sìiyɛ̂ɛk râatpràsǒŋ) yùu thîinôon
Where's Ratprasong Intersection? It's way over there.
นี่
nîi
เพื่อนคุณอยู่ที่ไหน
phʉ̂an khun yùu thîinǎy
(เพื่อนผม) อยู่ที่นี่
(phʉ̂an phǒm) yùu thîinîi
Where's your friend? (My friend) is here.
นั่น
nân
หนังสือคุณ อยู่ที่ไหน
naŋsʉ̌ʉ khun yùu thîinǎy
(หนังสือผม) อยู่ที่นั่น
(naŋsʉ̌ʉ phǒm) yùu thîinân
Where's your book? It's there.
โน่น
nôon
รถอยู่ที่ไหน
rót yùu thîinǎy
(รถ) อยู่ที่โน่น
(rót) yùu thîinôon
Where's the car? It's way over there.

Expansion Drill


Combine the cue words to form place expressions.

Cue Cue Pattern
นี้
níi
ตรง
troŋ
ตรงนี้
troŋníi
right here
นั้น
nán
ตรง
troŋ
ตรงนั้น
troŋnán
right there
โน้น
nóon
ตรง
troŋ
ตรงโน้น
troŋ nóon
right over there
นี้
níi
แถว
thɛ̌ɛw
แถวนี้
thɛ̌ɛw níi
(in) this section
นั้น
nán
แถว
thɛ̌ɛw
แถวนั้น
thɛ̌ɛw nán
(in) that section
โน้น
nóon
แถว
thɛ̌ɛw
แถวโน้น
thɛ̌ɛw nóon
(in) that section over there
นี้
níi
ฝั่ง
fàŋ
ฝั่งนี้
fàŋ níi
(on) this side (of the street)
โน้น
nóon
ฝั่ง
fàŋ
ฝั่งโน้น
fàŋ nóon
(on) the far side (of the street)

Response Drill


Have one student form a question from cue 1, and another respond to it using cue 2.

Cue 1 Question Cue 2 Response
ที่
thîi
ที่ไหน
thîinǎy
นี่
nîi
ที่นี่
thîinîi
Where? Here.
ตรง
troŋ
ตรงไหน
troŋnǎy
นี้
níi
ตรงนี้
troŋníi
(Exactly) where? Right here.
แถว
thɛ̌ɛw
แถวไหน
thɛ̌ɛw nǎy
โน้น
nóon
แถวโน้น
thɛ̌ɛw nóon
(in) which section? (in) that section.
ฝั่ง
fàŋ
ฝั่งไหน
fàŋ nǎy
นี้
níi
ฝั่งนี้
fàŋ níi
Which side? This side.
ที่
thîi
ที่ไหน
thîinǎy
โน่น
nôon
ที่โน่น
thîinôon
Where? Way over there
ตรง
troŋ
ตรงไหน
troŋnǎy
โน้น
nóon
ตรงโน้น
troŋ nóon
(Exactly) where? Right over there.

Response Drill


Have one student form a question with the first cue, and a second student respond to it using the second cue.

Cue Cue
ร้านอาหาร
ráan aahǎan
ทางขวา
thaaŋkhwǎa
ร้านอาหารอยู่ที่ไหน
ráan aahǎan yùu thîinǎy
ร้านอาหารอยู่ทางขวาครับ
ráan aahǎan yùu thaaŋkhwǎa khráp
Where's the restaurant? It's on the right.
ร้านตัดผม
ráan tàt phǒm
ทางซ้าย
thaaŋsáay
ร้านตัดผมอยู่ที่ไหน
ráan tàt phǒm yùu thîinǎy
ร้านตัดผมอยู่ทางซ้ายครับ
ráan tàt phǒm yùu thaaŋsáay khráp
Where's the barber shop? It's on the left.
โรงแรมเอราวัณ
rooŋrɛɛm eeraawan
แถวสี่แยกราชประสงค์
thɛ̌ɛw sìiyɛ̂ɛk râatpràsǒŋ
โรงแรมเอราวัณอยู่ที่ไหน
rooŋrɛɛm eeraawan yùu thîinǎy
โรงแรมเอราวัณอยู่แถวสี่แยกราชประสงค์
rooŋrɛɛm eeraawan yùu thɛ̌ɛw sìiyɛ̂ɛk râatpràsǒŋ
Where's the Erawan Hotel? It's Ratprasong Corner area.
ตลาด
talàat
ตรงโน้น
troŋ nóon
ตลาดอยู่ที่ไหน
talàat yùu thîinǎy
ตลาดอยู่ตรงโน้น
talàat yùu troŋ nóon
Where's the market? It's right over there.

Recognition and Familiarization Drill


สถานทูตอเมริกันอยู่ไกลจากกระทรวงต่างประเทศ
sathǎanthûut ameeríkan yùu klay càak kràsuaŋ tàaŋpràthêet
The American Embassy is far from the Foreign Ministry.
โรงแรมแคปปิตอลอยู่ไกลจากจัสแม็ก
rooŋrɛɛm khɛɛpìtɔɔn yùu klay càak càtmɛ́k
The Capitol Hotel is far from JUSMAG.
สนามบินดอนเมืองอยู่ไกลจากยูซิส
sanǎambin dɔɔnmʉaŋ yùu klay càak yuusít
Don Muang Airport is far from USIS.
พีเอ็กซ์อยู่ไกลจากยูซอม
phii èk yùu klay càak yuusɔ̂ɔm
The PX is far from USOM.
ตลาดอยู่ไกลจากบ้านผม
talàat yùu klay càak bâan phǒm
The market is far from my house.
สถานีรถไฟอยู่ไกลจากบ้านเขา
sathǎaniirótfay yùu klay càak bâan kháw
The R.R. station is far from his house.
ห้องอาหารอยู่ไกลจากห้องเรียน
hɔ̂ŋaahǎan yùu klay càak hɔ̂ŋrian
The dining room is far from the classroom.

Transformation Drill


Pattern 1 Pattern 2
สถานทูตอยู่ไกลจากกระทรวงต่างประเทศ
sathǎanthûut yùu klay càak kràsuaŋ tàaŋpràthêet
สถานทูตกับกระทรวงต่างประเทศอยู่ไกลกัน
sathǎanthûut kàp kràsuaŋ tàaŋpràthêet yùu klay kan
The Embassy is far from the Foreign Ministry. The Embassy and the Foreign Ministry are far apart.
ดอนเมืองอยู่ไกลจากสถานทูต
dɔɔnmʉaŋ yùu klay càak sathǎanthûut
ดอนเมืองกับสถานทูตอยู่ไกลกัน
dɔɔnmʉaŋ kàp sathǎanthûut yùu klay kan
Don Muang is far from the Embassy. Don Muang and the Embassy are far apart.
โรงแรมโอเรียนเต็ลอยู่ไกลจากโรงแรมเอราวัณ
rooŋrɛɛm oorianten yùu klay càak rooŋrɛɛm eeraawan
โรงแรมโอเรียนเต็ลกับโรงแรมเอราวัณอยู่ไกลกัน
rooŋrɛɛm oorianten kàp rooŋrɛɛm eeraawan yùu klay kan
The Oriental Hotel is far from the Erawan Hotel. The Oriental Hotel and the Erawan Hotel are far apart.
บ้านผมอยู่ไกลจากบ้านคุณ
bâan phǒm yùu klay càak bâan khun
บ้านผมกับบ้านคุณอยู่ไกลกัน
bâan phǒm kàp bâan khun yùu klay kan
My house is far from your house. My house and your house are far apart.
จังหวัดสงขลาอยู่ไกลจากจังหวัดอุดร
caŋwàt sǒŋkhlǎa yùu klay càak caŋwàt ùdɔɔn
จังหวัดสงขลากับจังหวัดอุดรอยู่ไกลกัน
caŋwàt sǒŋkhlǎa kàp caŋwàt ùdɔɔn yùu klay kan
Songkla Province is far from Udorn Province. Songkla Province and Udorn Province are far apart.
ถนนวิทยุอยู่ไกลจากถนนพหลโยธิน
thanǒn wítthayú yùu klay càak thanǒn phahǒnyoothin
ถนนวิทยุกับถนนพหลโยธินอยู่ไกลกัน
thanǒn wítthayú kàp thanǒn phahǒnyoothin yùu klay kan
Wireless Road is far from Paholyotin Street. Wireless Road and Paholyotin Street are far apart.

Response Drill


Cue Question Response
ไปรษณีย์ (no)
praysanii (no)
ไปรษณีย์อยู่ไกลจากนี่ไหม
praysanii yùu klay càak nîi mǎy
ไม่ไกลครับ
mây klay khráp
Is the Post Office far from here? No, it isn't.
กระทรวงต่างประเทศ (yes)
kràsuaŋ tàaŋpràthêet (yes)
กระทรวงต่างประเทศอยู่ไกลจากนี่ไหม
kràsuaŋ tàaŋpràthêet yùu klay càak nîi mǎy
ไกลครับ
klay khráp
Is the Foreign Ministry far from here? Yes, it is.
สนามบินดอนเมือง (no)
sanǎambin dɔɔnmʉaŋ (no)
สนามบินดอนเมืองอยู่ไกลจากนี่ไหม
sanǎambin dɔɔnmʉaŋ yùu klay càak nîi mǎy
ไม่ไกลครับ
mây klay khráp
Is Don Muang Airport far from here? No, it isn't.
ยูซอม (yes)
yuusɔ̂ɔm (yes)
ยูซอมอยู่ไกลจากนี่ไหม
yuusɔ̂ɔm yùu klay càak nîi mǎy
ไกลครับ
klay khráp
Is USOM far from here? Yes, it is.
ห้องประชุม (no)
hɔ̂ŋpràchum (no)
ห้องประชุมอยู่ไกลจากนี่ไหม
hɔ̂ŋpràchum yùu klay càak nîi mǎy
ไม่ไกลครับ
mây klay khráp
Is the auditorium far from here? No, it isn't,
ธนาคาร (yes)
thanaakhaan (yes)
ธนาคารอยู่ไกลจากนี่ไหม
thanaakhaan yùu klay càak nîi mǎy
ไกลครับ
klay khráp
Is the bank far from here? Yes, it is.
สถานีตำรวจ (yes)
sathǎaniitamrùat (yes)
สถานีตำรวจอยู่ไกลจากนี่ไหม
sathǎaniitamrùat yùu klay càak nîi mǎy
ไกลครับ
klay khráp
Is the Police Station far from here? Yes, it is.
ประเทศฝรั่งเศส (yes)
pràthêet faràŋsèet (yes)
ประเทศฝรั่งเศสอยู่ไกลจากนี่ไหม
pràthêet faràŋsèet yùu klay càak nîi mǎy
ไกลครับ
klay khráp
Is France far from here? Yes, it is.

Recognition and Familiarization Drill


สถานทูตอเมริกันอยู่ใกล้กับโรงแรมเอราวัณ
sathǎanthûut ameeríkan yùu klây kàp rooŋrɛɛm eeraawan
The American Embassy is near the Erawan Hotel.
จัสแม็ก อยู่ใกล้กับยูซิส
càtmɛ́k yùu klây kàp yuusít
JUSMAG is near USIS.
สี่แยกราชประสงค์อยู่ใกล้กับถนนวิทยุ
sìiyɛ̂ɛk râatpràsǒŋ yùu klây kàp thanǒn wítthayú
The Ratprasong Intersection is near Wireless Road.
ธนบุรีอยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ
thonbùrii yùu klây kàp kruŋthêep
Thonburi is near Bangkok.
สปอร์ตคลับอยู่ใกล้กับจุฬาฯ
sapɔ̀ɔt khlàp yùu klây kàp cùlaa ฯ
The Sports Club is near Chula.
สนามหลวงอยู่ใกล้กับธรรมศาสตร์
sanǎamlǔaŋ yùu klây kàp thammasàat
The Pramane Grounds are near Thamasart (University).
บ้านผมอยู่ใกล้กับตลาด
bâan phǒm yùu klây kàp talàat
My house is near the market.

Note to the Instructort Repeat the drill using กะ /kà/ for กับ /kàp/ .

Substitution Drill


Cue
ตลาด
talàat
บ้านเขาอยู่ใกล้ตลาด
bâan kháw yùu klây talàat
His house is near the market.
โรงพยาบาล
rooŋphayaabaan
บ้านเขาอยู่ใกล้โรงพยาบาล
bâan kháw yùu klây rooŋphayaabaan
His house is near the hospital.
ถนนสีลม
thanǒn sǐilom
บ้านเขาอยู่ใกล้ถนนสีลม
bâan kháw yùu klây thanǒn sǐilom
His house is near Silom Street.
ห้องสมุด
hɔ̂ŋsamùt
บ้านเขาอยู่ใกล้ห้องสมุด
bâan kháw yùu klây hɔ̂ŋsamùt
His house is near the library.
ที่ทำงาน
thîithamŋaan
บ้านเขาอยู่ใกล้ที่ทำงาน
bâan kháw yùu klây thîithamŋaan
His house is near the office.
โฮเต็ลรามา
hooten raamaa
บ้านเขาอยู่ใกล้โฮเต็ลรามา
bâan kháw yùu klây hooten raamaa
His house is near Rama Hotel.
ถนนใหญ่
thanǒn yày
บ้านเขาอยู่ใกล้ถนนใหญ่
bâan kháw yùu klây thanǒn yày
His house is near the main street.
โรงงาน
rooŋŋaan
บ้านเขาอยู่ใกล้โรงงาน
bâan kháw yùu klây rooŋŋaan
His house is near the factory.
ตัวเมือง
tua mʉaŋ
บ้านเขาอยู่ใกล้ตัวเมือง
bâan kháw yùu klây tua mʉaŋ
His house is near down town.

Sentence Formation Drill


Cue
ตลาด ที่ทำงาน
talàat thîithamŋaan
ตลาดอยู่ใกล้ที่ทำงานไหม
talàat yùu klây thîithamŋaan mǎy
Is the market near the office?
บ้านคุณ บ้านคุณถาวร
bâan khun bâan khun thǎawɔɔn
บ้านคุณอยู่ใกล้บ้านคุณถาวรไหม
bâan khun yùu klây bâan khun thǎawɔɔn mǎy
Is your house near Thaworn's?
ที่ทำงานคุณ ไปรษณีย์
thîithamŋaan khun praysanii
ที่ทำงานคุณอยู่ใกล้ไปรษณีย์ไหม
thîithamŋaan khun yùu klây praysanii mǎy
Is your office near the Post Office?
สถานทูตอเมริกัน ยูซอม
sathǎanthûut ameeríkan yuusɔ̂ɔm
สถานทูตอเมริกันอยู่ใกล้ยูซอมไหม
sathǎanthûut ameeríkan yùu klây yuusɔ̂ɔm mǎy
Is the American Embassy near USOM?
กรุงเทพฯ อยุธยา
kruŋthêep ayútthayaa
กรุงเทพฯอยู่ใกล้อยุธยาไหม
kruŋthêep yùu klây ayútthayaa mǎy
Is Bangkok near Ayuthaya?
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเยอรมัน
pràthêet yîipùn pràthêet yəəraman
ประเทศญี่ปุ่นอยู่ใกล้ประเทศเยอรมันไหม
pràthêet yîipùn yùu klây pràthêet yəəraman mǎy
Is Japan near Germany?

Recognition and Familiarization Drill


Pattern 1 Pattern 2
จัสแม็กอยู่ใกล้กับยูซิส
càtmɛ́k yùu klây kàp yuusít
จัสแม็กกับยูซิสอยู่ใกล้กัน
càtmɛ́k kàp yuusít yùu klây kan
JUSMAG is near USIS. JUSMAG and USIS are near each other.
สถานทูตออสเตรเลียอยู่ใกล้กับสถานทูตฟิลิปปินส์
sathǎanthûut ɔ̀ɔttreelia yùu klây kàp sathǎanthûut fílíppin
สถานทูตออสเตรเลียกับสถานทูตฟิลิปปินส์อยู่ใกล้กัน
sathǎanthûut ɔ̀ɔttreelia kàp sathǎanthûut fílíppin yùu klây kan
The Australian Embassy is near the Philippine Embassy. The Australian Embassy and the Philippine Embassy are near each other.
โรงแรมอมรินทร์อยู่ใกล้กับโรงแรมเอราวัณ
rooŋrɛɛm amarin yùu klây kàp rooŋrɛɛm eeraawan
โรงแรมอมรินทร์กับโรงแรมเอราวัณอยู่ใกล้กัน
rooŋrɛɛm amarin kàp rooŋrɛɛm eeraawan yùu klây kan
The Amarin Hotel is near the Erawan Hotel. The Amarin Hotel and the Erawan Hotel are near each other.
ยูซอมอยู่ใกล้กับตลาดประตูน้ำ
yuusɔ̂ɔm yùu klây kàp talàat pràtuunám
ยูซอมกับตลาดประตูน้ำอยู่ใกล้กัน
yuusɔ̂ɔm kàp talàat pràtuunám yùu klây kan
USOM is near the Pratunam Market. USOM and the Pratunam Market are close together.
เอ-ยู-เอ อยู่ใกล้กับโรงแรมเอราวัณ
ee-yuu-ee yùu klây kàp rooŋrɛɛm eeraawan
เอ-ยู-เอ กับโรงแรมเอราวัณอยู่ใกล้กัน
ee-yuu-ee kàp rooŋrɛɛm eeraawan yùu klây kan
A.U.A. is near the Erawan Hotel. The A.U.A. and the Erawan Hotel are close together.
วอชิงตันอยู่ใกล้กับเวอร์จิเนีย
wɔɔchiŋtan yùu klây kàp wəəcìnia
วอชิงตันกับเวอร์จิเนียอยู่ใกล้กัน
wɔɔchiŋtan tan kàp wəəcìnia yùu klây kan
Washington is near Virginia. Washington and Virginia are close together.

Transformation Drill


Pattern 1 Pattern 2
ร้านอาหารอยู่ทางขวา
ráan aahǎan yùu thaaŋkhwǎa
ร้านอาหารไม่ได้อยู่ทางซ้าย
ráan aahǎan mây dây yùu thaaŋsáay
The restaurant is on the right. The restaurant is not on the left.
บ้านของเขาอยู่ที่โน่น
bâan khɔ̌ɔŋ kháw yùu thîinôon
บ้านของเขาไม่ได้อยู่ที่นี่
bâan khɔ̌ɔŋ kháw mây dây yùu thîinîi
His house is over there. His house isn't here.
ตลาดอยู่ทางซ้าย
talàat yùu thaaŋsáay
ตลาดไม่ได้อยู่ทางขวา
talàat mây dây yùu thaaŋkhwǎa
The market is to the left. The market is not to the right.
ไปรษณีย์อยู่ตรงโน้น
praysanii yùu troŋ nóon
ไปรษณีย์ไม่ได้อยู่ตรงนี้
praysanii mây dây yùu troŋníi
The P.O. is right over there. The P.O. is not right here.
สถานทูตอยู่ทางซ้าย
sathǎanthûut yùu thaaŋsáay
สถานทูตไม่ได้อยู่ทางขวา
sathǎanthûut mây dây yùu thaaŋkhwǎa
The Embassy is to the left. The Embassy is not to the right.
หนังสือของคุณอยู่ที่โน่น
naŋsʉ̌ʉ khɔ̌ɔŋ khun yùu thîinôon
หนังสือของคุณไม่ได้อยู่ที่นี่
naŋsʉ̌ʉ khɔ̌ɔŋ khun mây dây yùu thîinîi
Your book is over there. Your book isn't here.
ศาลาอเมริกันอยู่ที่ถนนโน้น
sǎalaa ameeríkan yùu thîi thanǒn nóon
ศาลาอเมริกันไม่ได้อยู่ที่ถนนนี้
sǎalaa ameeríkan mây dây yùu thîi thanǒn níi
The USIS auditorium is on the street over there. The USIS auditorium is not on this street.

Transformation Drill


Pattern 1 Pattern 2
ร้านอาหารอยู่ทางขวา
ráan aahǎan yùu thaaŋkhwǎa
ร้านอาหารอยู่ทางขวา ไม่ใช่ทางซ้าย
ráan aahǎan yùu thaaŋkhwǎa mây chây thaaŋsáay
The restaurant is on the right. The restaurant is on the right. It's not on the left.
โฮเต็ลอยู่ทางซ้าย
hooten yùu thaaŋsáay
โฮเต็ลอยู่ทางซ้าย ไม่ใช่ทางขวา
hooten yùu thaaŋsáay mây chây thaaŋkhwǎa
The hotel is to the left. The hotel is to the left. It's not to the right.
บ้านของเขาอยู่แถวโน้น
bâan khɔ̌ɔŋ kháw yùu thɛ̌ɛw nóon
บ้านของเขาอยู่แถวโน้น ไม่ใช่แถวนี้
bâan khɔ̌ɔŋ kháw yùu thɛ̌ɛw nóon mây chây thɛ̌ɛw níi
His house is in the area over there. His house is in the area over there. It's not in this area.
รถของผมอยู่ตรงนี้
rót khɔ̌ɔŋ phǒm yùu troŋníi
รถของผมอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่ตรงโน้น
rót khɔ̌ɔŋ phǒm yùu troŋníi mây chây troŋ nóon
My car is right here. My car is right here. Not over there.
ตลาดอยู่ทางซ้าย
talàat yùu thaaŋsáay
ตลาดอยู่ทางซ้าย ไม่ใช่ทางขวา
talàat yùu thaaŋsáay mây chây thaaŋkhwǎa
The market is on the left. The market is on the left. It isn't on the right.

Transformation Drill (Change to the Negative.)


Pattern 1 Pattern 2
โรงแรมเอราวัณอยู่ใกล้กะสถานทูต
rooŋrɛɛm eeraawan yùu klây kà sathǎanthûut
โรงแรมเอราวัณอยู่ไม่ไกลจากสถานทูต
rooŋrɛɛm eeraawan yùu mây klay càak sathǎanthûut
The Erawan Hotel is near the Embassy. The Erawan Hotel is not far from the Embassy.
โรงแรมโอเรียนเต็ลอยู่ใกล้กะไปรษณีย์กลาง
rooŋrɛɛm oorianten yùu klây kà praysanii klaaŋ
โรงแรมโอเรียนเต็ลอยู่ไม่ไกลจากไปรษณีย์กลาง
rooŋrɛɛm oorianten yùu mây klay càak praysanii klaaŋ
The Oriental Hotel is near the Central Post Office. The Oriental Hotel is not far from the Central Post Office.
สถานทูตสเปนอยู่ใกล้กะสถานทูตอเมริกัน
sathǎanthûut sapeen yùu klây kà sathǎanthûut ameeríkan
สถานทูตสเปนอยู่ไม่ไกลจากสถานทูตอเมริกัน
sathǎanthûut sapeen yùu mây klay càak sathǎanthûut ameeríkan
The Spanish Embassy is near the American Embassy. The Spanish Embassy is not far from the American Embassy.
จัสแม็กอยู่ใกล้กะยูซิส
càtmɛ́k yùu klây kà yuusít
จัสแม็กอยู่ไม่ไกลจากยูซิส
càtmɛ́k yùu mây klay càak yuusít
JUSMAG is near USIS. JUSMAG is not far from USIS.
สี่แยกสระปทุมอยู่ใกล้กะสี่แยกราชประสงค์
sìiyɛ̂ɛk sà pathum yùu klây kà sìiyɛ̂ɛk râatpràsǒŋ
สี่แยกสระปทุมอยู่ไม่ไกลจากสี่แยกราชประสงค์
sìiyɛ̂ɛk sà pathum yùu mây klay càak sìiyɛ̂ɛk râatpràsǒŋ
Sapratum Corner is near Ratprasong Corner. Sapratum Corner is not far from Ratprasong Corner.

Exercises

  • Find out if any of the following things are in this areas barber shop, bank, restaurant, Post Office, gas pump, oil company, public telephone, pharmacy, coffee shop, hospital, railroad station, airport, police station.
  • Starting from some particular spot (in front of a bank, etc.) find out where other buildings are in relation (to the left, right over there, etc.) to your position.
  • Using the map following page 133, discuss what places are near each other and which are far apart in Bangkok.
  • Using the map following page 112 discuss what provinces are near each other and which are far apart.
  • Ask other students if particular buildings are near their homes.
  • Ask where particular buildings are located. In the answer you will be told that they are near other buildings.

Vocabulary

ไอเบ็ก (บริษัท)
aibék (bɔɔrísàt)
I.B.E.C., Name of a company
อมรินทร์
amarin
Amarin, name of a hotel in Bangkok
อนุสาวรีย์ (แห่ง)
anúsǎwwarii (hɛ̀ŋ)
monument
แอร์ฟรานซ์
ɛɛ fraan
Air France, name of an airline
โอเรียนเต็ล
oorianten
Oriental, name of a hotel in Bangkok
บางกะปิ
baaŋ kàpì
Bangkapi (section of Bangkok)
บริษัท
bɔɔrísàt
company
บริษัทน้ำมัน
bɔɔrísàt námman
Oil Company
ฝั่ง
fàŋ
side (of the street/river/canal/sea)
ห้องอาหาร (ห้อง)
hɔ̂ŋaahǎan (hɔ̂ŋ)
dining room
โฮเต็ล
hooten
hotel
ยา
yaa
medicine
ใหญ่
yày
big, large
แคปปิตอล
khɛɛpìtɔɔn
The Capitol (name of a hotel in Bangkok)
ข้าง
khâaŋ
next to ( something or someone), side
คีย์โน้ต
khii nóot
keynote (name)
คริสเตียน
khríttian
Christian (name of a hospital)
ไกล
klay
to be far
ใกล้
klây
to be near, close
มิตสุ
mítsù
Mitsu (name of a restaurant)
ป้าย (ป้าย)
pâay (pâay)
poster, sign, tag
ป้ายรถเมล์ (ป้าย)
pâayrótmee (pâay)
bus stop
ปั๊มน้ำมัน
pám nám man
a gas pump
ปทุมวัน
pathum wan
Patoomwan, (section of Bangkok)
ผ่าน
phàan
to pass, to go past
พหลโยธิน
phahǒnyoothin
Phaholyotin Street in Bangkok
พลาซ่า
phlaasâa
Plaza, name of a hotel in Bangkok
ไปรษณีย์กลาง
praysanii klaaŋ
The Central Post Office
ประตูน้ำ
pràtuunám
Pratunam (name of the section in Bangkok)
ร้านขายหนังสือพิมพ์ (ร้าน)
ráan khǎay naŋsʉ̌ʉ phim (ráan)
a newsstand
ร้านขายยา (ร้าน)
ráan khǎay yaa (ráan)
a pharmacy
ร้านหมอ (ร้าน)
ráan mɔ̌ɔ (ráan)
a doctor's office
ร้านตัดผม (ร้าน)
ráan tàt phǒm (ráan)
a barber shop
ร้านตัดเสื้อ (ร้าน)
ráan tàt sʉ̂a (ráan)
a tailor shop
ราชประสงค์
râatpràsǒŋ
Ratprasong (section of Bangkok)
โรงงาน (โรง)
rooŋŋaan (rooŋ)
factory
รถเมล์ (คัน)
rótmee (khan)
bus
ศาลาอเมริกัน
sǎalaa ameeríkan
the USIS Auditorium
สาธารณะ
sǎathaaráná
public (not private)
สนาม (แห่ง)
sanǎam (hɛ̀ŋ)
field, yard, lawn
สนามกีฬา (แห่ง)
sanǎamkiilaa (hɛ̀ŋ)
the sports stadium
สนามหลวง (แห่ง)
sanǎamlǔaŋ (hɛ̀ŋ)
the Pramane Grounds in Bangkok
สะพาน (สะพาน, อัน)
sàphaan (sàphaan, an)
bridge (a structure)
สะพานควาย (สะพาน, อัน)
sàphaan khwaay (sàphaan, an)
the Water Buffalo Bridge (name of a bridge in Bangkok)
สระปทุม
sà pathum
Saprathum (name of the corner and section in Bangkok)
สถานีตำรวจ (แห่ง)
sathǎaniitamrùat (hɛ̀ŋ)
police station
สี่แยก
sìiyɛ̂ɛk
corner
สีลม
sǐilom
Silom (name of the street in Bangkok)
ทาง
thaaŋ
way, path, direction, means
ทางขวา
thaaŋkhwǎa
to the right
ทางซ้าย
thaaŋsáay
to the left
ถนนใหญ่
thanǒnyày
the main street
ที่
thîi
at
ที่จอดรถ (ที่)
thîicɔ̀ɔtrót (thîi)
parking lot
ที่โน่น
thîinôon
way over there
แถว
thɛ̌ɛw
section, district (of a town)
ธนบุรี
thonbùrii
Thonburii, Name of a province in Thailand, used to be the capital during the year 1767 through 1782
ตรง
troŋ
right, exactly
ตรง (ไหน)
troŋ ( nǎy )
(exactly) where
Prev Index Next