Prev Index Next

Basic dialog: An Interview at Korat.


A: สวัสดีครับ ผมชื่อทอม
sawàtdii khráp phǒm chʉ̂ʉ thɔɔm
Hello, my name is Tom.
B: ผมชื่อแม้นครับ
phǒm chʉ̂ʉ mɛ́ɛn khráp
My name is Maen.
A: ยินดีที่ได้รู้จัก
yindii thîi dâay rúucàk
Glad to meet you.
B: คุณเป็นทหารหรือครับ
khun pen thahǎan rʉ̌ʉ khráp
You're a soldier, aren't you?
A: เปล่าครับ
plàw khráp
No, I'm not.
ผมเป็นพลเรือน
phǒm pen phonlarʉan
I'm a civilian.
B: คุณพูดภาไทยเก่งมาก
khun phûut phaa thay kèŋ mâak
You speak Thai very well.
A: ขอบคุณครับ
khɔ̀ɔpkhun khráp
Thank you.
B: คุณมาทำอะไรที่นี่ครับ
khun maa tham àray thîinîi khráp
What did you come here to do?
A: ผมมาทำงานที่ยูซิสครับ
phǒm maa thamŋaan thîi yuusít khráp
To work at USIS.
B: ขอโทษ คุณมีครอบครัวแล้วหรือยังครับ
khɔ̌ɔthôot khun mii khrɔ̂ɔpkhrua lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ khráp
Sorry, Do you have a family?
A: มีแล้วครับ แต่เวลานี้ ผมอยู่คนเดียว
mii lɛ́ɛw khráp tɛ̀ɛ weelaaníi phǒm yùu khondiaw
I do, but at present I live by myself.
B: ทำไมล่ะครับ ภรรยากับลูก ๆ ของคุณอยู่ที่อเมริกาหรือครับ
thammay lâ khráp phanrayaa kàp lûuk lûuk khɔ̌ɔŋ khun yùu thîi ameeríkaa rʉ̌ʉ khráp
Why? Are your wife and children in America?
A: เปล่าครับ
plàw khráp
No, they aren't.
เขายังอยู่ที่กรุงเทพฯ เพราะก่อนที่ผมจะมาที่นี่ ผมทำงานที่กรุงเทพฯ
kháw yaŋ yùu thîi kruŋthêep phrɔ́ kɔ̀ɔn thîi phǒm cà maa thîinîi phǒm thamŋaan thîi kruŋthêep
They're still in Bangkok, because before I came here I worked in Bangkok.
B: คุณมีบุตรกี่คนครับ
khun mii bùt kìi khon khráp
How many children do you have?
A: สองคนครับ
sɔ̌ɔŋ khon khráp
Two.
B: ผู้หญิงหรือผู้ชายครับ
phûuyǐŋ rʉ̌ʉ phûuchaay khráp
Girls or boys?
A: คนโตเป็นผู้หญิง คนเล็กเป็นผู้ชาย
khon too pen phûuyǐŋ khon lék pen phûuchaay
The oldest is a girl; the youngest, a boy.
B: อายุเท่าไหร่ครับ
aayú thâwrày khráp
What ages?
A: คนโตอายุสิบขวบ คนเล็กอายุห้าขวบ
khon too aayú sìp khùap khon lék aayú hâa khùap
The oldest is 10; the youngest is 5.
B: เรียนหนังสือที่ไหนครับ
rian naŋsʉ̌ʉ thîinǎy khráp
Where do they go to school?
A: ลูกผมหรือครับ
lûuk phǒm rʉ̌ʉ khráp
My children?
คนหนึ่งเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ อีกคนหนึ่งยังไม่เรียนหนังสือ
khon nʉ̀ŋ rian thîi rooŋriannaanaachâat ìik khon nʉ̀ŋ yaŋ mây rian naŋsʉ̌ʉ
One goes to the International School; the other doesn't go to school yet.
B: โรงเรียนนานาชาติเป็นโรงเรียนของอเมริกันใช่ไหมครับ
rooŋrian naanaachâat pen rooŋrian khɔ̌ɔŋ ameeríkan chây mǎy khráp
The International School is the American School, isn't it?
A: ใช่ครับ
chây khráp
Yes, it is.
แต่เขามีครูและนักเรียนชาติอื่น ๆ หลายคน
tɛ̀ɛ kháw mii khruu lɛ́ nákrian châat ʉ̀ʉn ʉ̀ʉn lǎay khon
But they have many teachers and students of other nationalities.
B: โรงเรียนนั้นอยู่ที่ไหนครับ
rooŋrian nán yùu thîinǎy khráp
Where is that school?
A: อยู่ที่ซอยร่วมใจ ถนนสุขุมวิทครับ
yùu thîi sɔɔy rûamcay thanǒn sùkhǔmwít khráp
It's at Ruamchai Lane, Sukhumwit Road.
B: ผมยังไม่เคยไปสำนักงานยูซิสเลย อยู่ที่ไหนครับ
phǒm yaŋ mây khəəy pay sǎmnákŋaan yuusít ləəy yùu thîinǎy khráp
I've never been to the USIS office. Where is it?
A: อยู่ใกล้ ๆ กับตลาดครับ วันหลังเชิญไปเยี่ยมเราบ้างนะครับ
yùu klây klây kàp talàat khráp wanlǎŋ chəən pay yîam raw bâaŋ ná khráp
It's quite close to the market. Why don't you come over and visit us some day?
B: ขอบคุณครับ ที่ทำงานของคุณเปิดกี่โมงครับ
khɔ̀ɔpkhun khráp thîithamŋaan khɔ̌ɔŋ khun pə̀ət kìi mooŋ khráp
Thank you. When does your office open?
A: ห้องสมุดเปิดเวลาเที่ยง ปิดราวหนึ่งทุ่ม แต่ผมเข้าทำงานเวลาสองโมงครึ่ง เลิกห้าโมงเย็น
hɔ̂ŋsamùt pə̀ət weelaa thîaŋ pìt raaw nʉ̀ŋ thûm tɛ̀ɛ phǒm khâw thamŋaan weelaa sɔ̌ɔŋ mooŋ khrʉ̂ŋ lə̂ək hâa mooŋ yen
The library opens at noon, (and) closes around 7 p.m. but I begin at 8.30 a.m. and quit at 5 p.m.
B: งั้น วันหลังผมจะไปเยี่ยมคุณ ผมลาก่อนนะครับ จะรีบไปธุระ
ŋán wanlǎŋ phǒm cà pay yîam khun phǒm laakɔ̀ɔn ná khráp cà rîip pay thúrá
Then someday I'll go visit you. I'll say 'Goodbye'. I have urgent business (to take care of).
A: ครับ หวังว่าเราคงได้พบกันอีก
khráp wǎŋ wâa raw khoŋ dâay phóp kan ìik
All right. I hope we'll meet again.

Questions on the interview

 • คุณทอมพบใคร /khun thɔɔm phóp khray/
 • เขาเคยรู้จักกันไหม /kháw khəəy rúucàk kan mǎy/
 • คุณทอมเป็นใคร /khun thɔɔm pen khray/
 • คุณทอมแต่งงานแล้วหรือยัง /khun thɔɔm tɛ̀ŋŋaan lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ/
 • เวลานี้คุณทอมอยู่กับใคร ทำไม /weelaaníi khun thɔɔm yùu kàp khray thammay/
 • ทำไมภรรยากับลูก ๆ ของเขายังอยู่ที่กรุงเทพฯ /thammay phanrayaa kàp lûuk lûuk khɔ̌ɔŋ kháw yaŋ yùu thîi kruŋthêep/
 • ลูกคนโตของคุณทอมอายุเท่าไหร่ /lûuk khontoo khɔ̌ɔŋ khun thɔɔm aayú thâwrày/
 • เขาเรียนหนังสือที่ไหน /kháw rian naŋsʉ̌ʉ thîinǎy/
 • โรงเรียนนานาชาติมีคนชาติอื่น ๆ ไหม /rooŋrian naanaachâat mii khon châat ʉ̀ʉn ʉ̀ʉn mǎy/
 • สำนักงานยูซิสที่โคราชอยู่ไกลจากตลาดไหม /sǎmnákŋaan yuusít thîi khoorâat yùu klay càak talàat mǎy/
 • คุณทอมเข้าทำงานกี่โมง /khun thɔɔm khâw thamŋaan kìi mooŋ/
 • เขาเลิกงานกี่โมง /kháw lə̂ək ŋaan kìi mooŋ/
 • ห้องสมุดเปิดกี่โมง ปิดกี่โมง /hɔ̂ŋsamùt pə̀ət kìi mooŋ pìt kìi mooŋ/
 • คุณแม้นจะรีบไปไหน /khun mɛ́ɛn cà rîip pay nǎy/

Exercises

 • One student will take the part of a Thai and will interview another student who will take the part of an American who has just arrived in a provincial city in Thailand for duty.
 • The interview should follow the general format of the one in the basic dialog but additional material may be included. As far as possible, all information given should be correct.
 • The other students in the class should take notes on the interview and be prepared to answer questions about the Information contained in it.

Vocabulary

เยี่ยม
yîam
to visit
เข้า
khâw
to begin (to work, to learn), enter
คง (จะ)
khoŋ (cà)
probably
ลา
laa
to say goodbye (said only by person leaving)
เลิก
lə̂ək
quit, finish, to be over or through
แม้น
mɛ́ɛn
Maen (male or female first name)
พลเรือน (คน)
phonlarʉan (khon)
civilian
เพราะ
phrɔ́
because
ราว
raaw
around, about
รีบ
rîip
to hurry, to be urgent
โรงเรียนนานาชาติ (โรงเรียน)
rooŋrian naanaachâat (rooŋrian)
The International School
ร่วมใจ
rûamcay
Ruam chai (name of lane on Sukhumwit Road)
สำนักงาน (แห่ง)
sǎmnákŋaan (hɛ̀ŋ)
office (of an agency, etc.)
ซอย
sɔɔy
lane (narrow street)
สุขุมวิท
sùkhǔmwít
Sukhumwit Road
ทอม
thɔɔm
Tom (a name)
ทำไม
thammay
why (question word)
วันหลัง
wanlǎŋ
some day (in the future)
หวัง
wǎŋ
to hope
เวลานี้
weelaaníi
at present
Prev Index Next