Prev Index Next

Basic dialog: Directions


A. ขอโทษครับ ไปรษณีย์กลางไปทางไหน
khɔ̌ɔthôot khráp praysanii klaaŋ pay thaaŋ nǎy
Excuse me, which way is the main Post Office?
B. ตรงไปข้างหน้าครับ
troŋ pay khâaŋnâa khráp
Straight ahead.
A. ขอบคุณครับ
khɔ̀ɔpkhun khráp
Thank you.

(10 minutes later)

A. ขอโทษครับ นี่ไปรษณีย์กลางใช่ไหมครับ
khɔ̌ɔthôot khráp nîi praysanii klaaŋ chây mǎy khráp
Excuse me, this is the main Post Office, isn't it?
B. ใช่ครับ
chây khráp
Yes, it is.
A. ที่ส่งโทรเลขอยู่ตรงไหน ทราบไหมครับ
thîi sòŋ thooralêek yùu troŋnǎy sâap mǎy khráp
Where is the place to send telegrams, do you know ?
B. อยู่ข้างในครับ
yùu khâaŋnay khráp
It's inside.
A. ไปทางไหนครับ
pay thaaŋ nǎy khráp
Which way do you go?
B. เดินตรงเข้าไปข้างในแล้วเลี้ยวขวา
dəən troŋ khâw pay khâaŋnay lɛ́ɛw líaw khwǎa
Go straight in, then turn right.
ที่ส่งโทรเลขจะอยู่ทางซ้าย (มือ) (ของ) คุณ
thîi sòŋ thooralêek cà yùu thaaŋ sáay (mʉʉ) (khɔ̌ɔŋ) khun
The place to send telegrams will be to your left.
A. ขอบคุณมากครับ
khɔ̀ɔpkhun mâak khráp
Thank you very much.
B. ไม่เป็นไรครับ
mây pen ray khráp
You're welcome.

Grammar drills

Transformation drill


Pattern 1 Pattern 2
1. หนังสือผมอยู่ในห้อง
naŋsʉ̌ʉ phǒm yùu nay hɔ̂ŋ
หนังสือผมอยู่ข้างใน
naŋsʉ̌ʉ phǒm yùu khâaŋnay
My book is in the room. My book is inside.
2. ที่ส่งโทรเลขอยู่ในตึก
thîi sòŋ thooralêek yùu nay tʉ̀k
ที่ส่งโทรเลขอยู่ข้างใน
thîi sòŋ thooralêek yùu khâaŋnay
The place to send telegrams is in the building. The place to send telegrams is inside.
3. ที่ทำการไปรษณีย์อยู่ในโรงแรม
thîithamkaanpraysanii yùu nay rooŋrɛɛm
ที่ทำการไปรษณีย์อยู่ข้างใน
thîithamkaanpraysanii yùu khâaŋnay
The office of the Post Office is in the hotel. The office of the Post Office is inside.
4. ครูอยู่ในห้องแล็บ
khruu yùu nay hɔ̂ŋ lɛ́p
ครูอยู่ข้างใน
khruu yùu khâaŋnay
The teacher is in the lab. The teacher is inside.
5. ลูกสาวผมอยู่ในห้อง
lûuksǎaw phǒm yùu nay hɔ̂ŋ
ลูกสาวผมอยู่ข้างใน
lûuksǎaw phǒm yùu khâaŋnay
My daughter is in the room. My daughter is inside.
6. ห้องทะเบียนอยู่ในตึก
hɔ̂ŋ thábian yùu nay tʉ̀k
ห้องทะเบียนอยู่ข้างใน
hɔ̂ŋ thábian yùu khâaŋnay
The registrar's room is in the building. The registrar's room is inside.
7. คุณวิชัยอยู่ในศาลาอเมริกัน
khun wíchay yùu nay sǎalaa ameeríkan
คุณวิชัยอยู่ข้างใน
khun wíchay yùu khâaŋnay
Wichai is in the USIS auditorium. Wichai is inside.

Transformation drill


Pattern 1 Pattern 2
1. เพื่อนผมอยู่นอกห้องเรียน
phʉ̂an phǒm yùu nɔ̂ɔk hɔ̂ŋrian
เพื่อนผมอยู่ข้างนอก
phʉ̂an phǒm yùu khâaŋnɔ̂ɔk
My friend is outside the classroom. My friend is outside.
2. โรงรถอยู่นอกบ้าน
rooŋrót yùu nɔ̂ɔk bâan
โรงรถอยู่ข้างนอก
rooŋrót yùu khâaŋnɔ̂ɔk
The garage is outside the house. The garage is outside.
3. ภรรยาผมอยู่นอกบ้าน
phanrayaa phǒm yùu nɔ̂ɔk bâan
ภรรยาผมอยู่ข้างนอก
phanrayaa phǒm yùu khâaŋnɔ̂ɔk
My wife is outside the house. My wife is outside.
4. ร้านอาหารอยู่นอกตึกเรียน
ráan aahǎan yùu nɔ̂ɔk tʉ̀k rian
ร้านอาหารอยู่ข้างนอก
ráan aahǎan yùu khâaŋnɔ̂ɔk
The restaurant is outside the school building. The restaurant is outside.
5. ครูอยู่นอกห้องเรียน
khruu yùu nɔ̂ɔk hɔ̂ŋrian
ครูอยู่ข้างนอก
khruu yùu khâaŋnɔ̂ɔk
The teacher is outside the classroom. The teacher is outside.
6. ลูกผมอยู่นอกบ้าน
lûuk phǒm yùu nɔ̂ɔk bâan
ลูกผมอยู่ข้างนอก
lûuk phǒm yùu khâaŋnɔ̂ɔk
My children are outside the house. My children are outside.

Transformation drill


Pattern 1 Pattern 2
1. เขาอยู่หน้าเรา
kháw yùu nâa raw
เขาอยู่ข้างหน้า
kháw yùu khâaŋnâa
He is in front of us. He is in front.
2. ครูอยู่หน้าชั้น
khruu yùu nâa chán
ครูอยู่ข้างหน้า
khruu yùu khâaŋnâa
The teacher is in front of the class. The teacher is in front.
3. ป้ายรถเมล์อยู่หน้าโรงเรียน
pâayrótmee yùu nâa rooŋrian
ป้ายรถเมล์อยู่ข้างหน้า
pâayrótmee yùu khâaŋnâa
The bus stop is in front of the school. The bus stop is in front.
4. ร้านอาหารอยู่หน้าโฮเต็ล
ráanaahǎan yùu nâa hooten
ร้านอาหารอยู่ข้างหน้า
ráanaahǎan yùu khâaŋnâa
The restaurant is front of the hotel. The restaurant is in front.
5. รถอยู่หน้าบ้าน
rót yùu nâa bâan
รถอยู่ข้างหน้า
rót yùu khâaŋnâa
The car is in front of the house. The car is in front.

Transformation drill


Pattern 1 Pattern 2
1. ที่จอดรถอยู่หลังบ้าน
thîicɔ̀ɔtrót yùu lǎŋbâan
ที่จอดรถอยู่ข้างหลัง
thîicɔ̀ɔtrót yùu khâaŋlǎŋ
The parking lot is behind the house. The parking lot is in the back.
2. เก้าอี้อยู่หลังชั้น
kâwîi yùu lǎŋ chán
เก้าอี้อยู่ข้างหลัง
kâwîi yùu khâaŋlǎŋ
The chairs are in the back of the class. The chairs are in back.
3. บ้านของเขาอยู่หลังโฮเต็ล
bâan khɔ̌ɔŋ kháw yùu lǎŋ hooten
บ้านของเขาอยู่ข้างหลัง
bâan khɔ̌ɔŋ kháw yùu khâaŋlǎŋ
His house is behind the hotel. His house is behind.
4. ปั๊มน้ำมันอยู่หลังสถานทูต
pám nám man yùu lǎŋ sathǎanthûut
ปั๊มน้ำมันอยู่ข้างหลัง
pám nám man yùu khâaŋlǎŋ
The gas pump is behind the Embassy. The gas pump is out back.

Response drill


Cue Question Response
1. ข้างหน้า
khâaŋnâa
ไปทางไหน
pay thaaŋ nǎy
ตรงไปข้างหน้า
troŋ pay khâaŋnâa
ahead Go which way? Go straight ahead.
2. ซ้าย
sáay
ไปทางไหน
pay thaaŋ nǎy
ไปทางซ้าย
pay thaaŋsáay
left Go which way? Go to the left.
3. นี้
níi
ไปทางไหน
pay thaaŋ nǎy
ไปทางนี้
pay thaaŋ níi
this Go which way? Go this way.
4. ข้างหน้า
khâaŋnâa
ไปทางไหน
pay thaaŋ nǎy
ตรงไปข้างหน้า
troŋ pay khâaŋnâa
ahead Go which way? Go straight ahead.
5. ขวา
khwǎa
ไปทางไหน
pay thaaŋ nǎy
ไปทางขวา
pay thaaŋkhwǎa
right Go which way? Go to the right.
6. ซ้าย
sáay
ไปทางไหน
pay thaaŋ nǎy
ไปทางซ้าย
pay thaaŋsáay
left Go which way? Go to the left.

Response drill


Cue Question Response
1. ไม่เลี้ยว
mây líaw
ตรงไปหรือเลี้ยว
troŋ pay rʉ̌ʉ líaw
ตรงไป
troŋ pay
not turn Straight ahead or turn? Go straight ahead.
2. ขวา
khwǎa
เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
líaw sáay rʉ̌ʉ líaw khwǎa
เลี้ยวขวา
líaw khwǎa
right Turn left or turn right? Turn right.
3. ซ้าย
sáay
เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
líaw sáay rʉ̌ʉ líaw khwǎa
เลี้ยวซ้าย
líaw sáay
left Turn left or turn right? Turn left.
4. ไม่ตรงไป
mây troŋ pay
ตรงไปหรือเลี้ยว
troŋ pay rʉ̌ʉ líaw
เลี้ยว
líaw
not go straight ahead Go straight ahead or turn? Turn left.
5. ไม่เลี้ยว
mây líaw
ตรงไปหรือเลี้ยว
troŋ pay rʉ̌ʉ líaw
ตรงไป
troŋ pay
not turn Go straight ahead or turn? Go straight ahead.
6. ขวา
khwǎa
เลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้าย
líaw khwǎa rʉ̌ʉ líaw sáay
เลี้ยวขวา
líaw khwǎa
right Turn right or turn left? Turn right.
7. ซ้าย
sáay
เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
líaw sáay rʉ̌ʉ líaw khwǎa
เลี้ยวซ้าย
líaw sáay
left Turn left or turn right? Turn left.

Substitution drill


Cue Pattern
1. ห้องเรียน
hɔ̂ŋrian
เขากำลังเข้าไปในห้องเรียน
kháw kamlaŋ khâw pay nay hɔ̂ŋrian
He is going into the classroom.
2. บ้านคุณ
bâan khun
เขากำลังเข้าไปในบ้านคุณ
kháw kamlaŋ khâw pay nay bâan khun
He is going into your house.
3. ห้องสมุด
hɔ̂ŋsamùt
เขากำลังเข้าไปในห้องสมุด
kháw kamlaŋ khâw pay nay hɔ̂ŋsamùt
He is going into the library.
4. ธนาคาร
thanaakhaan
เขากำลังเข้าไปในธนาคาร
kháw kamlaŋ khâw pay nay thanaakhaan
He is going into the bank.
5. ไปรษณีย์
praysanii
เขากำลังเข้าไปในไปรษณีย์
kháw kamlaŋ khâw pay nay praysanii
He is going into the Post Office.
6. ร้านอาหาร
ráanaahǎan
เขากำลังเข้าไปในร้านอาหาร
kháw kamlaŋ khâw pay nay ráan aahǎan
He is going into the restaurant.
7. โรงแรม
rooŋrɛɛm
เขากำลังเข้าไปในโรงแรม
kháw kamlaŋ khâw pay nay rooŋrɛɛm
He is going into the hotel.
8. ห้องโทรศัพท์
hɔ̂ŋ thoorasàp
เขากำลังเข้าไปในห้องโทรศัพท์
kháw kamlaŋ khâw pay nay hɔ̂ŋ thoorasàp
He is going into the telephone booth.

Substitution drill


Cue Pattern
1. เขา
kháw
เขากำลังออกไปข้างนอก
kháw kamlaŋ ɔ̀ɔk pay khâaŋnɔ̂ɔk
He is going outside.
2. ครู
khruu
ครูกำลังออกไปข้างนอก
khruu kamlaŋ ɔ̀ɔk pay khâaŋnɔ̂ɔk
The teacher is going outside.
3. นักเรียน
nákrian
นักเรียนกำลังออกไปข้างนอก
nákrian kamlaŋ ɔ̀ɔk pay khâaŋnɔ̂ɔk
The student is going outside.
4. คุณเจนนี่
khun ceennîi
คุณเจนนี่กำลังออกไปข้างนอก
khun ceennîi kamlaŋ ɔ̀ɔk pay khâaŋnɔ̂ɔk
Jenny is going outside.
5. ภรรยาเขา
phanrayaa kháw
ภรรยาเขากำลังออกไปข้างนอก
phanrayaa kháw kamlaŋ ɔ̀ɔk pay khâaŋnɔ̂ɔk
His wife is going outside.
6. ลูกสาวของเขา
lûuksǎaw khɔ̌ɔŋ kháw
ลูกสาวของเขากำลังออกไปข้างนอก
lûuksǎaw khɔ̌ɔŋ kháw kamlaŋ ɔ̀ɔk pay khâaŋnɔ̂ɔk
His daughter is going outside.
7. เพื่อนดิฉัน (ผม)
phʉ̂an dìchǎn (phǒm)
เพื่อนดิฉัน (ผม) กำลังออกไปข้างนอก
phʉ̂an dìchǎn (phǒm) kamlaŋ ɔ̀ɔk pay khâaŋnɔ̂ɔk
My friend is going outside.
8. คุณหมอ
khunmɔ̌ɔ
คุณหมอกำลังออกไปข้างนอก
khunmɔ̌ɔ kamlaŋ ɔ̀ɔk pay khâaŋnɔ̂ɔk
The doctor is going outside.
9. คุณ
khun
คุณกำลังออกไปข้างนอก
khun kamlaŋ ɔ̀ɔk pay khâaŋnɔ̂ɔk
You are going outside.

Substitution drill

Repeat drill G using เข้ามา /khâw maa / 'come in' for เข้าไป /khâwpay / 'go in'.

Cue Pattern
1. ห้องเรียน
hɔ̂ŋrian
เขากำลังเข้ามาในห้องเรียน
kháw kamlaŋ khâw maa nay hɔ̂ŋrian
He is coming into the classroom.
2. บ้านคุณ
bâan khun
เขากำลังเข้ามาในบ้านคุณ
kháw kamlaŋ khâw maa nay bâan khun
He is coming into your house.
3. ห้องสมุด
hɔ̂ŋsamùt
เขากำลังเข้ามาในห้องสมุด
kháw kamlaŋ khâw maa nay hɔ̂ŋsamùt
He is coming into the library.
4. ธนาคาร
thanaakhaan
เขากำลังเข้ามาในธนาคาร
kháw kamlaŋ khâw maa nay thanaakhaan
He is coming into the bank.
5. ไปรษณีย์
praysanii
เขากำลังเข้ามาในไปรษณีย์
kháw kamlaŋ khâw maa nay praysanii
He is coming into the Post Office.
6. ร้านอาหาร
ráanaahǎan
เขากำลังเข้ามาในร้านอาหาร
kháw kamlaŋ khâw maa nay ráan aahǎan
He is coming into the restaurant.
7. โรงแรม
rooŋrɛɛm
เขากำลังเข้ามาในโรงแรม
kháw kamlaŋ khâw maa nay rooŋrɛɛm
He is coming into the hotel.
8. ห้องโทรศัพท์
hɔ̂ŋ thoorasàp
เขากำลังเข้ามาในห้องโทรศัพท์
kháw kamlaŋ khâw maa nay hɔ̂ŋ thoorasàp
He is coming into the telephone booth.

Substitution drill


Repeat drill H using ออกมา /ɔ̀ɔkmaa/ 'come out' for ออกไป /ɔ̀ɔk pay / 'go out'.

Cue Pattern
1. เขา
kháw
เขากำลังออกมาข้างนอก
kháw kamlaŋ ɔ̀ɔk maa khâaŋnɔ̂ɔk
He is coming outside.
2. ครู
khruu
ครูกำลังออกมาข้างนอก
khruu kamlaŋ ɔ̀ɔk maa khâaŋnɔ̂ɔk
The teacher is coming outside.
3. นักเรียน
nákrian
นักเรียนกำลังออกมาข้างนอก
nákrian kamlaŋ ɔ̀ɔk maa khâaŋnɔ̂ɔk
The student is coming outside.
4. คุณเจนนี่
khun ceennîi
คุณเจนนี่กำลังออกมาข้างนอก
khun ceennîi kamlaŋ ɔ̀ɔk maa khâaŋnɔ̂ɔk
Jenny is coming outside.
5. ภรรยาเขา
phanrayaa kháw
ภรรยาเขากำลังออกมาข้างนอก
phanrayaa kháw kamlaŋ ɔ̀ɔk maa khâaŋnɔ̂ɔk
His wife is coming outside.
6. ลูกสาวของเขา
lûuksǎaw khɔ̌ɔŋ kháw
ลูกสาวของเขากำลังออกมาข้างนอก
lûuksǎaw khɔ̌ɔŋ kháw kamlaŋ ɔ̀ɔk maa khâaŋnɔ̂ɔk
His daughter is coming outside.
7. เพื่อนดิฉัน (ผม)
phʉ̂an dìchǎn (phǒm)
เพื่อนดิฉัน (ผม) กำลังออกมาข้างนอก
phʉ̂an dìchǎn (phǒm) kamlaŋ ɔ̀ɔk maa khâaŋnɔ̂ɔk
My friend is coming outside.
8. คุณหมอ
khunmɔ̌ɔ
คุณหมอกำลังออกมาข้างนอก
khunmɔ̌ɔ kamlaŋ ɔ̀ɔk maa khâaŋnɔ̂ɔk
The doctor is coming outside.
9. คุณ
khun
คุณกำลังออกมาข้างนอก
khun kamlaŋ ɔ̀ɔk maa khâaŋnɔ̂ɔk
You are coming outside.

Substitution drill


Cue Pattern
1. เขา
kháw
เขาออกมาแล้วหรือยัง
kháw ɔ̀ɔk maa lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ
Has he come out yet?
2. ทหาร
thahǎan
ทหารออกมาแล้วหรือยัง
thahǎan ɔ̀ɔk maa lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ
Has the soldier come out yet?
3. หมอ
mɔ̌ɔ
หมอออกมาแล้วหรือยัง
mɔ̌ɔ ɔ̀ɔk maa lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ
Has the doctor come out yet?
4. ครู
khruu
ครูออกมาแล้วหรือยัง
khruu ɔ̀ɔk maa lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ
Has the teacher come out yet?
5. นางพยาบาล
naaŋphayaabaan
นางพยาบาลออกมาแล้วหรือยัง
naaŋphayaabaan ɔ̀ɔk maa lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ
Has the nurse come out yet?
6. คนอังกฤษ
khon aŋkrìt
คนอังกฤษออกมาแล้วหรือยัง
khon aŋkrìt ɔ̀ɔk maa lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ
Has the Englishman come out yet?
7. ภรรยาเขา
phanrayaa kháw
ภรรยาเขาออกมาแล้วหรือยัง
phanrayaa kháw ɔ̀ɔk maa lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ
Has his wife come out yet?
8. ลูกชายผม
lûukchaay phǒm
ลูกชายผมออกมาแล้วหรือยัง
lûukchaay phǒm ɔ̀ɔk maa lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ
Has my son come out yet?
9. สามีคุณ
sǎamii khun
สามีคุณออกมาแล้วหรือยัง
sǎamii khun ɔ̀ɔk maa lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ
Has your husband come out yet?
10. ตำรวจ
tamrùat
ตำรวจออกมาแล้วหรือยัง
tamrùat ɔ̀ɔk maa lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ
Has the policeman come out yet?

Response drill


Cue Question Response
1. no ทหารออกมาแล้วหรือยัง
thahǎan ɔ̀ɔk maa lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ
ยังครับ
yaŋ khráp
Has the soldier come out yet? Not yet.
2. yes หมอออกมาแล้วหรือยัง
mɔ̌ɔ ɔ̀ɔk maa lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ
ออกมาแล้วครับ
ɔ̀ɔk maa lɛ́ɛw khráp
Has the doctor come out yet? Yes, he has.
3. no ครูออกมาแล้วหรือยัง
khruu ɔ̀ɔk maa lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ
ยังครับ
yaŋ khráp
Has the teacher come out yet? Not yet.
4. no ลูกชายเขาออกมาแล้วหรือยัง
lûukchaay kháw ɔ̀ɔk maa lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ
ยังครับ
yaŋ khráp
Has his son come out yet? Not yet.
5. yes เพื่อนคุณออกมาแล้วหรือยัง
phʉ̂an khun ɔ̀ɔk maa lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ
ออกมาแล้วครับ
ɔ̀ɔk maa lɛ́ɛw khráp
Has your friend come out yet? Yes, he has.
6. yes ชาวนาออกมาแล้วหรือยัง
chaawnaa ɔ̀ɔk maa lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ
ออกมาแล้วครับ
ɔ̀ɔk maa lɛ́ɛw khráp
Has the farmer come out yet? Yes, he has.

Response drill


Cue Question Response
1. yes เขาเข้าไปในห้องเรียนหรือเปล่า
kháw khâw pay nay hɔ̂ŋrian rʉ̌ʉplàaw
ครับ เข้าไป
khráp khâw pay
Did he go into the classroom? Yes, he did.
2. no เขาเข้าไปในโรงพยาบาลหรือเปล่า
kháw khâw pay nay rooŋphayaabaan rʉ̌ʉplàaw
เปล่าครับ
plàw khráp
Did he go into the hospital? No, he didn't.
3. no เขาเข้าไปในธนาคารหรือเปล่า
kháw khâw pay nay thanaakhaan rʉ̌ʉplàaw
เปล่าครับ
plàw khráp
Did he go into the bank? No, he didn't.
4. yes เขาเข้าไปในร้านอาหารหรือเปล่า
kháw khâw pay nay ráan aahǎan rʉ̌ʉplàaw
ครับ เข้าไป
khráp khâwpay
Did he go into the restaurant? Yes, he did.
5. no เขาเข้าไปในสถานทูตอเมริกันหรือเปล่า
kháw khâw pay nay sathǎanthûut ameeríkan rʉ̌ʉplàaw
เปล่าครับ
plàw khráp
Did he go into the American Embassy? No, he didn't.
6. yes เขาเข้าไปในสถานีตำรวจหรือเปล่า
kháw khâw pay nay sathǎaniitamrùat rʉ̌ʉplàaw
ครับ เข้าไป
khráp khâw pay
Did he go into the police station? Yes, he did.

Response drill


Question Response
1. ไปรษณีย์อยู่ตรงไปข้างหน้า ผมควรจะเดินตรงไปหรือเลี้ยว
praysanii yùu troŋ pay khâaŋnâa phǒm khuan cà dəən troŋ pay rʉ̌ʉ líaw
เดินตรงไปครับ
dəən troŋ pay khráp
If the Post Office is straight ahead, should I go straight or turn? Go straight ahead.
2. ร้านอาหารอยู่ทางขวา ผมควรจะเลี้ยวไปทางไหน
ráanaahǎan yùu thaaŋ khwǎa phǒm khuan cà líaw pay thaaŋ nǎy
เลี้ยวไปทางขวา
líaw pay thaaŋ khwǎa
If the restaurant is to the right, which way should I turn? Turn to the right.
3. โรงเรียนอยู่ทางซ้าย ผมควรจะเลี้ยวไปทางไหน
rooŋrian yùu thaaŋ sáay phǒm khuan cà líaw pay thaaŋ nǎy
เลี้ยวไปทางฃ้าย
líaw pay thaaŋ sáay
If the school is to the left, which way should I turn? Turn to the left.
4. สถานีรถไฟอยู่ตรงไปข้างหน้า ผมควรจะเลี้ยวไปทางไหน
sathǎaniirótfay yùu troŋ pay khâaŋnâa phǒm khuan cà líaw pay thaaŋ nǎy
เดินตรงไปครับ
dəən troŋ pay khráp
If the train station is straight ahead, which way should I turn? Go straight ahead.

Exercises

A. Have students take turns playing the following roles:
Student: Goes in and out of the classroom.
Student: Who is sitting in the classroom, describes what Student A is doing ('He is going out of the classroom, he is coming in (to) the classroom', etc.)
Student: Who is standing outside the classroom, also says what student A is doing.
B. Have students take turns playing the following roles:
Student: Goes in and out of the classroom.
Student: Asks Student C questions about Student A's actions (for example, 'Has he gone out of the classroom yet?, etc.) (Both Student B and C are in the classroom).
Student: Responds to Student B's questions according to where Student A is at the time.
C. Repeat exercise (b) with Student B and C standing outside the classroom.
D. Ask various students to give directions to places in the neighborhood starting from where they are.
E. Starting from specific places in the neighborhood, ask how you go to get to other specific places. (For Example, 'I'm at X. Which way do I go to get to Y', etc.)

Vocabulary

ออกมา
ɔ̀ɔk maa
come out
ออกไป
ɔ̀ɔk pay
go out
ชั้น
chán
class
เดิน
dəən
to walk
ห้องโทรศัพท์ (ห้อง)
hɔ̂ŋ thoorasàp (hɔ̂ŋ)
telephone booth
ข้างหลัง
khâaŋlǎŋ
the back, behind
ข้างหน้า
khâaŋnâa
ahead, in front
ข้างใน
khâaŋnay
inside
ข้างนอก
khâaŋnɔ̂ɔk
outside
ควรจะ
khuan cà
should
หลัง
lǎŋ
behind
เลี้ยว
líaw
to turn
มือ
mʉʉ
hand
หน้า
nâa
in front; face
นอก
nɔ̂ɔk
outside
อะไร
àray
what (question word)
โรงรถ (โรง)
rooŋrót (rooŋ)
garage, carport
ทราบ
sâap
to know (a fact)
ทาง
thaaŋ
path, direction
ที่โทรเลข
thîi thooralêek
the place to send telegrams
ที่ทำงาน
thîithamŋaan
the office
โทรเลข
thooralêek
telegram
ตรง
troŋ
straight
ตึก (หลัง)
tʉ̀k (lǎŋ)
building

Chart

Chart illustrating use of เข้าไป /khâwpay / 'go in', ออกมา /ɔ̀ɔkmaa / 'come out', เข้ามา /khâwmaa / 'come in', and ออกไป /ɔ̀ɔk pay / 'go out'. File:Fsi-16a.jpg

Prev Index Next