Prev Index Next

Basic dialog


A. ขอโทษครับ คุณทราบไหมครับว่า
khɔ̌ɔthôot khráp khun sâap mǎy khráp wâa
Excuse me, do you know where the President Hotel is?
โรงแรมเพรสซิเดนท์อยู่ที่ไหน
rooŋrɛɛm phrétsídén yùu thîinǎy
B. ที่ถนนเกษรครับ
thîi thanǒn keesɔ̌ɔn khráp
It's on Gaysorn street.
A. ไปทางไหนครับ
pay thaaŋ nǎy khráp
Which direction is it?
B. เดินตรงไปทางนี้ ถึงสี่แยกข้ามถนนไป
dəən troŋ pay thaaŋ níi thʉ̌ŋ sìiyɛ̂ɛk khâam thanǒn pay
Go straight this way to the corner, cross the street,
แล้วเดินไปทางขวา
lɛ́ɛw dəən pay thaaŋkhwǎa
then go to the right.
โฮเต็ลจะอยู่ทางซ้ายมือ
hooten cà yùu thaaŋsáay mʉʉ
The hotel is on the left.
A. อยู่ตรงกันข้ามกับโรงแรมเอราวัณใช่ไหมครับ
yùu troŋ kan khâam kàp rooŋrɛɛm eeraawan chây mǎy khráp
It is directly opposite the Erawan Hotel, isn't it?
B. อยู่เยื้องกันหน่อยครับ
yùu yʉ́aŋ kan nɔ̀y khráp
It is cater-cornered to it.

Grammar notes

ไป /pay/ and มา /maa/used to indicate direction of motion

The verbs ไป /pay/ and มา /maa/ occur as postpositions with other verbs to indicate direction of motion; ไป /pay/ 'motion away from the speaker' and มา /maa/ 'motion toward the speaker'. Observe the following examples:

เข้ามา
khâw maa
enter (towards the speaker)
เข้าไป
khâw pay
enter (away from the speaker)
ออกมา
ɔ̀ɔk maa
exit (towards the speakers)
ออกไป
ɔ̀ɔk pay
exit (away from the speaker)
โทรไป (โทรศัพท์ไป)
thoo pay (thoorasàp pay)
telephone (away from the speaker)
โทรมา (โทรศัพท์มา)
thoo maa (thoorasàp maa)
telephone (towards the speaker)
เดินมา
dəən maa
walk (towards the speaker)
เดินไป
dəən pay
walk (away from the speaker)
กลับไป
klàp pay
turn back (away from the speaker)
กลับมา
klàp maa
turn back (towards the speaker)

The meaning of เข้าไป /khâw pay/ , เข้ามา /khâw maa/ , ออกมา /ɔ̀ɔk maa/ , and ออกไป /ɔ̀ɔk pay / is illustrated in the chart in the proceeding lesson (lesson 16).

Prepositions in compounds

Prepositions such as ใน /nay/ 'in', นอก /nɔ̂ɔk/ 'outside of', etc., may occur with nouns like ข้าง /khâaŋ/ 'side' and ทาง /thaaŋ/ 'way, path' to form derivatives with the meaning 'space relationship'*.

The following are examples:

ข้างใน /khâaŋnay / 'inside',

ข้างนอก /khâaŋnɔ̂ɔk/ 'outside',

ข้างหน้า /khâaŋnâa/ 'in front of',

ข้างบน /khâaŋbon/ 'up above',

ข้างหลัง /khâaŋlǎŋ/ 'behind',

ข้างล่าง /khâaŋlâaŋ/ 'down below',

ทางฃ้าย /thaaŋ ฃ้าย/ 'to the left',

ทางขวา /thaaŋkhwǎa/ 'to the right',

ทางเหนือ /thaaŋnʉ̌a/ 'North',

ทางใต้ /thaaŋtâay/ 'South'.

Drills

Transformation drill


The instructor can extend this drill and the three that follow by using other place names from the maps at the end of this lesson.

Pattern 1 Pattern 2
1. โรงแรมเพรสซิเดนท์อยู่ตรงกันข้ามกับโรงแรมอัมรินทร์
rooŋrɛɛm phrétsídén yùu troŋ kan khâam kàp rooŋrɛɛm amarin
โรงแรมเพรสซิเดนท์กับโรงแรมอัมรินทร์อยู่ตรงข้ามกัน
rooŋrɛɛm phrétsídén kàp rooŋrɛɛm amarin yùu troŋkhâam kan
The President Hotel is opposite the Amarin. The President Hotel and the Amarin are across from each other.
2. โรงแรมเอราวัณอยู่ตรงกันข้ามกับกรมตำรวจ
rooŋrɛɛm eeraawan yùu troŋ kan khâam kàp kromtamrùat
โรงแรมเอราวัณกับกรมตำรวจอยู่ตรงข้ามกัน
rooŋrɛɛm eeraawan kàp kromtamrùat yùu troŋkhâam kan
The Erawan Hotel is opposite the Police Department. The Erawan Hotel and the Police Department are opposite each other.
3. โรงแรมสยามอินเตอร์อยู่ตรงกันข้ามกับโรงหนังสยาม
rooŋrɛɛm sayǎam intəə yùu troŋ kan khâam kàp rooŋnǎŋ sayǎam
โรงแรมสยามอินเตอร์กับโรงหนังสยามอยู่ตรงข้ามกัน
rooŋrɛɛm sayǎam intəə kàp rooŋnǎŋ sayǎam yùu troŋkhâam kan
The Siam International is opposite the Siam Cinema. The Siam International Hotel and the Siam Cinema are opposite each other.
4. สปอร์ตคลับอยู่ตรงกันข้ามกับจุฬาฯ
sapɔ̀ɔt khlàp yùu troŋ kan khâam kàp cùlaa
สปอร์ตคลับกับจุฬาฯ อยู่ตรงข้ามกัน
sapɔ̀ɔt khlàp kàp cùlaa yùu troŋkhâam kan
The Sports Club is opposite Chula(longkorn). The Sports Club and Chulalongkorn are across from each other.

For a fuller description see Noss, 147 ff.

Transformation drill


Pattern 1 Pattern 2
1. ดีไซน์ไทย อยู่เยื้องกับโรงแรมเพรสฃิเดนท์
diisaay thay yùu yʉ́aŋ kàp rooŋrɛɛm phrétsídén
ดีไซน์ไทย กับโรงแรมเพรสฃิเดนท์อยู่เยื้องกัน
diisaay thay kàp rooŋrɛɛm phrétsídén yùu yʉ́aŋ kan
Design Thai is diagonally across from the President. Design Thai and the President are diagonally across from each other.
2. โรงพยาบาลจุฬาฯ อยู่เยื้องกับมหาวิทยาลัยจุฬาฯ
rooŋphayaabaan cùlaa yùu yʉ́aŋ kàp mahǎawítthayaalay cùlaa
โรงพยาบาลจุฬาฯ กับมหาวิทยาลัยจุฬาฯ อยู่เยื้องกัน
rooŋphayaabaan cùlaa kàp mahǎawítthayaalay cùlaa yùu yʉ́aŋ kan
Chula Hospital is diagonally across from Chula (University). Chula Hospital and Chulalongkorn University are diagonally across from each other.
3. ร้านเอ อยู่เยื้องกับ ร้านบี
ráan ee yùu yʉ́aŋ kàp ráan bii
ร้านเอ กับ ร้านบี อยู่เยื้องกัน
ráan ee kàp ráan bii yùu yʉ́aŋ kan
Shop A is diagonally across from Shop B. Shop A and Shop B are diagonally across from each other.
4. โรงหนังลิโดอยู่เยื้องกับโรงแรมสยามอินเตอร์
rooŋnǎŋ lídôo yùu yʉ́aŋ kàp rooŋrɛɛm sayǎam intəə
โรงหนังลิโดกับโรงแรมสยามอินเตอร์อยู่เยื้องกัน
rooŋnǎŋ lídôo kàp rooŋrɛɛm sayǎam intəə yùu yʉ́aŋ kan
The Lido Cinema is diagonally across from the Siam International Hotel. The Lido Cinema and the Siam International Hotel are diagonally across from each other.

Substitution drill


Cue Pattern
1. เดินไปทางซ้าย
dəən pay thaaŋsáay
ข้ามถนนไปแล้วเดินไปทางซ้าย
khâam thanǒn pay lɛ́ɛw dəən pay thaaŋsáay
Cross the street, then go to the left.
2. เดินไปทางนั้น
dəən pay thaaŋ nán
ข้ามถนนไปแล้วเดินไปทางนั้น
khâam thanǒn pay lɛ́ɛw dəən pay thaaŋ nán
Cross the street, then go that way.
3. เดินตรงไปข้างหน้า
dəən troŋ pay khâaŋnâa
ข้ามถนนไปแล้วเดินตรงไปข้างหน้า
khâam thanǒn pay lɛ́ɛw dəən troŋ pay khâaŋnâa
Cross the street, then go straight ahead.
4. เดินไปทางขวา
dəən pay thaaŋkhwǎa
ข้ามถนนไปแล้วเดินไปทางขวา
khâam thanǒn pay lɛ́ɛw dəən pay thaaŋkhwǎa
Cross the street, then go to the right.
5. เลี้ยวซ้าย
líaw sáay
ข้ามถนนไปแล้วเลี้ยวซ้าย
khâam thanǒn pay lɛ́ɛw líaw sáay
Cross the street, then turn left.
6. เดินตรงไปข้างหน้า
dəən troŋ pay khâaŋnâa
ข้ามถนนไปแล้วเดินตรงไปข้างหน้า
khâam thanǒn pay lɛ́ɛw dəən troŋ pay khâaŋnâa
Cross the street, then go straight ahead.
7. เลี้ยวขวา
líaw khwǎa
ข้ามถนนไปแล้วเลี้ยวขวา
khâam thanǒn pay lɛ́ɛw líaw khwǎa
Cross the street, then turn right.

Response drill


Cue
1. ซ้าย
sáay
ข้ามถนน แล้วเดินไปทางไหน
khâam thanǒn lɛ́ɛw dəən pay thaaŋ nǎy
ข้ามถนน แล้วเดินไปทางซ้าย
khâam thanǒn lɛ́ɛw dəən pay thaaŋsáay
Cross the street, and go which way? Cross the street, and go to the left.
2. ขวา
khwǎa
ข้ามถนน แล้วเดินไปทางไหน
khâam thanǒn lɛ́ɛw dəən pay thaaŋ nǎy
ข้ามถนน แล้วเดินไปทางขวา
khâam thanǒn lɛ́ɛw dəən pay thaaŋkhwǎa
Cross the street, and go which way? Cross the street and go to the right.
3. ตรงไป
troŋ pay
ข้ามถนน แล้วเดินไปทางไหน
khâam thanǒn lɛ́ɛw dəən pay thaaŋ nǎy
ข้ามถนน แล้วเดินตรงไป
khâam thanǒn lɛ́ɛw dəən troŋ pay
Cross the street, and go which way? Cross the street and go straight.
4. ตรงไปข้างหน้า
troŋ pay khâaŋnâa
ข้ามถนน แล้วเดินไปทางไหน
khâam thanǒn lɛ́ɛw dəən pay thaaŋ nǎy
ข้ามถนน แล้วเดินตรงไปข้างหน้า
khâam thanǒn lɛ́ɛw dəən troŋ pay khâaŋnâa
Cross the street, and go which way? Cross the street, and go straight ahead.
5. ซ้าย
sáay
ข้ามถนน แล้วเดินไปทางไหน
khâam thanǒn lɛ́ɛw dəən pay thaaŋ nǎy
ข้ามถนน แล้วเดินไปทางซ้าย
khâam thanǒn lɛ́ɛw dəən pay thaaŋsáay
Cross the street and go which way? Cross the street, and go to the left.

Response drill


Cue
1. บ่ายโมง
bàay mooŋ
เวลาเที่ยงคุณจะไปกินข้าว คุณจะกลับมากี่โมง
weelaa thîaŋ khun cà pay kin khâaw khun cà klàp maa kìi mooŋ
จะกลับมาบ่ายโมงครับ
cà klàp maa bàay mooŋ khráp
You're going to eat at noon. When will you return? I'll be back at 1 p.m.
2. สองทุ่ม
sɔ̌ɔŋ thûm
คุณจะไปรับเพื่อนเวลาเย็น จะกลับมากี่โมง
khun cà pay ráp phʉ̂an weelaayen cà klàp maa kìi mooŋ
จะกลับมาสองทุ่ม
cà klàp maa sɔ̌ɔŋ thûm
You're going to pick up a friend in the late afternoon. When will you return? At 8 p.m.
3. ห้าโมง
hâa mooŋ
คุณไปฟังเทปที่ห้องแล็บตอนเช้า จะกลับมากี่โมง
khun pay faŋ théep thîi hɔ̂ŋ lɛ́p tɔɔn cháaw cà klàp maa kìi mooŋ
จะกลับมาห้าโมงเช้า
cà klàp maa hâa mooŋ cháaw
You're going to listen to tapes in the lab in the morning. When will you come back? At 11 a.m.
4. ค่ำ ๆ
khâm ๆ
คุณไปซื้อของที่ตลาดเวลาเย็น จะกลับมากี่โมง
khun pay sʉ́ʉ khɔ̌ɔŋ thîi talàat weelaayen cà klàp maa kìi mooŋ
จะกลับมาค่ำ ๆ
cà klàp maa khâm khâm
You're going shopping at the market in the late afternoon. When will you be back? Sometime in the evening.
5. หกโมงเย็น
hòk mooŋ yen
เมื่อวานนี้เขาไปบอสตัน วันนี้เขาจะกลับมากี่โมง
mʉ̂awaan níi kháw pay bɔ̀ɔttan wanníi kháw cà klàp maa kìi mooŋ
เขาจะกลับมาหกโมงเย็น
kháw cà klàp maa hòk mooŋ yen
Yesterday he went to Boston. What time today will he get back? At 6 p.m.
6. สามโมง
sǎam mooŋ
คุณจะไปประชุมเวลาบ่ายสองโมง คุณจะกลับมากี่โมง
khun cà pay pràchum weelaa bàay sɔ̌ɔŋ mooŋ khun cà klàp maa kìi mooŋ
จะกลับมาสามโมง
cà klàp maa sǎam mooŋ
You are going to the meeting at 2 p.m. What time will you get back? At 3 p.m.

Response drill


Cue Question Response
1. สี่โมงเย็น
sìi mooŋ yen
คุณมาโรงเรียนสามโมงเช้า จะกลับ (ไป) บ้านกี่โมง
khun maa rooŋrian sǎam mooŋ cháaw cà klàp (pay) bâan kìi mooŋ
จะกลับ (ไป) บ้านสี่โมงเย็นครับ
cà klàp (pay) bâan sìi mooŋ yen khráp
You came to school at 9. What time are you going home? At 4 p.m.
2. ห้าโมงครึ่ง
hâa mooŋ khrʉ̂ŋ
คุณมาที่ทำงานโมงเช้า จะกลับ (ไป) บ้านกี่โมง
khun maa thîithamŋaan mooŋ cháaw cà klàp (pay) bâan kìi mooŋ
จะกลับ (ไป) บ้านห้าโมงครึ่ง
cà klàp (pay) bâan hâa mooŋ khrʉ̂ŋ
You came to the office at 7. When will you go home? At 5.30 p.m.
3. เย็น ๆ
yen yen
บ่ายนี้คุณจะไปหาหมอ คุณจะกลับ (ไป) บ้านกี่โมง
bàay níi khun cà payhǎa mɔ̌ɔ khun cà klàp (pay) bâan kìi mooŋ
จะกลับ (ไป) บ้านเย็น ๆ
cà klàp (pay) bâan yen yen
You're going to the doctor's this afternoon. What time will you go home? Sometime in the late afternoon.
4. เที่ยง ๆ
thîaŋ ๆ
พรุ่งนี้เช้าคุณจะไปรับเพื่อนที่ดอนเมือง คุณจะกลับไปทำงานกี่โมง
phrûŋníi cháaw khun cà pay ráp phʉ̂an thîi dɔɔnmʉaŋ khun cà klàp pay thamŋaan kìi mooŋ
จะกลับไปเที่ยง ๆ
cà klàp pay thîaŋ thîaŋ
Tomorrow morning you are going to pick up a friend at Don Muang. What time will you get back to the office? Around noon.
5. บ่ายสามโมง
bàay sǎam mooŋ
เมื่อวานนี้คุณไปสถานทูต คุณกลับไปโรงเรียนกี่โมง
mʉ̂awaan níi khun pay sathǎanthûut khun klàp pay rooŋrian kìi mooŋ
กลับไปบ่ายสามโมง
klàp pay bàay sǎam mooŋ
Yesterday you went to the Embassy. What time did you get back to school? At 3 p.m.
6. สี่ทุ่ม
sìi thûm
เขามางานเลี้ยงที่บ้านผมเวลาหนึ่งทุ่ม เขากลับ (ไป) บ้านกี่ทุ่ม
kháw maa ŋaanlíaŋ thîi bâan phǒm weelaa nʉ̀ŋ thûm kháw klàp (pay) bâan kìi thûm
เขากลับ (ไป) บ้านสี่ทุ่ม
kháw klàp (pay) bâan sìi thûm
He came to a party at my house at 7 p.m. What time did he get home? At 10 p.m.

Response drill


Cue Question Response
1. No เมื่อเช้านี้คุณเดินมาโรงเรียนหรือเปล่าครับ
mʉ̂acháwníi khun dəən maa rooŋrian rʉ̌ʉplàaw khráp
เปล่าครับ (ไม่ได้เดิน)
plàw khráp (mây dây dəən)
Did you walk to school this morning? No, I didn't.
2. Yes บ่ายนี้คุณจะเดินไปบ้านหรือเปล่าครับ
bàay níi khun cà dəən pay bâan rʉ̌ʉplàaw khráp
เดินครับ
dəən khráp
Are you going to walk home this afternoon? Yes, I am.
3. No พรุ่งนี้คุณจะเดินมาโรงเรียนหรือเปล่าครับ
phrûŋníi khun cà dəən maa rooŋrian rʉ̌ʉplàaw khráp
เปล่าครับ (ไม่เดิน)
plàw khráp (mây dəən)
Are you going to walk to school tomorrow? No, I'm not.
4. No เมื่อกี้นี้คุณเดินไปไปรษณีย์หรือเปล่าครับ
mʉ̂akîiníi khun dəən pay praysanii rʉ̌ʉplàaw khráp
เปล่าครับ (ไม่ได้เดิน)
plàw khráp (mây dây dəən)
Did you walk to the Post Office a short time ago? No, I didn't.

Substitution dialog: โทรมา : โทรไป


Model A. ภรรยาโทรมาหาคุณ
phanrayaa thoo maa hǎa khun
Your wife called.
B. บอกว่าอะไรครับ
bɔ̀ɔk wâa àray khráp
What did she say?
A. ขอให้โทรไปหาเขา
khɔ̌ɔhây thoo payhǎa kháw
Please call her.

Repeat the dialog substituting the following words for ภรรยา /phanrayaa/ :

1. เพื่อนคุณ
phʉ̂an khun
4. พี่สาว
phîisǎaw
2. ลูกชายเขา
lûukchaay kháw
5. ครูของคุณ
khruu khɔ̌ɔŋ khun
3. คนไทย
khonthay
6. แขกมลายู
khɛ̀ɛk malayuu

Substitution dialog


Model A. คุณโทรไปหาภรรยาแล้วหรือยัง
khun thoo pay hǎa phanrayaa lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ
Have you called your wife yet?
B. โทรแล้วครับ
thoo lɛ́ɛw khráp
I did.
A. เขาบอกว่าอะไร
kháw bɔ̀ɔk wâa àray
What did she say?
B. (บอกว่า) บ่ายโมงจะมาหาผม
(bɔ̀ɔk wâa) bàay mooŋ cà maahǎa phǒm
(She said) she would come to see me at 1 p.m.

Repeat the dialog substituting the following words for ภรรยา /phanrayaa/ :

1. ลูกสาวคุณ
lûuksǎaw khun
4. คุณพ่อ
khunphɔ̂ɔ
2. เพื่อนคุณ
phʉ̂an khun
5. ครูคุณ
khruu khun
3. น้องชายคุณ
nɔ́ɔŋchaay khun
6. คุณแม่
khunmɛ̂ɛ

Exercises

Use the maps at the end of this lesson with the first exercise.

  • One student asks another if he knows where various buildings are. A second student gives the location either in terms of another building (directly opposite the Erawan Hotel, etc.) or gives directions as to how to get there (cross the street, go to the corner, etc.) Use the points marked A, B, C, D, and E as starting points for directions.
  • One student reports to another that someone has telephoned him. There follows an exchange concerning (l) the person that called, (2) time of the call, and (3) the contents of the message.
  • One student tells another one that he called him up last night (or yesterday, etc.). They discuss the time of the call and the message.
  • Each student describes a 'trip' he has made recently in terms of places visited and times of visits. Another student asks questions about the trip (the location of places visited, the time he left home, the time he returned home, etc.).

Vocabulary

อังรีดูนังต์
aŋriiduunaŋ
Henri Durant (name of a street)
อัมรินทร์
amarin
Amarin (name of a hotel)
บน
bon
above, on top of
ดีไซน์ ไทย
diisaay thay
Design Thai (name of a dress shop)
เยื้องกัน
yʉ́aŋ kan
diagonally across
ข้าม
khâam
to cross, across
ข้างบน
khâaŋbon
up above
ข้างล่าง
khâaŋlâaŋ
down below
ลิโด้
lídôo
Lido (name)
มุม
mum
corner
งานเลี้ยง
ŋaanlíaŋ
party (entertainment)
เพรสฃิเด้นท์
phrêetsídên
President (English name)
โรงหนัง
rooŋnǎŋ
movie house, cinema
สยาม
sayǎam
Siam (former name for Thailand)
สยามอินเตอร์
sayǎam intəə
Siam International Hotel
สนามม้า
sanǎammáa
race track
ทราบ
sâap
to know
เสื้อผ้า (ตัว, ชุด )
sʉ̂aphâa (tua, chút)
cloth
ทางเหนือ
thaaŋnʉ̌a
North
ทางใต้
thaaŋtâay
South
ถึง
thʉ̌ŋ
to reach, get to
ตรงกันข้ามกับ, ตรงข้ามกัน
troŋ kan khâam kàp, troŋkhâam kan
opposite ( location)

Map 1

17-map-a.jpg

Map 2

17b-small-map.jpg

Prev Index Next