Prev Index Next

Basic dialog


An appointment

A. มาหาใครครับ
maa hǎa khray khráp
Who did you come to see?
B. คุณสวัสดิ์ อยู่ไหมครับ
khun sawàt yùu mǎy khráp
Is Mr. Sawat in?
A. ไม่อยู่ครับ
mây yùu khráp
No, he isn't.
ออกไปข้างนอก
ɔ̀ɔk pay khâaŋnɔ̂ɔk
He went out.
B. จะกลับเมื่อไร ทราบไหมครับ
cà klàp mʉ̂aray sâap mǎy khráp
Do you know when he'll be back?
A. เขาบอกว่าจะกลับก่อนเที่ยง
kháw bɔ̀ɔk wâa cà klàp kɔ̀ɔn thîaŋ
He said he'd be back before noon.
เชิญเข้ามานั่งคอยข้างในก่อนซิครับ
chəən khâw maa nâŋ khɔɔy khâaŋnay kɔ̀ɔn sí khráp
Please come in (and) sit down and wait.
B. ขอบคุณครับ
khɔ̀ɔpkhun khráp
Thank you.
(คุณบี เข้ามาในห้องรับแขก)
( khun bee khâw maa nay hɔ̂ŋrápkhɛ̀ɛk )
(Mr. B comes into the reception room):
B. อ้อขอโทษ ที่นี่มีโทรศัพท์ไหมครับ
ɔ̂ɔ khɔ̌ɔthôot thîinîi mii thoorasàp mǎy khráp
Excuse me, is there a telephone here?
A. มีครับ
mii khráp
Yes, there is.
B. (ผม)ใช้(โทรศัพท์)หน่อย ได้ไหมครับ
(phǒm) cháy (thoorasàp) nɔ̀y dâay mǎy khráp
May I use it?
A. เชิญครับ
chəən khráp
Go ahead.
อยู่บนโต๊ะตัวนั้น
yùu bon tó tua nán
It's on that desk.
เห็นไหมครับ
hěn mǎy khráp
Do you see it?
B. เห็นแล้วครับ ขอบคุณมาก
hěn lɛ́ɛw khráp khɔ̀ɔpkhun mâak
I see it. Thanks very much.

Notes on the dialog

  • มาหา /maa hǎa/ means come to see someone.
  • Both ทราบ /sâap/ and รู้ /rúu/ mean to know a fact, ทราบ /sâap/ is more formal than รู้ /rúu/ . In many constructions they are interchangeable, but not in all. In the following examples only รู้ /rúu/ may be used.
เขารู้หนังสือ
kháw rúu naŋsʉ̌ʉ
He is literate.
เขารู้ภาษาอังกฤษ
kháw rúu phaasǎa aŋkrìt
He knows English.
ภาษาไทยของเขาแย่มาก
phaasǎa thay khɔ̌ɔŋ kháw yɛ̂ɛ mâak
His Thai is very bad.
ผมฟังไม่รู้เรื่อง
phǒm faŋ mây rúu rʉ̂aŋ
I don't understand what he's saying.
  • รู้จัก /rúucàk/ means to be acquainted with a person or thing.

Grammar notes

Sentence embedding

One sentence (called a 'constituent sentence') may be embedded in another sentence (called a 'matrix sentence'). The embedded sentence stands in a particular relationship to the matrix sentence; for example, it may serve as object complement of the main verb, or in some other relationship. The examples below illustrate this.

อยู่ + Location with Motion Verbs

A: เขา
kháw
นั่ง
nâŋ
He is sitting.
B: เขา
kháw
อยู่ข้างหน้า
yùu khâaŋnâa
He is in front.
A/B: เขา
kháw
นั่ง
nâŋ
อยู่ข้างหน้า
yùu khâaŋnâa
He is sitting in front.

The sentence อยู่ /yùu/ + Location is embedded in the sentence เขานั่ง /kháw nâŋ/ and indicates the location of the action. It has the same function when it occurs with other verbs of motion like ยืน /yʉʉn/ , ไป /pay/ , etc.

Included sentence as object complement of main verb

ADD TABLE HERE:

A: คุณทราบ
khun sâap
... You know.
B: เขาอยู่ที่ไหน
kháw yùu thîinǎy
Where does he live?
A/B: คุณทราบ
khun sâap
ว่า
wâa
เขาอยู่ที่ไหน
kháw yùu thîinǎy
You know where he lives.

Certain verbs like ทราบ /sâap/ 'to know a fact', พูด /phûut/ 'to speak', etc., normally have sentences as object complements. ว่า /wâa/ serves as an obligatory connector when the verb precedes its object.

ขอ as request form

A: ผม
phǒm
ขอ
khɔ̌ɔ
I request...
B: ผม
phǒm
ใช้โทรศัพท์
cháy thoorasàp
I use the telephone.
A/B: l. ผม
phǒm
ขอ
khɔ̌ɔ
ใช้โทรศัพท์
cháy thoorasàp
I request (to be allowed) to use the telephone.
A/B: 2. ขอ
khɔ̌ɔ
ผม
phǒm
ใช้โทรศัพท์
cháy thoorasàp
I request (to be allowed) to use the telephone.
A/B: 3. ขอ
khɔ̌ɔ
ใช้โทรศัพท์
cháy thoorasàp
I request (to be allowed) to use the telephone.

Either l, 2, or 3 may be used. 3 is probably more common than l or 2. There is no difference in meaning in the three. The subject pronoun may be omitted only when it is ผม /phǒm/ or ดิฉัน /dìchǎn/ . This request form is often followed by ได้ไหมครับ /dâay mǎy khráp/ as in ขอใช้โทรศัพท์(หน่อย) ได้ไหมครับ /khɔ̌ɔ cháy thoorasàp ( nɔ̀y ) dâay mǎy khráp/ , to which the response is ได้ครับ /dâay khráp/ 'go ahead'.

Drills

Response drill


Use Chart I (below)

Question Answer
1. โทรศัพท์อยู่ที่ไหน
thoorasàp yùu thîinǎy
อยู่บนโต๊ะ
yùu bon tó
Where is the telephone? On the table.
2. ถ้วยกาแฟอยู่ที่ไหน
thûay kaafɛɛ yùu thîinǎy
อยู่บนหนังสือ (โต๊ะ)
yùu bon naŋsʉ̌ʉ ( tó )
Where is the coffee cup? On the book, (table)
3. กระเป๋าอยู่ที่ไหน
kràpǎw yùu thîinǎy
อยู่บนพื้น
yùu bon phʉ́ʉn
Where is the suitcase? On the floor.
4. แผนที่อยู่ที่ไหน
phɛ̌ɛn thîiyùu thîinǎy
อยู่บนฝา
yùu bon fǎa
Where is the map? On the wall.
5. เขาอยู่ที่ไหน
kháw yùu thîinǎy
อยู่บนบ้าน
yùu bon bâan
Where is he? In the house.
6. รถอยู่ที่ไหน
rót yùu thîinǎy
อยู่บนถนน
yùu bon thanǒn
Where is the car? On the street.

Chart I

18-chart-1a.jpg

Response drill


Use Chart II (below)

Question Answer
1. รองเท้าอยู่ที่ไหน
rɔɔŋtháaw yùu thîinǎy
อยู่ใต้โต๊ะ
yùu tây tó
Where are the shoes? Under the table.
2. หนังสืออยู่ที่ไหน
naŋsʉ̌ʉ yùu thîinǎy
อยู่บนโต๊ะ ใต้ถ้วยกาแฟ
yùu bon tó tây thûay kaafɛɛ
Where is the book? On the table...under the coffee cup.
3. คนอยู่ที่ไหน
khon yùu thîinǎy
อยู่บนบ้าน
yùu bon bâan
Where is the person? In the house.
4. หมาอยู่ที่ไหน
mǎa yùu thîinǎy
อยู่ใต้ถุนบ้าน
yùu tây thǔn bâan
Where is the dog? In the space under the house.
5. จังหวัดอุดรอยู่ที่ไหน
caŋwàt ùdɔɔn yùu thîinǎy
อยู่เหนือขอนแก่น
yùu nʉ̌a khɔ̌ɔnkɛ̀n
Where is Udorn Province? It is north of Konkaen.
6. จังหวัดขอนแก่นอยู่ที่ไหน
caŋwàt khɔ̌ɔnkɛ̀n yùu thîinǎy
อยู่เหนือโคราช/ใต้อุดร
yùu nʉ̌a khoorâat/tâay ùdɔɔn
Where is Konkaen Province? It is north of Korat/south of Udorn.
7. นาฬิกาอยู่ที่ไหน
naalíkaa yùu thîinǎy
อยู่เหนือกระดานดำ
yùu nʉ̌a kràdaandam
Where is the clock? It is above the blackboard.
8. กระดานดำอยู่ที่ไหน
kràdaandam yùu thîinǎy
อยู่ใต้นาฬิกา
yùu tây naalíkaa
Where is the blackboard? It is below the clock.

Chart II

18-chart-2a.jpg

Sentence combination drill


Pattern 1 and 2 Pattern 3
1. เขานั่ง
kháw nâŋ
เขานั่งอยู่ข้างหน้า
kháw nâŋ yùu khâaŋnâa
เขาอยู่ข้างหน้า
kháw yùu khâaŋnâa
He is sitting in front.
2. เขายืน
kháw yʉʉn
เขายืนอยู่ข้างๆ ประตู
kháw yʉʉn yùu khâaŋkhâaŋ pràtuu
เขาอยู่ข้างๆ ประตู
kháw yùu khâaŋkhâaŋ pràtuu
He is standing beside the door.
3. เขานอน
kháw nɔɔn
เขานอนอยู่บนเตียง
kháw nɔɔn yùu bon tiaŋ
เขาอยู่บนเตียง
kháw yùu bon tiaŋ
He is sleeping on (in) the bed.
4. เขานั่ง
kháw nâŋ
เขานั่งอยู่ในรถ
kháw nâŋ yùu nay rót
เขาอยู่ในรถ
kháw yùu nay rót
He is sitting in the car.
5. เขายืน
kháw yʉʉn
เขายืนอยู่ที่สี่แยก
kháw yʉʉn yùu thîi sìiyɛ̂ɛk
เขาอยู่ที่สี่แยก
kháw yùu thîi sìiyɛ̂ɛk
He is standing on the corner.
6. เขานั่ง
kháw nâŋ
เขานั่งอยู่ที่เก้าอี้
kháw nâŋ yùu thîi kâwîi
เขาอยู่ที่เก้าอี้
kháw yùu thîi kâwîi
He is sitting in the chair.
7. เขานั่ง
kháw nâŋ
เขานั่งอยู่ทางขวา
kháw nâŋ yùu thaaŋkhwǎa
เขาอยู่ทางขวา
kháw yùu thaaŋkhwǎa
He is sitting on the right.
8. เขายืน
kháw yʉʉn
เขายืนอยู่ทางซ้ายผม
kháw yʉʉn yùu thaaŋsáay phǒm
เขาอยู่ทางซ้ายผม
kháw yùu thaaŋsáay phǒm
He is standing to the left of me.
9. เขานั่ง
kháw nâŋ
เขานั่งอยู่บนบ้าน
kháw nâŋ yùu bon bâan
เขาอยู่บนบ้าน
kháw yùu bon bâan
He is sitting in the house.

Expansion drill


1. นั่ง
nâŋ
นั่งซิครับ
nâŋ sí khráp
นั่งก่อนซิครับ
nâŋ kɔ̀ɔn sí khráp
เชิญนั่งก่อนซิครับ
chəən nâŋ kɔ̀ɔn sí khráp
เชิญนั่งที่นี่ก่อนซิครับ
chəən nâŋ thîinîi kɔ̀ɔn sí khráp
เชิญนั่งคอยที่นี่ก่อนซิครับ
chəən nâŋ khɔɔy thîinîi kɔ̀ɔn sí khráp
2. เข้ามา
khâwmaa
เข้ามาซิครับ
khâwmaa sí khráp
เข้ามาก่อนซิครับ
khâwmaa kɔ̀ɔn sí khráp
เชิญเข้ามาก่อนซิครับ
chəən khâwmaa kɔ̀ɔn sí khráp
เชิญเข้ามาข้างในก่อนซิครับ
chəən khâwmaa khâaŋnay kɔ̀ɔn sí khráp
เชิญเข้ามานั่งข้างในก่อนซิครับ
chəən khâwmaa nâŋ khâaŋnay kɔ̀ɔn sí khráp
เชิญเข้ามานั่งคอยข้างในก่อนซิครับ
chəən khâwmaa nâŋ khɔɔy khâaŋnay kɔ̀ɔn sí khráp

Transformation drill


Pattern 1 Pattern 2
1. (เขา)จะกลับเมื่อไหร่
(kháw) cà klàp mʉ̂arày
คุณทราบไหมครับ ว่า
khun sâap mǎy khráp wâa
(คุณ)ทราบไหมครับ
(khun) sâap mǎy khráp
เขาจะกลับเมื่อไหร่
kháw cà klàp mʉ̂arày
Do you know when he will return?
2. (เขา)ไปเมื่อไหร่
(kháw) pay mʉ̂arày
คุณทราบไหมครับ ว่า
khun sâap mǎy khráp wâa
(คุณ)ทราบไหมครับ
(khun) sâap mǎy khráp
เขาไปเมื่อไหร่
kháw pay mʉ̂arày
Do you know when he went?
3. (เขา)ทำงานที่ไหน
(kháw) thamŋaan thîinǎy
คุณทราบไหมครับ ว่า
khun sâap mǎy khráp wâa
(คุณ)ทราบไหมครับ
(khun) sâap mǎy khráp
เขาทำงานที่ไหน
kháw thamŋaan thîinǎy
Do you know where he works?
4. (เขา)ชื่ออะไร
(kháw) chʉ̂ʉ àray
คุณทราบไหมครับ ว่า
khun sâap mǎy khráp wâa
(คุณ)ทราบไหมครับ
(khun) sâap mǎy khráp
เขาชื่ออะไร
kháw chʉ̂ʉ àray
Do you know what his name is?
5. สถานทูตอังกฤษอยู่ที่ไหน
sathǎanthûut aŋkrìt yùu thîinǎy
คุณทราบไหมครับ ว่า
khun sâap mǎy khráp wâa
(คุณ)ทราบไหมครับ
(khun) sâap mǎy khráp
สถานทูตอังกฤษอยู่ที่ไหน
sathǎanthûut aŋkrìt yùu thîinǎy
Do you know where the British Embassy is?
6. เขาเป็นใคร
kháw pen khray
คุณทราบไหมครับ
khun sâap mǎy khráp
คุณทราบไหมครับ
khun sâap mǎy khráp
ว่าเขาเป็นใคร
wâa kháw pen khray
Do you know who (what) he is?
7. เขาจะไปกี่วัน
kháw cà pay kìi wan
คุณทราบไหมครับ
khun sâap mǎy khráp
คุณทราบไหมครับ
khun sâap mǎy khráp
ว่าเขาจะไปกี่วัน
wâa kháw cà pay kìi wan
Do you know how many days he'll be gone?
8. ที่สถานทูตมีคนเท่าไหร่
thîi sathǎanthûut mii khon thâwrày
คุณทราบไหมครับว่า ที่
khun sâap mǎy khráp wâa thîi
คุณทราบไหมครับ
khun sâap mǎy khráp
สถานทูตมีคนเท่าไหร่
sathǎanthûut mii khon thâwrày
Do you know how many people are at the embassy?

Substitution drill


Cue Pattern
1. เรื่อง
rʉ̂aŋ
เขารู้เรื่อง
kháw rúu rʉ̂aŋ
He understands.
2. เรื่องนี้
rʉ̂aŋ níi
เขารู้เรื่องนี้
kháw rúu rʉ̂aŋ níi
He understands this matter.
3. เรื่องคนอเมริกัน
rʉ̂aŋ khon ameeríkan
เขารู้เรื่องคนอเมริกัน
kháw rúu rʉ̂aŋ khon ameeríkan
He understands Americans.
4. เบอร์โทรศัพท์ผม
bəə thoorasàp phǒm
เขารู้เบอร์โทรศัพท์ผม
kháw rúu bəə thoorasàp phǒm
He knows my telephone number.
5. ว่าคุณเป็นใคร
wâa khun pen khray
เขารู้ว่าคุณเป็นใคร
kháw rúu wâa khun pen khray
He knows who you are.
6. ว่าผมไม่ชอบเขา
wâa phǒm mây chɔ̂ɔp kháw
เขารู้ว่าผมไม่ชอบเขา
kháw rúu wâa phǒm mây chɔ̂ɔp kháw
He knows I don't like him.

Substitution drill


Cue Pattern
1. คุณ
khun
เขารู้จักคุณ
kháw rúucàk khun
He knows you.
2. ผม
phǒm
เขารู้จักผม
kháw rúucàk phǒm
He knows me.
3. ชื่อคุณ
chʉ̂ʉ khun
เขารู้จักชื่อคุณ
kháw rúucàk chʉ̂ʉ khun
He knows your name.
4. สนามหลวง
sanǎamlǔaŋ
เขารู้จักสนามหลวง
kháw rúucàk sanǎamlǔaŋ
He is acquainted with (knows where it is) the Pramane Grounds.
5. คำนี้
kham níi
เขารู้จักคำนี้
kháw rúucàk kham níi
He is familiar with this word.
6. คนไทยหลายคน
khon thay lǎay khon
เขารู้จักคนไทยหลายคน
kháw rúucàk khon thay lǎay khon
He knows many Thais.
7. ทางไปบ้านคุณ
thaaŋ pay bâan khun
เขารู้จักทางไปบ้านคุณ
kháw rúucàk thaaŋ pay bâan khun
He knows the way to your house.

Combination drill


Pattern 1 and 2 Pattern 3
1. ตลาดอยู่ที่ไหน
talàat yùu thîinǎy
ผมทราบว่าตลาดอยู่ที่ไหน
phǒm sâap wâa talàat yùu thîinǎy
ผมทราบ
phǒm sâap
I know where the market is.
2. เขาทำงานอะไร
kháw thamŋaan àray
ผมทราบว่าเขาทำงานอะไร
phǒm sâap wâa kháw thamŋaan àray
ผมทราบ
phǒm sâap
I know where he works.
3. เขาเป็นคนดี
kháw pen khondii
ผมทราบว่าเขาเป็นคนดี
phǒm sâap wâa kháw pen khondii
ผมทราบ
phǒm sâap
I know he's a good person.
4. แถวไหนมีร้านอาหาร
thɛ̌ɛw nǎy mii ráanaahǎan
เขาทราบว่าแถวไหนมีร้านอาหารดีๆ
kháw sâap wâa thɛ̌ɛw nǎy mii ráanaahǎan dii dii
เขาทราบ
kháw sâap
He knows in which section there are good restaurants.
5. คุณเก่ง
khun kèŋ
เขาทราบว่าคุณเก่ง
kháw sâap wâa khun kèŋ
เขาทราบ
kháw sâap
He knows you are skillful.

Combination drill


Pattern 1 and 2 Pattern 3
1. นั่น, ใคร
nân, khray
คุณทราบไหมว่านั่นใคร
khun sâap mǎy wâa nân khray
คุณทราบไหม
khun sâap mǎy
Do you know who that over there is?
2. เขาชอบอะไร
kháw chɔ̂ɔp àray
คุณทราบไหมครับว่าเขาชอบอะไร
khun sâap mǎy khráp wâa kháw chɔ̂ɔp àray
คุณทราบไหม
khun sâap mǎy
Do you know what he likes?
3. ห้องสมุดอยู่ที่ไหน
hɔ̂ŋsamùt yùu thîinǎy
คุณทราบไหมครับว่าห้องสมุดอยู่ที่ไหน
khun sâap mǎy khráp wâa hɔ̂ŋsamùt yùu thîinǎy
คุณทราบไหมครับ
khun sâap mǎy khráp
Do you know where the library is?
4. เขามาเมื่อไหร่
kháw maa mʉ̂arày
คุณทราบไหมครับว่าเขามาเมื่อไหร่
khun sâap mǎy khráp wâa kháw maa mʉ̂arày
คุณทราบไหม
khun sâap mǎy
Do you know when he came?
5. พรุ่งนี้เขาจะมาไหม
phrûŋníi kháw cà maa mǎy
คุณทราบไหมครับว่าพรุ่งนี้เขาจะมาไหม
khun sâap mǎy khráp wâa phrûŋníi kháw cà maa mǎy
คุณทราบไหม
khun sâap mǎy
Do you know if he is coming tomorrow?
6. เมื่อวานนี้เขาไปทำงานหรือเปล่า
mʉ̂awaan níi kháw pay thamŋaan rʉ̌ʉplàaw
คุณทราบไหมว่าเมื่อวานนี้เขาไปทำงานหรือเปล่า
khun sâap mǎy wâa mʉ̂awaan níi kháw pay thamŋaan rʉ̌ʉplàaw
คุณทราบไหม
khun sâap mǎy
Do you know whether he went to work yesterday or not?
7. เขาพูดภาษาไทยได้หรือเปล่า
kháw phûut phaasǎa thay dâay rʉ̌ʉplàaw
คุณทราบไหมครับว่าเขาพูดภาษาไทยได้หรือเปล่า
khun sâap mǎy khráp wâa kháw phûut phaasǎa thay dâay rʉ̌ʉplàaw
คุณทราบไหม
khun sâap mǎy
Do you know if he speaks Thai or not?
8. เขาพิมพ์ดีดได้ดีหรือเปล่า
kháw phimdìit dâay dii rʉ̌ʉplàaw
คุณทราบไหมครับว่าเขาพิมพ์ดีดได้ดีหรือเปล่า
khun sâap mǎy khráp wâa kháw phimdìit dâay dii rʉ̌ʉplàaw
คุณทราบไหม
khun sâap mǎy
Do you know whether he can type well?
9. เขาชอบทานอาหารฝรั่งหรือเปล่า
kháw chɔ̂ɔp thaan aahǎan faràŋ rʉ̌ʉplàaw
คุณทราบไหมครับว่าเขาชอบทานอาหารฝรั่งหรือเปล่า
khun sâap mǎy khráp wâa kháw chɔ̂ɔp thaan aahǎan faràŋ rʉ̌ʉplàaw
คุณทราบไหม
khun sâap mǎy
Do you know if he likes foreign food?

Combination drill


Pattern 1 and 2 Pattern 3
1. เขานั่งอยู่ที่ไหน
kháw nâŋ yùu thîinǎy
ผมไม่ทราบว่าเขา
phǒm mây sâap wâa kháw
ผมไม่ทราบ
phǒm mây sâap
นั่งอยู่ที่ไหน
nâŋ yùu thîinǎy
I don't know where she is sitting.
2. คุณไม่ชอบเขา
khun mây chɔ̂ɔp kháw
ผมไม่ทราบว่าคุณ
phǒm mây sâap wâa khun
ผมไม่ทราบ
phǒm mây sâap
ไม่ชอบเขา
mây chɔ̂ɔp kháw
I didn't know that you didn't like her.
3. เขายังเป็นโสด
kháw yaŋ pensòot
ผมไม่ทราบว่าเขา
phǒm mây sâap wâa kháw
ผมไม่ทราบ
phǒm mây sâap
ยังเป็นโสด
yaŋ pensòot
I didn't know that he was still single.
4. เขาแต่งงานแล้วหรือยัง
kháw tɛ̀ŋŋaan lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ
ผมไม่ทราบว่าเขา
phǒm mây sâap wâa kháw
ผมไม่ทราบ
phǒm mây sâap
แต่งงานแล้วหรือยัง
tɛ̀ŋŋaan lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ
I didn't know whether he was married or not.
5. เขาจะมาไหม
kháw cà maa mǎy
ผมไม่ทราบว่าเขาจะ
phǒm mây sâap wâa kháw cà
ผมไม่ทราบ
phǒm mây sâap
มาไหม
maa mǎy
I don't know if she will come or not.

Combination drill


Pattern 1 and 2 Pattern 3
1. เขาทำได้หรือเปล่า
kháw tham dâay rʉ̌ʉplàaw
ผมไม่ได้ถามว่า
phǒm mây dây thǎam wâa
ผมไม่ได้ถาม(เขา)
phǒm mây dây thǎam (kháw)
เขาทำได้หรือเปล่า
kháw tham dâay rʉ̌ʉplàaw
I didn't ask if he could do it.
2. เขาจะกลับมาไหม
kháw cà klàp maa mǎy
ผมไม่ได้ถามว่า
phǒm mây dây thǎam wâa
ผมไม่ได้ถาม
phǒm mây dây thǎam
เขาจะกลับมาไหม
kháw cà klàp maa mǎy
I didn't ask if he would return.
3. เขาเคยทำงานอะไร
kháw khəəy thamŋaan àray
ผมไม่ได้ถามว่า
phǒm mây dây thǎam wâa
ผมไม่ได้ถาม(เขา)
phǒm mây dây thǎam (kháw)
เขาเคยทำงานอะไร
kháw khəəy thamŋaan àray
I didn't ask what he used to do.
4. เขาเป็นคนดีไหม
kháw pen khon dii mǎy
คุณถามเพื่อนคุณ
khun thǎam phʉ̂an khun
คุณถามเพื่อนคุณหรือเปล่า
khun thǎam phʉ̂an khun rʉ̌ʉplàaw
หรือเปล่าว่าเขาเป็นคนดีไหม
rʉ̌ʉplàaw wâa kháw pen khon dii mǎy
Did you ask your friend if he is a good person?
5. เขาอยู่ที่ไหน
kháw yùu thîinǎy
คุณถามเขาหรือเปล่า
khun thǎam kháw rʉ̌ʉplàaw
คุณถามเขาหรือเปล่า
khun thǎam kháw rʉ̌ʉplàaw
ว่าเขาอยู่ที่ไหน
wâa kháw yùu thîinǎy
Did you ask him where he lived?
6. เขาเข้าใจไหม
kháw khâwcay mǎy
คุณถามเขาหรือเปล่า
khun thǎam kháw rʉ̌ʉplàaw
คุณถามเขาหรือเปล่า
khun thǎam kháw rʉ̌ʉplàaw
ว่าเขาเข้าใจไหม
wâa kháw khâwcay mǎy
Did you ask him if he understood?
7. คุณสมศักดิ์อยู่หรือไม่อยู่
khun sǒmsàk yùu rʉ̌ʉ mây yùu
คุณถามเขาหรือเปล่าว่า
khun thǎam kháw rʉ̌ʉplàaw wâa
คุณถามเขาหรือเปล่า
khun thǎam kháw rʉ̌ʉplàaw
คุณสมศักดิ์อยู่หรือไม่อยู่
khun sǒm sàk yùu rʉ̌ʉ mây yùu
Did you ask him if Somsak was in or not?
8. เขาจะมาได้ไหม
kháw cà maa dâay mǎy
คุณถามเขาหรือเปล่าว่า
khun thǎam kháw rʉ̌ʉplàaw wâa
คุณถามเขาหรือเปล่า
khun thǎam kháw rʉ̌ʉplàaw
เขาจะมาได้ไหม
kháw cà maa dâay mǎy
Did you ask him if he would be able to come?

Recognition and Familiarization Drill

1. ขอใช้โทรศัพท์หน่อยได้ไหมครับ
khɔ̌ɔ cháy thoorasàp nɔ̀y dâay mǎy khráp
May I use the telephone?
2. ขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับ
khɔ̌ɔ thǎam àray nɔ̀y dâay mǎy khráp
May I ask something?
3. ขอดูหน่อยได้ไหมครับ
khɔ̀ɔ duu nɔ̀y dâay mǎy khráp
May I look?
4. ขอออกก่อนเวลาได้ไหมครับ
khɔ̌ɔ ɔ̀ɔk kɔ̀ɔn weelaa dâay mǎy khráp
May I leave ahead of time?
5. ขอออกก่อนเวลาสักสิบห้านาทีได้ไหมครับ
khɔ̌ɔ ɔ̀ɔk kɔ̀ɔn weelaa sàk sìp hâa naathii dâay mǎy khráp
May I leave 15 minutes ahead of time?

Repeat the drill above two times. Use ผมขอ /phǒm khɔ̌ɔ/ one time and ขอผม /khɔ̌ɔ phǒm/ one time.

Substitution drill


Cue Pattern
1. บอก
bɔ̀ɔk
เขาบอกว่าจะกลับก่อนเที่ยง
kháw bɔ̀ɔk wâa cà klàp kɔ̀ɔnthîaŋ
He said he would return before noon.
2. คิด
khít
เขาคิดว่าจะกลับก่อนเที่ยง
kháw khít wâa cà klàp kɔ̀ɔnthîaŋ
He thought he would return before noon.
3. พูด
phûut
เขาพูดว่าจะกลับก่อนเที่ยง
kháw phûut wâa cà klàp kɔ̀ɔnthîaŋ
He said he would return before noon.
4. สั่ง
sàŋ
เขาสั่งว่าจะกลับก่อนเที่ยง
kháw sàŋ wâa cà klàp kɔ̀ɔnthîaŋ
He left a message that he would return before noon.
5. โทรมาบอก
thoo maa bɔ̀ɔk
เขาโทรมาบอกว่าเขาจะกลับก่อนเที่ยง
kháw thoo maa bɔ̀ɔk wâa kháw cà klàp kɔ̀ɔnthîaŋ
He called and said he would return before noon.

Exercises

  • One student asks another where various classroom objects are; another responds that they are on, above, under, etc. other objects.
  • Using the map following page 74 (or a classroom map) discuss the relative positions ('north of, 'south of) of various Thai cities and provinces.
  • Different students assume different positions in the classroom (standing by the door, sitting on the table, etc.). Other students describe the positions they are in.
  • Have the students find out information about each other (where they live, whether they play tennis, if they are cold, etc.). Use conversational exchanges like the one below:
Student A: Do you know where Mr. C lives?
Student B: No, I don't.
(to Student D): Where does Mr. C live?
Student D: I think he lives on Birch Street.
Student C: No, I don't. I live on Elm Street.
(Student A to Student B): Did you ask Mr. C where he lives?
Student B: No, I didn't. I asked Mr. D.
Student A: What did Mr. D say?
Student B: He said he didn't know.
Student A: Then you didn't ask Mr. C?
Student B: No, I didn't.
Student A: Ask him now.
(Student B to Student C): Where do you live?
Student C: On Elm Street.
Student B: He said he lived on Elm Street.
Student A: Thanks very much.
  • Student A asks Student B if he is familiar with a certain person or place. Student B responds that he is not familiar with the person or place and asks for further information (where a thing is or who a person is). Student A provides the information.
  • Student A asks the instructor for permission to perform some act (close the window, open his book, etc.) The instructor responds to the request either negatively or affirmatively.
  • One student asks another his opinion about something. The second student gives an opinion.

Vocabulary

อ๋อ
ɔ̌ɔ
oh
เบอร์ (เบอร์)
bəə ( bəə )
number (classifier for rooms, telephone, clothing size, etc.)
เชิญ
chəən
please
ชอบ
chɔ̂ɔp
to like
ฝา (ฝา)
fǎa ( fǎa )
wall
เห็น
hěn
to see
ห้องรับแขก (ห้อง)
hɔ̂ŋrápkhɛ̀ɛk ( hɔ̂ŋ )
reception room, living room
ยืน
yʉʉn
to stand
คำ
kham
word
คิด
khít
to think
คน
khon
person (classifier for person)
ขอ
khɔ̌ɔ
to request, ask
คอย
khɔɔy
to wait
กระเป๋า (ใบ)
kràpǎw ( bay )
suitcase, bag, purse
หมา
mǎa
dog
นั่ง
nâŋ
to sit
นอน
nɔɔn
to sleep
พิมพ์ดีด
phimdìit
to type, print
พื้น
phʉ́ʉn
floor
รองเท้า (คู่)
rɔɔŋtháaw ( khûu )
shoes (pair)
รู้เรื่อง
rúurʉ̂aŋ
to understand
เรื่อง (เรื่อง)
rʉ̂aŋ
story (about), about / (classifier for story)
สัก
sàk
a little, bit
สนามหลวง
sanǎamlǔaŋ
the Pramane Grounds
สั่ง
sàŋ
to order, to leave instructions or a message
สวัสดิ์
sawàt
Sawat (name)
ซี, ซิ
sii,
particle indicating definiteness or emphasis
ใต้
tây/tâay
under
ใต้ถุน
tâythǔn
the space under the house
ถาม
thǎam
to ask,(a question)
ถ้วย (ใบ)
thûay ( bay )
cup (classifier for a cup of something)
เตียง (เตียง)
tiaŋ ( tiaŋ )
bed (to sleep on)
ตัวหนังสือ (ตัว)
tuanaŋsʉ̌ʉ ( tua )
letter (of the alphabet)
วัน (วัน)
wan ( wan )
day (classifier for day)
Prev Index Next