Prev Index Next

Basic dialog: Direction to the bathroom


A: ขอโทษ ห้องน้ำสำหรับผู้ชายอยู่ที่ไหนครับ
khɔ̌ɔthôot hɔ̂ŋnáam sǎmràp phûuchaay yùu thîinǎy khráp
Excuse me, where's the men's bathroom?
B: ห้องน้ำผู้ชายเหรอ อยู่ข้างล่าง
hɔ̂ŋnáam phûuchaay rə̌ə yùu khâaŋlâaŋ
The men's bathroom? It's downstairs.
A: ไปทางไหนครับ
pay thaaŋ nǎy khráp
Which way?
B: ไปทางนี้
pay thaaŋ níi
Go this way
B: ลงกระไดไป แล้วเลี้ยวขวา ห้องน้ำจะอยู่ทางขวามือ
loŋ kràday pay lɛ́ɛw líaw khwǎa hɔ̂ŋnáam cà yùu thaaŋ khwǎa mʉʉ
Go down the stairs, then turn right. The bathroom will be on your right.
A: ขอบคุณครับ
khɔ̀ɔpkhun khráp
Thank you.
B: ไม่เป็นไรครับ
mây pen ray khráp
You're welcome.

Grammar drills

Expansion drill


1. ลง
loŋ
down
ลงไป
loŋ pay
Go down.
ลงกระไดไป
loŋ kràday pay
Go down the stairs.
เดินลงกระไดไป
dəən loŋ kràday pay
Walk down the stairs.
2. ลง
loŋ
down
ลงไป
loŋ pay
Go down.
ลงลิฟท์ไป
loŋ líp pay
Go down the elevator.
ลงลิฟท์ไปชั้นสอง
loŋ líp pay chán sɔ̌ɔŋ
Go down the second floor on the elevator.
3. ขึ้น
khʉ̂n
up
ขึ้นไป
khʉ̂n pay
Go up.
ขึ้นกระไดไป
khʉ̂n kràday pay
Go up the stairs.
เดินขึ้นกระไดไป
dəən khʉ̂n kràday pay
Walk up the stairs.
เดินขึ้นกระไดไปชั้นแปด
dəən khʉ̂n kràday pay chán pɛ̀ɛt
Walk up the stairs to the eighth floor.
4. ขึ้น
khʉ̂n
up
ขึ้นไป
khʉ̂n pay
Go up.
ขึ้นลิฟท์ไป
khʉ̂n líp pay
Go up on the elevator.
ขึ้นลิฟท์ไปข้างบน
khʉ̂n líp pay khâaŋbon
Go upstairs on the elevator.
5. ลง
loŋ
down
ลงมา
loŋ maa
Come down.
ลงกระไดมา
loŋ kràday maa
Come down the stairs.
เดินลงกระไดมา
dəən loŋ kràday maa
Walk down the stairs.
6. ลง
loŋ
down
ลงมา
loŋ maa
Come down.
ลงลิฟท์มา
loŋ líp maa
Come down on the elevator.
7. ขึ้น
khʉ̂n
up
ขึ้นมา
khʉ̂n maa
Come up.
ขึ้นกระไดมา
khʉ̂n kràday maa
Come up the stairs.
เดินขึ้นกระไดมา
dəən khʉ̂n kràday maa
Walk up the stairs. (towards the speaker)
8. ขึ้น
khʉ̂n
up
ขึ้นมา
khʉ̂n maa
Come up.
ขึ้นลิฟท์มา
khʉ̂n líp maa
Come up on the elevator.
9. ขึ้น
khʉ̂n
up
ขึ้นมา
khʉ̂n maa
Come up.
เชิญขึ้นมาก่อนสิครับ
chəən khʉ̂n maa kɔ̀ɔn sì khráp
Please come up first.
เชิญขึ้นมาบนบ้านก่อนสิครับ
chəən khʉ̂n maa bon bâan kɔ̀ɔn sì khráp
Please come in the house first.


Response drill


Note: See chart I

1. Teacher: เขากำลังเดินไปห้องสมุด
Teacher: kháw kamlaŋ dəən pay hɔ̂ŋsamùt
She's walking to the library.
Question Response
เขากำลังทำอะไร
kháw kamlaŋ tham àray
เขากำลังเดิน
kháw kamlaŋ dəən
What is she doing? She's walking.
เขากำลังจะไปไหน
kháw kamlaŋ cà pay nǎy
ไปห้องสมุด
pay hɔ̂ŋsamùt
Where is she going? To the library.
เขาไปยังไง
kháw pay yaŋŋay
เขาเดินไป
kháw dəən pay
How is she going? She's walking.


2. Teacher: เขากำลังเดินมาห้องเรียน
Teacher: kháw kamlaŋ dəən maa hɔ̂ŋrian
She's coming to the classroom.
Question Response
เขากำลังทำอะไร
kháw kamlaŋ tham àray
เดิน
dəən
What's she doing? Walking.
เขากำลังจะไปไหน
kháw kamlaŋ cà pay nǎy
มาห้องเรียน
maa hɔ̂ŋrian
Where is she going? To school.
เขามาอย่างไง
kháw maa yàaŋ ŋay
เดินมา
dəən maa
How is she coming? Walking.


3. Teacher: เขากำลังนั่งลงบนเก้าอี้
Teacher: kháw kamlaŋ nâŋloŋ bon kâwîi
She's sitting down on the chair.
Question Response
เขากำลังทำอะไร
kháw kamlaŋ tham àray
นั่ง
nâŋ
What is she doing? (She's) sitting.
เขานั่งลงบนอะไร (1)
kháw nâŋ loŋ bon àray (1)
บนเก้าอี้
bon kâwîi
What is she sitting on? On a chair.
4. Teacher: เขากำลังนอนลงบนเตียง
Teacher: kháw kamlaŋ nɔɔn loŋ bon tiaŋ
He's lying down on the bed.
Question Response
เขากำลังทำอะไร
kháw kamlaŋ tham àray
นอน
nɔɔn
What is he doing? Lying.
นอนลงบนอะไร
nɔɔn loŋ bon àray
บนเตียง
bon tiaŋ
What's he lying on? On the bed.
5. Teacher: เขากำลังยืนขึ้น
Teacher: kháw kamlaŋ yʉʉn khʉ̂n
She's standing.
Question Response
เขากำลังทำอะไร
kháw kamlaŋ tham àray
ยืนขึ้น
yʉʉn khʉ̂n
What is she doing? Standing (up).
6. Teacher: เขากำลังลุกขึ้นจากเตียง
Teacher: kháw kamlaŋ lúk khʉ̂n càak tiaŋ
He's getting up out of bed.
Question Response
เขากำลังทำอะไร
kháw kamlaŋ tham àray
ลุกขึ้น
lúk khʉ̂n
What is he doing? Getting up.
ลุกขึ้นจากอะไร (1)
lúk khʉ̂n càak àray (1)
จากเตียง
càak tiaŋ
What is he getting up from? From bed.

(1) This type of question is not common. It is used here in order to elicit a certain kind of response.

Contraction drill


Pattern 1 Pattern 2
1. ห้องน้ำสำหรับผู้ชาย
hɔ̂ŋnáam sǎmràp phûuchaay
ห้องน้ำผู้ชาย
hɔ̂ŋnáam phûuchaay
Men's toilet Men's toilet
2. ห้องน้ำสำหรับผู้หญิง
hɔ̂ŋnáam sǎmràp phûuyǐŋ
ห้องน้ำผู้หญิง
hɔ̂ŋnáam phûuyǐŋ
Women's toilet Women's toilet
3. หนังสือสำหรับเด็ก
naŋsʉ̌ʉ sǎmràp dèk
หนังสือเด็ก
naŋsʉ̌ʉ dèk
A book for children. A book for children.
4. รถสำหรับทูต
rót sǎmràp thûut
รถทูต
rót thûut
The ambassador's car. The ambassador's car.
5. ที่จอดรถสำหรับเจ้าหน้าที่
thîi cɔ̀ɔt rót sǎmràp câwnâathîi
ที่จอดรถเจ้าหน้าที่
thîi cɔ̀ɔt rót câwnâathîi
The parking place for officials. The parking place for officials.
6. โต๊ะสำหรับครู
tó sǎmràp khruu
โต๊ะครู
tó khruu
The teacher's desk. The teacher's desk.

Chart I

19-chart1a.jpg

Transformation drill


Cue Pattern 1 Pattern 2
1. ผู้หญิง
phûuyǐŋ
นี่ห้องน้ำสำหรับผู้ชาย
nîi hɔ̂ŋnáam sǎmràp phûuchaay
ไม่ใช่สำหรับผู้หญิง
mây chây sǎmràp phûuyǐŋ
This is a men's toilet. It's not for women.
2. ผู้ใหญ่
phûuyày
นี่หนังสือสำหรับเด็ก
nîi naŋsʉ̌ʉ sǎmràp dèk
ไม่ใช่สำหรับผู้ใหญ่
mây chây sǎmràp phûuyày
This is a book for children. It's not for adults.
3. นักเรียน
nákrian
นี่โต๊ะสำหรับครู
nîi tó sǎmràp khruu
ไม่ใช่สำหรับนักเรียน
mây chây sǎmràp nákrian
This is the teacher's desk. It's not for students.
4. ดื่ม
dʉ̀ʉm
นี่น้ำสำหรับใช้
nîi náam sǎmràp cháy
ไม่ใช่สำหรับดื่ม
mây chây sǎmràp dʉ̀ʉm
This is water for use. It's not for drinking.
5. คนจน
khon con
นี่บ้านสำหรับคนรวย
nîi bâan sǎmràp khon ruay
ไม่ใช่สำหรับคนจน
mây chây sǎmràp khon con
This is a house for rich people. It's not for poor people.
6. เรียน
rian
นี่หนังสือสำหรับอ่านเล่น
nîi naŋsʉ̌ʉ sǎmràp àan lên
ไม่ใช่สำหรับเรียน
mây chây sǎmràp rian
This is a book to read for pleasure. It's not a text to study.
7. ทหาร
thahǎan
นี่เครื่องบินสำหรับพลเรือน
nîi khrʉ̂aŋbin sǎmràp phonlarʉan
ไม่ใช่สำหรับทหาร
mây chây sǎmràp thahǎan
This is a plane for civilians. It is not for soldiers.
8. ประธานาธิบดี
pràthaanaathípbɔɔdii
นี่รถสำหรับทูต
nîi rót sǎmràp thûut
ไม่ใช่สำหรับประธานาธิบดี
mây chây sǎmràp pràthaanaathípbɔɔdii
This is the car for the Ambassador. It is not for the President.
9. ชาวนา
chaawnaa
นี่เครื่องมือสำหรับชาวสวน
nîi khrʉ̂aŋmʉʉ sǎmràp chaawsǔan
ไม่ใช่สำหรับชาวนา
mây chây sǎmràp chaawnaa
This is a tool for gardeners. It is not for rice farmers.

Exercises

a) The instructor will ask different students to do different things (stand up, sit down, sit down on the table, etc.). As the student performs the action, another student will ask a third student questions like these: (1) What's he doing? (2) What's he doing it on? (if appropriate)

b) Ask directions to: 1. Registrar's room.
2. The library.
3. Language laboratory.

4. The restaurant.

5. Other places in the vicinity.

Vocabulary

ใช้
cháy
to use
ชั้น
chán
floor, story
จน
con
to be poor (in wealth)
จอด
cɔ̀ɔt
to park
ดื่ม
dʉ̀ʉm
to drink
ห้องน้ำ
hɔ̂ŋnáam
bathroom
ยืน
yʉʉn
to stand
เครื่องบิน (เครื่อง, ลำ)
khrʉ̂aŋbin (khrʉ̂aŋ, lam)
airplane
เครื่องมือ (เครื่อง)
khrʉ̂aŋmʉʉ (khrʉ̂aŋ)
tool
ขึ้น
khʉ̂n
to go up
กระได
kràday
stairs, steps
ลง
loŋ
to (go) down
เลี้ยว
líaw
to turn
ลิฟท์
líp
elevator
ลุก
lúk
to get up
มือ
mʉʉ
hand
ผู้ใหญ่ (คน)
phûuyày (khon)
an adult
ประธานาธิบดี
pràthaanaathípbɔɔdii
The President
รวย
ruay
to be rich, wealthy
สำหรับ
sǎmràp
for
ที่จอดรถ
thîicɔ̀ɔtrót
parking place
Prev Index Next