Prev Index Next

Basic episode: Tambon Bangchak ตำบลบางจาก /tambon baaŋcàak/

นี่คือตำบลบางจาก

nîi khʉʉ tambon baaŋcàak

ตำบลนี้(ตั้ง)อยู่ในจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคกลาง

tambon níi ( tâŋ ) yùu nay caŋwàt hɛ̀ŋ nùŋ nay phâak klaaŋ

ตำบลนี้ตั้งอยู่ริมคลอง

tambon níi tâŋ yùu rim khlɔɔŋ

วัดเป็นศูนย์กลางของตำบลนี้

wát pen sǔunklaaŋ khɔ̌ɔŋ tambon níi

วัดอยู่ริมคลอง ข้าง ๆ วัดมีโรงเรียน

wát yùu rim khlɔɔŋ khâaŋ khâaŋ wát mii rooŋrian

โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเล็ก ๆ มีครูห้าคน

rooŋrian níi pen rooŋrian lék lék mii khruu hâa khon

คนหนึ่งมาจากกรุงเทพฯ อีกสี่คนเป็นคนจังหวัดนี้

khon nʉ̀ŋ maacàak kruŋthêep ìik sìi khon pen khon caŋwàt níi

ที่โรงเรียนมีนักเรียนราว ๆ ร้อยคน

thîi rooŋrian mii nákrian raaw raaw rɔ́ɔy khon

ฝั่งตรงกันข้ามกับวัดมีตลาด ร้าน และสถานีตำรวจ

fàŋ troŋ kan khâam kàp wát mii talàat ráan lɛ́ sathǎaniitamrùat

ตลาดอยู่เยื้องกับวัด

talàat yùu yʉ́aŋ kàp wát

ข้าง ๆ ตลาดมีร้านต่าง ๆ เช่น ร้านขายของ ร้านตัดผม

khâaŋ khâaŋ talàat mii ráan tàaŋ tàaŋ chên ráan khǎay khɔ̌ɔŋ ráan tàt phǒm

ที่ตำบลนี้ไม่มีโรงหนัง โรงแรม และไปรษณีย์

thîi tambon níi mây mii rooŋnǎŋ rooŋrɛɛm lɛ́ praysanii

โรงพยาบาลก็ไม่มี มีแต่สุขศาลา

rooŋphayaabaan kɔ̂ɔ mâymii mii tɛ̀ɛ sùksǎalaa

ที่สุขศาลามีนางพยาบาลสองคน

thîi sùksǎalaa mii naaŋphayaabaan sɔ̌ɔŋ khon

สุขศาลาอยู่ใกล้กับตลาด

sùksǎalaa yùu klây kàp talàat

ที่นี่มีสถานีตำรวจ

thîinîi mii sathǎaniitamrùat

สถานีตำรวจอยู่ไม่ไกลจากตลาด

sathǎaniitamrùat yùu mây klay càak talàat

ตำบลนี้มีรถไฟผ่าน

tambon níi mii rótfay phàan

สถานีรถไฟอยู่ไกลจากตลาด

sathǎanii rótfay yùu klay càak talàat

หัวหน้าของตำบลนี้เรียกว่ากำนัน

hǔanâa khɔ̌ɔŋ tambon níi rîak wâa kamnan

เขาชื่อนายประสิทธิ์ เก่งงาน

kháw chʉ̂ʉ naay pràsìt kèŋŋaan

นายประสิทธิ์เป็นชาวนาเหมือนกัน

naay pràsìt pen chaawnaa mʉ̌an kan

ชาวบางจากเกือบทุกคนเป็นชาวนา

chaaw baaŋcàak kʉ̀ap thúk khon pen chaawnaa

บ้านกำนันประสิทธิ์อยู่ฝั่งเดียวกับวัด แต่อยู่ไกลจากวัดและตลาด

bâan kamnan pràsìt yùu fàŋ diaw kàp wát tɛ̀ɛ yùu klay càak wát lɛ́ talàat

หน้าบ้านเขาเป็นคลอง หลังบ้านเป็นนา

nâa bâan kháw pen khlɔɔŋ lǎŋ bâan pen naa

Questions on the basic episode

1. ตำบลนี้ชื่ออะไร
tambon níi chʉ̂ʉ àray
2. ตำบลนี้อยู่ในภาคไหน
tambon níi yùu nay phâak nǎy
3. ตำบลนี้ตั้งอยู่บนคลองหรือแม่น้ำ
tambon níi tâŋ yùu bon khlɔɔŋ rʉ̌ʉ mɛ̂ɛnáam
4. อะไรเป็นศูนย์กลางของตำบลนี้
àray pen sǔunklaaŋ khɔ̌ɔŋ tambon níi
5. โรงเรียนอยู่ที่ไหน
rooŋrian yùu thîinǎy
6. ที่โรงเรียนมีครูกี่คน มีนักเรียนเท่าไหร่
thîi rooŋrian mii khruu kìi khon mii nákrian thâwrày
7. ครูมาจากที่ไหนบ้าง
khruu maa càak thîinǎy bâaŋ
8. ฝั่งตรงกันข้ามกับวัดมีอะไรบ้าง
fàŋ troŋ kan khâam kàp wát mii àray bâaŋ
9. ที่ตำบลนี้มีโรงพยาบาลไหม
thîi tambon níi mii rooŋphayaabaan mǎy
10. ที่ตำบลนี้มีสถานีตำรวจไหม อยู่ที่ไหน
thîi tambon níi mii sathǎanii tamrùat mǎy yùu thîinǎy
11. ตำบลนี้มีรถไฟผ่านไหม
tambon níi mii rótfay phàan mǎy
12. หัวหน้าของตำบลเรียกว่าอะไร
hǔanâa khɔ̌ɔŋ tambon rîak wâa àray
13. ชาวบางจากเกือบทุกคนทำงานอะไร
chaaw baaŋ càak kʉ̀ap thúk khon thamŋaan àray
14. บ้านกำนันประสิทธิ์อยู่ที่ไหน
bâan kamnan pràsìt yùu thîinǎy
15. หน้าบ้านของเขาเป็นอะไร หลังบ้านเป็นอะไร
nâa bâan khɔ̌ɔŋ kháw pen àray lǎŋ bâan pen àray

Translation of the basic episode

This is Bangchak tambon. (1)

This tambon is in a province in the central part.

This tambon is located on a canal.

The temple is in the center of this tambon.

The temple is on the bank of the canal.

Beside the temple is the school.

This school is a very small school.

It has five teachers.

One comes from Bangkok; the other four are natives of this province.

At the school there are around one hundred pupils.

On the opposite bank from the temple are the market, shops, and the police station.

The market is diagonally opposite the temple.

Next to the market are various shops, such as a store, and a barber shop.

There is no movie house, hotel, or post office in this tambon.

There is no hospital either, but there is a public health center.

At the center are two nurses.

The center is near the market.

There is a police station here.

The police station is not far from the market.

The train passes through this tambon.

This train station is far from the market.

The head of the tambon is also called the kamnan.

He is Mr. Prasit Kengngan.

Mr. Prasit is also a rice farmer.

Almost all the residents of Bangchak are rice farmers.

Kamnan Prasit's house is on the same side of the canal (lit. bank) as the temple, but is far from the temple and the market.

In front of his house is the canal. Behind are rice fields.

(1) A tambon is a subdivision of an amphoe, which is a subdivision of a changwat. changwat, amphoe, and tambon may be translated roughly as province, district, and precinct.

Exercises

Student A takes the part of a resident of Bangchak (precinct).
Student B takes the part of an American writer who has just come to Bangchak with the intention of writing a magazine article about it. He asks questions of one or more residents in order to get information of the following kind:

a) People (how many there are, ages, how many children they have, etc.)

b) Physical layout of the tambon (location of buildings, rice fields, the canal, etc.)

c) Occupations of people

d) Daily habits (time of eating, going to bed, going to work, etc.)

e) Weather

f) Religion (if there is a wat, where it is, when people go to it).

g) Market (where it is located, when it is open, who goes there, etc.)

h) Language (which dialect of Thai is spoken in the tambon, in the school, etc.)

i) Health Facilities (where does one go when he is sick, if there is a clinic, how many doctors and nurses does it have, etc.)

j) Travel experience of people (have they been outside the tambon, to Bangkok, to some other places, etc.)

k) Any other information that may be of interest.

Students should take turns carrying out each of the roles in the interview. Students not participating should be taking notes on the conversation. After each interview students not taking part in it may question other students about information contained in it.

Translate the sentences in the basic episode


Sentence Translation
1. This is Bangchak tambon นี่คือตำบลบางจาก
nîi khʉʉ tambon baaŋcàak
2. This tambon is in a province in the central part. ตำบลนี้อยู่ในจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคกลาง
tambon níi yùu nay caŋwàt hɛ̀ŋ nùŋ nay phâak klaaŋ
3. This tambon is located on a canal. ตำบลนี้ตั้งอยู่ริมคลอง
tambon níi tâŋ yùu rim khlɔɔŋ
4. The temple is the center of this tambon. วัดเป็นศูนย์กลางของตำบลนี้
wát pen sǔunklaaŋ khɔ̌ɔŋ tambon níi
5. The temple is on the bank of the canal. วัดอยู่ริมคลอง
wát yùu rim khlɔɔŋ
6. Beside the temple is the school. ข้าง ๆ วัดมีโรงเรียน
khâaŋ khâaŋ wát mii rooŋrian
7. This school is a very small school. โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเล็ก ๆ
rooŋrian níi pen rooŋrian lék lék
8. It has five teachers. มีครูห้าคน
mii khruu hâa khon
9. One comes from Bangkok. คนหนึ่งมาจากกรุงเทพฯ
khon nʉ̀ŋ maa càak kruŋthêep
10. The other four are natives of this province. อีกสี่คนเป็นคนจังหวัดนี้
ìik sìi khon pen khon caŋwàt níi
11. At the school there are around 150 pupils. ที่โรงเรียนมีนักเรียนราว ๆ ร้อยห้าสิบคน
thîi rooŋrian mii nákrian raaw raaw rɔ́ɔy hâa sìp khon
12. On the opposite bank from the temple are the market, shops, and the police station. ฝั่งตรงกันข้ามกับวัดมีตลาด ร้าน และสถานีตำรวจ
fàŋ troŋ kan khâam kàp wát mii talàat ráan lɛ́ sathǎanii tamrùat
13. The market is diagonally opposite the temple. ตลาดอยู่เยื้องกับวัด
talàat yùu yʉ́aŋ kàp wát
14. Next to the market are various shops. ข้าง ๆ ตลาดมีร้านต่าง ๆ
khâaŋ khâaŋ talàat mii ráan tàaŋ tàaŋ
15. Such as a store and a barber shop. เช่น ร้านขายของร้านตัดผม
chên ráan khǎay khɔ̌ŋ ráan tàt phǒm
16. There is no movie house, hotel or post office in this tambon. ที่ตำบลนี้ไม่มีโรงหนัง โรงแรม และไปรษณีย์
thîi tambon níi mâymii rooŋnǎŋ rooŋrɛɛm lɛ́ praysanii
17. There is no hospital either. โรงพยาบาลก็ไม่มี
rooŋphayaabaan kɔ̂ɔ mây mii
18. But there is a public health center. มีแต่สุขศาลา
mii tɛ̀ɛ sùksǎalaa
19. At the center are two nurses. ที่สุขศาลามีนางพยาบาลสองคน
thîi sùksǎalaa mii naaŋphayaabaan sɔ̌ɔŋ khon
20. The center is near the market. สุขศาลาอยู่ใกล้กับตลาด
sùksǎalaa yùu klây kàp talàat
21. There is a police station here. ที่นี่มีสถานีตำรวจ
thîinîi mii sathǎanii tamrùat
22. The police station is not far from the market. สถานีตำรวจอยู่ไม่ไกลจากตลาด
sathǎanii tamrùat yùu mây klay càak talàat
23. The train passes through this tambon. ตำบลนี้มีรถไฟผ่าน
tambon níi mii rótfay phàan
24. The train station is far from the market. สถานีรถไฟอยู่ไกลจากตลาด
sathǎanii rótfay yùu klay càak talàat
25. The head of the tambon is called the kamnan. หัวหน้าของตำบลเรียกว่ากำนัน
hǔanâa khɔ̌ɔŋ tambon rîak wâa kamnan
26. He is Mr. Prasit Kengngan. เขาชื่อนายประสิทธิ์ เก่งงาน
kháw chʉ̂ʉ naay pràsìt kèŋ ŋaan
27. Mr. Prasit is also a rice farmer. นายประสิทธิ์เป็นชาวนาเหมือนกัน
naay pràsìt pen chaawnaa mʉ̌ankan
28. Almost all the residents of Bangchak are rice farmers. ชาวบางจากเกือบทุกคนเป็นชาวนา
chaaw baaŋcàak kʉ̀ap thúk khon pen chaawnaa
29. Kamnan Prasit's house is on the same side of the canal as the temple. บ้านกำนันประสิทธิ์อยู่ฝั่งเดียวกับวัด
bâan kamnan pràsìt yùu fàŋ diaw kàp wát
30. But is far from the temple and the market. แต่อยู่ไกลจากวัดและตลาด
tɛ̀ɛ yùu klay càak wát lɛ́ talàat
31. In front of his house is the canal. หน้าบ้านเขาเป็นคลอง
nâa bâan kháw pen khlɔɔŋ
32. Behind are rice fields. หลังบ้านเป็นนา
lǎŋ bâan pen naa

Questions on the basic episode


Question Response
1. ตำบลนี้ชื่ออะไร
tambon níi chʉ̂ʉ àray
ตำบลนี้ชื่อตำบลบางจาก
tambon níi chʉ̂ʉ tambon baaŋcàak
2. ตำบลนี้อยู่ในภาคไหน
tambon níi yùu nay phâak nǎy
ตำบลนี้อยู่ในจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคกลาง
tambon níi yùu nay caŋwàt hɛ̀ŋ nùŋ nay phâak klaaŋ
3. ตำบลนี้ตั้งอยู่บนคลองหรือแม่น้ำ
tambon níi tâŋ yùu bon khlɔɔŋ rʉ̌ʉ mɛ̂ɛnáam
ตำบลนี้ตั้งอยู่ริมคลอง
tambon níi tâŋ yùu rim khlɔɔŋ
4. อะไรเป็นศูนย์กลางของตำบลนี้
àray pen sǔunklaaŋ khɔ̌ɔŋ tambon níi
วัด
wát
5. โรงเรียนอยู่ที่ไหน
rooŋrian yùu thîinǎy
ข้าง ๆ วัด
khâaŋ khâaŋ wát
6. ที่โรงเรียนมีครูกี่คน มีนักเรียนเท่าไหร่
thîi rooŋrian mii khruu kìi khon mii nákrian thâwrày
มีครูห้าคน นักเรียนร้อยห้าสิบคน
mii khruu hâa khon nákrian rɔ́ɔy hâa sìp khon
7. ครูมาจากที่ไหนบ้าง
khruu maa càak thîinǎy bâaŋ
คนหนึ่งมาจากกรุงเทพฯ อีกสี่คนเป็นคนจังหวัดนี้
khon nʉ̀ŋ maacàak kruŋthêep ìik sìi khon pen khon caŋwàt níi
8. ฝั่งตรงกันข้ามกับวัดมีอะไรบ้าง
fàŋ troŋ kan khâam kàp wát mii àray bâaŋ
มีร้านขายของต่าง ๆ
mii ráan khǎay khɔ̌ɔŋ tàaŋ tàaŋ
9. ที่ตำบลนี้มีโรงพยาบาลไหม
thîi tambon níi mii rooŋphayaabaan mǎy
ไม่มี
mây mii
10. ที่ตำบลนี้มีสถานีตำรวจไหม อยู่ที่ไหน
thîi tambon níi mii sathǎanii tamrùat mǎy yùu thîinǎy
มี อยู่ฝั่งเดียวกับตลาด
mii yùu fàŋ diaw kàp talàat
11. ตำบลนี้มีรถไฟผ่านไหม
tambon níi mii rótfay phàan mǎy
มี
mii
12. หัวหน้าของตำบลเรียกว่าอะไร
hǔanâa khɔ̌ɔŋ tambon rîak wâa àray
กำนัน
kamnan
13. ชาวบางจากเกือบทุกคนทำงานอะไร
chaaw baaŋ càak kʉ̀ap thúk khon thamŋaan àray
เป็นชาวนา
pen chaawnaa
14. บ้านกำนันประสิทธิ์อยู่ที่ไหน
bâan kamnan pràsìt yùu thîinǎy
อยู่ริมคลอง
yùu rim khlɔɔŋ
15. หน้าบ้านของเขาเป็นอะไร หลังบ้านเป็นอะไร
nâa bâan khɔ̌ɔŋ kháw pen àray lǎŋ bâan pen àray
หน้าบ้านเป็นคลอง หลังบ้านเป็นนา
nâa bâan pen khlɔɔŋ lǎŋ bâan pen naa

Vocabulary

อำเภอ
amphəə
district, a subdivision of a changwat
บางจาก
baaŋcàak
Bangchak, name of tambon in Thailand
เช่น
chên
such as
ฝั่ง
fàŋ
bank (of a river, street)
แห่ง
hɛ̀ŋ
classifier of places
หัวหน้า (คน)
hǔanâa (khon)
the chief, head (of an organization)
กำนัน (คน)
kamnan (khon)
kamnan, the chief of the tambon
เก่งงาน
kèŋŋaan
Kengngan (last name)
ก็
kɔ̂ɔ
then, also, too, consequently
เกือบ
kʉ̀ap
almost
คือ
khʉʉ
to be (in written language or formal speech)
คลอง
khlɔɔŋ
canal
แม่น้ำ (สาย)
mɛ̂ɛnáam (sǎay)
river
นา (ไร่)
naa (rây)
rice field
นาย (คน)
naay (khon)
Mr. (title)
ประสิทธิ์
pràsìt
Prasit (male first name), success, achievement
ผ่าน
phàan
to pass
ราว (ราวๆ)
raaw (raaw raaw)
around, approximately
ริม
rim
bank, edge
สุขศาลา (แห่ง)
sùksǎalaa (hɛ̀ŋ)
Public health center or clinic
ศูนย์กลาง (แห่ง)
sǔunklaaŋ (hɛ̀ŋ)
center
ตำบล
tambon
precinct, subdivision of an amphoe
ตั้ง
tâŋ
to be located
ตรงกันข้าม
troŋ kan khâam
opposite

Maps

Chart I

20-Map-Village.jpg

Chart II

Map of Bangchat Tambon 20-map-bangchak.jpg

Prev Index Next