Prev Index Next

Basic Dialog

A. วันที่เจ็ดเมษานี้เป็นวันหยุด
wan thîi cèt meesǎa níi pen wanyùt
April 7th is a holiday.
คุณว่างไหม
khun wâaŋ mǎy
Are you free?
B. วันที่เจ็ดตรงกะวันอะไรครับ
wan thîi cèt troŋ kà wan àray khráp
What day of the week is the 7th?
A. วันจันทร์
wan can
Monday
B. งั้นผมว่างครับ
ŋán phǒm wâaŋ khráp
Then I'm free.
คุณมีธุระอะไรหรือครับ
khun mii thúrá àray rʉ̌ʉ khráp
Do you have something in mind?
A. อยากจะชวนไปเที่ยวตลาดน้ำ
yàak cà chuan pay thîaw talàatnáam
I'd like to invite you to go to the Floating Market.
B. ดีทีเดียวครับ
dii thiidiaw khráp
Very good.
ผมอยากไปมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาส
phǒm yàak pay maa naan lɛ́ɛw tɛ̀ɛ mây mii ookàat
I've been wanting to go for a long time, but haven't had the chance.
เราจะไปกันยังไงครับ
raw cà pay kan yaŋŋay khráp
How shall we go?
A. จะนั่งรถไปบ้านเพื่อนผมก่อน แล้วจะไปลงเรือที่นั่น
cà nâŋ rót pay bâan phʉ̂an phǒm kɔ̀ɔn lɛ́ɛw cà pay loŋ rʉa thîinân
We'll go by car to the house of a friend of mine and then get in a boat there.
B. บ้านเขาอยู่ริมคลองหรือครับ
bâan kháw yùu rim khlɔɔŋ rʉ̌ʉ khráp
His house is on the edge of the canal, eh?
A. ครับ
khráp
Right.
เขาจะพาเราไปดูตลาดน้ำ
kháw cà phaa raw pai duu talàatnáam
He will take us to see the Floating Market.
B. เราจะพบกันที่ไหน
raw cà phóp kan thîinǎy
Where shall we meet?
A. ผมจะไปรับคุณที่บ้านเวลาสองโมงเช้า
phǒm cà pai ráp khun thîi bâan weelaa sɔ̌ɔŋ mooŋ cháaw
I'll pick you up at home at 8am.
B. ผมควรจะเอาอะไรไปบ้าง
phǒm khuan cà aw àray pay bâaŋ
What should I take with me?
A. เอาเงินไปซื้อของ กับกล้องถ่ายรูป
aw ŋən pay sʉ́ʉ khɔ̌ɔŋ kàp klɔ̂ŋthàayrûup
Take some money for shopping and your camera.
ก็พอแล้วครับ
kɔ̂ɔ phɔɔ lɛ́ɛw khráp
That should be enough.

Questions on the basic dialog

1. คุณ A กับ คุณ B จะไปเที่ยวที่ไหนกัน
khun A kàp khun B cà pay thîaw thîinǎy kan
2. เขาจะไปกันเมื่อไร
kháw cà pay kan mʉ̂aray
3. ใครชวนใคร
khray chuan khray
4. คุณ B อยากไปเที่ยวตลาดน้ำไหม
khun B yàak pay thîaw talàatnáam mǎy
5. เขาจะไปกันยังไง
kháw cà pay kan yaŋŋay
6. ใครจะพาเขาไปดูตลาดน้ำ
khray cà phaa kháw pai duu talàatnáam
7. คุณ B บอกให้คุณ A เอาอะไรไปบ้าง
khun B bɔ̀ɔk hây khun A aw àray pay bâaŋ

Notes on the basic dialog

 • ว่าง /wâaŋ/ when used with people means "free" in the sense of unoccupied, at leisure, not busy.
 • ตรงกับ (กะ) / troŋ kàp ( kà )/ means "correspond to, agree with, coincide with" and it is used to indicate correspondence in time, such as the date with the day of the week, years of the Christian era with those of the Buddhist, etc.
 • เชิญ /chəən/ means "to invite" and is used for formal invitations. It carries the meaning that the person issuing the invitation is acting as the host.
 • ชวน /chuan/ means "to invite" and is less formal. It indicates that the person making the request or is urging someone to join him in some activity.

Grammar notes

Responses to อย่างไร /yàaŋray/

The question ไป /pay/ /มา /maa/ : ยังไง /yaŋŋay/ 'How are you going?' can be answered in several ways.

Type of Vehicle Meaning
1. ไป
pay
รถไฟ
rótfay
(no destination given) train
มา
maa
2. นั่ง
nâŋ
รถตุ๊กๆ
rót túktúk
ไป(+destination)
pay (+destination)
3-wheeled bus
ลง
loŋ
เรือ
rʉa
มา(+destination)
maa (+destination)
boat
ขึ้น
khʉ̂n
เครื่องบิน
khrʉ̂aŋbin
plane
กลับ
klàp
รถยนต์
rótyon
car
ถีบ
thìip
จักรยาน
càkkrayaan
bicycle
3. บิน
bin
ไป(+destination)
pay (+destination)
to fly
เดิน
dəən
มา(+destination)
maa (+destination)
to walk
4. ไป+destination+โดย
pay+destination+dooy
รถเมล์
rótmee
bus

The construction with โดย /dooy/ (4) is used largely in written language or formal speech.

Use of พา… ไป /phaa....pai/ and พา… มา/phaa....maa/

The verb พา /phaa/ 'to escort, to take' normally has sentence complements as indicated in the following:

1. เขา
kháw
พา...
phaa...
2. เรา
raw
ไป...
pay...
3. เรา
raw
ดู
duu
ตลาดน้ำ
talàatnáam
เขา
kháw
พา
phaa
เรา
raw
ไป
pay
ดู
duu
ตลาดน้ำ
talàatnáam

He escorted us to (go see) the Floating Market. พา /phaa/ is used when referring to human beings. When objects are referred to เอา /aw/ 'to take,' is used. When the direction of the action is away from the speaker ไป /pay/ is used with พา /phaa/ or เอา /aw/ when it is toward the speaker, มา /maa/ . Observe the following construction with เอา /aw/ .

1. เขา
kháw
เอา...
aw...
เงิน
ŋən
2. เงิน
ŋən
มา...
maa...
3. เขา
kháw
ซื้อ
sʉ́ʉ
ของ
khɔ̌ɔŋ
เขา
kháw
เอา
aw
เงิน
ŋən
มา
maa
ซื้อ
sʉ́ʉ
ของ
khɔ̌ɔŋ

He brought money for buying things. On occasion Thai speakers may use เอา /aw/ ____ ไป /pay/ or มา /maa/ instead of พา /phaa/ ____ ไป /pay/ or มา /maa / when referring to human beings.

มานานแล้ว used to indicate action long in process

When the Verb Phrase มานานแล้ว /maa naan lɛ́ɛw/ is added to a sentence, it indicates that the action referred to in the sentence has been in process for a long period of time and is still going on. (See 23.2.)

sentence + มานานแล้ว
maa naan lɛ́ɛw
ผมอยากพบคุณ
phǒm yàak phóp khun
มานานแล้ว
maa naan lɛ́ɛw
I want to meet you come long time already

I have been wanting to meet you for a long time.

Drills

Recognition and Familiarization Drill

วันอาทิตย์
wan aathít
Sunday
วันจันทร์
wan can
Monday
วันอังคาร
wan aŋkhaan
Tuesday
วันพุธ
wan phút
Wednesday
วันพฤหัส
wan pharʉ́hàt
Thursday
วันศุกร์
wan sùk
Friday
วันเสาร์
wan sǎw
Saturday
วันพระ
wan phrá
Buddhist day of worship

Response Drill

Cue Question Response
1. วันนี้เป็น
wanníi pen
วันนี้วันอะไร
wanníi wan àray
วันจันทร์
wan can
วันจันทร์
wan can
พรุ่งนี้ละ
phrûŋníi lá
วันอังคาร
wan aŋkhaan
เมื่อวานนี้ละ
mʉ̂awaan níi lá
วันอาทิตย์
wanaathít
Today is Monday. What day is it? Monday.
Tomorrow? Sunday.
Yesterday? Sunday.
2. เมื่อวานนี้
mʉ̂awaan níi
วันนี้วันอะไร
wanníi wan àray
วันอาทิตย์
wanaathít
เป็นวันเสาร์
pen wan sǎw
พรุ่งนี้ละ
phrûŋníi lá
วันจันทร์
wan can
เมื่อวานนี้ละ
mʉ̂awaan níi lá
วันเสาร์
wan sǎw
แล้วมะรืนนี้ละ
lɛ́ɛw márʉʉn níi lá
วันอังคาร
wan aŋkhaan
Yesterday was Saturday. What day is today? Sunday.
Tomorrow? Monday.
Yesterday? Saturday.
The day after tomorrow? Tuesday.
3. พรุ่งนี้เป็น
phrûŋníi pen
วันนี้วันอะไร
wanníi wan àray
วันพุธ
wan phút
วันพฤหัส
wan pharʉ́hàt
เมื่อวานนี้ละ
mʉ̂awaan níi lá
วันอังคาร
wan aŋkhaan
พรุ่งนี้ละ
phrûŋníi lá
วันพฤหัส
wan pharʉ́hàt
แล้วมะรืนนี้ละ
lɛ́ɛw márʉʉn níi lá
วันศุกร์
wan sùk
Tomorrow is Thursday. What is today? Wednesday.
Yesterday? Tuesday.
Tomorrow? Thursday.
And the day after tomorrow? Friday.

Recognition and Familiarization Drill

1. เขาชวนผมไปเที่ยวตลาดน้ำ
kháw chuan phǒm pay thîaw talàatnáam
He invited me to go to the Floating Market.
2. เขาชวนผมไปทำงานกับเขา
kháw chuan phǒm pay thamŋaan kàp kháw
He asked me to go work for him.
3. ผมชวนเขาคุยเรื่องเมืองไทย
phǒm chuan kháw khuy rʉ̂aŋ mʉaŋ thay
I invited him to converse about Thailand.
4. ภรรยาคุณชวนภรรยาผมไปซื้อของพรุ่งนี้
phanrayaa khun chuan phanrayaa phǒm pay sʉ́ʉ khɔ̌ɔŋ phrûŋníi
Your wife asked my wife to go shopping tomorrow.
5. เพื่อนผมชวนผมไปซื้อบ้านใกล้ ๆ กะเขา
phʉ̂an phǒm chuan phǒm pay sʉ́ʉ bâan klây klây kà kháw
My friend tried to talk me into buying a house near him.
6. เขาชวนผมไปทานเหล้าที่บ้าน
kháw chuan phǒm pay thaan lâw thîi bâan
He invited me to have a drink at his house.
7. ผมจะชวนเพื่อน ๆ ไปทานข้าวที่บ้าน
phǒm cà chuan phʉ̂an phʉ̂an pay thaankhâaw thîi bâan
I'm going to invite some friends to eat at my house.

Substitution Drill

Cue Pattern
ผมอยากไปมานานแล้ว
phǒm yàak pay maa naan lɛ́ɛw
I have been wanting to go for a long time.
1. พบคุณ
phóp khun
ผมอยากพบคุณมานานแล้ว
phǒm yàak phóp khun maa naan lɛ́ɛw
I have been wanting to meet you for a long time.
2. เห็นเขา
hěn kháw
ผมอยากเห็นเขามานานแล้ว
phǒm yàak hěn kháw maa naan lɛ́ɛw
I have been wanting to see her for a long time.
3. ถามคุณ
thǎam khun
ผมอยากถามคุณมานานแล้ว
phǒm yàak thǎam khun maa naan lɛ́ɛw
I have been wanting to ask you (that) for a long time.
4. บอกเขา
bɔ̀ɔk kháw
ผมอยากบอกเขามานานแล้ว
phǒm yàak bɔ̀ɔk kháw maa naan lɛ́ɛw
I have been wanting to tell him (that) for a long time.
5. พูดเรื่องนี้กับคุณ
phûut rʉ̂aŋ níi kàp khun
ผมอยากพูดเรื่องนี้กับคุณมานานแล้ว
phǒm yàak phûut rʉ̂aŋ níi kàp khun maa naan lɛ́ɛw
I have been wanting to talk about this matter with you for a long time.

Recognition and Familiarization Drill

Question Response
1. ไปยังไง
pay yaŋŋay
How are you going? ไปรถเมล์
pay rótmee
By bus.
2. ไปยังไง
pay yaŋŋay
How are you going? ไปรถยนต์
pay rótyon
By car.
3. ไปยังไง
pay yaŋŋay
How are you going? ไปรถไฟ
pay rótfay
By train.
4. ไปยังไง
pay yaŋŋay
How are you going? ไปรถแท็กซี่
pay rótthɛ́ksîi
By taxi.
5. ไปยังไง
pay yaŋŋay
How are you going? ไปเรือ
pay rʉa
By boat.
6. ไปยังไง
pay yaŋŋay
How are you going? ไปเครื่องบิน
pay khrʉ̂aŋbin
By plane.
7. ไปยังไง
pay yaŋŋay
How are you going? ไปสามล้อ
pay sǎamlɔ́ɔ
By samlor.

Response Drill

Cue Question Response
1. รถ
rót
ไปยังไง
pay yaŋŋay
ไปรถ
pay rót
2. รถแท็กซี่
rótthɛ́ksîi
ไปยังไง
pay yaŋŋay
ไปรถแท็กซี่
pay rótthɛ́ksîi
3. รถไฟ
rótfay
ไปยังไง
pay yaŋŋay
ไปรถไฟ
pay rótfay
4. เครื่องบิน
khrʉ̂aŋbin
ไปยังไง
pay yaŋŋay
ไปเครื่องบิน
pay khrʉ̂aŋbin
5. เรือเพื่อน
rʉa phʉ̂an
ไปยังไง
pay yaŋŋay
ไปเรือเพื่อน
pay rʉa phʉ̂an
6. รถเมล์
rótmee
ไปยังไง
pay yaŋŋay
ไปรถเมล์
pay rótmee
7. รถเพื่อน
rót phʉ̂an
ไปยังไง
pay yaŋŋay
ไปรถเพื่อน
pay rót phʉ̂an
8. รถสามล้อ
rótsǎamlɔ́ɔ
ไปยังไง
pay yaŋŋay
ไปรถสามล้อ
pay rótsǎamlɔ́ɔ

Recognition and Familiarization Drill

Question Response
1. ไปยังไง
pay yaŋŋay
How are you going? นั่งรถไป
nâŋ rót pay
By car.
2. ไปยังไง
pay yaŋŋay
How are you going? นั่งรถเมล์ไป
nâŋ rótmee pay
By bus.
3. ไปยังไง
pay yaŋŋay
How are you going? นั่งรถแท็กซี่
nâŋ rótthɛ́ksîi
By taxi.
4. ไปยังไง
pay yaŋŋay
How are you going? ขับรถไป
khàp rót pay
Drive (a car).
5. ไปยังไง
pay yaŋŋay
How are you going? นั่งเรือไป
nâŋ rʉa pay
By boat.
6. ไปยังไง
pay yaŋŋay
How are you going? บินไป
bin pay
Fly.
7. ไปยังไง
pay yaŋŋay
How are you going? ถีบจักรยานไป
thìip càkkrayaan pay
Ride a bicycle.

Response Drill

Cue Question Response
1. นั่งรถ
nâŋ rót
ไปยังไง
pay yaŋŋay
นั่งรถไป
nâŋ rót pay
2. นั่งรถเมล์
nâŋ rótmee
ไปยังไง
pay yaŋŋay
นั่งรถเมล์ไป
nâŋ rótmee pay
3. นั่งแท็กซี่
nâŋ thɛ́ksîi
ไปยังไง
pay yaŋŋay
นั่งแท็กซี่ไป
nâŋ thɛ́ksîi pay
4. ขับรถ
khàp rót
ไปยังไง
pay yaŋŋay
ขับรถไป
khàp rót pay
5. นั่งเรือ
nâŋ rʉa
ไปยังไง
pay yaŋŋay
นั่งเรือไป
nâŋ rʉa pay
6. บิน
bin
ไปยังไง
pay yaŋŋay
บินไป
bin pay
7. ถีบจักรยาน
thìip càkkrayaan
ไปยังไง
pay yaŋŋay
ถีบจักรยานไป
thìip càkkrayaan pay

Recognition and Familiarization Drill

1. A. เช้า ๆ คุณไปทำงานยังไง
cháaw cháaw khun pay thamŋaan yaŋŋay
How do you go to work mornings?
B. ผมขับรถไป
phǒm khàp rót pay
I drive.
2. A. ภรรยาของคุณไปทำงานยังไง
phanrayaa khɔ̌ɔŋ khun pay thamŋaan yaŋŋay
How does your wife go to work?
B. ผมไปส่งเขา
phǒm pay sòŋ kháw
I take her.
3. A. ลูกสาวของคุณไปโรงเรียนยังไง
lûuksǎaw khɔ̌ɔŋ khun pay rooŋrian yaŋŋay
How does your daughter go to school?
B. เขาไปรถเพื่อน
kháw pay rót phʉ̂an
She goes in a friend's car.
4. A. เพื่อนคุณคนนั้นไป (อยุธยา) ยังไง
phʉ̂an khun khon nán pay ( ayútthayaa ) yaŋŋay
How does that friend of yours go to Ayuthaya?
B. เขานั่งเรือไป
kháw nâŋ rʉa pay
By boat.
5. A. นายของคุณจะไปอเมริกายังไง
naay khɔ̌ɔŋ khun cà pay ameeríkaa yaŋŋay
How is your boss going to America?
B. เขาจะบินไป
kháw cà bin pay
He'll fly.
6. A. ธรรมดาคุณมาโรงเรียนยังไง
thammadaa khun maa rooŋrian yaŋŋay
How do you usually come to school?
B. ผมเดินมา
phǒm dəən maa
I walk.
7. A. เพื่อนของคุณมาโรงเรียนยังไง
phʉ̂an khɔ̌ɔŋ khun maa rooŋrian yaŋŋay
How does your friend come to school?
B. เขามารถเมล์
kháw maa rótmee
By bus.
8. A. คุณจอห์นมาโรงเรียนยังไง
khun cɔ̀ɔn maa rooŋrian yaŋŋay
How does John come to school?
B. เขาถีบจักรยานมา
kháw thìip càkkrayaan maa
He rides a bike.

Response Drill

Cue Question Response
1. คุณจอห์นถีบจักรยาน
khun cɔ̀ɔn thìipcàkkrayaan
คุณจอห์นมาโรงเรียนยังไง
khun cɔ̀ɔn maa rooŋrian yaŋŋay
เขาถีบจักรยานมา
kháw thìip càkkrayaan maa
How did John come to school? He rode a bike.
2. ภรรยาคุณจิมมาส่งสามีเขาทุกวัน
phanrayaa khun cim maa sòŋ sǎamii kháw thúk wan
คุณจิมมาโรงเรียนยังไง
khun cim maa rooŋrian yaŋŋay
ภรรยาเขามาส่ง
phanrayaa kháw maa sòŋ
How did Jim come to school? His wife brought him.
3. คุณสุนทรบินไปอเมริกา
khun sǔnthɔɔn bin pay ameeríkaa
คุณสุนทรไปยังไง
khun sǔnthɔɔn pay yaŋŋay
เขาบินไป (ไปเครื่องบิน)
kháw bin pay ( pay khrʉ̂aŋbin )
How did Mr. Sunthorn go? He flew.
4. คุณทอมนั่งเรือไปยุโรป
khun thɔɔm nâŋ rʉa pay yúròop
คุณทอมไปยังไง
khun thɔɔm pay yaŋŋay
เขานั่งเรือไป (ไปเรือ)
kháw nâŋ rʉa pay ( pay rʉa )
How did Tom go? He went by boat.
5. คุณประภาสนั่งรถเมล์ไปทำงาน
khun pràphâat nâŋ rótmee pay thamŋaan
คุณประภาสไปทำงานยังไง
khun pràphâat pay thamŋaan yaŋŋay
เขานั่งรถเมล์ไป (ไปรถเมล์)
kháw nâŋ rótmee pay ( pay rótmee )
How did Prapas go to work? By bus.
6. ชาวนาเดินไปนา
chaawnaa dəən pai naa
ชาวนาไปนายังไง
chaawnaa pai naa yaŋŋay
เขาเดินไป
kháw dəən pay
How did the farmer go to the field? He walked.
7. ภรรยาเขานั่งสามล้อไปตลาด
phanrayaa kháw nâŋ sǎamlɔ́ɔ pay talàat
ภรรยาเขาไปตลาดยังไง
phanrayaa kháw pay talàat yaŋŋay
เขาไปสามล้อ (นั่งรถสามล้อไป)
kháw pay sǎamlɔ́ɔ ( nâŋ rótsǎamlɔ́ɔ pay )
How did his wife go to the market? By samlor.

Substitution Drill

Use Chart I with this Drill.

Cue Pattern
เขากำลังขึ้นรถ
kháw kamlaŋ khʉ̂n rót
He's getting in (to) the car.
1. รถเมล์
rótmee
เขากำลังขึ้นรถเมล์
kháw kamlaŋ khʉ̂n rótmee
He's boarding the bus.
2. รถไฟ
rótfay
เขากำลังขึ้นรถไฟ
kháw kamlaŋ khʉ̂n rót fay
He's boarding the train.
3. เครื่องบิน
khrʉ̂aŋbin
เขากำลังขึ้นเครื่องบิน
kháw kamlaŋ khʉ̂n khrʉ̂aŋbin
He's boarding the plane.
4. รถสามล้อ
rótsǎamlɔ́ɔ
เขากำลังขึ้นรถสามล้อ
kháw kamlaŋ khʉ̂n rótsǎamlɔ́ɔ
He's getting into the samlor.

Chart One

FSI-chart-1a.jpg

เขากำลังขึ้นรถ
kháw kamlaŋ khʉ̂n rót
เขากำลังลงจากรถ
kháw kamlaŋ loŋ càak rót

FSI-chart-1b.jpg

เขากำลังลงเรือ
kháw kamlaŋ loŋ rʉa
เขากำลังขึ้นจากเรือ
kháw kamlaŋ khʉ̂n càak rʉa

Substitution Drill

Cue Pattern
เขากำลังลงรถ
kháw kamlaŋ loŋ rót
He's getting out of the car.
1. รถเมล์
rótmee
เขากำลังลง(จาก)รถเมล์
kháw kamlaŋ loŋ ( càak ) rótmee
He's getting out of the bus.
2. รถไฟ
rótfay
เขากำลังลง(จาก)รถไฟ
kháw kamlaŋ loŋ ( càak ) rótfay
He's getting out of the train.
3. เครื่องบิน
khrʉ̂aŋbin
เขากำลังลง(จาก)เครื่องบิน
kháw kamlaŋ loŋ ( càak ) khrʉ̂aŋbin
He's disembarking from the plane.

Substitution Drill

Cue Pattern
เขาพาเราไปดูตลาดน้ำ
kháw phaa raw pai duu talàatnáam
He took us to see the Floating Market.
1. ไปเที่ยว
paythîaw
เขาพาเราไปเที่ยวตลาดน้ำ
kháw phaa raw pay thîaw talàatnáam
He took us on a trip to the Floating Market.
2. เชียงใหม่
chiaŋmày
เขาพาเราไปเที่ยวเชียงใหม่
kháw phaa raw pay thîaw chiaŋmày
He took us on a trip to Chiangmai.
3. ไปทานอาหารที่ร้าน
pay thaan aahǎan thîi ráan
เขาพาเราไปทานอาหารที่ร้าน
kháw phaa raw pay thaan aahǎan thîi ráan
He took us to eat at that restaurant.
4. มาทานอาหารที่นี่
maa thaan aahǎan thîinîi
เขาพาเรามาทานอาหารที่นี่
kháw phaa raw maa thaan aahǎan thîinîi
He took us to eat here.
5. ซื้อของ
sʉ́ʉ khɔ̌ɔŋ
เขาพาเรามาซื้อของที่นี่
kháw phaa raw maa sʉ́ʉ khɔ̌ɔŋ thîinîi
He took us shopping here.
6. มาลงเรือ
maa loŋ rʉa
เขาพาเรามาลงเรือที่นี่
kháw phaa raw maa loŋ rʉa thîinîi
He took us into the boat.
7. มาส่ง
maa sòŋ
เขาพาเรามาส่งที่นี่
kháw phaa raw maa sòŋ thîinîi
He took us here.

Substitution Drill

Cue Pattern
เขาเอาหนังสือไปที่โน่น
kháw aw naŋsʉ̌ʉ pay thîinôon
He took the books over there.
1. เก้าอี้
kâwîi
เขาเอาเก้าอี้ไปที่โน่น
kháw aw kâwîi pay thîinôon
He took the chairs over there.
2. ห้องนอน
hɔ̂ŋnɔɔn
เขาเอาเก้าอี้ไป(ที่)ห้องนอน
kháw aw kâwîi pay ( thîi ) hɔ̂ŋnɔɔn
He took the chairs into the bedroom.
3. หนังสือ
naŋsʉ̌ʉ
เขาเอาหนังสือไปห้องนอน
kháw aw naŋsʉ̌ʉ pay hɔ̂ŋnɔɔn
He took the books into the bedrooms.
4. บ้าน
bâan
เขาเอาหนังสือไปบ้าน
kháw aw naŋsʉ̌ʉ pay bâan
He took the books home.
5. กล้องถ่ายรูป
klɔ̂ŋthàayrûup
เขาเอากล้องถ่ายรูปไปบ้าน
kháw aw klɔ̂ŋthàayrûup pay bâan
He took the camera home.
6. ที่ร้าน
thîi ráan
เขาเอากล้องถ่ายรูปไปที่ร้าน
kháw aw klɔ̂ŋthàayrûup pay thîi ráan
He took the camera to the shop.

Substitution Drill

Cue Pattern
เขาเอาหนังสือมาที่นี่
kháw aw naŋsʉ̌ʉ maa thîinîi
He brought the books here.
1. เก้าอี้
kâwîi
เขาเอาเก้าอี้มาที่นี่
kháw aw kâwîi maa thîinîi
He brought the chairs here.
2. ห้องนี้
hɔ̂ŋ níi
เขาเอาเก้าอี้มาห้องนี้
kháw aw kâwîi maa hɔ̂ŋ níi
He brought the chairs into this room.
3. อาหาร
aahǎan
เขาเอาอาหารมาห้องนี้
kháw aw aahǎan maa hɔ̂ŋ níi
He brought the food into this room.
4. กล้องถ่ายรูป
klɔ̂ŋthàayrûup
เขาเอากล้องถ่ายรูปมาห้องนี้
kháw aw klɔ̂ŋthàayrûup maa hɔ̂ŋ níi
He brought a camera into this room.

Substitution Drill

Cue Pattern
เขาเอาอาหารมาทาน (ที่นี่)
kháw aw aahǎan maa thaan ( thîinîi )
He brought food to eat here.
1. เงิน, ซื้อของ
ŋən , sʉ́ʉ khɔ̌ɔŋ
เขาเอาเงินมาซื้อของ
kháw aw ŋən maa sʉ́ʉ khɔ̌ɔŋ
He brought money for shopping.
2. หนังสือ, อ่าน
naŋsʉ̌ʉ , àan
เขาเอาหนังสือมาอ่าน
kháw aw naŋsʉ̌ʉ maa àan
He brought books to read.
3. รถ, แก้
rót , kɛ̂ɛ
เขาเอารถมาแก้
kháw aw rót maa kɛ̂ɛ
He brought cars to be repaired.
4. กล้องถ่ายรูป, ถ่ายรูป
klɔ̂ŋthàayrûup , thàayrûup
เขาเอากล้องถ่ายรูปมาถ่ายรูป
kháw aw klɔ̂ŋthàayrûup maa thàayrûup
He brought a camera for picture taking.
5. ปากกา, เขียน
pàakkaa , khǐan
เขาเอาปากกามาเขียน
kháw aw pàakkaa maa khǐan
He brought a pen to write with.

Change ที่นี่ /thîinîi/ to ที่โน่น /thîinôon/ and repeat the drill using ไป /pay/ instead of มา /maa/ .

Recognition and Familiarization Drill

1. มีธุระอะไรหรือ
mii thúrá àray rʉ̌ʉ
Do you have something in mind?
2. มีคำถามอะไรไหม
mii khamthǎam àray mǎy
Any questions?
3. มีความเห็นอะไรไหม
mii khwaamhěn àray mǎy
Any comments?
4. รู้จักใครไหม
rúucàk khray mǎy
Recognize anybody?
5. วันหยุดจะไปไหนหรือเปล่า
wanyùt cà pay nǎy rʉ̌ʉplàaw
Are you going anywhere this holiday?
6. จะกินอะไรไหม
cà kin àray mǎy
Would you like something to eat?

Exercises

Comprehension Exercises

Listen to the episodes and answer the questions:

A. คุณจอห์นนั่งเรือไปอยุธยา เขาลงที่ท่าพระจันทร์ เขาขึ้นเรือที่ตลาดอยุธยา

khun cɔ̀ɔn nâŋ rʉa pay ayútthayaa kháw loŋ thîi thâa phrácan kháw khʉ̂n rʉa thîi talàat ayútthayaa

1. คุณจอห์นไปไหน
khun cɔ̀ɔn pay nǎy
2. เขาไปอย่างไร
kháw pay yàaŋray
3. เขาลงเรือที่ไหน
kháw loŋ rʉa thîinǎy
4. เขาขึ้นเรือที่ไหน
kháw khʉ̂n rʉa thîinǎy

B. มิสซิสบราวน์ นั่งแท็กซี่ไปประตูน้ำ เขาขึ้นรถที่สี่แยกราชประสงค์ เขาลงรถที่หน้ายูซอม

mítsít braaw nâŋ thɛ́ksîi pay pràtuunám kháw khʉ̂n rót thîisìi yɛ̂ɛk râatpràsǒŋ kháw loŋ rót thîi nâa yuusɔ̂ɔm

1. มิสซิสบราวน์ไปไหน
mítsít braaw pay nǎy
2. เขาไปอย่างไร
kháw pay yàaŋray
3. เขาขึ้นรถที่ไหน
kháw khʉ̂n rót thîinǎy
4. เขาลงรถที่ไหน
kháw loŋ rót thîinǎy

C. มิสเตอร์สมิธไปบ้านคุณพ่อคุณแม่ ใกล้ ๆ กับบอสตัน เขาขึ้นเครื่องบินที่วอชิงตัน เขาลงที่บอสตัน

míttəə samít pay bâan khun phɔ̂ɔ khun mɛ̂ɛ klây klây kàp bɔ̀ɔttan kháw khʉ̂n khrʉ̂aŋbin thîi wɔɔchiŋtan kháw loŋ thîi bɔ̀ɔttan

1. มิสเตอร์สมิธไปไหน
míttəə samít pay nǎy
2. เขาไปอย่างไร
kháw pay yàaŋray
3. เขาขึ้นเครื่องบินที่ไหน
kháw khʉ̂n khrʉ̂aŋbin thîinǎy
4. เขาลงที่ไหน
kháw loŋ thîinǎy

Using the format of the basic dialog as a guide plan an excursion to some point of interest. Keep the following points in mind:

 1. Date and time of the trip.
 2. The place.
 3. The means of conveyance.
 4. The persons included.
 5. The arrangements for meeting beforehand.
 6. What should be taken along.
 7. Any other relevant factors (weather conditions, etc.)

Vocabulary

โอกาส (ครั้ง)
ookàat ( khráŋ )
chance
บิน
bin
to fly
จักรยาน (คัน)
càkkrayaan ( khan )
a bicycle
ชวน
chuan
to invite, urge, persuade someone to do something
โดย
dooy
by (means of transportation)
แก้
kɛ̂ɛ
to repair, correct
คุย
khuy
to converse
กล้องถ่ายรูป (อัน)
klɔ̂ŋthàayrûup ( an )
camera
เหล้า (ขวด)
lâw ( khùat )
liquor, alcohol (bottle)
มิสซิส
mítsít
Mrs.
มิสเตอร์
míttəə
Mr.
นาย (คน)
naay ( khon )
boss
นาน
naan
to be long (in time)
พระจันทร์ (ท่า)
phrácan ( thâa )
... (moon), name of the port in Bangkok across the Chaophraya River
พา (ไป); พา (มา)
phaa ( pay ) ; phaa ( maa )
to take, or escort someone
พอ
phɔɔ
to be enough, sufficient
ริม (ริม)
rim ( rim )
edge, rim
รถยนต์ (คัน)
rótyon ( khan )
car, motor car
รถสามล้อ (คัน)
rótsǎamlɔ́ɔ ( khan )
samlor
รถตุ๊กตุ๊ก (คัน)
rót túktúk ( khan )
a small 3-wheeled car used mainly as taxis
เครื่องบิน (เครื่อง, ลำ)
khrʉ̂aŋbin ( khrʉ̂aŋ, ลำ )
airplane
ตลาดน้ำ
talàatnáam
the Floating Market in Thonburi
ท่า (ท่า, แห่ง)
thâa ( thâa , hɛ̀ŋ )
port, harbor
ถ่ายรูป
thàayrûup
to take a picture
แท็กซี่ (คัน)
thɛ́ksîi ( khan )
taxi
ทีเดียว
thiidiaw
exactly, quite, very
ถีบ
thìip
ride, pedal
ธรรมดา
thammadaa
usually, normally
ตรงกับ
troŋ kàp
to correspond to, agree with, coincide with
วันอังคาร
wan aŋkhaan
Tuesday
วันอาทิตย์
wan aathít
Sunday
วันจันทร์
wan can
Monday
วันพระ
wan phrá
Buddhist day of worship
วันพฤหัส
wan pharʉ́hàt
Thursday
วันพุธ
wan phút
Wednesday
วันเสาร์
wan sǎw
Saturday
วันศุกร์
wan sùk
Friday
ว่าง
wâaŋ
to be free, not busy, not occupied
Prev Index Next