Prev Index Next

Basic dialog

An American contacts a Thai friend.

A voice: ฮัลโหล ที่นี่ เก้า หนึ่ง โท แปด ศูนย์ ฮะ
hanlǒo thîinîi kâaw nʉ̀ŋ thoo pɛ̀ɛt sǔun há
Hello, this is 91280
David: ขอพูดกับคุณสุนทรหน่อย ได้ไหมครับ
khɔ̌ɔ phûut kàp khun sǔnthɔɔn nɔ̀y dâay mǎy khráp
Could I speak with Mr. Sunthorn?
Voice: รอเดี๋ยวนะฮะ
rɔɔ dǐaw ná há
Just a minute.
Sunthorn: สุนทรพูดครับ
sǔnthɔɔn phûut khráp
Sunthorn speaking.
David: สวัสดีครับ ผมเดวิดพูดครับ จำผมได้ไหม
sawàtdii khráp phǒm deewít phûut khráp cam phǒm dâay mǎy
Hello, it's David speaking. Remember me?
Sunthorn: อ้อ คุณเดวิดหรือ มาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่
ɔ̂ɔ khun deewít rʉ̌ʉ maa thʉ̌ŋ tâŋtɛ̀ɛ mʉ̂arày
Oh! It's David. When did you get here?
David: เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว
mʉ̂a wan sùk thîilɛ́ɛw
Last Friday
Sunthorn: คุณออกจากอเมริกาเมื่อไหร่ฮะ
khun ɔ̀ɔk càak ameeríkaa mʉ̂arày há
When did you leave America?
David: เมื่อสองเดือนก่อนฮะ ราววันที่เก้ากุมภา
mʉ̂a sɔ̌ɔŋ dʉan kɔ̀ɔn há raaw wanthîi kâaw kumphaa
Around two months ago. Around February the ninth.
Sunthorn: เวลานี้คุณพักที่ไหนฮะ
weelaaníi khun phák thîinǎy há
Where are you staying?
David: ที่โฮเต็ล อิมพิเรียล ตรงซอยร่วมฤดี
thîi hooten imphírian troŋ sɔɔy rûamrʉ́dii
At the Imperial Hotel. On Ruam Rudee Lane
Sunthorn: เย็นนี้ว่างไหมฮะ อยากจะเชิญมาทานข้าวที่บ้าน
yen níi wâaŋ mǎy há yàak cà chəən maa thaan khâaw thîi bâan
Are you free this evening? I'd like to invite you to eat at my house?
David: อย่ารบกวนเลยฮะ
yàa rópkuan ləəy há
Don't put yourself out.
Sunthorn: ไม่รบกวนหรอกฮะ ผมอยากให้คุณรู้จักบ้านผมด้วย
mây rópkuan rɔ̀ɔk há phǒm yàak hây khun rúucàk bâan phǒm dûay
No trouble at all. I'd like you to know where my house is.
David: ขอบคุณมากฮะ บ้านคุณอยู่ที่ไหนละฮะ ผมไปไม่ถูก
khɔ̀ɔpkhun mâak há bâan khun yùu thîinǎy lá há phǒm pay mây thùuk
Thanks very much. Where is your house? I don't know how to get there.
Sunthorn: ผมจะไปรับคุณที่โฮเต็ล ราวสักหกโมงครึ่งนะฮะ
phǒm cà pai ráp khun thîi hooten raaw sàk hòk mooŋ khrʉ̂ŋ ná há
I'll pick you up at the hotel. Around 6:30, O.K.?
David: ตกลงฮะ ผมจะคอยอยู่หน้าโฮเต็ล
tòkloŋ há phǒm cà khɔɔy yùu nâa hooten
Right. I'll wait for you in front of the hotel.

Notes on the basic dialog

A. There are three ways to express the meaning of 'ago' in Thai:
(เมื่อ+) period of time +
( mʉ̂a +)
ก่อน
kɔ̀ɔn
ที่แล้ว
thîilɛ́ɛw
มาแล้ว
maa lɛ́ɛw
Example: (เมื่อ) สามอาทิตย์ก่อน
( mʉ̂a ) sǎam aathít kɔ̀ɔn
(เมื่อ) สามอาทิตย์ที่แล้ว
( mʉ̂a ) sǎam aathít thîilɛ́ɛw
three weeks ago
(เมื่อ) สามอาทิตย์มาแล้ว
( mʉ̂a ) sǎam aathít maa lɛ́ɛw
B. ตั้งแต่ /tâŋtɛ̀ɛ/ 'since, from (such and such time)' may be used with the time expressions above.
ตั้งแต่ (เมื่อ) สองเดือนก่อน /tâŋtɛ̀ɛ (mʉ̂a) sɔ̌ɔŋ dʉankɔ̀ɔn/ 'since two months ago'
It may also be used with particular points in time, as in ตั้งแต่ (เมื่อ) (เดือน) พฤศจิกา /tâŋtɛ̀ɛ (mʉ̂a)(dʉan) phrʉ́tsacìkaa/ 'Since November'
C. ค.ศ. /khɔɔsɔ̌ɔ/ is an abbreviation for คริสต์ศักราช /khríssàkkaràat/ (A.D. or Christian Era).
พ.ศ. /phɔɔsɔ̌ɔ/ is an abbreviation of พุทธศักราช /phútthasàkkaràat/ (B.E. or Buddhist Era).

Grammar notes

วันที่ /wanthîi/ in dates

The following constructions are used in asking and giving the date:

Q: วันนี้ (เป็น) วันที่
wanníi ( pen ) wanthîi
เท่าไหร่
thâwrày
What day of the month is it
A: วันนี้ (เป็น) วันที่
wanníi ( pen ) wanthîi
แปด (เมษา [ยน])
pɛ̀ɛt ( meesǎa [ yon ])
It's the eighth (of April)

อยาก /yàak/ + verb phrases

The verb อยาก /yàak/ 'want to', 'would like' normally has a sentence as a complement. When the subject of the main verb (อยาก /yàak/) and of its complement are the same, the subject of the complement does not occur.

A: ผมอยาก...
phǒm yàak...
I would like ...
B: ผม . . . พบคุณ
phǒm. . .phóp khun
I meet you
A/B: ผมอยากพบคุณ
phǒm yàak phóp khun
I would like to meet you.

When the subject of the main verb and of the complement are different and the meaning is causative (i.e. 'to have or cause someone to do something'), both subjects occur and ให้ /hây/ occurs after อยาก /yàak/ .

A: ผมอยาก...
phǒm yàak...
I would like ...
B: เขาพบคุณ
kháw phóp khun
He meets you
A/B: ผมอยากให้เขาพบคุณ
phǒm yàak hây kháw phóp khun
I would like him to meet you.

Grammar drills

Response Drill

Cue Question Response
1. สี่
sìi
วันนี้วันที่เท่าไหร่
wanníi wanthîi thâwrày
วันนี้วันที่สี่
wanníi wanthîi sìi
What is the date today. It's the fourth.
2. ห้า
hâa
พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่
phrûŋníi wanthîi thâwrày
พรุ่งนี้วันที่ห้า
phrûŋníi wanthîi hâa
What is the date tomorrow. It's the fifth.
3. สาม
sǎam
เมื่อวานนี้วันที่เท่าไหร่
mʉ̂awaan níi wanthîi thâwrày
เมื่อวานนี้วันที่สาม
mʉ̂awaan níi wanthîi sǎam
What was the date yesterday? It was the third.
4. หก
hòk
มะรืนนี้วันที่เท่าไหร่
márʉʉn níi wanthîi thâwrày
มะรืนนี้วันที่หก
márʉʉn níi wanthîi hòk
What is the date the day after tomorrow? It's the sixth.
5. สิบสี่
sìp sìi
วันนี้วันที่เท่าไหร่
wanníi wanthîi thâwrày
วันนี้วันที่สิบสี่
wanníi wanthîi sìp sìi
What's the date today? It's the fourteenth.
6. สิบห้า
sìp hâa
พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่
phrûŋníi wanthîi thâwrày
พรุ่งนี้วันที่สิบห้า
phrûŋníi wanthîi sìp hâa
What's the date tomorrow? It's the fifteenth.
7. สิบหก
sìp hòk
มะรืนนี้วันที่เท่าไหร่
márʉʉn níi wanthîi thâwrày
มะรืนนี้วันที่สิบหก
márʉʉn níi wanthîi sìp hòk
What's the date the day after tomorrow? It's the sixteenth.
8. สิบสอง
sìp sɔ̌ɔŋ
วานซืน(นี้)วันที่เท่าไหร่
waansʉʉn (níi) wanthîi thâwrày
วานซืนนี้วันที่สิบสอง
waansʉʉn níi wanthîi sìp sɔ̌ɔŋ
What's the day before yesterday? It was the twelfth.

Substitution Drill

Cue Pattern
1. มกราคม, แรก
makaraakhom, rɛ̂ɛk
เดือนมกราคมเป็นเดือนแรกของปี
dʉan makaraakhom pen dʉan rɛ̂ɛk khɔ̌ɔŋ pii
January is the first month of the year.
2. กุมภาพันธ์, สอง
kumphaaphan, sɔ̌ɔŋ
เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่สองของปี
dʉan kumphaaphan pen dʉan thîi sɔ̌ɔŋ khɔ̌ɔŋ pii
February is the second month of the year.
3. มีนาคม, สาม
miinaakhom, sǎam
เดือนมีนาคมเป็นเดือนที่สามของปี
dʉan miinaakhom pen dʉan thîi sǎam khɔ̌ɔŋ pii
March is the third month of the year.
4. เมษายน, สี่
meesǎayon, sìi
เดือนเมษายนเป็นเดือนที่สี่ของปี
dʉan meesǎayon pen dʉan thîi sìi khɔ̌ɔŋ pii
April is the fourth month of the year.
5. พฤษภาคม, ห้า
phrʉ́tsaphaakhom, hâa
เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ห้าของปี
dʉan phrʉ́tsaphaakhom pen dʉan thîi hâa khɔ̌ɔŋ pii
May is the fifth month of the year.
6. มิถุนายน, หก
míthùnaayon, hòk
เดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่หกของปี
dʉan míthùnaayon pen dʉan thîi hòk khɔ̌ɔŋ pii
June is the sixth month of the year.
7. กรกฎาคม, เจ็ด
karakadaakhom, cèt
กรกฎาคมเป็นเดือนที่เจ็ดของปี
karakadaakhom pen dʉan thîi cèt khɔ̌ɔŋ pii
July is the seventh month of the year.
8. สิงหาคม, แปด
sǐŋhǎakhom, pɛ̀ɛt
สิงหาคมเป็นเดือนที่แปดของปี
sǐŋhǎakhom pen dʉan thîi pɛ̀ɛt khɔ̌ɔŋ pii
August is the eighth month of the year.
9. กันยายน, เก้า
kanyaayon, kâaw
กันยายนเป็นเดือนที่เก้าของปี
kanyaayon pen dʉan thîi kâaw khɔ̌ɔŋ pii
September is the ninth month of the year.
10. ตุลาคม, สิบ
tùlaakhom, sìp
ตุลาคมเป็นเดือนที่สิบของปี
tùlaakhom pen dʉan thîi sìp khɔ̌ɔŋ pii
October is the tenth month of the year.
11. พฤศจิกายน, สิบเอ็ด
phrʉ́tsacìkaayon, sìpèt
พฤศจิกายนเป็นเดือนที่สิบเอ็ดของปี
phrʉ́tsacìkaayon pen dʉan thîi sìpèt khɔ̌ɔŋ pii
November is the eleventh month of the year.
12. ธันวาคม, สุดท้าย
thanwaakhom, sùttháay
ธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปี
thanwaakhom pen dʉan sùttháay khɔ̌ɔŋ pii
December is the last month of the year.

Response Drill

Question Response
1. เดือนอะไรเป็นเดือนที่สองของปี
dʉan àray pen dʉan thîi sɔ̌ɔŋ khɔ̌ɔŋ pii
(เดือน)กุมภา(พันธ์)
( dʉan ) kumphaa ( phan )
2. เดือนอะไรเป็นเดือนแรกของปี
dʉan àray pen dʉan rɛ̂ɛk khɔ̌ɔŋ pii
(เดือน)มกรา(คม)
( dʉan ) makaraa ( khom )
3. เดือนอะไรเป็นเดือนสุดท้ายของปี
dʉan àray pen dʉan sùttháay khɔ̌ɔŋ pii
(เดือน)ธันวา(คม)
( dʉan ) thanwaa ( khom )
4. เดือนอะไรเป็นเดือนที่แปดของปี
dʉan àray pen dʉan thîi pɛ̀ɛt khɔ̌ɔŋ pii
(เดือน)สิงหา(คม)
( dʉan ) sǐŋ hǎa ( khom )
5. เดือนอะไรเป็นเดือนที่ห้าของปี
dʉan àray pen dʉan thîi hâa khɔ̌ɔŋ pii
(เดือน)พฤษภา(คม)
( dʉan ) phrʉ́tsaphaa ( khom )
6. เดือนอะไรเป็นเดือนที่สามของปี
dʉan àray pen dʉan thîi sǎam khɔ̌ɔŋ pii
(เดือน)มีนา(คม)
( dʉan ) mii naa ( khom )
7. เดือนอะไรเป็นเดือนสิบเอ็ดของปี
dʉan àray pen dʉan sìpèt khɔ̌ɔŋ pii
(เดือน)พฤศจิกา(ยน)
( dʉan ) phrʉ́tsacìkaa ( yon )
8. เดือนอะไรเป็นเดือนที่เจ็ดของปี
dʉan àray pen dʉan thîi cèt khɔ̌ɔŋ pii
(เดือน)กรกฎา(คม)
( dʉan ) karakadaa ( khom )
9. เดือนอะไรเป็นเดือนที่หกของปี
dʉan àray pen dʉan thîi hòk khɔ̌ɔŋ pii
(เดือน)มิถุนา(ยน)
( dʉan ) míthùnaa ( yon )
10. เดือนอะไรเป็นเดือนที่สิบของปี
dʉan àray pen dʉan thîi sìp khɔ̌ɔŋ pii
(เดือน)ตุลา(คม)
( dʉan ) tùlaa ( khom )
11. เดือนอะไรเป็นเดือนที่สี่ของปี
dʉan àray pen dʉan thîi sìi khɔ̌ɔŋ pii
(เดือน)เมษา(ยน)
( dʉan ) meesǎa ( yon )
12. เดือนอะไรเป็นเดือนที่เก้าของปี
dʉan àray pen dʉan thîi kâaw khɔ̌ɔŋ pii
(เดือน)กันยา(ยน)
( dʉan ) kanyaa ( yon )

Recognition and Familiarization Drill (Years)

I. 1. .. หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหก
khɔɔ.sɔ̌ɔ.nʉ̀ŋ phan cèt rɔ́ɔy cèt sìp hòk
1776 A.D.
2. .. หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้า
khɔɔ.sɔ̌ɔ.nʉ̀ŋ phan cèt rɔ́ɔy pɛ̀ɛt sìp kâaw
1789 A.D.
3. .. หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสอง
khɔɔ.sɔ̌ɔ.nʉ̀ŋ phan pɛ̀ɛt rɔ́ɔy hòk sìp sɔ̌ɔŋ
1862 A.D.
4. .. หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบห้า
khɔɔ.sɔ̌ɔ.nʉ̀ŋ phan pɛ̀ɛt rɔ́ɔy hòk sìp hâa
1865 A.D.
5. .. หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบ
khɔɔ.sɔ̌ɔ.nʉ̀ŋ phan kâaw rɔ́ɔy sìi sìp
1940 A.D.
6. .. หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบแปด
khɔɔ.sɔ̌ɔ.nʉ̀ŋ phan kâaw rɔ́ɔy sìi sìp pɛ̀ɛt
1948 A.D.
7. .. หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสี่
khɔɔ.sɔ̌ɔ.nʉ̀ŋ phan kâaw rɔ́ɔy hâa sìp sìi
1954 A.D.
8. .. หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบหก
khɔɔ.sɔ̌ɔ.nʉ̀ŋ phan kâaw rɔ́ɔy hòk sìp hòk
1966 A.D.
II. 1. .. สองพันสามร้อยสิบ
phɔɔ.sɔ̌ɔ.sɔ̌ɔŋ phan sǎam rɔ́ɔy sìp
2310 B.E.
2. .. สองพันสามร้อยยี่สิบห้า
phɔɔ.sɔ̌ɔ.sɔ̌ɔŋ phan sǎam rɔ́ɔy yîisìp hâa
2325 B.E.
3. .. สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้า
phɔɔ.sɔ̌ɔ.sɔ̌ɔŋ phan sìi rɔ́ɔy cèt sìp hâa
2475 B.E.
4. .. สองพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่
phɔɔ.sɔ̌ɔ.sɔ̌ɔŋ phan sìi rɔ́ɔy kâaw sìp sìi
2494 B.E.
5. .. สองพันห้าร้อย
phɔɔ.sɔ̌ɔ.sɔ̌ɔŋ phan hâa rɔ́ɔy
2500 B.E.
6. .. สองพันห้าร้อยหนึ่ง
phɔɔ.sɔ̌ɔ.sɔ̌ɔŋ phan hâa rɔ́ɔy nʉ̀ŋ
2501 B.E.
7. .. สองพันห้าร้อยเก้า
phɔɔ.sɔ̌ɔ.sɔ̌ɔŋ phan hâa rɔ́ɔy kâaw
2509 B.E.

Response Drill

Use actual dates in the responses below.

Question Response
1. ปีนี้เป็นปี ค.ศ. อะไร
pii níi pen pii khɔɔ.sɔ̌ɔ. àray
ปีนี้เป็นปี ค.ศ. หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
pii níi pen pii khɔɔ.sɔ̌ɔ. nʉ̀ŋ phan kâaw rɔ́ɔy cèt sìpèt
What year (A.D.) is this? It's 1971.
2. ปีหน้าเป็นปี ค.ศ. อะไร
pii nâapen pii khɔɔ.sɔ̌ɔ. àray
ปีหน้าเป็นปี ค.ศ. หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสอง
pii nâapen pii khɔɔ.sɔ̌ɔ. nʉ̀ŋ phan kâaw rɔ́ɔy cètsìp sɔ̌ɔŋ
What year (A.D.) is next year? It's 1972.
3. ปีที่แล้วเป็นปี ค.ศ. อะไร
pii thîilɛ́ɛw pen pii khɔɔ.sɔ̌ɔ. àray
ปีที่แล้วเป็นปี ค.ศ. หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
pii thîilɛ́ɛw pen pii khɔɔ.sɔ̌ɔ. nʉ̀ŋ phan kâaw rɔ́ɔy cètsìp
What year (A.D.) was last year? It was 1970.
4. ปีนี้เป็นปี พ.ศ. อะไร
pii níi pen pii phɔɔ.sɔ̌ɔ. àray
ปีนี้เป็นปี พ.ศ. สองพันห้าร้อยสิบสี่
pii níi pen pii phɔɔ.sɔ̌ɔ. sɔ̌ɔŋ phan hâa rɔ́ɔy sìp sìi
What year (B.E.) is this. It's 2514. (A.D. 1971)
5. ปีหน้าเป็นปี พ.ศ. อะไร
pii nâapen pii phɔɔ.sɔ̌ɔ. àray
ปีหน้าเป็นปี พ.ศ. สองพันห้าร้อยสิบห้า
pii nâapen pii phɔɔ.sɔ̌ɔ. sɔ̌ɔŋ phan hâa rɔ́ɔy sìp hâa
What year (B.E.) is next year? It's 2515. (A.D. 1972)
6. ปีที่แล้วเป็นปี พ.ศ. อะไร
pii thîilɛ́ɛw pen pii phɔɔ.sɔ̌ɔ. àray
ปีที่แล้วเป็นปี พ.ศ. สองพันห้าร้อยสิบสาม
pii thîilɛ́ɛw pen pii phɔɔ.sɔ̌ɔ. sɔ̌ɔŋ phan hâa rɔ́ɔy sìp sǎam
What year (B.E.) was last year? It was 2513. (A.D. 1970)

Substitution Drill

Cue Pattern
June 1, 1960 วันที่หนึ่งมิถุนายน ค.ศ. หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบ
wan thîinʉ̀ŋ míthùnaayon khɔɔ.sɔ̌ɔ. nʉ̀ŋ phan kâaw rɔ́ɔy hòk sìp
July 14, 1966 วันที่สิบสี่กรกฎาคม ค.ศ. หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบหก
wanthîi sìp sìi karakadaakhom khɔɔ.sɔ̌ɔ. nʉ̀ŋ phan kâaw rɔ́ɔy hòk sìp hòk
February 23, 1969 วันที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์ ค.ศ. หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเก้า
wanthîi yîisìp sǎam kumphaaphan khɔɔ.sɔ̌ɔ. nʉ̀ŋ phan kâaw rɔ́ɔy hòk sìp kâaw
May 20, B.E. 2509 วันที่ยี่สิบพฤษภาคม พ.ศ. สองพันห้าร้อยเก้า
wanthîi yîisìp phrʉ́tsaphaakhom phɔɔ.sɔ̌ɔ. sɔ̌ɔŋ phan hâa rɔ́ɔy kâaw
December 5, B.E. 2510 วันที่ห้าธันวาคม พ.ศ. สองพันห้าร้อยสิบ
wanthîi hâa thanwaakhom phɔɔ.sɔ̌ɔ. sɔ̌ɔŋ phan hâa rɔ́ɔy sìp

Recognition and Familiarization Drill

1. เมื่อสามวันก่อน
mʉ̂a sǎam wan kɔ̀ɔn
three days ago
เมื่อสามวันที่แล้ว
mʉ̂a sǎam wan thîilɛ́ɛw
เมื่อสามวันมาแล้ว
mʉ̂a sǎam wan maa lɛ́ɛw
2. เมื่อสิบวันก่อน
mʉ̂a sìp wan kɔ̀ɔn
ten days ago
เมื่อสิบวันที่แล้ว
mʉ̂a sìp wan thîilɛ́ɛw
เมื่อสิบวันมาแล้ว
mʉ̂a sìp wan maa lɛ́ɛw
3. เมื่อสามอาทิตย์ก่อน
mʉ̂a sǎam aathít kɔ̀ɔn
three weeks ago
เมื่อสามอาทิตย์ที่แล้ว
mʉ̂a sǎam aathít thîilɛ́ɛw
เมื่อสามอาทิตย์มาแล้ว
mʉ̂a sǎam aathít maa lɛ́ɛw
4. เมื่อห้าเดือนก่อน
mʉ̂a hâa dʉan kɔ̀ɔn
five months ago
เมื่อห้าเดือนที่แล้ว
mʉ̂a hâa dʉan thîilɛ́ɛw
เมื่อห้าเดือนมาแล้ว
mʉ̂a hâa dʉan maa lɛ́ɛw
5. เมื่อหกปีก่อน
mʉ̂a hòk pii kɔ̀ɔn
six years ago
เมื่อหกปีที่แล้ว
mʉ̂a hòk pii thîilɛ́ɛw
เมื่อหกปีมาแล้ว
mʉ̂a hòk pii maa lɛ́ɛw

Response Drill

Cue Question Response
1. สองเดือน
sɔ̌ɔŋ dʉan
เราเริ่มเรียนภาษาไทยเมื่อไหร่
raw rə̂əm rian phaasǎa thay mʉ̂arày
เราเริ่มเรียนภาษาไทยเมื่อสองเดือนก่อน
raw rə̂əm rian phaasǎa thay mʉ̂a sɔ̌ɔŋ dʉan kɔ̀ɔn
When did we start studying Thai? We started studying Thai two months ago.
2. ห้าปี
hâa pii
เขาเคยอยู่เมืองไทยเมื่อไหร่
kháw khəəy yùu mʉaŋ thay mʉ̂arày
เขาเคยอยู่เมืองไทยเมื่อห้าปีก่อน
kháw khəəy yùu mʉaŋ thay mʉ̂a hâa pii kɔ̀ɔn
When did he live in Thailand? He lived in Thailand five years ago.
3. สามเดือน
sǎam dʉan
เขากลับไปเมืองไทยเมื่อไหร่
kháw klàp pay mʉaŋ thay mʉ̂arày
เขากลับไปเมืองไทยเมื่อสามเดือนก่อน
kháw klàp pay mʉaŋ thay mʉ̂a sǎam dʉan kɔ̀ɔn
When did he return to Thailand? He returned to Thailand three months ago.
4. สามสี่วัน
sǎam sìi wan
คุณพบเขาเมื่อไหร่
khun phóp kháw mʉ̂arày
ผมพบเขาเมื่อสามสี่วันก่อน
phǒm phóp kháw mʉ̂a sǎam sìi wan kɔ̀ɔn
When did you meet him? I met him three or four days ago.
Note: Repeat the drill using . . . ที่แล้ว /thîilɛ́ɛw/ and once more using . . . มาแล้ว /maa lɛ́ɛw/ in place of ก่อน /kɔ̀ɔn/ .

Response Drill

Cue Question Response
1. ห้องสมุด
hɔ̂ŋsamùt
เมื่อสองชั่วโมงก่อนคุณอยู่ที่ไหน
mʉ̂a sɔ̌ɔŋ chûamooŋ kɔ̀ɔn khun yùu thîinǎy
เมื่อสองชั่วโมงก่อนผมอยู่ในห้องสมุด
mʉ̂a sɔ̌ɔŋ chûamooŋ kɔ̀ɔn phǒm yùu nay hɔ̂ŋsamùt
Where were you two hours ago? Two hours ago I was at the library.
2. ดูหนังสือ
duu naŋsʉ̌ʉ
เมื่อยี่สิบนาทีมาแล้ว คุณทำอะไร
mʉ̂a yîisìp naathii maa lɛ́ɛw khun tham àray
เมื่อยี่สิบนาทีมาแล้ว ผมดูหนังสือ
mʉ̂a yîisìp naathii maa lɛ́ɛw phǒm duu naŋsʉ̌ʉ
What were you doing twenty minutes ago? Twenty minutes ago I was studying.
3. สงขลา
sǒŋkhlǎa
เมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วคุณไปไหน
mʉ̂a sǎam aathít thîilɛ́ɛw khun pay nǎy
เมื่อสามอาทิตย์ที่แล้ว ผมไปสงขลา
mʉ̂a sǎam aathít thîilɛ́ɛw phǒm pay sǒŋkhlǎa
Where did you go three weeks ago? Three weeks ago I went to Songkla.
4. ทำราชการ
tham râatchakaan
เมื่อเจ็ดปีก่อน เขาทำงานอะไรครับ
mʉ̂a cèt pii kɔ̀ɔn kháw thamŋaan àray khráp
เมื่อเจ็ดปีก่อน เขาทำราชการ
mʉ̂a cèt pii kɔ̀ɔn kháw tham râatchakaan
Seven years ago, what was he doing? Seven years ago he was in government service.
5. เรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ
rian naŋsʉ̌ʉ thîi kruŋthêep
เมื่อหกปีก่อน คุณเรียนหนังสือที่ไหน
mʉ̂a hòk pii kɔ̀ɔn khun rian naŋsʉ̌ʉ thîinǎy
เมื่อหกปีก่อน ผมเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ
mʉ̂a hòk piikɔ̀ɔn phǒm rian naŋsʉ̌ʉ thîi kruŋthêep
Where were you studying (going to school) six years ago? I was going to school in Bangkok six years ago.
6. อยู่ที่เมืองบอสตัน
yùu thîi mʉaŋ bɔ̀ɔttan
เมื่อแปดปีที่แล้ว คุณอยู่ที่ไหน
mʉ̂a pɛ̀ɛt pii thîilɛ́ɛw khun yùu thîinǎy
เมื่อแปดปีที่แล้ว ผมอยู่ที่เมืองบอสตัน
mʉ̂a pɛ̀ɛt pii thîilɛ́ɛw phǒm yùu thîi mʉaŋ bɔ̀ɔttan
Where were you living eight years ago? Eight years ago I was living in Boston.

Response Drill

Cue Question Response
1. เมื่อเดือนพฤศจิกา
mʉ̂a dʉan phrʉ́tsacìkaa
คุณมาถึงนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่
khun maathʉ̌ŋ nîi tâŋtɛ̀ɛ mʉ̂arày
ตั้งแต่(เมื่อ)เดือนพฤศจิกา
tâŋtɛ̀ɛ ( mʉ̂a ) dʉan phrʉ́tsacìkaa
How long have you been here? Since November.
2. เมื่อสองเดือนก่อน
mʉ̂a sɔ̌ɔŋ dʉan kɔ̀ɔn
คุณมาถึงนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่
khun maathʉ̌ŋ nîi tâŋtɛ̀ɛ mʉ̂arày
ตั้งแต่(เมื่อ)สองเดือนก่อน
tâŋtɛ̀ɛ ( mʉ̂a ) sɔ̌ɔŋ dʉan kɔ̀ɔn
How long have you been here? Since two months ago.
3. เมื่อสามปีมาแล้ว
mʉ̂a sǎam pii maa lɛ́ɛw
คุณมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่เมื่อไหร่
khun maa yùu mʉaŋ thay tâŋtɛ̀ɛ mʉ̂arày
ตั้งแต่(เมื่อ)สามปีมาแล้ว
tâŋtɛ̀ɛ ( mʉ̂a ) sǎam pii maa lɛ́ɛw
How long have you been living in Thailand? Since three years ago.
4. เมื่อปี พ.. สองพันห้าร้อย
mʉ̂a pii phɔɔ.sɔ̌ɔ.sɔ̌ɔŋ phan hâa rɔ́ɔy
คุณมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่เมื่อไหร่
khun maa yùu mʉaŋ thay tâŋtɛ̀ɛ mʉ̂arày
ตั้งแต่(เมื่อ) ปี พ.ศ. สองพันห้าร้อย
tâŋtɛ̀ɛ ( mʉ̂a ) pii phɔɔsɔ̌ɔ . sɔ̌ɔŋ phan hâa rɔ́ɔy
How long have you been living in Thailand? Since B.E. 2500.
5. เมื่อเดือนธันวาปีที่แล้ว
mʉ̂a dʉan thanwaa pii thîilɛ́ɛw
คุณมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่
khun maa yùu thîinîi tâŋtɛ̀ɛ mʉ̂arày
ตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาปีที่แล้ว
tâŋtɛ̀ɛ mʉ̂a dʉan thanwaa pii thîilɛ́ɛw
How long have you been living here? Since last December.
6. เมื่อสองชั่วโมงก่อน
mʉ̂a sɔ̌ɔŋ chûamooŋ kɔ̀ɔn
เขาไปตั้งแต่เมื่อไหร่
kháw pay tâŋtɛ̀ɛ mʉ̂arày
ตั้งแต่เมื่อสองชั่วโมงก่อน
tâŋtɛ̀ɛ mʉ̂a sɔ̌ɔŋ chûamooŋ kɔ̀ɔn
How long has he been gone? Since two hours ago.
7. เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว
mʉ̂a sɔ̌ɔŋ aathít thîilɛ́ɛw
เขาไปตั้งแต่เมื่อไหร่
kháw pay tâŋtɛ̀ɛ mʉ̂arày
ตั้งแต่เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว
tâŋtɛ̀ɛ mʉ̂a sɔ̌ɔŋ aathít thîilɛ́ɛw
How long has he been gone? Since two weeks ago.

Substitution Drill

Cue Pattern
อยากจะเชิญมาทานข้าวที่บ้าน
yàak cà chəən maa thaan khâaw thîi bâan
1. ที่นี่
thîinîi
อยากจะเชิญมาทานข้าวที่นี่
yàak cà chəən maa thaan khâaw thîinîi
I'd like to invite you to eat here.
2. เที่ยว
thîaw
อยากจะเชิญมาเที่ยวที่นี่
yàak cà chəən maa thîaw thîinîi
I'd like to invite you to go out here.
3. สอน
sɔ̌ɔn
อยากจะเชิญมาสอนที่นี่
yàak cà chəən maa sɔ̌ɔn thîinîi
I'd like to invite you to come teach here.
4. ว่ายน้ำ
wâaynám
อยากจะเชิญมาว่ายน้ำที่นี่
yàak cà chəən maa wâaynám thîinîi
I'd like to invite you to go swimming here.
5. พบเขา
phóp kháw
อยากจะเชิญมาพบเขาที่นี่
yàak cà chəən maa phóp kháw thîinîi
I'd like to invite you to meet him here.

Substitution Drill

Cue Pattern
อยากจะเชิญไปทานข้าวที่บ้าน
yàak cà chəən pay thaan khâaw thîi bâan
1. ที่ร้าน
thîi ráan
อยากจะเชิญไปทานข้าวที่ร้าน
yàak cà chəən pay thaan khâaw thîi ráan
2. ที่นั่น
thîinân
อยากจะเชิญไปทานข้าวที่นั่น
yàak cà chəən pay thaan khâaw thîinân
3. สอน
sɔ̌ɔn
อยากจะเชิญไปสอนที่นั่น
yàak cà chəən pay sɔ̌ɔn thîinân
4. พบเขา
phóp kháw
อยากจะเชิญไปพบเขาที่นั่น
yàak cà chəən pay phóp kháw thîinân

Substitution Drill

Cue Pattern
ผมอยากพบคุณ
phǒm yàak phóp khun
1. เขาอยาก
kháw yàak
เขาอยากพบคุณ
kháw yàak phóp khun
2. รู้จักคุณ
rúucàk khun
เขาอยากรู้จักคุณ
kháw yàak rúucàk khun
3. ไปเมืองไทย
pay mʉaŋ thay
เขาอยากไปเมืองไทย
kháw yàak pay mʉaŋ thay
4. เป็นหมอ
pen mɔ̌ɔ
เขาอยากเป็นหมอ
kháw yàak pen mɔ̌ɔ
5. ซื้อรถ
sʉ́ʉ rót
เขาอยากซื้อรถ
kháw yàak sʉ́ʉ rót
6. ขับรถเป็น
khàp rót pen
เขาอยากขับรถเป็น
kháw yàak khàp rót pen
7. ผม
phǒm
ผมอยากขับรถเป็น
phǒm yàak khàprót pen
8. พูดภาษาไทยได้
phûut phaasǎa thay dâay
ผมอยากพูดภาษาไทยได้
phǒm yàak phûut phaasǎa thay dâay

Sentence Combination Drill

Pattern 1 and 2 Pattern 3
1. ผมอยาก . . .
phǒm yàak. . .
ผมอยากให้คุณรู้จักบ้านผม
phǒm yàak hây khun rúucàk bâan phǒm
คุณรู้จักบ้านผม
khun rúucàk bâan phǒm
I'd like for you to know where my house is.
2. ผมอยาก . . .
phǒm yàak. . .
ผมอยากให้คุณพูดภาษาไทยกัน
phǒm yàak hây khun phûut phaasǎa thay kan
พูดภาษาไทยกัน
phûut phaasǎa thay kan
I'd like to have you speak Thai together.
3. คุณพ่อผมอยาก . . .
khun phɔ̂ɔ phǒm yàak. . .
คุณพ่อผมอยากให้ผมเป็นหมอ
khun phɔ̂ɔ phǒm yàak hây phǒm pen mɔ̌ɔ
ผมเป็นหมอ
phǒm pen mɔ̌ɔ
My father would have liked for me to become a doctor.
4. ผมอยาก . . .
phǒm yàak. . .
ผมอยากให้คุณอ่านหนังสือเล่มนี้
phǒm yàak hây khun àan naŋsʉ̌ʉ lêm níi
คุณอ่านหนังสือเล่มนี้
khun àan naŋsʉ̌ʉ lêm níi
I'd like to have you read this book.
5. พ่อแม่ทุกคนอยาก
phɔ̂ɔ mɛ̂ɛ thúk khon yàak
พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูก ๆ เรียนโรงเรียนดี ๆ
phɔ̂ɔ mɛ̂ɛ thúk khon yàak hây lûuk lûuk rian rooŋrian dii di
ลูก ๆ เรียนโรงเรียนดี ๆ
lûuk lûuk rian rooŋrian dii dii
All parents would like to have their children go to good schools.

Sentence Combination Drill

Pattern 1 and 2 Pattern 3
1. ผมอยาก . . .
phǒm yàak. . .
ผมอยากรู้จักเขา
phǒm yàak rúucàk kháw
ผมรู้จักเขา
phǒm rúucàk kháw
I'd like to meet him.
2. ผมไม่อยาก . . .
phǒm mây yàak. . .
ผมไม่อยากให้เขามาหาผมที่นี่
phǒm mây yàak hây kháw maa hǎa phǒm thîinîi
เขามาหาผมที่นี่
kháw maa hǎa phǒm thîinîi
I wouldn't like to have him come to see me here.
3. ผมอยาก . . .
phǒm yàak. . .
ผมอยากให้ภรรยาผมขับรถเป็น
phǒm yàak hây phanrayaa phǒm khàp rót pen
ภรรยาผมขับรถเป็น
phanrayaa phǒm khàp rót pen
I'd like to have my wife able to drive a car.
4. ผมไม่อยาก . . .
phǒm mây yàak. . .
ผมไม่อยากอยู่กรุงเทพฯ
phǒm mây yàak yùu kruŋthêep
ผมอยู่กรุงเทพฯ
phǒm yùu kruŋthêep
I wouldn't like to live in Bangkok.
5. คุณพ่อคุณแม่ผมอยาก . . .
khun phɔ̂ɔ khun mɛ̂ɛ phǒm yàak. . .
คุณพ่อคุณแม่ผมอยากให้ผมทำราชการ
khun phɔ̂ɔ khun mɛ̂ɛ phǒm yàak hây phǒm tham râatchakaan
ผมทำราชการ
phǒm tham râatchakaan
My parents would like me to be a government employee.

Response drill

Cue Question Response
1. หมอ
mɔ̌ɔ
คุณพ่อคุณอยากให้คุณเป็นครูไหม
khun phɔ̂ɔ khun yàak hây khun pen khruu mǎy
ไม่อยากครับ คุณพ่อผมอยากให้ผมเป็นหมอ
mây yàak khráp khun phɔ̂ɔ phǒm yàak hây phǒm pen mɔ̌ɔ
Would your father like for you to be a teacher? No, he wouldn't. My father would like for me to be a doctor.
2. อยู่ต่างจังหวัด
yùu tàaŋcaŋwàt
คุณอยากอยู่กรุงเทพฯ ไหม
khun yàak yùu kruŋthêep mǎy
ไม่อยากครับ ผมอยากอยู่ต่างจังหวัด
mây yàak khráp phǒm yàak yùu tàaŋcaŋwàt
Would you like to live in Bangkok? No, I wouldn't. I'd like to live in the provinces.
3. เอเชีย
eesia
คุณอยากไปแอฟริกาไหม
khun yàak pay ɛ́ffrikaa mǎy
ไม่อยากครับ ผมอยากไปเอเชีย
mây yàak khráp phǒm yàak pay eesia
Would you like to go to Africa? No, I wouldn't. I'd like to go to Asia.
4. อาหารไทย
aahǎan thay
คุณอยากทานอาหารฝรั่งไหม
khun yàak thaan aahǎan faràŋ mǎy
ไม่อยากครับ ผมอยากทานอาหารไทย
mây yàak khráp phǒm yàak thaan aahǎan thay
Would you like to eat foreign food? No, I wouldn't. I'd like to eat Thai food.
5. ทอม
thɔɔm
คุณอยากให้เขาเรียกคุณว่า มิสเตอร์ บราวน์ ไหม
khun yàak hây kháw rîak khun wâa míttəə braaw mǎy
ไม่อยากครับ ผมอยากให้เขาเรียกผมว่าทอม
mây yàak khráp phǒm yàak hây kháw rîak phǒm wâa thɔɔm
Would you like to have him call you Mr. Brown? No, I wouldn't. I'd like to have him call me Tom.
6. อยู่กับบ้าน
yùu kàp bâan
คุณอยากให้ภรรยาคุณทำงานนอกบ้านไหม
khun yàak hây phanrayaa khun thamŋaan nɔ̂ɔkbâan mǎy
ไม่อยากครับ ผมอยากให้เขาอยู่กับบ้าน
mây yàak khráp phǒm yàak hây kháw yùu kàp bâan
Would you like to have your wife work (outside)? No, I wouldn't. I would like to have her stay at home.

Recognition and Familiarization Drill

Suppose today is Thursday. Focus your attention on วันนี้ /wanníi/ (today) and notice what the days in the past weeks and the future weeks are called. Repeat the words in the left column after the instructor.

อาทิตย์ที่แล้ว
aathít thîilɛ́ɛw
จันทร์
can
Monday of last week.
(Last week) อังคาร
aŋkhaan
Tuesday of last week.
พุธ
phút
Wednesday of last week.
พฤหัส
pharʉ́hàt
Thursday of last week.
ศุกร์
sùk
Friday of last week.
เสาร์
sǎw
Saturday of last week.
อาทิตย์
aathít
Sunday of last week.
อาทิตย์นี้
aathít níi
จันทร์
can
เมื่อวันจันทร์นี้
mʉ̂a wan can níi
Last Monday.
(This week) อังคาร
aŋkhaan
เมื่อวันอังคารนี้
mʉ̂a wan aŋkhaan níi
Last Tuesday.
พุธ
phút
เมื่อวานนี้
mʉ̂awaan níi
Yesterday.
พฤหัส
pharʉ́hàt
วันนี้
wanníi
Today.
ศุกร์
sùk
พรุ่งนี้
phrûŋníi
Tomorrow
เสาร์
sǎw
มะรืนนี้ (or)
márʉʉn níi (or)
This coming Sunday.
วันเสาร์นี้
wan sǎw níi
This Saturday.
วันเสาร์ที่จะถึงนี้
wan sǎw thîicà thʉ̌ŋ níi
อาทิตย์
aathít
วันอาทิตย์นี้ (or)
wan aathít níi (or)
This Sunday.
วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้
wan aathít thîicà thʉ̌ŋ níi
อาทิตย์หน้า
aathít nâa
จันทร์
can
วันจันทร์หน้า (or)
wan can nâa (or)
Next Monday
(Next week) วันจันทร์ที่จะถึงนี้
wan can thîicà thʉ̌ŋ níi
This coming Monday.
อังคาร
aŋkhaan
วันอังคารหน้า
wan aŋkhaan nâa
Next Tuesday.
พุธ
phút
วันพุธหน้า
wan phút nâa
Next Wednesday.
พฤหัส
pharʉ́hàt
วันพฤหัสหน้า
wan pharʉ́hàt nâa
Next Thursday.
ศุกร์
sùk
วันศุกร์หน้า
wan sùk nâa
Friday of next week.
เสาร์
sǎw
วันเสาร์หน้า
wan sǎw nâa
Saturday of next week.
อาทิตย์
aathít
วันอาทิตย์หน้า
wan aathít nâa
Sunday of next week.

Exercises

a. Assume that you have just arrived in Thailand. Call up your friend, Mr. Prasert. He invites you to dinner at his house so that you can meet his wife.
(Use the approximate date of your arrival in Thailand as a basis for your responses.)
b. The instructor points at various dates on the calendar asks the students what the date is. (This should be continued until all students can give any date in the year readily.)
c. Student A asks student B. his birth date. Student B responds with the appropriate information.
d. Student A asks student B how long he has been doing various things (below are some examples). Student B responds with the correct information.
1. Living in the Washington area (or some other area).
2. Studying Thai
3. Married
4. Sitting here, etc.
e. The students question each other about things they have wanted to do in the past and whether or not other people wanted them to do these things. Below is a sample exchange:
A. เมื่อสิบปีมาแล้วผมอยากเป็นหมอ /mʉ̂a sìp pii maa lɛ́ɛw phǒm yàak pen mɔ̌ɔ/
B. คุณพ่ออยากให้คุณเป็นหมอหรือเปว่า /khunphɔ̂ɔ yàak hây khun pen mɔ̌ɔ rʉ̌ʉplàaw/
A. ไม่อยากครับ เขาอยากให้ผมเป็นครู /mây yàak khráp kháw yàak hây phǒm pen khruu/
A. Ten years ago I wanted to be a doctor.
B. Did your father want you to be a doctor.
A. No he didn't. He wanted me to be a teacher.

Vocabulary

แอฟริกา
ɛ́ffrikaa
Africa
อาทิตย์
aathít
week
อิมพิเรียล
imphírian
Imperial (name of hotel in Bangkok)
จำ . . . ได้
cam. . .dâay
to remember
ชั่วโมง
chûamooŋ
hour
เดวิด
deewít
David
เดือน
dʉan
month
ฮัลโหล
hanlǒo
Hello
อยาก
yàak
to want to, to like to
- ยน
-yon
ending of the months that have 30 days
กันยา(ยน)
kanyaa ( yon )
September
กรกฎา(คม)
karakadaa ( khom )
July
-คม
-khom
ending of the months that have 31 days
คริสต์ศักราช (ค.ศ.)
khrítsàkkaràat (khɔɔ.sɔ̌ɔ.)
Christian Era
กุมภา(พันธ์)
kumphaa ( phan )
February
เลย
ləəy
at all (after a negative); so, then, consequently
มาแล้ว
maa lɛ́ɛw
ago
มะรืนนี้
márʉʉn níi
the day after tomorrow
เมษา(ยน)
meesǎa ( yon )
April
มีนา(คม)
mii naa ( khom )
March
มิถุนา(ยน)
míthùnaa ( yon )
June
มกรา(คม)
makaraa ( khom )
January
พัก
phák
to stay at; to stop at (hotel, etc.)
-พันธ์
-phan
ending for the month of February
พฤศจิกา(ยน)
phrʉ́tsacìkaa ( yon )
November
พฤษภา(คม)
phrʉ́tsaphaa ( khom )
May
พุทธศักราช(พ.ศ.)
phútthasàkkaràat ( phɔɔ.sɔ̌ɔ.)
Buddhist Era
เริ่ม
rə̂əm
to start
รบกวน
rópkuan
to bother, trouble (someone)
หรอก
rɔ̀ɔk
particle often used with statement of negation
ร่วมฤดี
rûamrʉ́dii
Ruam Rudi, name of a lane off Sukhumwit Rd.
สิงหา(คม)
sǐŋ hǎa ( khom )
August
สุนทร
sǔnthɔɔn
Sunthorn, male first name
สุดท้าย
sùttháay
last
ที่แล้ว
thîilɛ́ɛw
ago
ตั้งแต่
tâŋtɛ̀ɛ
from (such and such a time or starting point), since
ธันวา(คม)
thanwaa ( khom )
December
ที่แล้ว
thîilɛ́ɛw
last
ถูก
thùuk
to be right, correct
ตกลง
tòkloŋ
right, O.K., to agree (to something)
ตุลาคม
tùlaakhom
October
วานซืนนี้
waansʉʉn níi
the day before yesterday
วันที่
wanthîi
date
Prev Index Next