Prev Index Next

Basic Dialog


Conversation About Length Of Residence

A. คุณอยู่เมืองไทยมาได้กี่ปีแล้ว
khun yùu mʉaŋ thay maa dâay kìi pii lɛ́ɛw
How long have you been living in Thailand?
B. สองปีกว่าแล้วครับ
sɔ̌ɔŋ pii kwàa lɛ́ɛw khráp
More than two years.
A. แล้วเพื่อนคุณละครับ มาอยู่นานแล้วหรือ
lɛ́ɛw phʉ̂an khun lá khráp maa yùu naan lɛ́ɛw rʉ̌ʉ
And your friend? Has he been here long?
B. เขาเพิ่งมาครับ
kháw phə̂ŋ maa khráp
He just came.
A. เขาจะอยู่กี่ปีครับ
kháw cà yùu kìi pii khráp
How many years will he be (here)?
B. อย่างน้อยสองปี อย่างมากสี่ปี
yàaŋnɔ́ɔy sɔ̌ɔŋ pii yàaŋmâak sìi pii
At least two years. At most four years.
A. ทำไมเขาถึงพูดภาษาไทยได้ชัดยังงั้นละครับ
thammay kháw thʉ̌ŋ phûut phaasǎa thay dâay chát yaŋŋán lá khráp
How is it that he speaks Thai so clearly?
B. เพราะเขาเคยเรียนมาก่อนครับ
phrɔ́ kháw khəəy rian maa kɔ̀ɔn khráp
He studied it previously.
A. ที่ไหนครับ
thîinǎy khráp
Where?
B. ที่อเมริกาครับ
thîi ameeríkaa khráp
In America.
A. เขาเรียนอยู่นานเท่าไรครับ
kháw rian yùu naan thâwray khráp
How long did he study?
B. สิบเดือนครับ
sìp dʉan khráp
Ten months.

Notes on the dialog

  • After constructions giving numerical amounts กว่า /kwàa/ is translated as 'more than'. For example,
สองปีกว่า
sɔ̌ɔŋ pii kwàa
More than 2 years
สิบลิตรกว่า
sìp lít kwàa
More than 10 liters

When used with บาท /bàat/ 'baht' (Thai currency), the position of กว่า /kwàa/ is important, thus สิบบาทกว่า /sìp bàat kwàa/ means 'more than 10 baht but less than 11', but สิบกว่าบาท /sìp kwàa bàat/ means 'more than 10 but less than 20'.

  • เพิ่ง /phə̂ŋ/ 'just' occurs just before the main verb in the sentence and refers to the recent past.
เขาเพิ่งมา
kháw phə̂ŋ maa
He just came.
  • พูดโทรศัพท์ /phûut thoorasàp/ means 'to talk on the telephone.'

Grammar notes

Aspect Particles (อยู่, ได้, แล้ว) /( yùu , dâay , lɛ́ɛw )/

The verbs อยู่ /yùu/, and มา /maa/ may be used in conjunction with ได้ /dâay/ and แล้ว /lɛ́ɛw/ to indicate whether

(1) an activity is complete or incomplete, and

(2) whether it lasted for a long or short period of time.

When verbs are used in this manner, they may be called Aspect Particles.

1. When อยู่ /yùu/is used as an aspect particle, it indicates that the activity referred to continued for a particular period of time. อยู่ /yùu/ does not itself indicate the time of an action but may be used in combination with time expressions as in the following example.

เขาจะเรียนหนังสืออยู่สองปี
kháw cà riannaŋsʉ̌ʉ yùu sɔ̌ɔŋ pii
He'll be studying for 2 years (no more or less).

2. When มา /maa/... แล้ว /lɛ́ɛw/ occur together as aspect markers there is indication that the action originated in the past and is continuing into the present.

เขาทำงานมา 2 ปีแล้ว
kháw thamŋaan maa 2 pii lɛ́ɛw
He has been working for 2 years (and still is).

3. ได้ /dâay/ + Time Expression refers only to the passage of a specific period of time; when it is followed by แล้ว /lɛ́ɛw/, there is indication that the period of time referred to continues into the present; when used without time or aspect particles, it is interpreted as 'indefinite past time'.

เขาทำงานได้ 2 ปี
kháw thamŋaan dâay 2 pii
He worked for 2 years.
เขาทำงานได้ 2 ปี แล้ว
kháw thamŋaan dâay 2 pii lɛ́ɛw
He's been working for 2 years (and still is working).

In the chart below the use and meaning of อยู่ /yùu/, ได้ /dâay/, มา /maa/, and แล้ว /lɛ́ɛw/ are illustrated:

Main Sentence Aspect Particles and Time Expressions Meaning
เขาทำงาน
kháw thamŋaan
อยู่ สอง ปี
yùu sɔ̌ɔŋ pii
Past Time; Specific Period of Time (1)
เขาทำงาน
kháw thamŋaan
อยู่ ได้ สอง ปี
yùu dâay sɔ̌ɔŋ pii
Past Time; Specific Period of Time (1)
เขาทำงาน
kháw thamŋaan
ได้ สอง ปี
dâay sɔ̌ɔŋ pii
Past Time; Specific Period of Time (1)
เขาทำงาน
kháw thamŋaan
อยู่
yùu
Present Progressive (2)
เขา กำลังทำงาน
kháw kamlaŋ thamŋaan
อยู่
yùu
Present Progressive (2)
เขาทำงาน
kháw thamŋaan
อยู่ / มา สอง ปี แล้ว
yùu/maa sɔ̌ɔŋ pii lɛ́ɛw
Present Perfect (3)
เขาทำงาน
kháw thamŋaan
อยู่ / มา ได้ สอง ปี แล้ว
yùu/maa dâay sɔ̌ɔŋ pii lɛ́ɛw
Present Perfect (4)
เขาทำงาน
kháw thamŋaan
ได้ สอง ปี แล้ว
dâay sɔ̌ɔŋ pii lɛ́ɛw
Present Perfect (3)
เขาจะทำงาน
kháw thamŋaan
สอง ปี
sɔ̌ɔŋ pii
Future (5)
เขาจะทำงาน
kháw thamŋaan
อยู่ สอง ปี
yùu sɔ̌ɔŋ pii
Future, Specific Period of Time (5)

1. He worked (for) two years.

2. He is working.

3. He has been working...

4. He has been working... (focus on starting point)

5. He will be working two years.

Special note: If either มา /maa/ or อยู่ /yùu/ occurs in the main sentence, it can not occur as a particle, thus

เขามาอยู่เมืองไทยได้ 2 ปีแล้ว
kháw maa yùu mʉaŋ thay dâay 2 pii lɛ́ɛw
(Two years have passed since he came to live in Thailand).
He's been living in Thailand for 2 years.

Neither มาได้ 2 ปีแล้ว /maa dâay 2 pii lɛ́ɛw/ nor อยู่ได้ 2 ปีแล้ว /yùu dâay 2 pii lɛ́ɛw/ can occur after เขามาอยู่เมืองไทย /kháw maa yùu mʉaŋ thay/

ทำไม /thammay/, used to indicate purpose or explanation

ทำไม /thammay/ 'why' may occur at the beginning of the sentence or at the end. Its position is determined by the expected answer, thus

1.ทำไม /thammay/ is at the end of the sentence if the response is a Verb Phrase indicating purpose, thus

Q: ไปทำไม /pay thammay/, 'Why are you going?' (What is the purpose?)
A: ไปซื้อของ /pay sʉ́ʉk hɔ̌ɔŋ/ 'To shop.'

2. ทำไม /thammay/ is at the beginning of the sentence if the response expected normally begins with เพราะ /phrɔ́/ 'because', and provides an explanation as to why certain actions took place or why certain situations exist) thus

Q: ทำไมไปซื้อที่นั่น /thammay pay sʉ́ʉ thîinân/ 'Why did you buy there?' ทำไมไม่ซื้อที่นี่ /thammay mâysʉ́ʉ thîinîi/ 'Why not shop here?'
A: เพราะที่นั่นของถูกกว่า /phrɔ́ thîinân khɔ̌ɔŋ thùuk kwàa/ 'Because things are cheaper there.'

3. ทำไม /thammay/ always occurs at the beginning of negative questions.

ถึง /thʉ̌ŋ/ with ทำไม /thammay/

ถึง /thʉ̌ŋ/ may occur with ทำไม /thammay/. It serves as an intensifier of the question. Observe the following example:

ทำไมคุณไม่อยากอยู่วอชิงตัน
thammay khun mây yàak yùu wɔɔchiŋtan
'Why don't you like living in Washington?
ทำไมคุณถึงไม่อยากอยู่วอชิงตัน
thammay khun thʉ̌ŋ mây yàak yùu wɔɔchiŋtan
'How is that you don't like living in Washington?'

Grammar Drills

Recognition and Familiarization Drill

Question Response
1. คุณอยู่เมืองไทยมา (ได้) กี่ปี / นานเท่าไร แล้ว
khun yùu mʉaŋ thay maa (dâay) kìi pii/naan thâwray lɛ́ɛw
ผมอยู่เมืองไทยมา (ได้) สองปีแล้ว
phǒm yùu mʉaŋ thay maa (dâay) sɔ̌ɔŋ pii lɛ́ɛw
How long have you been living in Thailand? Two years.
2. คุณทำงานที่นี่มา (ได้) กี่ปี / นานเท่าไร แล้ว
khun thamŋaan thîinîi maa (dâay) kìi pii/naan thâwray lɛ́ɛw
ผมทำงานที่นี่มา (ได้) หลายปีแล้ว
phǒm thamŋaan thîinîi maa (dâay) lǎay pii lɛ́ɛw
How long have you been working here? Several years.
3. คุณเรียนภาษาไทยมา(ได้) กี่เดือนแล้ว
khun rian phaasǎathay maa (dâay) kìi dʉan lɛ́ɛw
ผมเรียนภาษาไทยมา (ได้) ห้าเดือนแล้ว
phǒm rian phaasǎathay maa (dâay) hâa dʉan lɛ́ɛw
How many months have you been studying Thai? Five months.
4. คุณเป็นครูมา (ได้) กี่ปีแล้ว
khun pen khruu maa (dâay) kìi pii lɛ́ɛw
ผมเป็นครูมา (ได้) หนึ่งปีกว่าแล้ว
phǒm pen khruu maa (dâay) nʉ̀ŋ pii kwàa lɛ́ɛw
How many years have you been a teacher? More than a year.
5. คุณรู้จักเขามา (ได้) นานเท่าไรแล้ว
khun rúucàk kháw maa (dâay) naan thâwray lɛ́ɛw
ผมรู้จักเขามา (ได้) สามปีแล้ว
phǒm rúucàk kháw maa (dâay) sǎam pii lɛ́ɛw
How long have you been knowing him? Three years.
6. คุณแต่งงานมา (ได้) กี่ปีแล้ว
khun tɛ̀ŋŋaan maa (dâay) kìi pii lɛ́ɛw
ผมแต่งงานมา (ได้) เกือบปีแล้ว
phǒm tɛ̀ŋŋaan maa (dâay) kʉ̀ap pii lɛ́ɛw
How many years have you been married? Almost a year.

Recognition and Familiarization Drill 2

Question Response
1. คุณมาอยู่ที่นี่ได้นานเท่าไรแล้วครับ
khun maa yùu thîinîi dâay naan thâwray lɛ́ɛw khráp
ผมมาอยู่ที่นี่ได้หกเดือนแล้วครับ
phǒm maa yùu thîinîi dâay hòk dʉan lɛ́ɛw khráp
How long ago was it that you came to live here? Six months (ago).
2. คุณมาทำงานที่นี่ได้นานเท่าไรแล้วครับ
khun maa thamŋaan thîinîi dâay naan thâwray lɛ́ɛw khráp
ผมมาทำงานที่นี่ได้หนึ่งปีแล้วครับ
phǒm maa thamŋaan thîinîi dâay nʉ̀ŋ pii lɛ́ɛw khráp
How long ago was it that you came to work here? One year (ago).
3. คุณมาเรียนหนังสือที่นี่ได้กี่เดือนแล้ว
khun maa rian naŋsʉ̌ʉ thîinîi dâay kìi dʉan lɛ́ɛw
ผมมาเรียนหนังสือที่นี่ได้สองเดือนแล้ว
phǒm maa rian naŋsʉ̌ʉ thîinîi dâay sɔ̌ɔŋ dʉan lɛ́ɛw
How many months ago was it that you came to study here? Two months (ago).
4. คุณมาเป็นครูที่นี่ได้กี่ปีแล้ว
khun maa pen khruu thîinîi dâay kìi pii lɛ́ɛw
ผมมาเป็นครูที่นี่ได้เกือบหนึ่งปีแล้วครับ
phǒm maa pen khruu thîinîi dâay kʉ̀ap nʉ̀ŋ pii lɛ́ɛw khráp
How many years ago was it that you came to be a teacher here? Almost a year (ago).

Response Drill

Cue Questions Response
1. หลายปี
lǎay pii
คุณทำราชการมาได้นานเท่าไรแล้ว
khun tham râatchakaan maa dâay naan thâwray lɛ́ɛw
ผมทำราชการมาได้หลายปีแล้ว
phǒm tham râatchakaan maa dâay lǎay pii lɛ́ɛw
How long have you been a government employee? Several years.
2. สามเดือน
sǎam dʉan
คุณมาเรียนภาษาไทยที่ เอฟ เอส ไอ ได้กี่เดือนแล้ว
khun maa rian phaasǎa thay thîi éf és ไอ dâay kìi dʉan lɛ́ɛw
ผมมาเรียนภาษาไทยที่ เอฟ เอส ไอ ได้สามเดือนแล้ว
phǒm maa rian phaasǎa thay thîi éf és ไอ dâay sǎam dʉan lɛ́ɛw
How many months have you been studying Thai at FSI? Three months.
3. อาทิตย์กว่า
aathít kwàa
คุณมาเรียนภาษาไทยมาได้กี่อาทิตย์แล้ว
khun maa rian phaasǎa thay maa dâay kìi aathít lɛ́ɛw
ผมเรียนภาษาไทยมาได้อาทิตย์กว่าแล้ว
phǒm rian phaasǎa thay maa dâay aathít kwàa lɛ́ɛw
How many weeks have you been studying Thai? More than a week.
4. สองปีกว่า
sɔ̌ɔŋ pii kwàa
คุณรู้จักเขามาได้นานเท่าไรแล้ว
khun rúucàk kháw maa dâay naan thâwray lɛ́ɛw
ผมรู้จักเขามาได้สองปีกว่าแล้ว
phǒm rúucàk kháw maa dâay sɔ̌ɔŋ pii kwàa lɛ́ɛw
How long have you been knowing him? More than two years.
5. ห้าเดือน
hâa dʉan
คุณกลับมาอเมริกาได้กี่เดือนแล้ว
khun klàp maa ameeríkaa dâay kìi dʉan lɛ́ɛw
ผมกลับมาอเมริกาได้ห้าเดือนแล้ว
phǒm klàp maa ameeríkaa dâay hâa dʉan lɛ́ɛw
How many months has it been since you came back to America? Five months.
6. สามชั่วโมง
sǎam chûamooŋ
คุณนั่งคอยเขามาได้กี่ชั่วโมงแล้ว
khun nâŋ khɔɔy kháw maa dâay kìi chûamooŋ lɛ́ɛw
ผมนั่งคอยเขามาได้สามชั่วโมงแล้ว
phǒm nâŋ khɔɔy kháw maa dâay sǎam chûamooŋ lɛ́ɛw
How many hours have you been sitting waiting for him? Three hours.
7. ครึ่งชั่วโมง
khrʉ̂ŋ chûamooŋ
เราคุยกันมาได้กี่นาทีแล้ว
raw khuy kan maa dâay kìi naathii lɛ́ɛw
เราคุยกันมาได้ครึ่งชั่วโมงแล้ว
raw khuy kan maa dâay khrʉ̂ŋ chûamooŋ lɛ́ɛw
How many minutes have you been conversing? A half hour.

Transformation Drill

Pattern 1 Pattern 2
1. คุณรู้จักเขามานานแล้ว
khun rúucàk kháw maa naan lɛ́ɛw
คุณรู้จักเขามานานแล้วหรือครับ
khun rúucàk kháw maa naan lɛ́ɛw rʉ̌ʉ khráp
You've been knowing him for a long time. Have you been knowing him for long?
2. คุณทำงานที่นี่มานานแล้ว
khun thamŋaan thîinîi maa naan lɛ́ɛw
คุณทำงานที่นี่มานานแล้วหรือครับ
khun thamŋaan thîinîi maa naan lɛ́ɛw rʉ̌ʉ khráp
You've been working here for a long time. Have you been working here long?
3. คุณเรียนภาษาไทยมานานแล้ว
khun rian phaasǎathay maa naan lɛ́ɛw
คุณเรียนภาษาไทยมานานแล้วหรือครับ
khun rian phaasǎa thay maa naan lɛ́ɛw rʉ̌ʉ khráp
You've been studying Thai for a long time. Have you been studying Thai for long?
4. คุณอยู่ที่นี่มานานแล้ว
khun yùu thîinîi maa naan lɛ́ɛw
คุณอยู่ที่นี่มานานแล้วหรือครับ
khun yùu thîinîi maa naan lɛ́ɛw rʉ̌ʉ khráp
You've been living here for a long time. Have you been living here long?
5. คุณทราบเรื่องนี้มานานแล้ว
khun sâap rʉ̂aŋ níi maa naan lɛ́ɛw
คุณทราบเรื่องนี้มานานแล้วหรือครับ
khun sâap rʉ̂aŋ níi maa naan lɛ́ɛw rʉ̌ʉ khráp
You've been knowing about this matter for a long time. Have you been knowing about this matter for long?
6. คุณอยากเห็นเขามานานแล้ว
khun yàak hěn kháw maa naan lɛ́ɛw
คุณอยากเห็นเขามานานแล้วหรือครัับ
khun yàak hěn kháw maa naan lɛ́ɛw rʉ̌ʉ khɔɔ รัับ
You've been wanting to see him for a long time. Have you been wanting to see him for long?
7. คุณชอบเขามานานแล้ว
khun chɔ̂ɔp kháw maa naan lɛ́ɛw
คุณชอบเขามานานแล้วหรือครับ
khun chɔ̂ɔp kháw maa naan lɛ́ɛw rʉ̌ʉ khráp
You've liked her for a long time. Have you liked her long?

Response Drill

Question Response
1. คุณมาอยู่เมืองไทยได้นานแล้วหรือครับ
khun maa yùu mʉaŋ thay dâay naan lɛ́ɛw rʉ̌ʉ khráp
เพิ่งมาครับ
phə̂ŋ maa khráp
Have you been living in Thailand long? I just came.
2. คุณมาคอยผมได้นานแล้วหรือครับ
khun maa khɔɔy phǒm dâay naan lɛ́ɛw rʉ̌ʉ khráp
เพิ่งมาครับ
phə̂ŋ maa khráp
Have you been waiting for me long? I just came.
3. คุณมาเรียนภาษาไทยได้นานแล้วหรือครับ
khun maa rian phaasǎa thay dâay naan lɛ́ɛw rʉ̌ʉ khráp
เพิ่งมาครับ
phə̂ŋ maa khráp
Have you been studying Thai for long? I just started.
4. คุณรู้จักเขามานานแล้วหรือครับ
khun rúucàk kháw maa naan lɛ́ɛw rʉ̌ʉ khráp
เพิ่งรู้จักครับ
phə̂ŋ rúucàk khráp
Have you been knowing him for long? I just met him.
5. คุณเรียนหนังสือเล่มนี้มานานแล้วหรือครับ
khun rian naŋsʉ̌ʉ lêm níi maa naan lɛ́ɛw rʉ̌ʉ khráp
เพิ่งเรียนครับ
phə̂ŋ rian khráp
Have you been reading this book long? I just began.

Expansion Drill

ทำไม
thammay
ทำไมล่ะครับ
thammay lâ khráp
ทำไมถึงชัดล่ะครับ
thammay thʉ̌ŋ chát lâ khráp
ทำไมถึงชัดยังงั้นล่ะครับ
thammay thʉ̌ŋ chát yaŋŋán lâ khráp
ทำไมถึงพูดได้ชัดยังงั้นล่ะครับ
thammay thʉ̌ŋ phûut dâay chát yaŋŋán lâ khráp
ทำไมถึงพูดภาษาไทยได้ชัดยังงั้นล่ะครับ
thammay thʉ̌ŋ phûut phaasǎa thay dâay chát yaŋŋán lâ khráp

Recognition and Familiarization Drill 3

1. เขาเพิ่งมาเมืองไทย ทำไมเขาถึงพูดภาษาไทยได้ชัดยังงั้นล่ะครับ
kháw phə̂ŋ maa mʉaŋ thay thammay kháw thʉ̌ŋ phûut phaasǎa thay dâay chát yaŋŋán lâ khráp
He just came to Thailand. How is it that he can speak Thai so clearly?
2. เขาไม่ชอบอากาศร้อน ทำไมเขาถึงอยากไปอยู่เมืองไทยล่ะครับ
kháw mây chɔ̂ɔp aakàat rɔ́ɔn thammay kháw thʉ̌ŋ yàak pay yùu mʉaŋ thay lâ khráp
He doesn't like hot weather. How is it that he wants to go to Thailand?
3. เขาไม่เคยมาเรียนที่อเมริกา ทำไมเขาถึงพูดภาษาอังกฤษได้ดีล่ะครับ
kháw mây khəəy maa rian thîi ameeríkaa thammay kháw thʉ̌ŋ phûut phaasǎa aŋkrìt dâaydii lâ khráp
He has never studied in America. How is it that he speaks English (so) well?
4. เขาบอกว่าเขาไม่มีเงิน ทำไมเขาถึงซื้อรถล่ะครับ
kháw bɔ̀ɔk wâa kháw mây mii ŋən thammay kháw thʉ̌ŋ sʉ́ʉ rót lâ khráp
He said he didn't have any money. How is it that he bought a car?

Substitution Drill

Cue Pattern
ทำไม (คุณ) (ถึง) ไม่ ไปทำงาน
thammay (khun) (thʉ̌ŋ) mây pay thamŋaan
Why is it that you aren't going to work?
1. พูด
phûut
ทำไมคุณถึงไม่พูด
thammay khun thʉ̌ŋ mây phûut
Why is it that you don't talk?
2. ชอบเขา
chɔ̂ɔp kháw
ทำไมคุณถึงไม่ชอบเขา
thammay khun thʉ̌ŋ mâychɔ̂ɔp kháw
Why is it that you don't like him?
3. ไม่อยากอยู่วอชิงตัน
mây yàak yùu wɔɔchiŋtan
ทำไมคุณถึงไม่อยากอยู่วอชิงตัน
thammay khun thʉ̌ŋ mây yàak yùu wɔɔ chiŋ tan
Why is it that you don't like to live in Washington?
4. ไม่มาเรียนหนังสือ
mây maa rian naŋsʉ̌ʉ
ทำไมคุณถึงไม่มาเรียนหนังสือ
thammay khun thʉ̌ŋ mây maa rian naŋsʉ̌ʉ
How is it that you aren't studying?
5. ไม่เข้าใจ
mây khâwcay
ทำไมคุณถึงไม่เข้าใจ
thammay khun thʉ̌ŋ mây khâwcay
How does it happen that you don't understand?
6. ไม่ขับรถมาโรงเรียน
mây khàp rót maa rooŋrian
ทำไมคุณถึงไม่ขับรถมาโรงเรียน
thammay khun thʉ̌ŋ mây khàp rót maa rooŋrian
Why is it that you don't drive to school?

Response Drill

Cue Question Response
1. เคยเรียนมาก่อน
khəəy rian maa kɔ̀ɔn
ทำไมเขาถึงพูดไทยได้ชัด
thammay kháw thʉ̌ŋ phûut thay dâay chát
(เพราะ)เขาเคยเรียนมาก่อน
(phrɔ́) kháw khəəy rian maa kɔ̀ɔn
How does it come about that he speaks Thai so well? Because he studied it previously.
2. ไม่ชอบอากาศหนาว
mây chɔ̂ɔp aakàat nǎaw
ทำไมคุณถึงไม่อยากไปนอร์เวย์
thammay khun thʉ̌ŋ mây yàak pay nɔɔwee
(เพราะ)ผมไม่ชอบอากาศหนาว
(phrɔ́) phǒm mây chɔ̂ɔp aakàat nǎaw
How is it that you don't want to go to Norway? Because I don't like cold weather.
3. ไม่สบาย
mây sabaay
ทำไมเมื่อวานนี้เขาถึงไม่มาทำงาน
thammay mʉ̂awaan níi kháw thʉ̌ŋ mây maa thamŋaan
(เพราะ)เขาไม่สบาย
(phrɔ́) kháw mây sabaay
Why was it that he didn't come to work yesterday? Because he was ill.
4. ขับรถไม่เป็น
khàp rót mây pen
ทำไมภรรยาคุณถึงไม่ขับรถ
thammay phanrayaa khun thʉ̌ŋ mây khàp rót
(เพราะ)เขาขับรถไม่เป็น
(phrɔ́) kháw khàp rót mây pen
Why isn't your wife driving? Because she doesn't know how.
5. ทางราชการอยากให้ผมรู้ภาษาไทย
thaaŋ râatchakaan yàak hây phǒm rúu phaasǎa thay
ทำไมคุณถึงต้องมาเรียนภาษาไทย
thammay khun thʉ̌ŋ tɔ̂ŋ maa rian phaasǎa thay
(เพราะ) ทางราชการอยากให้ผมรู้ภาษาไทย
(phrɔ́) thaaŋ râatchakaan yàak hây phǒm rúu phaasǎa thay
Why did you have to come to study Thai? Because the Government wanted me to know Thai.
6. ไม่ว่าง
mây wâaŋ
ทำไมคุณถึงไม่เอารถไปแก้
thammay khun thʉ̌ŋ mây aw rót pay kɛ̂ɛ
(เพราะ)ผมไม่ว่าง
(phrɔ́) phǒm mây wâaŋ
Why didn't you take your car to get it repaired? Because I wasn't free.

Recognition and Familiarization Drill

Question Response
1. เขาเรียนภาษาไทยอยู่กี่ปี
kháw rian phaasǎa thay yùu kìi pii
เขาเรียนอยู่หนึ่งปี
kháw rian yùu nʉ̀ŋ pii
How many years did he study Thai? He studied one year.
2. คุณเป็นทหารอยู่กี่ปี
khun pen thahǎan yùu kìi pii
ผมเป็นทหารอยู่สองปี
phǒm pen thahǎan yùu sɔ̌ɔŋ pii
How many years were you a soldier? I was a soldier for two years.
3. คุณฟังเทปอยู่กี่ชั่วโมง
khun faŋ théep yùu kìi chûamooŋ
ผมฟังเทปอยู่ครึ่งชั่วโมง
phǒm faŋ théep yùu khrʉ̂ŋ chûamooŋ
How many hours did you listen to the tape? I listened to the tape for half an hour.
4. คุณพูดโทรศัพท์อยู่นานเท่าไร
khun phûut thoorasàp yùu naan thâwray
เขาพูดโทรศัพท์อยู่ยี่สิบห้านาที
kháw phûut thoorasàp yùu yîisìp hâa naathii
How long did he talk on the telephone? He talked 25 minutes on the phone.
5. เขาทำงานอยู่ที่เวียงจันทน์กี่ปี
kháw thamŋaan yùu thîi wiaŋcan kìi pii
เขาทำงานอยู่ที่นั่นสองปีครึ่ง
kháw thamŋaan yùu thîinân sɔ̌ɔŋ pii khrʉ̂ŋ
How many years did he work in Vientiane? He worked there two and a half years.

Comprehension exercises (Listen to the passages and answer the questions.)

a) เมื่อปี 1941 ถึง 1943 คุณทอมเป็นทหารอยู่ที่โอกินาวา เขาเป็นอยู่สองปี เดี๋ยวนี้คุณทอมเป็นข้าราชการกระทรวงต่างประเทศ

mʉ̂a pii 1941 thʉ̌ŋ 1943 khun thɔɔm pen thahǎan yùu thîi ookìnaawaa kháw pen yùu sɔ̌ɔŋ pii dǐawníi khun thɔɔm pen khâarâatchakaan kràsuaŋ tàaŋpràthêet

Question Response
1. คุณทอมเคยเป็นทหารไหม
khun thɔɔm khəəy pen thahǎan mǎy
เคย
khəəy
2. ที่ไหน
thîinǎy
ที่โอกินาวา
thîi ookìnaawaa
3. เป็นอยู่กี่ปี
pen yùu kìi pii
สองปี
sɔ̌ɔŋ pii
4. ตั้งแต่ปี ค.ศ. อะไรถึง ค.ศ. อะไร
tâŋtɛ̀ɛ pii khɔɔ.sɔ̌ɔ. àray thʉ̌ŋ khɔɔ.sɔ̌ɔ. àray
1941 - 1943
5. เดี๋ยวนี้เขาทำงานอะไร
dǐawníi kháw thamŋaan àray
เขาเป็นข้าราชการกระทรวงต่างประเทศ
kháw pen khâarâatchakaan kràsuaŋ tàaŋpràthêet

b) เมื่อเช้านี้คุณปรีชาไปตลาด เขาพบเพื่อนที่ตลาด เขาคุยกับเพื่อนอยู่สองชั่วโมง

mʉ̂acháwníi khun priichaa pay talàat kháw phóp phʉ̂an thîi talàat kháw khuy kàp phʉ̂an yùu sɔ̌ɔŋ chûamooŋ

Question Response
1. เมื่อเช้านี้คุณปรีชาพบใคร
mʉ̂acháwníi khun priichaa phóp khray
เขาพบเพื่อน
kháw phóp phʉ̂an
2. ที่ไหน
thîinǎy
ที่ตลาด
thîi talàat
3. เขาคุยกับเพื่อนอยู่นานเท่าไร
kháw khuy kàp phʉ̂an yùu naan thâwray
เขาคุยกับเพื่อนอยู่สองชั่วโมง
kháw khuy kàp phʉ̂an yùu sɔ̌ɔŋ chûamooŋ

c) มิสเตอร์สมิธทำงานที่กระทรวงต่างประเทศมาได้หลายปีแล้ว เขาเคยไปอยู่หลายประเทศ เขาเคยไปเป็นกงสุลที่เชียงใหม่อยู่สามปี เวลานี้เขาอยู่ที่วอชิงตัน

míttəə samít thamŋaan thîi kràsuaŋ tàaŋpràthêet maa dâay lǎay pii lɛ́ɛw kháw khəəy pay yùu lǎay pràthêet kháw khəəy pay pen koŋsǔn thîi chiaŋmày yùu sǎam pii weelaaníi kháw yùu thîi wɔɔchiŋtan

Question Response
1. มิสเตอร์สมิธทำงานที่กระทรวงต่างประเทศมาได้กี่ปีแล้ว
míttəə samít thamŋaan thîi kràsuaŋ tàaŋpràthêet maa dâay kìi pii lɛ́ɛw
หลายปีแล้ว
lǎay pii lɛ́ɛw
2. เขาเคยไปอยู่ต่างประเทศไหม
kháw khəəy pay yùu tàaŋpràthêet mǎy
เคย เขาเคยไปอยู่หลายประเทศ
khəəy kháw khəəy pay yùu lǎay pràthêet
3. เขาเคยไปอยู่เมืองไทยไหม
kháw khəəy pay yùu mʉaŋ thay mǎy
เคย เขาเคยไปเป็นกงสุลที่เชียงใหม่
khəəy kháw khəəy pay pen koŋsǔn thîi chiaŋmày
4. เขาเป็นกงสุลอยู่ที่เชียงใหม่กี่ปี
kháw pen koŋsǔn yùu thîi chiaŋmày kìi pii
เขาเป็นอยู่สามปี
kháw penyùu sǎam pii

Exercises

a) Different students will find out how long other students have been doing different kinds of activities. The following are some examples:

1. living here,
2. learning Thai,
3. married,
4. playing some sport,
5. knowing how to do something, such as driving a car, etc.

b) One student will give a short biography of himself. Other students will question him about certain parts of it, in particular how long some parts of it lasted (e.g. how long he was in the armed forces, etc.).

c) One student says he went some particular place. A second student asks him why he went there. When the first student gives a reason, the second one asks him why he didn't go some other place. The first student gives his reasons.

Vocabulary

โอกินาวา
ookìnaawaa
Okinawa
ชัด
chát
plain(ly), clear(ly), distinct(ly)
ยังมาก
yaŋ mâak
at most
ยังน้อย
yaŋ nɔ́ɔy
at least
ลิตร
lít
liter
มาก่อน
maa kɔ̀ɔn
previously
นอร์เวย์
nɔɔwee
Norway
เพิ่ง
phə̂ŋ
just
ถึง
thʉ̌ŋ
that, so, then, if it comes to the point that
Prev Index Next