Prev Index Next

Basic episode (part I)


คุณโทมัสกำลังเรียนภาษาไทยอยู่ที่โรงเรียนสอนภาษาของกระทรวงต่างประเทศ

khun thoomát kamlaŋ rian phaasǎa thay yùu thîi rooŋrian sɔ̌ɔn phaasǎa khɔ̌ɔŋ kràsuaŋ tàaŋpràthêet

เขาเรียนมาได้สองเดือนแล้ว

kháw rian maa dâay sɔ̌ɔŋ dʉan lɛ́ɛw

เขาจะเรียนอีกสี่เดือน แล้วจะไปเมืองไทย

kháw cà rian ìik sìi dʉan lɛ́ɛw cà pay mʉaŋ thay

เขาจะไปอยู่เมืองไทยอย่างน้อยราวสองปี อย่างมากสี่ปี

kháw cà pay yùu mʉaŋ thay yàaŋnɔ́ɔy raaw sɔ̌ɔŋ pii yàaŋmâak sìi pii

เขาจะพาภรรยา และลูก ๆ ของเขาไปด้วย

kháw cà phaa phanrayaa lɛ́ lûuk lûuk khɔ̌ɔŋ kháw pay dûay

เขากะว่าเขาจะออกจากวอชิงตันวันที่สิบกรกฎาคม

kháw kà wâa kháw cà ɔ̀ɔk càak wɔɔchiŋtan wan thîi sìp karakadaakhom

จะขับรถไปบ้านพ่อแม่เขาที่รัฐเพนซิลวาเนีย

cà khàp rót pay bâan phɔ̂ɔ mɛ̂ɛ kháw thîi rát phensinwaania

เขาจะพักอยู่ที่นั่นห้าวันแล้วเขาจะขับรถไปนิวยอร์ค

kháw cà phák yùu thîinân hâa wan lɛ́ɛw kháw cà khàp rót pay niwyɔ̂ɔk

เขาจะลงเรือที่นิวยอร์ค และไปขึ้นที่ฝรั่งเศส

kháw cà loŋ rʉa thîi niwyɔ̂ɔk lɛ́ pay khʉ̂n thîi faràŋsèet

จากฝรั่งเศสเขาจะบินไปโรม เอเธนส์ เตหะราน นิวเดลีและกรุงเทพฯ

càak faràŋsèet kháw cà bin pay room eethen teehàraan niwdeelii lɛ́ kruŋthêep

เขาจะไม่แวะเที่ยวเตหะราน และนิวเดลี แต่เขาจะแวะเที่ยวโรมสี่วัน และเอเธนส์ห้าวัน

kháw cà mây wɛ́ thîaw teehàraan lɛ́ niwdeelii tɛ̀ɛ kháw cà wɛ́ thîaw room sìi wan lɛ́ eethen hâa wan

เขากะว่าเขาจะถึงกรุงเทพฯ ราว ๆ วันที่หนึ่งสิงหา

kháw kà wâa kháw cà thʉ̌ŋ kruŋthêep raaw raaw wan thîi nʉ̀ŋ sǐŋhǎa

Questions on the basic episode (part I)

1. คุณโทมัสกำลังเรียนภาษาไทยอยู่ที่ไหน
khun thoomát kamlaŋ rian phaasǎa thay yùu thîinǎy
2. เขาเรียนมาได้นานเท่าไหร่แล้ว
kháw rian maa dâay naan thâwrày lɛ́ɛw
3. เขาจะเรียนไปอีกกี่เดือน
kháw cà rian pay ìik kìi dʉan
4. แล้วเขาจะไปไหน
lɛ́ɛw kháw cà pay nǎy
5. เขาจะไปอยู่เมืองไทยกี่ปี
kháw cà pay yùu mʉaŋ thay kìi pii
6. เขาจะพาใครไปด้วย
kháw cà phaa khray pay dûay
7. เขากะจะออกจากวอชิงตันเมื่อไหร่
kháw kà cà ɔ̀ɔk càak wɔɔchiŋtan mʉ̂arày
8. เขาจะไปไหนก่อน ไปยังไง
kháw cà pay nǎy kɔ̀ɔn pay yaŋŋay
9. ทำไมเขาต้องไปที่นิวยอร์ค
thammay kháw tɔ̂ŋ pay thîi niwyɔ̂ɔk
10. เขาจะไปขึ้นเรือที่ไหน
kháw cà pay khʉ̂n rʉa thîinǎy
11. จากฝรั่งเศสเขาจะไปเมืองไทยโดยอะไร
càak faràŋsèet kháw cà pay mʉaŋ thay dooy àray
12. เขาจะแวะเที่ยวที่ไหนบ้าง
kháw cà wɛ́ thîaw thîinǎy bâaŋ
13. เขากะจะถึงเมืองไทยเมื่อไหร่
kháw kà cà thʉ̌ŋ mʉaŋ thay mʉ̂arày

Drills

Substitution drill

Cue Pattern
1. สองเดือน, เมืองไทย
sɔ̌ɔŋ dʉan, mʉaŋ thay
เขาจะเรียนอีกสองเดือนแล้วจะไปเมืองไทย
kháw cà rian ìik sɔ̌ɔŋ dʉan lɛ́ɛw cà pay mʉaŋ thay
He'll study for two more months, then go to Thailand.
2. สิบวัน, เมืองญวน
sìp wan, mʉaŋ yuan
เขาจะเรียนอีกสิบวันแล้วจะไปเมืองญวน
kháw cà rian ìik sìp wan lɛ́ɛw cà pay mʉaŋ yuan
He'll study for ten more days, then go to Viet Nam.
3. หกอาทิตย์, เชียงใหม่
hòk aathít, chiaŋmày
เขาจะเรียนอีกหกอาทิตย์แล้วจะไปเชียงใหม่
kháw cà rian ìik hòk aathít lɛ́ɛw cà pay chiaŋmày
He'll study for six more weeks, then go to Chiangmai
4. หนึ่งปี, พม่า
nʉ̀ŋ pii, phamâa
เขาจะเรียนอีกหนึ่งปีแล้วจะไปพม่า
kháw cà rian ìik nʉ̀ŋ pii lɛ́ɛw cà pay phamâa
He'll study for one more year, then go to Burma.
5. สองสัปดาห์
sɔ̌ɔŋ sàpdaa
เขาจะเรียนอีกสองสัปดาห์แล้วจะไปลาว
kháw cà rian ìik sɔ̌ɔŋ sàpdaa lɛ́ɛw cà pay laaw
He'll study for two more weeks, then go to Laos.
6. หนึ่งปี, สวิส
nʉ̀ŋ pii, sawìt
เขาจะเรียนอีกหนึ่งปีแล้วจะไปสวิส
kháw cà rian ìik nʉ̀ŋ pii lɛ́ɛw cà pay sawìt
He'll study for one more year, then go to Switzerland.

Response drill

Cue Question Response
1. ๓ อาทิตย์
3 aathít
คุณจะเรียนอีกกี่อาทิตย์
khun cà rian ìik kìi aathít
อีกสามอาทิตย์
ìik sǎam aathít
How many more weeks will you study? Three more weeks.
2. ๔ ปี
4 pii
คุณจะทำงานอีกกี่ปี
khun cà thamŋaan ìik kìi pii
อีกสี่ปี
ìik sìi pii
How many more years will you work? Four more years.
3. ๑๐ ปี
10 pii
คุณจะเป็นข้าราชการอีกกี่ปี
khun cà pen khâarâatchakaan ìik kìi pii
อีกสิบปี
ìik sìp pii
How many more years will you be a civil servant? Ten more years.
4. ๑๕ นาที
15 naathii
คุณจะยืนคอยเขาอีกกี่นาที
khun cà yʉʉn khɔɔy kháw ìik kìi naathii
อีกสิบห้านาที
ìik sìp hâa naathii
How many more minutes will you wait for him? Fifteen more minutes.
5. ๓ วัน
3 wan
คุณจะเที่ยวอีกกี่วัน
khun cà thîaw ìik kìi wan
อีกสามวัน
ìik sǎam wan
How many more days will you be on vacation? Three more days.
6. ๒ ปี
2 pii
คุณจะประจำที่เมืองไทยอีกกี่ปี
khun cà pràcam thîi mʉaŋ thay ìik kìi pii
อีกสองปี
ìik sɔ̌ɔŋ pii
How many more years will you be stationed in Thailand? Two more years.

Substitution drill

Cue Pattern
1. หนึ่งปี, ๒ ปี
nʉ̀ŋ pii, 2 pii
อย่างน้อยหนึ่งปี อย่างมากสองปี
yàaŋnɔ́ɔy nʉ̀ŋ pii yàaŋmâak sɔ̌ɔŋ pii
2. ๒๐ นาที, ๓๐ นาที
20 naathii, 30 naathii
อย่างน้อยยี่สิบนาที อย่างมากสามสิบนาที
yàaŋnɔ́ɔy yîisìp naathii yàaŋmâak sǎam sìp naathii
3. สองเดือน, สี่เดือน
sɔ̌ɔŋ dʉan, sìi dʉan
อย่างน้อยสองเดือน อย่างมากสี่เดือน
yàaŋnɔ́ɔy sɔ̌ɔŋ dʉan yàaŋmâak sìi dʉan
4. หนึ่งวัน, เจ็ดวัน
nʉ̀ŋ wan, cèt wan
อย่างน้อยหนึ่งวัน อย่างมากเจ็ดวัน
yàaŋnɔ́ɔy nʉ̀ŋ wan yàaŋmâak cèt wan
5. สองอาทิตย์, สามอาทิตย์
sɔ̌ɔŋ aathít, sǎam aathít
อย่างน้อยสองอาทิตย์ อย่างมากสามอาทิตย์
yàaŋnɔ́ɔy sɔ̌ɔŋ aathít yàaŋmâak sǎam aathít
6. ๒ ชั่วโมง, ๓ ชั่วโมง
2 chûamooŋ, 3 chûamooŋ
อย่างน้อยสองชั่วโมง อย่างมากสามชั่วโมง
yàaŋnɔ́ɔy sɔ̌ɔŋ chûamooŋ yàaŋmâak sǎam chûamooŋ

Response drill

Cue Question Response
1. วันที่สิบกรกฎา
wanthîi sìp karákkadaa
เขาจะออกจากวอชิงตันวันที่เท่าไหร่
kháw cà ɔ̀ɔk càak wɔɔchiŋtan wanthîi thâwrày
เขากะ (ว่าเขา) จะออกจากวอชิงตันวันที่สิบกรกฎา
kháw kà (wâa kháw) cà ɔ̀ɔk càak wɔɔchiŋtan wanthîi sìp karákkadaa
On what date will he leave Washington? He estimates he will leave on July 10
2. ราวเดือนหน้า
raaw dʉan nâa
เพื่อนคุณจะมาถึงเมื่อไหร่
phʉ̂an khun cà maa thʉ̌ŋ mʉ̂arày
เขากะ(ว่าเขา)จะมาถึงราวเดือนหน้า
kháw kà (wâa kháw) cà maa thʉ̌ŋ raaw dʉan nâa
When will your friend come? He estimates he will arrive next month.
3. วันจันทร์หน้า
wan can nâa
คุณจะไปเอารถเมื่อไหร่
khun cà pay aw rót mʉ̂arày
ผมกะ(ว่าผม)จะไปเอาวันจันทร์หน้า
phǒm kà (wâa phǒm) cà pay aw wan can nâa
When will you go get the car? I plan to go get the car next Monday.
4. ราวอีกสามสี่วัน
raaw ìik sǎam sìi wan
คุณจะบอกเขาเมื่อไหร่
khun cà bɔ̀ɔk kháw mʉ̂arày
ผมกะ(ว่าผม)จะบอกเขาราวอีกสามสี่วัน
phǒm kà (wâa phǒm) cà bɔ̀ɔk kháw raaw ìik sǎam sìi wan
When will you tell him? I plan to tell him in three or four days.

Combination drill (combine sentences 1 and 2 into 3)

Sentences 1 and 2 Sentence 3
1. เขาจะขับรถ
kháw cà khàp rót
เขาจะขับรถไปนิวยอร์ค
kháw cà khàp rót pay niwyɔ̂ɔk
เขาจะไปนิวยอร์ค
kháw cà pay niwyɔ̂ɔk
He'll drive to New York
2. เขาจะเดิน
kháw cà dəən
เขาจะเดินไปโรงเรียน
kháw cà dəən pay rooŋrian
เขาจะไปโรงเรียน
kháw cà pay rooŋrian
He'll walk to school.
3. เขาจะลงเรือ
kháw cà loŋ rʉa
เขาจะลงเรือไปลอนดอน
kháw cà loŋ rʉa pay lɔɔndɔɔn
เขาจะไปลอนดอน
kháw cà pay lɔɔndɔɔn
He'll take a boat to London.
4. เขาจะขึ้นรถเมล์
kháw cà khʉ̂n rótmee
เขาจะขึ้นรถเมล์ไปอยุธยา
kháw cà khʉ̂n rótmee pay ayútthayaa
เขาจะไปอยุธยา
kháw cà pay ayútthayaa
He'll go to Ayuthaya by bus.
5. เขาจะนั่งเรือบิน
kháw cà nâŋ rʉabin
เขาจะนั่งเรือบินไปเมืองไทย
kháw cà nâŋ rʉabin pay mʉaŋ thay
เขาจะไปเมืองไทย
kháw cà pay mʉaŋ thay
He'll take a plane to Thailand.
6. เขาจะขึ้นรถไฟ
kháw cà khʉ̂n rótfay
เขาจะขึ้นรถไฟไปเชียงใหม่
kháw cà khʉ̂n rótfay pay chiaŋmày
เขาจะไปเชียงใหม่
kháw cà pay chiaŋmày
He'll take a train to Chiangmai.

Substitution drill

Cue Pattern
1. โรงแรมเอราวัณ, ห้าวัน
rooŋrɛɛm eeraawan, hâa wan
เขาจะพักอยู่ที่โรงแรมเอราวัณห้าวัน
kháw cà phák yùu thîi rooŋrɛɛm eeraawan hâa wan
He'll stay at the Erawan Hotel for five days.
2. บ้านเพื่อน, สองอาทิตย์
bâan phʉ̂an, sɔ̌ɔŋ aathít
เขาจะพักอยู่ที่บ้านเพื่อนสองอาทิตย์
kháw cà phák yùu thîi bâan phʉ̂an sɔ̌ɔŋ aathít
He'll stay at his friend's house for two weeks.
3. ชายทะเล, หนึ่งเดือน
chaaythálee, nʉ̀ŋ dʉan
เขาจะพักอยู่ที่ชายทะเลหนึ่งเดือน
kháw cà phák yùu thîi chaaythálee nʉ̀ŋ dʉan
He'll stay at the beach for a month.
4. ปารีส, ๔ ชั่วโมง
paarîit, 4 chûamooŋ
เขาจะพักอยู่ที่ปารีสสี่ชั่วโมง
kháw cà phák yùu thîi paarîit sìi chûamooŋ
He'll stay in Paris for four hours.
5. บ้านผม, หนึ่งปี
bâan phǒm, nʉ̀ŋ pii
เขาจะพักอยู่ที่บ้านผมหนึ่งปี
kháw cà phák yùu thîi bâan phǒm nʉ̀ŋ pii
He'll stay at my house for one year.
6. ที่นี่, สามนาที
thîinîi, sǎam naathii
เขาจะพักอยู่ที่นี่สามนาที
kháw cà phák yùu thîinîi sǎam naathii
He'll stay here three minutes.

Response drill

Cue Question Response
1. ไม่แวะ
mây wɛ́
คุณจะแวะเที่ยวที่โรมหรือเปล่า
khun cà wɛ́ thîaw thîi room rʉ̌ʉplàaw
เปล่าครับ
plàw khráp
Are you going to stop in Rome? No.
2. แวะ
wɛ́
คุณจะไม่แวะเที่ยวที่เตหะรานหรือครับ
khun cà mây wɛ́ thîaw thîi teehàraan rʉ̌ʉ khráp
แวะครับ
wɛ́ khráp
Aren't you going to stop in Teheran? Yes, I am.
3. ไม่แวะ
mây wɛ́
คุณจะแวะที่บ้านผมหรือเปล่า
khun cà wɛ́ thîi bâan phǒm rʉ̌ʉplàaw
เปล่าครับ
plàw khráp
Are you going to stop at my house? No.
4. แวะ
wɛ́
คุณจะไม่แวะที่ฮ่องกงหรือครับ
khun cà mây wɛ́ thîi hɔ̂ŋkoŋ rʉ̌ʉ khráp
แวะครับ
wɛ́ khráp
Aren't you stopping at Hong Kong? Yes, I am.
5. ไม่แวะ
mây wɛ́
คุณจะแวะเที่ยวที่ญี่ปุ่นหรือเปล่า
khun cà wɛ́ thîaw thîi yîipùn rʉ̌ʉplàaw
เปล่าครับ
plàw khráp
Are you stopping in Japan? No.
6. แวะ
wɛ́
คุณจะไม่แวะที่ฮาวายหรือครับ
khun cà mây wɛ́ thîi haawaay rʉ̌ʉ khráp
แวะครับ
wɛ́ khráp
Aren't you stopping at Hawaii? Yes, I am.

Substitution drill

Cue Pattern
1. เรือ, นิวยอร์ค, ฝรั่งเศส
rʉa, niwyɔ̂ɔk, faràŋsèet
เขาจะลงเรือที่นิวยอร์คไปขึ้นที่ฝรั่งเศส
kháw cà loŋ rʉa thîi niwyɔ̂ɔk pay khʉ̂n thîi faràŋsèet
He'll get on a boat in New York and get off in France.
2. เครื่องบิน,วอชิงตัน, กรุงเทพฯ
khrʉ̂aŋbin, wɔɔchiŋtan, kruŋthêep
เขาจะขึ้นเครื่องบินที่วอชิงตันและลงที่กรุงเทพฯ
kháw cà khʉ̂n khrʉ̂aŋbin thîi wɔɔchiŋtan lɛ́ loŋ thîi kruŋthêep
He'll get on a plane in Washington and get off in Bangkok.
3. รถไฟ, อยุธยา, เชียงใหม่
rótfay, ayútthayaa, chiaŋmày
เขาจะขึ้นรถไฟที่อยุธยาและลงที่เชียงใหม่
kháw cà khʉ̂n rótfay thîi ayútthayaa lɛ́ loŋ thîi chiaŋmày
He'll get on the train in Ayuthaya and get off in Chiangmai.
4. เรือใบ, ปากน้ำ, บางปู
rʉabay, pàaknám, baaŋpuu
เขาจะลงเรือใบที่ปากน้ำและขึ้นที่บางปู
kháw cà loŋ rʉabay thîi pàaknám lɛ́ khʉ̂n thîi baaŋpuu
He'll get on a sail boat at Paknam and get off at Bangpu.
5. แท็กซี่, หัวลำโพง, ไปรษณีย์กลาง
thɛ́ksîi, hǔa lamphooŋ, praysanii klaaŋ
เขาจะขึ้นแท็กซี่ที่หัวลำโพงและลงที่ไปรษณีย์กลาง
kháw cà khʉ̂n thɛ́ksîi thîi hǔa lamphooŋ lɛ́ loŋ thîi praysanii klaaŋ
He'll get in a taxi at Hualampong (Station) and get off at the Main Post Office.
6. เรือจ้าง, ท่าพระจันทร์, ศิริราช
rʉacâaŋ, thâa phrácan, sìrírâat
เขาจะลงเรือจ้างที่ท่าพระจันทร์และขึ้นที่ศิริราช
kháw cà loŋ rʉacâaŋ thîi thâa phrácan lɛ́ khʉ̂n thîi sìrírâat
He'll get on a rented boat at Pracan landing and get off at Siriraj.

Sentence combination drill

Sentences 1 and 2 Sentence 3
1. เขาจำได้
kháw cam dâay
เขาจำได้ว่า(เขา)มีเพื่อนคนไทยคนหนึ่ง
kháw cam dâay wâa (kháw) mii phʉ̂an khon thay khon nʉ̀ŋ
เขามีเพื่อนคนไทยคนหนึ่ง
kháw mii phʉ̂an khon thay khon nʉ̀ŋ
He remembered he had a Thai friend.
2. เขาจำได้
kháw cam dâay
เขาจำได้ว่าคุณพักอยู่ที่ไหน
kháw cam dâay wâa khun phák yùu thîinǎy
คุณพักอยู่ที่ไหน
khun phák yùu thîinǎy
He remembered where you were staying.
3. เขาจำได้
kháw cam dâay
เขาจำได้ว่าคุณพูดว่าอะไร
kháw cam dâay wâa khun phûut wâa àray
คุณพูดว่าอะไร
khun phûut wâa àray
He remembered what you said
4. เขาจำได้
kháw cam dâay
เขาจำได้ว่าคุณเคยไปเมืองไทย
kháw cam dâay wâa khun khəəy pay mʉaŋ thay
คุณเคยไปเมืองไทย
khun khəəy pay mʉaŋ thay
He remembered that you had been in Thailand.
5. เขาจำได้
kháw cam dâay
เขาจำได้ว่าเขาพบคุณที่ลอนดอน
kháw cam dâay wâa kháw phóp khun thîi lɔɔndɔɔn
เขาพบคุณที่ลอนดอน
kháw phóp khun thîi lɔɔndɔɔn
He remembered he met you in London.
6. เขาจำได้
kháw cam dâay
เขาจำได้ว่าคุณเป็นข้าราชการกระทรวงต่างประเทศ
kháw cam dâay wâa khun pen khâarâatchakaan kràsuaŋ tàaŋpràthêet
คุณเป็นข้าราชการกระทรวงต่างประเทศ
khun pen khâarâatchakaan kràsuaŋ tàaŋpràthêet
He remembered that you were a State Department civil servant.

Basic episode (part II)


คุณโทมัสมาถึงกรุงเทพฯ เมื่อวันที่สองสิงหาคม

khun thoomát maa thʉ̌ŋ kruŋthêep mʉ̂a wan thîi sɔ̌ɔŋ sǐŋhǎakhom

เขาพักอยู่ที่โรงแรมอิมพิเรียล ตรงซอยร่วมฤดี

kháw phák yùu thîi rooŋrɛɛm imphírian troŋ sɔɔy rûamrʉ́dii

ภรรยาและลูก ๆ ของเขาชอบโรงแรมนี้มาก เพราะอยู่ใกล้สถานทูต ร้านอาหาร และร้านขายของ

phanrayaa lɛ́ lûuk lûuk khɔ̌ɔŋ kháw chɔ̂ɔp rooŋrɛɛm níi mâak phrɔ́ yùu klây sathǎanthûut ráan aahǎan lɛ́ ráan khǎay khɔ̌ɔŋ

ที่โรงแรมมีสระว่ายน้ำ เขาว่ายน้ำกันทุกวัน

thîi rooŋrɛɛm mii sàwâaynám kháw wâaynám kan thúk wan

คุณโทมัสมาอยู่เมืองไทยได้สามวัน

khun thoomát maa yùu mʉaŋ thay dâay sǎam wan

เขาจำได้ว่า เขามีเพื่อนคนไทยคนหนึ่ง

kháw cam dâay wâa kháw mii phʉ̂an khonthay khon nʉ̀ŋ

เพื่อนคนนี้เคยเรียนอยู่กับเขาที่มหาวิทยาลัยเยลเมื่อสิบปีที่แล้ว

phʉ̂an khon níi khəəy rian yùu kàp kháw thîi mahǎawítthayaalay yeen mʉ̂a sìp pii thîilɛ́ɛw

เขาเคยเรียนอยู่ชั้นเดียวกับเพื่อนคนนี้หลายปี

kháw khəəy rian yùu chán diaw kàp phʉ̂an khon níi lǎay pii

เขาชอบกันมาก แต่คุณโทมัสไม่ทราบว่าเพื่อนเขาอยู่ที่ไหน

kháw chɔ̂ɔp kan mâak tɛ̀ɛ khun thoomát mây sâap wâa phʉ̂an kháw yùu thîinǎy

เขาจำได้ว่าเพื่อนคนนี้ชื่อคุณสุนทร นามสกุลมหาศักดิ์

kháw cam dâay wâa phʉ̂an khon níi chʉ̂ʉ khun sǔnthɔɔn naamsakun mahǎasàk

วันหนึ่งเขาเปิดสมุดโทรศัพท์ เขาพบชื่อคุณสุนทร เขาโทรไปหาคุณสุนทรที่บ้าน

wan nʉ̀ŋ kháw pə̀ət samùtthoorasàp kháw phóp chʉ̂ʉ khun sǔnthɔɔn kháw thoo pay hǎa khun sǔnthɔɔn thîi bâan

คุณสุนทรดีใจมาก เขาเชิญคุณโทมัสและครอบครัวไปทานข้าวที่บ้าน

khun sǔnthɔɔn diicay mâak kháw chəən khun thoomát lɛ́ khrɔ̂ɔpkhrua pay thaan khâaw thîi bâan

เขามารับคุณโทมัสและครอบครัวที่โฮเต็ล และพาไปบ้านเขา

kháw maa ráp khun thoomát lɛ́ khrɔ̂ɔpkhrua thîi hooten lɛ́ phaa pay bâan kháw

บ้านคุณสุนทรสวยมาก

bâan khun sǔnthɔɔn sǔay mâak

คุณสุนทรอยากให้คุณโทมัสและครอบครัวพักอยู่กับเขา

khun sǔnthɔɔn yàak hây khun thoomát lɛ́ khrɔ̂ɔpkhrua phák yùu kàp kháw

เขาชวนคุณโทมัสแต่คุณโทมัสไม่อยากรบกวนคุณสุนทร

kháw chuan khun thoomát tɛ̀ɛ khun thoomát mây yàak rópkuan khun sǔnthɔɔn

Questions on the basic episode (part II)

1.คุณโทมัสมาถึงกรุงเทพฯเมื่อไหร่

khun thoomát maa thʉ̌ŋ kruŋthêep mʉ̂arày

2. เขาพักอยู่ที่ไหน

kháw phák yùu thîinǎy 3. ครอบครัวของคุณโทมัสชอบโรงแรมที่เขาพักอยู่ไหม เพราะอะไร

khrɔ̂ɔpkhrua khɔ̌ɔŋ khun thoomát chɔ̂ɔp rooŋrɛɛm thîi kháw phák yùu mǎy phrɔ́ àray

4. คุณโทมัสเคยมีเพื่อนไทยไหม

khun thoomát khəəy mii phʉ̂an thay mǎy

5. เขารู้จักกันได้อย่างไง

kháw rúucàk kan dâay yàaŋŋay

6. คุณโทมัสทราบไหมว่าเพื่อนของเขาอยู่ที่ไหน

khun thoomát sâap mǎy wâa phʉ̂an khɔ̌ɔŋ kháw yùu thîinǎy

7. เขาจำชื่อและนามสกุลของเพื่อนเขาได้ไหม

kháw cam chʉ̂ʉ lɛ́ naamsakun khɔ̌ɔŋ phʉ̂an kháw dâay mǎy

8. เขาพบคุณสุนทรได้ยังไง

kháw phóp khun sǔnthɔɔn dâay yaŋŋay

9. คุณสุนทรดีใจไหม

khun sǔnthɔɔn diicay mǎy

10. เขาเชิญคุณโทมัสและครอบครัวไปบ้านหรือเปล่า

kháw chəən khun thoomát lɛ́ khrɔ̂ɔpkhrua pay bâan rʉ̌ʉplàaw

11. คุณโทมัสไปบ้านคุณสุนทรยังไง

khun thoomát pay bâan khun sǔnthɔɔn yaŋŋay

12. คุณสุนทรอยากให้คุณโทมัสและครอบครัวพักอยู่กับเขาไหม

khun sǔnthɔɔn yàak hây khun thoomát lɛ́ khrɔ̂ɔpkhrua phák yùu kàp kháw mǎy

13. เขาทำยังไง

kháw tham yaŋŋay

14. ทำไมคุณโทมัสถึงไม่พักบ้านคุณสุนทร

thammay khun thoomát thʉ̌ŋ mây phák bâan khun sǔnthɔɔn

Exercises

One student will describe a travel experience he has had using the basic episode as a model. Other students will ask questions about it.

Vocabulary

เอเธนส์
eethen
Athens
บางปู
baaŋpuu
Bangpu (name of a tambon)
ชาย
chaay
edge, rim, border
ชายทะเล
chaaythálee
the beach
ดีใจ
diicay
to be glad
ฮาวาย
haawaay
Hawaii
ฮ่องกง
hɔ̂ŋkoŋ
Hong Kong
เยล
yeen
Yale (University)
กะ
to guess, estimate
มหาศักดิ์
mahǎasàk
Mahasak (last name)
นิวเดลี
niwdeelii
New Delhi
ปากน้ำ
pàaknám
Paknam (name of an Amphoe)
เพนซิลวาเนีย
phensinwaania
Pennsylvania
ประจำ
pràcam
to be stationed
รบกวน
rópkuan
to trouble, bother
เรือใบ
rʉabay
sail boat
เรือจ้าง
rʉacâaŋ
rented boat
สัปดาห์
sàpdaa
week (elegant usage)
สระว่ายน้ำ
sàwâaynám
swimming pool
สวิส
sawìt
Switzerland
ศิริราช
sìrírâat
Siriraj, name of the hospital in Thonburi
สุนทร
sǔnthɔɔn
Sunthorn (male first name)
เตหะราน
teehàraan
Teheran
ทะเล
thálee
sea
โทมัส
thoomát
Thomas
แวะ
wɛ́
to stop in, over
Prev Index Next