Prev Index Next

Basic Dialog: Making An Acquaintance

A. เป็นอะไรไปครับ ไม่สบายหรือ
pen àray pay khráp mây sabaay rʉ̌ʉ
What's the matter with you? Aren't you well?
B. เปล่าครับ ไม่ได้เป็นอะไร ง่วงนอน
plàw khráp mây dây pen àray ŋûaŋnɔɔn
Nothing's the matter. I'm sleepy.
เมื่อคืนนี้ไปงานเลี้ยงเลยนอนดึกไปหน่อย
mʉ̂akhʉʉnníi pay ŋaanlíaŋ ləəy nɔɔn dʉ̀k pay nɔ̀y
Last night I went to a party so I got to bed a little late.
A. สนุกไหมครับ
sanùk mǎy khráp
Was it fun? (Did you have a good time?)
B. สนุกมาก
sanùk mâak
Yes, it was. (I certainly did.)
A. พบใครบ้าง
phóp khray bâaŋ
Who did you meet there? (Who was there?)
B. หลายคนครับ ผมได้เพื่อนใหม่หลายคน
lǎay khon khráp phǒm dâay phʉ̂an mày lǎay khon
A lot of people. I made a lot of new friends.
อ้อ ผมพบคนไทยคนหนึ่ง เขาบอกว่าเป็นเพื่อนเก่าคุณ
ɔ̂ɔ phǒm phóp khonthay khon nʉ̀ŋ kháw bɔ̀ɔk wâa pen phʉ̂an kàw khun
Oh, I ran into a Thai. He said he was an old friend of yours.
A. เขาชื่ออะไร
kháw chʉ̂ʉ àray
What was his name?
B. ผมจำไม่ได้ เขาให้นามบัตรผมแต่ผมลืมเอามา
phǒm cam mây dây kháw hây naambàt phǒm tɛ̀ɛ phǒm lʉʉm aw maa
I can't remember. He gave me his card, but I forgot to bring it.

Vocabulary notes

a. เป็นอะไร(ไป) /pen àray ( pay )/ 'What's the matter (with you)?' is the normal way to inquire about what pain or ailment someone has.

1. If one has some kind of disease, he may respond as follows:
ผมเป็นหวัด
phǒm pen wàt
I have a cold.
ผมเป็นไข้
phǒm pen khây
I have a fever.
ผมเป็นไข้หวัด
phǒm pen khâywàt
I have the flu.
Or he may respond as follows:
ผมเป็นโรคบิด
phǒm pen rôok bìt
I have dysentery.
ผมเป็นโรคไส้ตัน
phǒm pen rôok sây tan
I have appendicitis.
ผมเป็นอหิวาตกโรค
phǒm pen ahìwaatakarôok
'I have cholera.'
2. If one has an ache or pain, he will give its location:
ผมปวดหัว
phǒm pùat hǔa
(Lit. I ache in the head.) I have a headache.
ผมปวดท้อง
phǒm pùat thɔ́ɔŋ
(Lit. I ache in the area of the intestines.) I have a stomach ache.

b. สนุก /sanùk/ means 'to be amusing, to be fun, to have a good time, etc.' It may have a place, thing, person, or activity as subject.

c. ได้ /dâay/ has the meaning 'get, obtain, procure' when used as the main verb, as in the sentence

ผมได้เพื่อนใหม่หลายคน
phǒm dâay phʉ̂an mày lǎay khon
I made a lot of new friends.

d. There are several ways to indicate 'lateness' in Thai. The choice is determined by the time of day referred to. Observe the following chart:

Time of Day Early Late
Morning เช้า
cháaw
สาย
sǎay
แต่เช้า
tɛ̀ɛcháaw
Late in the day วัน
wan
ค่ำ
khâm
แต่วัน
tɛ̀ɛ wan
Evening หัวค่ำ
hǔakhâm
ดึก
dʉ̀k
แต่หัวค่ำ
tɛ̀ɛ hǔakhâm
Anytime เร็ว
rew
ช้า
cháa

e. When แต่ /tɛ̀ɛ/ (often ตะ /tà/) occurs before เช้า /cháaw/ , วัน /wan/ , etc., it indicates that the speaker considers the earliness to be unexpected or unusual.

f. เบื่อ /bʉ̀a/ means 'to be bored. น่าเบื่อ /nâabʉ̀a/ means boring. Observe the following examples:

ผมเบื่อ(เขา,ดูหนังสือ,etc.)
phǒm bʉ̀a (kháw, duu naŋsʉ̌ʉ, etc.)
I'm bored (with him, studying, etc.).
เขาทำให้ผมเบื่อ
kháw tham hây phǒm bʉ̀a
(He causes me to be bored.) He bores me.
หนังเรื่องนี้น่าเบื่อ
nǎŋ rʉ̂aŋ níi nâabʉ̀a
This movie is boring.

g. สนุก /sanùk/ means 'to have fun, have a good time, enjoy oneself' or 'to be fun, entertaining'. Observe the following examples:

เขาสนุก
kháw sanùk
He's having a good time.
ทำงานที่นี่ไม่สนุก
thamŋaan thîinîi mây sanùk
Working here is not fun.
เขาเป็นคนสนุก
kháw pen khon sanùk
He's a fun person.

h. เลย /ləəy/ 'so' is a word used to connect conditional sentences with result sentences, thus

เขาเป็นคนน่าเบื่อ เราเลยไม่อยากคุยกะเขา
kháw pen khon nâabʉ̀a raw ləəy mây yàak khuy kà kháw
He's a dull person so we don't want to talk with him.

i. ให้ /hây/ 'to give' is followed by the object and then by the recipient of the object.

เขาให้หนังสือผม
kháw hây naŋsʉ̌ʉ phǒm
He gave a book to me.

Grammar Drills

Recognition and Familiarization Drill

1. เขามาทำงานสายทุกวันแต่วันนี้เขามาแต่(ตะ)เช้า
kháw maa thamŋaan sǎay thúk wan tɛ̀ɛ wanníi kháw maa tɛ̀ɛ ( tà ) cháaw
He comes to work late every day, but today he came early.
2. เขากลับบ้านค่ำทุกวันแต่วันนี้เขากลับบ้านแต่(ตะ)วัน
kháw klàp bâan khâm thúk wan tɛ̀ɛ wanníi kháw klàp bâan tɛ̀ɛ ( tà ) wan
He goes home late every day, but today he went home early.
3. เขาเข้านอนดึกทุกคืนแต่คืนนี้เขานอนแต่(ตะ)หัวค่ำ
kháw khâwnɔɔn dʉ̀k thúk khʉʉn tɛ̀ɛ khʉʉnníi kháw nɔɔn tɛ̀ɛ ( tà ) hǔakhâm
She goes to bed late every night, but tonight she went to bed early.
4. เขามาช้าเสมอแต่วันนี้มาเร็ว
kháw maa cháa samə̌ə tɛ̀ɛ wanníi maa rew
He always comes late, but today he came early.
5. ครูคนนั้นออกจากห้องช้าเสมอแต่วันนี้เขาออกจากห้องเร็ว
khruu khon nán ɔ̀ɔk càak hɔ̂ŋ cháa samə̌ə tɛ̀ɛ wanníi kháw ɔ̀ɔk càak hɔ̂ŋ rew
That teacher always comes out of the room late, but today she came out early.

Transformation Drill

Pattern 1 Pattern 2
1. เขาเข้านอนเที่ยงคืน
kháw khâw nɔɔn thîaŋkhʉʉn
เขาเข้านอนดึก
kháw khâw nɔɔn dʉ̀k
He went to bed at midnight. He went to bed late.
2. เขาทานอาหารค่ำเวลาห้าทุ่ม
kháw thaan aahǎan khâm weelaa hâa thûm
เขาทานดึก
kháw thaan dʉ̀k
She ate dinner at 11 p.m. She ate late.
3. เขาตื่นนอนตีห้า
kháw tʉ̀ʉn nɔɔn tiihâa
เขาตื่นนอนเช้า
kháw tʉ̀ʉn nɔɔn cháaw
He got up at 5 a.m. He got up early.
4. เขามาโรงเรียนเวลาเจ็ดโมงเช้าครึ่ง
kháw maa rooŋrian weelaa cèt mooŋ cháaw khrʉ̂ŋ
เขามาโรงเรียนแต่เช้า
kháw maa rooŋrian tɛ̀ɛcháaw
He came to school at 7:30 a.m. He came to school early.
5. เขาบอกว่าเขาจะกลับมาวันที่สิบแต่เขากลับมาวันที่ห้า
kháw bɔ̀ɔk wâa kháw cà klàp maa wanthîi sìp tɛ̀ɛ kháw klàp maa wanthîi hâa
เขากลับมาเร็ว
kháw klàp maa rew
He said he'd return on the tenth, but he returned on the fifth. He came back early.
6. เขาเข้านอนดึกทุกคืนแต่คืนนี้เขาเข้านอนเวลาสองทุ่ม
kháw khâw nɔɔn dʉ̀k thúk khʉʉn tɛ̀ɛ khʉʉnníi kháw khâw nɔɔn weelaa sɔ̌ɔŋ thûm
เขาเข้านอนแต่หัวค่ำ
kháw khâw nɔɔn tɛ̀ɛ hǔakhâm
He goes to bed late every night, but tonight he went to bed at 8 p.m. He went to bed early.

Recognition and Familiarization Drill

Question Response
1. เขาเป็นอะไรไป
kháw pen àray pay
เขาไม่สบาย
kháw mây sabaay
What's the matter with him? He's ill.
2. คุณเป็นอะไรไป
khun pen àray pay
ผมปวด ศีรษะ / หัว
phǒm pùat sǐisà / hǔa
What's the matter with you? I have a headache.
3. คุณจิมเป็นอะไร
khun cim pen àray
เขาเป็นหวัด
kháw pen wàt
What's the matter with Jim? He has a cold.
4. ภรรยาคุณเป็นอะไรไป
phanrayaa khun pen àray pay
เขาเป็นไข้
kháw pen khây
What's the matter with your wife? She has a fever.
5. คุณเป็นอะไรไป
khun pen àray pay
ผมไม่ได้เป็นอะไร
phǒm mây dây pen àray
What's the matter with you? Nothing.
6. คุณเป็นอะไร(ไป)
khun pen àray ( pay )
ผมเป็นไข้หวัด
phǒm pen khâywàt
What's the matter with you? I have the flu.
7. เขาเป็นอะไร(ไป)
kháw pen àray ( pay )
เขาเป็นโรคบิด
kháw pen rôok bìt
What's the matter with him? He has dysentery.
8. ลูกชายคุณเป็นอะไร(ไป)
lûukchaay khun pen àray ( pay )
เขาปวดท้อง
kháw pùat thɔ́ɔŋ
What's the matter with your son? He has a belly ache.
9. คุณพ่อคุณเป็นอะไร(ไป)
khun phɔ̂ɔ khun pen àray ( pay )
เขาไม่สบายมาก เขาเป็นโรคอหิวาต์
kháw mây sabaay mâak kháw pen rôok ahìwaa
What's the matter with your father? He's very ill. He has cholera.

Substitution Drill

Cue Pattern
งานเลี้ยงสนุกไหม
ŋaanlíaŋ sanùk mǎy
Was the party fun?
1. หนังสือ
naŋsʉ̌ʉ
หนังสือสนุกไหม
naŋsʉ̌ʉ sanùk mǎy
Is the book amusing?
2. หนัง
nǎŋ
หนังสนุกไหม
nǎŋ sanùk mǎy
Was the movie fun?
3. กรุงเทพฯ
kruŋthêep
กรุงเทพฯสนุกไหม
kruŋthêep sanùk mǎy
Is Bangkok fun?
4. เรียนภาษาไทย
rian phaasǎa thay
เรียนภาษาไทยสนุกไหม
rian phaasǎa thay sanùk mǎy
Is studying Thai fun?
5. อยู่ที่นี่
yùu thîinîi
อยู่ที่นี่สนุกไหม
yùu thîinîi sanùk mǎy
Is it enjoyable living here?
6. คุยกับเขา
khuy kàp kháw
คุยกับเขาสนุกไหม
khuy kàp kháw sanùk mǎy
Is talking to her fun?

Response Drill

Cue Question Response
1. very งานสนุกไหม
ŋaan sanùk mǎy
สนุกมาก
sanùk mâak
Is the work amusing? Very amusing.
2. not at all งานสนุกไหม
ŋaan sanùk mǎy
ไม่สนุกเลย
mây sanùk ləəy
Is the work amusing? Not at all.
3. very หนังสือเล่มนี้สนุกไหม
naŋsʉ̌ʉ lêm níi sanùk mǎy
สนุกมาก
sanùk mâak
Is this book amusing? Very amusing.
4. not at all อยู่ที่นี่สนุกไหม
yùu thîinîi sanùk mǎy
ไม่สนุกเลย
mây sanùk ləəy
Is living here fun? Not at all.
5. very เรียนภาษาไทยสนุกไหม
rian phaasǎa thay sanùk mǎy
สนุกมาก
sanùk mâak
Is studying Thai fun? It's a lot of fun.
6. not at all คุยกับเขาสนุกไหม
khuy kàp kháw sanùk mǎy
ไม่สนุกเลย
mây sanùk ləəy
Is talking to her fun? Not at all.
7. very เขาพูดสนุกไหม
kháw phûut sanùk mǎy
สนุกมาก
sanùk mâak
Is what he says amusing? Very amusing.
8. not at all หนังสนุกไหม
nǎŋ sanùk mǎy
ไม่สนุกเลย
mây sanùk ləəy
Was the movie fun? Not at all.

Lexical Drill

Pattern 1 Pattern 2
1. งานไม่สนุก
ŋaan mây sanùk
งานน่าเบื่อ
ŋaan nâabʉ̀a
The working isn't amusing. The work's dull.
2. ทำงานที่นี่ไม่สนุก
thamŋaan thîinîi mây sanùk
ทำงานที่นี่น่าเบื่อ
thamŋaan thîinîi nâabʉ̀a
Working here isn't enjoyable. Working here is boring.
3. หนังเรื่องนี้ไม่สนุก
nǎŋ rʉ̂aŋ níi mây sanùk
หนังเรื่องนี้น่าเบื่อ
nǎŋ rʉ̂aŋ níi nâabʉ̀a
This movie isn't amusing. This movie is dull.
4. หนังสือเล่มนี้ไม่สนุก
naŋsʉ̌ʉ lêm níi mây sanùk
หนังสือเล่มนี้น่าเบื่อ
naŋsʉ̌ʉ lêm níi nâabʉ̀a
This book isn't amusing. This book is boring.
5. เรียนภาษาไทยไม่สนุก
rian phaasǎa thay mây sanùk
เรียนภาษาไทยน่าเบื่อ
rian phaasǎa thay nâabʉ̀a
Studying Thai isn't fun. Studying Thai is boring.

Lexical Drill

Pattern 1 Pattern 2
1. เราสนุก
raw sanùk
เราไม่เบื่อ
raw mây bʉ̀a
We're having fun. We are not (being) bored.
2. เมื่อคืนทุกคนสนุก
mʉ̂akhʉʉn thúk khon sanùk
เมื่อคืนนี้ไม่มีใครเบื่อ
mʉ̂akhʉʉnníi mây mii khray bʉ̀a
Last night everybody had fun. Last night nobody found it dull.
3. เพื่อนผมสนุก
phʉ̂an phǒm sanùk
เพื่อนผมไม่เบื่อ
phʉ̂an phǒm mây bʉ̀a
My friend is having a good time. My friend isn't bored.
4. ผมสนุก
phǒm sanùk
ผมไม่เบื่อ
phǒm mây bʉ̀a
I'm having fun. I'm not being bored.

Lexical Drill

Pattern 1 Pattern 2
1. เราไม่สนุก
raw mây sanùk
เราเบื่อ
raw bʉ̀a
We're not enjoying ourselves. We are bored.
2. ไม่มีใครสนุก
mây mii khray sanùk
ทุกคนเบื่อ
thúk khon bʉ̀a
Nobody's having fun. Everybody is being bored.
3. คุณจอห์นไม่สนุก
khun cɔ̀ɔn mây sanùk
คุณจอห์นเบื่อ
khun cɔ̀ɔn bʉ̀a
John is not enjoying himself. John is finding it dull.
4. ผมไม่สนุก
phǒm mây sanùk
ผมเบื่อ
phǒm bʉ̀a
I'm not having a good time. I'm being bored.

Substitution Drill

Cue Pattern
เขาเป็นคนสนุก
kháw pen khon sanùk
He's an amusing person.
1. เพื่อนคุณคนนั้น
phʉ̂an khun khon nán
เพื่อนคุณคนนั้นเป็นคนสนุก
phʉ̂an khun khon nán pen khon sanùk
That friend of yours is an amusing person.
2. คุณประภาส
khun pràphâat
คุณประภาสเป็นคนสนุก
khun pràphâat pen khon sanùk
Mr. Prapas is an amusing person.
3. คุณพ่อผม
khunphɔ̂ɔ phǒm
คุณพ่อผมเป็นคนสนุก
khun phɔ̂ɔ phǒm pen khon sanùk
My father is an amusing person.
4. คุณ
khun
คุณเป็นคนสนุก
khun pen khon sanùk
You are an amusing person.
5. นักเรียนใหม่คนนั้น
nákrian mày khon nán
นักเรียนใหม่คนนั้นเป็นคนสนุก
nákrian mày khon nán pen khon sanùk
That new student is an amusing person.

Recognition and Familiarization Drill

1. เมื่อคืนนี้ผมไปงานเลี้ยง เลยนอนดึกไปหน่อย
mʉ̂akhʉʉnníi phǒm pay ŋaanlíaŋ ləəy nɔɔn dʉ̀k pay nɔ̀y
Last night I went to a party, so I got to bed late.
2. เขาเที่ยวมาก (เขา)เลยไม่สบาย
kháw thîaw mâak ( kháw ) ləəy mây sabaay
He goes out a lot, so he's not well.
3. เขารีบไปเมืองไทย (เขา)เลยไม่มีเวลาแวะเที่ยวยุโรป
kháw rîip pay mʉaŋ thay ( kháw ) ləəy mây mii weelaa wɛ́ thîaw yúròop
He was in such a hurry to get to Thailand, that he didn't have time to stop off in Europe.
4. ผมคิดว่าคุณทราบแล้ว (ผม)เลยไม่ได้บอกคุณ
phǒm khít wâa khun sâap lɛ́ɛw ( phǒm ) ləəy mây dây bɔ̀ɔk khun
I thought you already knew, so I didn't tell you.
5. ผมรีบออกจากบ้าน (ผม)เลยลืมเอาเงินมา
phǒm rîip ɔ̀ɔk càak bâan ( phǒm ) ləəy lʉʉm aw ŋən maa
I left home in such a hurry, that I forgot to bring any money.
6. แถวนี้ไม่มีที่จอดรถ ผมเลยต้องมารถเมล์
thɛ̌ɛw níi mây mii thîicɔ̀ɔtrót phǒm ləəy tɔ̂ŋ maa rótmee
There's no place to park around here, so I had to take the bus.
7. วันนี้ภรรยาผมต้องใช้รถ ผมเลยต้องมาแท็กซี่
wanníi phanrayaa phǒm tɔ̂ŋ cháy rót phǒm ləəy tɔ̂ŋ maa thɛ́ksîi
Today my wife had to use the car, so I had to come by taxi.
8. เขาเป็นคนน่าเบื่อ เราเลยไม่อยากคุยกับเขา
kháw pen khon nâabʉ̀a raw ləəy mây yàak khuy kàp kháw
He's such a dull person that we don't want to talk with him.
9. วันนี้ภรรยากับลูกผมไปเที่ยวกัน ผมเลยต้องอยู่บ้านคนเดียว
wanníi phanrayaa kàp lûuk phǒm pay thîaw kan phǒm ləəy tɔ̂ŋ yùu bâan khon diaw
Today my wife and children went out, so I had to stay home alone.
10. ผู้หญิงคนนั้นคิดว่าคุณแต่งงานแล้ว (เขา)เลยไม่อยากไปเที่ยวกับคุณ
phûuyǐŋ khon nán khít wâa khun tɛ̀ŋŋaan lɛ́ɛw ( kháw ) ləəy mây yàak pay thîaw kàp khun
That woman thought you were married, so she didn't want to go out with you.
11. เขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ผมเลยต้องพูดภาษาไทยกับเขา
kháw phûut phaasǎa aŋkrìt mây dây phǒm ləəy tɔ̂ŋ phûut phaasǎa thay kàp kháw
She doesn't speak English, so I must talk Thai to her.
12. ผมแวะบ้านเพื่อน เลยกลับบ้านช้าไปหน่อย
phǒm wɛ́ bâan phʉ̂an ləəy klàp bâan cháa pay nɔ̀y
I stopped at a friend's house, so I got home late.

Transformation Drill


Make a statement expressing what is in the conversational exchange using เลย /ləəy/ .

Pattern 1 and 2 Pattern 3
1. สมศักดิ์:
sǒm sàk:
คุณสวัสดิ์ ทำไมคุณถึงนอนดึก
khun sawàt thammay khun thʉ̌ŋ nɔɔn dʉ̀k
Why did you go to bed so late?
สวัสดิ์:
sawàt:
เพราะผมไปงานเลี้ยง
phrɔ́ phǒm pay ŋaanlíaŋ
คุณสวัสดิ์ไปงานเลี้ยง เขาเลยนอนดึกไปหน่อย
khun sawàt pay ŋaanlíaŋ kháw ləəy nɔɔn dʉ̀k pay nɔ̀y
Because I went to a party. Somsak went to a party so he went to bed late.
2. สมศักดิ์:
sǒm sàk:
ทำไมคุณจอห์นถึงไม่สบาย
thammay khun cɔ̀ɔn thʉ̌ŋ mây sabaay
Why isn't John well?
สวัสดิ์:
sawàt:
เพราะเขาทานมากไปหน่อย
phrɔ́ kháw thaan mâak pay nɔ̀y
คุณจอห์นทานมากไปหน่อย เขาเลยไม่สบาย
khun cɔ̀ɔn thaan mâak pay nɔ̀y kháw ləəy mây sabaay
Because he ate too much. John ate too much, so he isn't well.
3. สมศักดิ์:
sǒm sàk:
คุณสวัสดิ์ ทำไมคุณไม่แวะเที่ยวยุโรป
khun sawàt thammay khun mây wɛ́ thîaw yúròop
Why didn't you stop in Europe?
สวัสดิ์:
sawàt:
เพราะผมไม่มีเวลา
phrɔ́ phǒm mây mii weelaa
คุณสวัสดิ์ไม่มีเวลา เขาเลยไม่ได้แวะเที่ยวยุโรป
khun sawàt mây mii weelaa kháw ləəy mây dây wɛ́ thîaw yúròop
Because I didn't have time. Sawat didn't have time, so he didn't stop off in Europe.
4. สมศักดิ์:
sǒm sàk:
ทำไมคุณจอห์นมารถเมล์
thammay khun cɔ̀ɔn maa rótmee
Why did John come by bus?
สวัสดิ์:
sawàt:
เพราะเขาขับรถไม่เป็น
phrɔ́ kháw khàp rót mây pen
คุณจอห์นขับรถไม่เป็น เลยต้องมารถเมล์
khun cɔ̀ɔn khàp rót mây pen ləəy tɔ̂ŋ maa rótmee
Because he can't drive. John can't drive, so he came by bus.
5. สมศักดิ์:
sǒm sàk:
คุณสวัสดิ์ ทำไมคุณถึงพูดภาษาอังกฤษกับเขา
khun sawàt thammay khun thʉ̌ŋ phûut phaasǎa aŋkrìt kàp kháw
Why do you speak English with them?
สวัสดิ์:
sawàt:
เพราะเขาพูดภาษาไทยไม่เป็น
phrɔ́ kháw phûut phaasǎa thay mây pen
เขาพูดภาษาไทยไม่เป็น คุณสวัสดิ์เลยต้องพูดภาษาอังกฤษกะเขา
kháw phûut phaasǎa thay mây pen khun sawàt ləəy tɔ̂ŋ phûut phaasǎa aŋkrìt kà kháw
Because they can't speak Thai. They can't speak Thai, so Sawat has to speak English with them.
6. สมศักดิ์:
sǒm sàk:
ทำไมคุณจิมไม่ชอบผู้หญิงคนนั้น
thammay khun cim mây chɔ̂ɔp phûuyǐŋ khon nán
Why doesn't Jim like that woman?
สวัสดิ์:
sawàt:
เพราะผู้หญิงคนนั้นไม่สวย
phrɔ́ phûuyǐŋ khon nán mây sǔay
ผู้หญิงคนนั้นไม่สวย คุณจิมเลยไม่ชอบเขา
phûuyǐŋ khon nán mây sǔay khun cim ləəy mây chɔ̂ɔp kháw
Because that woman isn't pretty. That woman isn't pretty, so Jim doesn't like her.
7. สมศักดิ์:
sǒm sàk:
คุณปรีชาครับ ทำไมคุณถึงไม่เข้าใจละครับ
khun priichaa khráp thammay khun thʉ̌ŋ mây khâwcay lá khráp
Why didn't you understand?
สวัสดิ์:
sawàt:
เพราะผมไม่ได้ฟัง
phrɔ́ phǒm mây dây faŋ
คุณปรีชาไม่ได้ฟัง เขาเลยไม่เข้าใจ
khun priichaa mây dây faŋ kháw ləəy mây khâwcay
Because I didn't listen. Pricha didn't listen, so he didn't understand.
8. สมศักดิ์:
sǒm sàk:
คุณสวัสดิ์ครับ เมื่อคืนนี้ ทำไมคุณถึงรีบกลับละครับ
khun sawàt khráp mʉ̂akhʉʉnníi thammay khun thʉ̌ŋ rîip klàp lá khráp
Why were you in such a hurry to leave last night, Sawat?
สวัสดิ์:
sawàt:
เพราะผมเบื่อ
phrɔ́ phǒm bʉ̀a
เมื่อคืนนี้คุณสวัสดิ์เบื่อ เขาเลยรีบกลับ
mʉ̂akhʉʉnníi khun sawàt bʉ̀a kháw ləəy rîip klàp
Because I was bored. Last night Sawat was bored, so he left in a hurry.

Substitution Drill

Cue Pattern
เขาให้นามบัตรผม
kháw hây naambàt phǒm
He gave me his card.
1. หนังสือเล่มนี้
naŋsʉ̌ʉ lêm níi
เขาให้หนังสือเล่มนี้ผม
kháw hây naŋsʉ̌ʉ lêm níi phǒm
He gave me this book.
2. เงิน
ŋən
เขาให้เงินผม
kháw hây ŋən phǒm
He gave me some money.
3. กล้องถ่ายรูป
klɔ̂ŋthàayrûup
เขาให้กล้องถ่ายรูปผม
kháw hây klɔ̂ŋthàayrûup phǒm
He gave me a camera.
4. วิทยุ
wítthayú
เขาให้วิทยุผม
kháw hây wítthayú phǒm
He gave me a radio.
5. เบอร์โทรศัพท์
bəə thoorasàp
เขาให้เบอร์โทรศัพท์ผม
kháw hây bəə thoorasàp phǒm
She gave me her telephone number.
6. รูป
rûup
เขาให้รูปผม
kháw hây rûup phǒm
She gave me a picture.
7. ปากกา
pàakkaa
เขาให้ปากกาผม
kháw hây pàakkaa phǒm
They gave me a pen.
8. สมุด
samùt
เขาให้สมุดผม
kháw hây samùt phǒm
They gave me a notebook.

Substitution Drill

Cue Pattern
ผมได้เพื่อนใหม่หลายคน
I made many new friends.
1. หนังสือ ผมได้หนังสือหลายเล่ม
I got many books.
2. หนังสือดี ๆ ผมได้หนังสือดี ๆ หลายเล่ม
I procured many good books.
3. เงิน (ร้อย) ผมได้เงินหลายร้อย
I earned many hundred baht.
4. นาฬิกา ผมได้นาฬิกาหลายเรือน
I obtained several watches.
5. รูป ผมได้รูปหลายใบ
I got many pictures.
6. รางวัล (อย่าง) ผมได้รางวัลหลายอย่าง
I earned many prizes.
7. ลูกน้องเก่ง ๆ ผมได้ลูกน้องเก่ง ๆ หลายคน
I procured several skilled subordinates.

Response Drill

Give negative answers to the questions.

Question Response
1. เป็นอะไร(ไป) ไม่ได้เป็นอะไร
What's the matter with you? Nothing.
2. กำลังทำอะไร ไม่ได้ทำอะไร
What are you doing? Nothing.
3. พูดอะไร ไม่ได้พูดอะไร
What did you say? Nothing.
4. ไปไหน ไม่ได้ไปไหน
Where are you going? Nowhere.
5. รู้จักใคร ไม่รู้จักใคร
Who do you know? I don't know anybody.
6. อยากพบใคร ไม่อยากพบใคร
Who do you want to meet? Nobody.
7. คิดอะไร ไม่ได้คิดอะไร
What are you thinking about? Nothing.
8. ซื้ออะไร ไม่ได้ซื้ออะไร
What did you buy? Nothing.
9. มีใครเห็นบ้าง ไม่มีใครเห็น
Did anybody see anything? Nobody saw anything.

Exercises

a) One student asks another what is the matter with him. The second responds with some type of ailment.


b) One student asks another whether he considers certain people, places, things, or activities to be amusing or fun. The second responds with his opinion. The questions may be specific (the person you met at the party last night, etc.) or they may be general (learning Thai, etc.)


c) Student A will ask Student B why he did or didn't do something (ex: Why did you go to bed late last night?). Student B will give a reason (ex: Because I went to a party). Student C will pretend he didn't understand and will ask Student A what was said (ex: Excuse me, I didn't understand. What did he say?). Student A will tell him. Use the following examples as a model:

Student A: เมื่อคืนนี้ ทำไมคณถึงนอนดึกไป

Student B: เพราะผมไปงานเลี้ยง

Student C: ขอโทษ ผมไม่เข้าใจ เขาบอกว่าอะไรนะครับ

Student A: เมื่อคืนนี้ เขาไปงานเลี้ยงเลยนอนดึกไปหน่อย

Vocabulary

เบื่อ to be bored
ได้ To get, obtain, procure
หัว(หัว) head
(เป็น)ไข้ (to have) (a) fever
(เป็น)ไข้หวัด (to have) flu
ลูกน้อง(คน) subordinate
ลืม to forget
น่าเบื่อ to be dull
หนัง(เรื่อง) movie (story)
ง่วงนอน to be sleepy
ปวด to ache, have a pain
รางวัล(อย่าง) prize (kind)
(เป็น)โรคอหิวาต์ (to have) cholera
(เป็น)โรคบิด (to have) dysentery
(เป็น)โรคไส้ตัน (to have) appendicitis
สนุก to be amusing, to be fun, to have a good time
ศีรษะ head (elegant word)
แต่/ตะเช้า very early
ท้อง stomach, intestinal area
(เป็น)หวัด (to have) a cold
Prev Index Next