Prev Index Next

Basic dialog: Discussion of wedding gifts

A: คุณสวัสดิ์คะ ถามอะไรหน่อยได้ไหมคะ
khun sawàt khá thǎam àray nɔ̀y dâay mǎy khá
Mr. Sawat, may I ask you something?
B: ยินดีฮะ
yindii há
Gladly.
A: วันอาทิตย์นี้ดิฉันได้รับเชิญไปงานเลี้ยง
wanaathít níi dìchǎn dâay rápchəən pay ŋaanlíaŋ
This Sunday I received an invitation to a party.
B: งานอะไรฮะ
ŋaan àray há
What kind of a party?
A: งานแต่งงาน
ŋaantɛ̀ŋŋaan
A wedding.
ดิฉันไม่ทราบว่าจะซื้ออะไรให้เขาดี
dìchǎn mây sâap wâa cà sʉ́ʉ àray hây khǎw dii
I don't know what I should buy to give them.
B: ให้ของใช้สิฮะ
hây khɔ̌ɔŋcháy sì há
Give something to use.
A: เช่นอะไรบ้างคะ
chên àray bâaŋ khá
What for example?
B: เช่นเครื่องครัวสำหรับเจ้าสาว
chên khrʉ̂aŋ khrua sǎmràp câwsǎaw
Kitchen utensils for the bride,
เครื่องใช้ไฟฟ้า
khrʉ̂aŋcháyfayfáa
electrical devices
หรือของสวย ๆ สำหรับแต่งบ้าน
rʉ̌ʉ khɔ̌ɔŋ sǔay ๆ sǎmràp tɛ̀ŋ bâan
or pretty things to decorate the house with
A: ตอนที่คุณแต่งงาน
tɔɔnthîi khun tɛ̀ŋŋaan
When you got married,
คุณได้ของขวัญอะไรบ้างคะ
khun dâay khɔ̌ɔŋkhwǎn àray bâaŋ khá
What are some of the presents you got?
B: ผมได้ทั้งเงินและของฮะ
phǒm dâay tháŋ ŋən lɛ́ khɔ̌ɔŋ há
I got money and things.
เพื่อนบางคนก็ให้ของ
phʉ̂an baaŋkhon kɔ̂ɔ hây khɔ̌ɔŋ
Some friends gave things,
บางคนก็ให้เงิน
baaŋkhon kɔ̂ɔ hâyŋən
some gave money.
ญาติ ๆ ส่วนมากให้เงิน
yâat ๆ sùanmâak hâyŋən
Most of the relatives gave money.

Notes on the dialog

Polite particles

Note the following variant forms of the male and female polite particles:

Formal Informal
Statement: Male ครับ
khráp
ฮะ
Female ค่ะ
khâ
ฮ่ะ/ฮะ
/
Question: Male ครับ
khráp
ฮะ
Female คะ
khá
ฮะ

Invite and being invited

The relationship between เชิญ /chəən/ 'to invite' and ได้รับเชิญ /dâay rápchəən/ 'to be invited' is similar to the active: passive voice relationship in English.

เขาเชิญผมไปงานเลี้ยง
khǎw chəən phǒm pay ŋaanlíaŋ
They invited me (to go) to a party.
ผมได้รับเชิญไปงานเลี้ยง
phǒm dâay rápchəən pay ŋaanlíaŋ
I was invited (to go) to a party.

Compounds with ทาง

Compounds like ทาง /thaaŋ/ + โรงเรียน /rooŋrian/ refer to institutions as agents rather than as places. Observe the following examples:

ทางโรงเรียนให้หนังสือ
thaaŋ rooŋrian hây naŋsʉ̌ʉ
The school gave me some books.
ทางราชการให้เงินโรงเรียนปีละแปดพันบาท
thaaŋrâatchakaan hâyŋən rooŋrian pii lá pɛ̀ɛt phan bàat
The government gives 8,000 baht a year to the school.

Grammar notes

ให้ + object complement + personal complement

The object complement of ให้ /hây / 'to give' normally precedes the personal complement as in the following example:

เขาให้หนังสือผม
khǎw hây naŋsʉ̌ʉ phǒm
He gave me a book.

1. Specifier phrases of the object complement follow immediately after it (i.e. before the personal complement).

เขาให้หนังสือที่เขาแปลผม
khǎw hây naŋsʉ̌ʉ thîi khǎw plɛɛ phǒm
He gave me some books he had translated.
เขาให้หนังสือสองเล่มนั้นผม
khǎw hây naŋsʉ̌ʉ sɔ̌ɔŋ lêm nán phǒm
He gave me those two books.

2. Quantifier phrases of the object complement occur after the personal complement

เขาให้หนังสือสองเล่ม
khǎw hây naŋsʉ̌ʉ sɔ̌ɔŋ lêm
He gave me two books.
เขาให้หนังสือเขาคนละสองเล่ม
khǎw hây naŋsʉ̌ʉ khǎw khon lá sɔ̌ɔŋ lêm
He gave them two books apiece.

Distributive constructions

Constructions of the type คนละสองเล่ม /khon lá sɔ̌ɔŋ lêm/ 'two books apiece' are called Distributive constructions. They are used to refer to the distribution of objects according to a certain ratio. The distribution may refer to space as in the example above, or it may refer to time. Examples of each type are given below: 1. Space distribution:

เขาให้หนังสือนักเรียนคนละสองเล่ม
khǎw hây naŋsʉ̌ʉ nákrian khon lá sɔ̌ɔŋ lêm
He gave the students two books apiece.

2. Time distribution:

เขาให้เงินคนใช้เดือนละ ๘๐๐ บาท
khǎw hâyŋən khoncháy dʉan lá 800 bàat
He gave his servant 800 baht a month.

ก็ in parallel sentence constructions

ก็ /kɔ̂ɔ/ frequently occurs before the main verb phrase in each of the sentences in parallel sentence constructions. It is not translated.

นักเรียนบางคนก็เก่ง บางคนก็ไม่เก่ง
nákrian baaŋkhon kɔ̂ɔ kèŋ baaŋkhon kɔ̂ɔ mây kèŋ
Some students are good; some aren't.

Noun phrase , classifier phrase replacement

When noun phrases with more than one noun head are replaced by classifier phrases, the classifier used in the replacement is determined by the types of nouns in the noun phrase:

Noun phrase Classifier phrase replacement
ทั้งครูและหมอ
tháŋ khruu lɛ́ mɔ̌ɔ
ทั้งสองคน
tháŋsɔ̌ɔŋ khon
Both teachers and doctors. Both kinds of people.
ทั้งเงินและอาหาร
tháŋ ŋən lɛ́ aahǎan
ทั้งสองอย่าง
tháŋsɔ̌ɔŋ yàaŋ
Both money and food. Both kinds of things.
ทั้งกรุงเทพฯ และเชียงใหม่
tháŋ kruŋthêep lɛ́ chiaŋmày
ทั้งสองแห่ง (or) ทั้งสองเมือง
tháŋsɔ̌ɔŋ hɛ̀ŋ (or) tháŋsɔ̌ɔŋ mʉaŋ
Both Bangkok and Chiangmai. Both places (or) both cities.

ดี in question asking for advice

When ดี /dii/ occurs with questions, it may indicate that the person asking the question is requesting advice (whether a certain course of action is good, suitable, or advisable) or is asking for a suggestion. The response, if short and definite, usually ends with สิครับ /sì khráp/ .

Question + ดี
Question +dii
Response
ผมจะให้อะไรดี
phǒm cà hây àray dii
ให้ของใช้สิครับ
hây khɔ̌ɔŋcháy sì khráp
What shall I give? Give something useful.

Grammar drills

Transformation drill

Pattern 1 and 2 Pattern 3
1. เขาเชิญผมไปงานเลี้ยง
khǎw chəən phǒm pay ŋaanlíaŋ
ผมได้รับเชิญไปงานเลี้ยง
phǒm dâay rápchəən pay ŋaanlíaŋ
They invited me to a to a party. I got an invitation to a party.
2. เขาเชิญผมไปงานแต่งงานเขา
khǎw chəən phǒm pay ŋaantɛ̀ŋŋaan khǎw
ผมได้รับเชิญไปงานแต่งงานเขา
phǒm dâay rápchəən pay ŋaantɛ̀ŋŋaan khǎw
She invited me to her to her wedding. I received an invitation to her wedding.
3. เขาเชิญผมไปประชุมที่เมืองบอสตัน
khǎw chəən phǒm pay pràchum thîi mʉaŋ bɔ̀ɔttan
ผมได้รับเชิญไปประชุมที่เมืองบอสตัน
phǒm dâay rápchəən pay pràchum thîi mʉaŋ bɔ̀ɔttan
He invited me to a meeting in Boston. I received an invitation to a meeting in Boston.
4. เขาไม่ได้เชิญผมไปงานที่สถานทูต
khǎw mâydây chəən phǒm pay ŋaan thîi sathǎanthûut
ผมไม่ได้รับเชิญไปงานที่สถานทูต
phǒm mâydây rápchəən pay ŋaan thîi sathǎanthûut
He didn't invite me to the party at the Embassy. I didn't get an invitation to the party at the Embassy.
5. เขาไม่ได้เชิญผมไปงานนักเรียนเก่า
khǎw mâydây chəən phǒm pay ŋaan nákrian kàw
ผมไม่ได้รับเชิญไปงานนักเรียนเก่า
phǒm mâydây rápchəən pay ŋaan nákrian kàw
He didn't invite me to the party for former students I didn't get an invitation to the party for former students

recognition and familiarization drill

Question Response
1. เขาให้อะไรคุณครับ
khǎw hây àray khun khráp
เขาให้เงินผมครับ
khǎw hâyŋən phǒm khráp
What did he give you? He gave me some money.
2. ทางโรงเรียนให้อะไรคุณครับ
thaaŋ rooŋrian hây àray khun khráp
ทางโรงเรียนให้หนังสือผมครับ
thaaŋ rooŋrian hây naŋsʉ̌ʉ phǒm khráp
What did the school give you? The school gave me a textbook.
3. ตอนที่คุณแต่งงานนายคุณให้อะไรคุณครับ
tɔɔnthîi khun tɛ̀ŋŋaan naay khun hây àray khun khráp
ตอนที่ผมแต่งงานนายผมให้วิทยุผมครับ
tɔɔnthîi phǒm tɛ̀ŋŋaan naay phǒm hây wítthayú phǒm khráp
What did your boss give you when you got married? When I got married, my boss gave me a radio.
4. วันคริสต์มาสปีนี้คุณจะให้อะไรภรรยาคุณครับ
wan khrítsamâat piin ี้ khun cà hây àray phanrayaa khun khráp
ผมคิดว่าผมจะให้เครื่องครัวเขาครับ
phǒm khít wâa phǒm cà hây khrʉ̂aŋkhrua khǎw khráp
What are you going to give your wife this Christmas? I think I'll give her kitchen implements.
5. พี่ชายคุณให้อะไรคุณครับ
phîichaay khun hây àray khun khráp
พี่ชายผมให้ปากกาผมครับ
phîichaay phǒm hây pàakkaa phǒm khráp
What did your older brother give you? My older brother gave me a pen.
6. คุณจะให้อะไรลูกชายคุณครับ
khun cà hây àray lûukchaay khun khráp
ผมจะให้ดินสอและสมุดลูกชายผมครับ
phǒm cà hây dinsɔ̌ɔ lɛ́ samùt lûukchaay phǒm khráp
What are you going to give your son? I'm going to give my son a pencil and a notebook.
7. เพื่อนๆ คุณให้ของขวัญอะไรคุณครับ
phʉ̂an ๆ khun hây khɔ̌ɔŋkhwǎn àray khun khráp
เขาให้เงินผมครับ
khǎw hâyŋən phǒm khráp
What kind of presents did your friends give you? They gave me money.
8. นักภาษาคนนั้นให้อะไรคุณครับ
nákphaasǎa khon nán hây àray khun khráp
เขาให้หนังสือที่เขาแปลผมครับ
khǎw hây naŋsʉ̌ʉ thîi khǎw plɛɛ phǒm khráp
What did that linguist give you? He gave me a book he translated.

Recognition and familiarization drill

Question Response
1. คุณพ่อคุณแม่ของคุณให้เงินคุณเท่าไรครับ
khun phɔ̂ɔkhun mɛ̂ɛ khɔ̌ɔŋ khun hâyŋən khun thâwray khráp
คุณพ่อคุณแม่ผมให้เงินผมห้าพันบาทครับ
khun phɔ̂ɔkhun mɛ̂ɛ phǒm hâyŋən phǒm hâa phan bàat khráp
How much money did your parents give you? My parents gave me five thousand baht.
2. เขาให้เงินคนใช้เขาเดือนละเท่าไรครับ
khǎw hâyŋən khoncháy khǎw dʉan lá thâwray khráp
เขาให้เงินคนใช้เขาเดือนละสี่ร้อยบาทครับ
khǎw hâyŋən khoncháy khǎw dʉan lá sìi rɔ́ɔy bàat khráp
How much does he give his servants per month? He gives his servants four hundred baht per month.
3. ทางราชการให้เงินโรงเรียนปีละเท่าไรครับ
thaaŋrâatchakaan hâyŋən rooŋrian pii lá thâwray khráp
ทางราชการให้เงินโรงเรียนปีละแปดพันบาทครับ
thaaŋrâatchakaan hâyŋən rooŋrian pii lá pɛ̀ɛt phan bàat khráp
How much does the government give the school a year? The government gives the school 8,000 baht a year.
4. ทางโรงเรียนให้หนังสือนักเรียนคนละกี่เล่มครับ
thaaŋ rooŋrian hây naŋsʉ̌ʉ nákrian khon lá kìi lêm khráp
ทางโรงเรียนให้หนังสือนักเรียนคนละสองเล่มครับ
thaaŋ rooŋrian hây naŋsʉ̌ʉ nákrian khon lá sɔ̌ɔŋ lêm khráp
How many books per student does the school give? The school gives two books to each student.
5. ทางร้านให้ของขวัญเขากี่ชิ้นครับ
thaaŋ ráan hây khɔ̌ɔŋkhwǎn khǎw kìi chín khráp
ทางร้านให้ของขวัญเขาสามชิ้นครับ
thaaŋ ráan hây khɔ̌ɔŋkhwǎn khǎw sǎam chín khráp
How many presents did the shop give them? The shop gave them three presents.
6. เขาให้ของขวัญคุณกี่อย่างครับ
khǎw hây khɔ̌ɔŋkhwǎn khun kìi yàaŋ khráp
เขาให้ของขวัญ(แก่)ผมอย่างเดียวครับ
khǎw hây khɔ̌ɔŋkhwǎn (kɛ̀ɛ) phǒm yàaŋ diaw khráp
How many kinds of presents did he give you? He gave me one kind of present.
7. เขาให้หนังสือห้องสมุดกี่เล่มครับ
khǎw hây naŋsʉ̌ʉ hɔ̂ŋsamùt kìi lêm khráp
เขาให้หนังสือ(แก่)ห้องสมุดห้าสิบเล่มครับ
khǎw hây naŋsʉ̌ʉ (kɛ̀ɛ) hɔ̂ŋsamùt hâa sìp lêm khráp
How many books did he give to the library? He gave fifty books to the library.
8. กระทรวงการต่างประเทศให้เงินค่าหนังสือคุณคนละเท่าไรครับ
kràsuaŋkaantàaŋpràthêet hâyŋən khâa naŋsʉ̌ʉ khun khon lá thâwray khráp
กระทรวงการต่างประเทศให้เงินค่าหนังสือเราคนละสามสิบดอลลาร์ครับ
kràsuaŋkaantàaŋpràthêet hâyŋən khâa naŋsʉ̌ʉ raw khon lá sǎam sìp dɔɔnlâa khráp
How much did the State Department give each person for books? (lit. give you per person.) The State Department gave us 30 dollars per person for books.
9. คุณให้เงินลูกวันละเท่าไรครับ
khun hâyŋən lûuk wan lá thâwray khráp
ผมให้เงินลูกวันละสองบาทครับ
phǒm hâyŋən lûuk wan lá sɔ̌ɔŋ bàat khráp
How much money per day do you give your child? I give him/her 2 Bath per day.

Note: แก่ /kɛ̀ɛ/ 'to' may be used in rather formal style or in cases which the receiver might be confused with possessor.

Recognition and Familiarization Drill

Question Response
1. ใครให้หนังสือสองเล่มนี้คุณครับ
khray hây naŋsʉ̌ʉ sɔ̌ɔŋ lêm níi khun khráp
นักภาษาให้(หนังสือสองเล่มนี้)ผมครับ
nákphaasǎa hây (naŋsʉ̌ʉ sɔ̌ɔŋ lêm níi) phǒm khráp
Who gave you these two books? The linguist gave me these two books.
2. ใครให้สมุดสี่เล่มนี้คุณครับ
khray hây samùt sìi lêm níi khun khráp
เพื่อนผมให้สมุดสี่เล่มนี้ผมครับ
phʉ̂an phǒm hây samùt sìi lêm níi phǒm khráp
Who gave you these four notebooks? My friend gave me these four notebooks.
3. ใครให้ปากกาด้ามนี้คุณครับ
khray hây pàakkaa dâam níi khun khráp
คุณอนุโรจน์ให้ปากกาด้ามนี้ผมครับ
khun anúrôot hây pàakkaa dâam níi phǒm khráp
Who gave you this pen? Anuroj gave me this pen.
4. ใครให้รูปใบนี้คุณครับ
khray hây rûup bay níi khun khráp
พัฒนากรคนนั้นให้รูปใบนี้ผมครับ
phátthanaakɔɔn khon nán hây rûup bay níi phǒm khráp
Who gave you this picture? That community development worker gave me this picture.
5. ใครให้แผนที่สองแผ่นนี้คุณครับ
khray hây phɛ̌ɛn thîisɔ̌ɔŋ phɛ̀ɛn níi khun khráp
บริษัทน้ำมันให้แผนที่สองแผ่นนี้ผมครับ
bɔɔrísàt náamman hây phɛ̌ɛn thîisɔ̌ɔŋ phɛ̀ɛn níi phǒm khráp
Who gave you these two maps? The gasoline company gave me these two maps.
6. ใครให้หนังสือภาษาไทยสิบเล่มนี้แก่ห้องสมุดครับ
khray hây naŋsʉ̌ʉ phaasǎathay sìp lêm níi kɛ̀ɛ hɔ̂ŋsamùt khráp
กระทรวงการต่างประเทศอเมริกันให้หนังสือสิบเล่มนี้แก่ห้องสมุดครับ
kràsuaŋkaantàaŋpràthêet ameeríkan hây naŋsʉ̌ʉ sìp lêm níi kɛ̀ɛ hɔ̂ŋsamùt khráp
Who gave these ten Thai language books to the library? The American Department of State gave these ten books to the library.

Transformation substitution drill

Instructor: เขาให้หนังสีอเล่มนี้ผม
khǎw hây nǎŋ sǐi อ lêm níi phǒm
หนังสือสองเล่ม
naŋsʉ̌ʉ sɔ̌ɔŋ lêm
Student: เขาให้หนังสือผมสองเล่ม
khǎw hây naŋsʉ̌ʉ phǒm sɔ̌ɔŋ lêm

Continue by substituting the following items in the appropriate structure.

1. ปากกาด้ามนี้
pàakkaa dâam níi
2. เก้าอี้สามตัว
kâwîi sǎam tua
3. เงินจำนวนนี้
ŋən camnuan níi
4. เงินห้าร้อยบาท
ŋən hâa rɔ́ɔy bàat
5. เงินค่าอาหาร
ŋən khâa aahǎan
6. บ้านหลังนี้
bâan lǎŋ níi
7. ดินสอแท่งนั้น
dinsɔ̌ɔ thɛ̂ŋ nán
8. เวลาสองชั่วโมง
weelaa sɔ̌ɔŋ chûamooŋ

Sentence construction drill


Using the cue words given student 1 will form a question with ให้ /hây/ as the main verb. Student 2 will give an appropriate answer. (Study the examples below carefully.) Example 1.

เพื่อน ๆ อะไร คุณ
phʉ̂an ๆ àray khun
S 1: เพื่อน ๆ ให้อะไรคุณครับ
phʉ̂an ๆ hây àray khun khráp
S 2: เขาให้หนังสือผมครับ
khǎw hây naŋsʉ̌ʉ phǒm khráp

Example 2:

เพื่อน ๆ คุณ หนังสือ กี่เล่ม
phʉ̂an ๆ khun naŋsʉ̌ʉ kìi lêm
S 1: เพื่อน ๆ ให้หนังสือคุณกี่เล่มครับ
phʉ̂an ๆ hây naŋsʉ̌ʉ khun kìi lêm khráp
S 2: เขาให้หนังสือผมสองเล่มครับ
khǎw hây naŋsʉ̌ʉ phǒm sɔ̌ɔŋ lêm khráp

Example 3:

เพื่อน ๆ คุณ หนังสือเล่มนี้ หรือ
phʉ̂an ๆ khun naŋsʉ̌ʉ lêm níi rʉ̌ʉ
S 1: เพื่อน ๆ ให้หนังสือเล่มนี้คุณหรือครับ
phʉ̂an ๆ hây naŋsʉ̌ʉ lêm níi khun rʉ̌ʉ khráp
S 2 ครับ (or) เปล่าครับ
khráp (or) plàw khráp

Example 4:

ใคร คุณ หนังสือสองเล่มนี้
khray khun naŋsʉ̌ʉ sɔ̌ɔŋ lêm níi
S 1: ใครให้หนังสือสองเล่มนี้คุณครับ
khray hây naŋsʉ̌ʉ sɔ̌ɔŋ lêm níi khun khráp
S 2: ครูให้หนังสือสองเล่มนี้ผมครับ
khruu hây naŋsʉ̌ʉ sɔ̌ɔŋ lêm níi phǒm khráp

Continue by using the following cue words:

1. เจ้าหน้าที่ยูซิส คุณ อะไร
câwnâathîi yuusít khun àray
2. คุณประภาส คุณ แผนที่ประเทศไทย กี่แผ่น
khun pràphâat khun phɛ̌ɛnthîi pràthêetthay kìi phɛ̀ɛn
3. กระทรวงต่างประเทศ นักเรียน เงินค่าหนังสือ คนละเท่าไร
kràsuaŋ tàaŋpràthêet nákrian ŋən khâa naŋsʉ̌ʉ khon lá thâwray
4. คุณ ภรรยาคุณ ของขวัญ ทุกปี หรือเปล่า
khun phanrayaa khun khɔ̌ɔŋkhwǎn thúkpii rʉ̌ʉplàaw
5. ใคร คุณ สมุดเล่มนี้
khray khun samùt lêm níi
6. ใคร คุณ สมุดสองเล่ม
khray khun samùt sɔ̌ɔŋ lêm
7. ใคร คุณ โต๊ะตัวนี้
khray khun tó tua níi
8. เขา คุณ เงินกี่บาท
khǎw khun ŋən kìi bàat
9. เขา คนใช้ เงิน เดือนละ กี่บาท
khǎw khoncháy ŋən dʉan lá kìi bàat
10. คุณจอห์น คุณ ปากกาด้ามนี้ หรือ
khun cɔ̀ɔn khun pàakkaa dâam níi rʉ̌ʉ
11. เขา ผม เวลาหนึ่งชั่วโมง
khǎw phǒm weelaa nʉ̀ŋ chûamooŋ

Familiarization drill

Question Response
1. คุณซื้ออะไรให้ภรรยาคุณครับ
khun sʉ́ʉ àray hây phanrayaa khun khráp
ผมซื้อปากกาให้เขาหนึ่งด้ามครับ
phǒm sʉ́ʉ pàakkaa hây khǎw nʉ̀ŋ dâam khráp
What did you buy your wife? I bought her a pen.
2. วันคริสต์มาสปีหน้าคุณจะซื้ออะไรให้ภรรยาคุณครับ
wan khrítsamâat piinâa khun cà sʉ́ʉ àray hây phanrayaa khun khráp
ผมจะซื้อนาฬิกาให้เขาครับ
phǒm cà sʉ́ʉ naalíkaa hây khǎw khráp
What are you going to buy your wife for Christmas next year? I'm going to buy a watch for her.
3. วันแต่งงานของเพื่อนคุณคุณซื้ออะไรให้เขาครับ
wan tɛ̀ŋŋaan khɔ̌ɔŋ phʉ̂an khun khun sʉ́ʉ àray hây khǎw khráp
ผมซื้อของสำหรับแต่งบ้านให้เขาครับ
phǒm sʉ́ʉkhɔ̌ɔŋ sǎmràp tɛ̀ŋ bâan hây khǎw khráp
What did you buy for your friend on his wedding day? I bought things for decorating the house for him.
4. ปีที่แล้วภรรยาคุณซื้ออะไรให้คุณ
pii thîilɛ́ɛw phanrayaa khun sʉ́ʉ àray hây khun
เขาซื้อเสื้อให้ผมหนึ่งตัว
khǎw sʉ́ʉ sʉ̂a hây phǒm nʉ̀ŋ tua
What did your wife buy for you last year? She bought a shirt for for me.
5. คุณจะซื้ออะไรให้เพื่อนคุณ
khun cà sʉ́ʉ àray hây phʉ̂an khun
ผมคิดว่าจะซื้อหนังสือดี ๆ ให้เขา
phǒm khít wâa cà sʉ́ʉ naŋsʉ̌ʉ dii ๆ hây khǎw
What are you going to buy for your friend? I think I'll buy him some good books.

Familiarization drill

1. A: คุณสมศรีให้รูปผม
khun sǒm sǐi hây rûup phǒm
Miss Somsri gave me some pictures.
B: คุณได้รูปจากคุณสมศรีกี่ใบครับ
khun dâayrûup càak khun sǒm sǐi kìi bay khráp
How many pictures did you get from Miss Somsri?
A: ผมได้รูปจากคุณสมศรีห้าใบครับ
phǒm dâayrûup càak khun sǒm sǐi hâa bay khráp
I got five pictures from Miss Somsri.
2. A: คุณพ่อคุณแม่ให้เงินผม
khun phɔ̂ɔkhun mɛ̂ɛ hâyŋən phǒm
My parents gave me some money.
B: คุณได้เงินจากคุณพ่อคุณแม่กี่บาทครับ
khun dâay ŋən càak khun phɔ̂ɔkhun mɛ̂ɛ kìi bàat khráp
How many baht did you get from your parents?
A: ผมได้เงินจากคุณพ่อคุณแม่หลายร้อยบาทครับ
phǒm dâay ŋən càak khun phɔ̂ɔkhun mɛ̂ɛ lǎay rɔ́ɔy bàat khráp
I got several hundred baht from my parents.
3. A: ทางสถานทูตให้หนังสือต่าง ๆ แก่โรงเรียนเรา
thaaŋ sathǎanthûut hây naŋsʉ̌ʉ tàaŋ ๆ kɛ̀ɛ rooŋrian raw
The Embassy gave various books to our school.
B: เราได้รับหนังสือจากสถานทูตกี่เล่มครับ
raw dâayráp naŋsʉ̌ʉ càak sathǎanthûut kìi lêm khráp
How many books did we get from the Embassy?
A: เราได้หนังสือต่าง ๆ จากสถานทูตราว ๆ สามสิบเล่มครับ
raw dâay naŋsʉ̌ʉ tàaŋ ๆ càak sathǎanthûut raaw ๆ sǎam sìp lêm khráp
We got about 30 different books from the Embassy.
4. A: กระทรวงต่างประเทศให้เงินค่าหนังสือเรา
kràsuaŋ tàaŋpràthêet hâyŋən khâa naŋsʉ̌ʉ raw
The State Department gave us money for buying books.
B: เราได้เงินค่าหนังสือคนละเท่าไรครับ
raw dâay ŋən khâa naŋsʉ̌ʉ khon lá thâwray khráp
How much money did each person get for buying books?
A: เราได้เงินค่าหนังสือคนละสามสิบดอลลาร์ครับ
raw dâay ŋən khâa naŋsʉ̌ʉ khon lá sǎam sìp dɔɔnlâa khráp
We got 30 dollars a person (for buying books).

Substitution Drill

Cue Pattern
1. ของขวัญ
khɔ̌ɔŋkhwǎn
ผมได้ของขวัญ
phǒm dâay khɔ̌ɔŋkhwǎn
I got presents.
2. เงินหลายร้อย
ŋən lǎay rɔ́ɔy
ผมได้เงินหลายร้อย
phǒm dâay ŋən lǎay rɔ́ɔy
I got several hundred (baht).
3. งาน
ŋaan
ผมได้งาน
phǒm dâay ŋaan
I got work.
4. บ้าน
bâan
ผมได้บ้าน
phǒm dâay bâan
I got a house.
5. ของใช้
khɔ̌ɔŋcháy
ผมได้ของใช้
phǒm dâay khɔ̌ɔŋcháy
I got things to use.
6. หนังสือสองเล่ม
naŋsʉ̌ʉ sɔ̌ɔŋ lêm
ผมได้หนังสือสองเล่ม
phǒm dâay naŋsʉ̌ʉ sɔ̌ɔŋ lêm
I got two books.
7. เครื่องใช้ไฟฟ้า
khrʉ̂aŋcháyfayfáa
ผมได้เครื่องใช้ไฟฟ้า
phǒm dâay khrʉ̂aŋcháyfayfáa
I got electrical equipment.
8. วิทยุ
wítthayú
ผมได้วิทยุ
phǒm dâay wítthayú
I got a radio.
9. ทีวี
thiiwii
ผมได้ทีวี
phǒm dâay thiiwii
I got a TV.
10. เก้าอี้ใหม่
kâwîi mày
ผมได้เก้าอี้ใหม่
phǒm dâay kâwîi mày
I got a new chair.
11. เบอร์โทรศัพท์ของเขา
bəə thoorasàp khɔ̌ɔŋ khǎw
ผมได้เบอร์โทรศัพท์ของเขา
phǒm dâay bəə thoorasàp khɔ̌ɔŋ khǎw
I got her telephone number.
12. คะแนนดี
khánɛɛn dii
ผมได้คะแนนดี
phǒm dâay khánɛɛn dii
I got good grades.

Recognition and Familiarization Drill

Question Response
1. ผมควรจะให้อะไรเขา
phǒm khuancà hây àray khǎw
ให้หนังสือสิครับ
hây naŋsʉ̌ʉ sì khráp
What shall I give him? Give a book.
2. ผมควรจะซื้ออะไรให้ภรรยาดี
phǒm khuancà sʉ́ʉ àray hây phanrayaa dii
ซื้อเครื่องครัวให้เขาสิครับ
sʉ́ʉ khrʉ̂aŋkhrua hây khǎw sì khráp
What shall I give my wife? Buy some kitchen utensils for her.
3. ผมควรจะถามใครดี
phǒm khuancà thǎam khrai dii
ถามนักภาษาสิครับ
thǎam nákphaasǎa sì khráp
Who shall I ask? Ask the linguist.
4. ผมควรจะทานที่ร้านไหนดี
phǒm khuancà thaan thîi ráan nǎy dii
ทานที่ร้านนี้สิครับ
thaan thîi ráan níi sì khráp
Which restaurant shall I eat at? Eat at this restaurant.
5. ผมควรจะไปอย่างไรดี
phǒm khuancà pay yàaŋray dii
ไปรถไฟสิครับ
pay rótfay sì khráp
How shall I go? Go by train.

Expansion drill

1. อะไรดี
àray dii
ซื้ออะไรดี
sʉ́ʉ àray dii
ควรจะซื้ออะไรให้เขาดี
khuancà sʉ́ʉ àray hây khǎw dii
ผมควรจะซื้อของขวัญอะไรให้เขาดี
phǒm khuancà sʉ́ʉkhɔ̌ɔŋ khwǎn àray hây khǎw dii
2. ใครดี
khrai dii
เชิญใครดี
chəən khrai dii
จะเชิญใครดี
cà chəən khrai dii
เราจะเชิญใครดี
raw cà chəən khrai dii
3. ใครดี
khrai dii
ถามใครดี
thǎam khrai dii
ควรจะถามใครดี
khuancà thǎam khrai dii
ผมควรจะถามใครดี
phǒm khuancà thǎam khrai dii
4. ไหนดี
nǎy dii
ที่ไหนดี
thîinǎy dii
ทานที่ไหนดี
thaan thîinǎy dii
ทานอาหารที่ไหนดี
thaanaahǎan thîinǎy dii
ทานอาหารกลางวันที่ไหนดี
thaan aahǎanklaaŋwan thîinǎy dii
ควรจะทานอาหารกลางวันที่ไหนดี
khuancà thaan aahǎanklaaŋwan thîinǎy dii
5. ไหนดี
nǎy dii
บทไหนดี
bòt nǎy dii
เรียนบทไหนดี
rian bòt nǎy dii
ควรเรียนบทไหนดี
khuan rian bòt nǎy dii
เราควรเรียนบทไหนดี
raw khuan rian bòt nǎy dii
6. ไหนดี
nǎy dii
วันไหนดี
wan nǎy dii
เลี้ยงวันไหนดี
líaŋ wan nǎy dii
มีงานเลี้ยงวันไหนดี
mii ŋaanlíaŋ wan nǎy dii
ควรจะมีงานเลี้ยงวันไหนดี
khuancà mii ŋaanlíaŋ wan nǎy dii
เราควรจะมีงานเลี้ยงวันไหนดี
raw khuancà mii ŋaanlíaŋ wan nǎy dii
7. อย่างไรดี
yàaŋray dii
ทำอย่างไรดี
tham yàaŋray dii
ควรจะทำอย่างไรดี
khuancà tham yàaŋray dii
ผมควรจะทำอย่างไรดี
phǒm khuancà tham yàaŋray dii

Recognition and familiarization drill


สำหรับ /sǎmràp/ means 'for' in the sense of function (for doing such and such).

Question Response
1. ห้องน้ำห้องนี้สำหรับใคร
hɔ̂ŋnáam hɔ̂ŋ níi sǎmràp khray
ห้องน้ำห้องนี้สำหรับผู้หญิง (ไม่ใช่สำหรับผู้ชาย)
hɔ̂ŋnáam hɔ̂ŋ níi sǎmràp phûuyǐŋ (mâychây sǎmràp phûuchaay)
Who is this toilet for? This toilet is for women. It's not for men.
2. เก้าอี้ตัวนี้สำหรับใคร
kâwîi tua níi sǎmràp khray
เก้าอี้ตัวนี้สำหรับครู
kâwîi tua níi sǎmràp khruu
Who is this chair for? This chair is for the teacher. It's not for students.
3. เครื่องครัวชุดนี้สำหรับใคร
khrʉ̂aŋkhrua chút níi sǎmràp khray
เครื่องครัวชุดนี้สำหรับเจ้าสาว(ไม่ใช่สำหรับเจ้าบ่าว)
khrʉ̂aŋ khrua chút níi sǎmràp câwsǎaw (mâychây sǎmràp câwbàaw)
Who is this set of kitchen utensils for? It's for the bride. It's not for the groom.
4. เงินจำนวนนี้เป็นเงินสำหรับทำอะไร
ŋən camnuan níi pen ŋən sǎmràp tham àray
เงินจำนวนนี้เป็นเงินสำหรับซื้ออาหาร
ŋən camnuan níi pen ŋən sǎmràp sʉ́ʉ aahǎan
What is this amount of money for (for doing what)? This sum of money is for food.
5. หนังสือเล่มนี้ใช้สำหรับทำอะไรครับ
naŋsʉ̌ʉ lêm níi cháy sǎmràp tham àray khráp
หนังสือเล่มนี้ใช้สำหรับสอนนักเรียน
naŋsʉ̌ʉ lêm níi cháy sǎmràp sɔ̌ɔn nákrian
What is this book used for? This book is used for teaching students.
6. ห้องนี้ใช้สำหรับทำอะไร
hɔ̂ŋ níi cháy sǎmràp tham àray
ห้องนี้ใช้สำหรับประชุมนักเรียน
hɔ̂ŋ níi cháy sǎmràp pràchum nákrian
What is this room used for? This room is used for student meetings.
7. บ้านหลายหลังที่อยู่ตรงกันข้ามกับสถานทูตเป็นที่สำหรับทำอะไรครับ
bâan lǎay lǎŋ thîiyùu troŋkankhâam kàp sathǎanthûut pen thîi sǎmràp tham àray khráp
เป็นที่สำหรับพนักงานสถานทูตอยู่ครับ
pen thîi sǎmràp phanákŋaan sathǎanthûut yùu khráp
What are the (several) houses opposite the Embassy for? They are for Embassy employees to live in.

Recognition and familiarization drill

1. ที่โรงเรียนสอนภาษาเขาใช้หนังสืออะไร
thîi rooŋrian sɔ̌ɔn phaasǎa khǎw cháy naŋsʉ̌ʉ àray
ที่โรงเรียนสอนภาษาเขาใช้หนังสือของโรงเรียน
thîi rooŋrian sɔ̌ɔn phaasǎa khǎw cháy naŋsʉ̌ʉ khɔ̌ɔŋ rooŋrian
What books do they use at the language school? At the language school they use the school's books.
2. คุณใช้รถอะไร
khun cháy rót àray
ผมใช้รถอเมริกัน
phǒm cháy rót ameeríkan
What kind of car did you use? I used an American car.
3. เขาใช้เงินวันละกี่ดอลลาร์
khǎw cháy ŋən wan lá kìi dɔɔnlâa
เขาใช้เงินวันละห้าสิบเซ็นต์
khǎw cháy ŋən wan lá hâa sìp sen
How many dollars does he spend per day? He spends 50 cents a day.
4. ที่เมืองไทยเขาใช้เงินอะไร
thîi mʉaŋ thay khǎw cháy ŋən àray
ที่เมืิองไทยเขาใช้เงินบาท
thîi เมืิอง thay khǎw cháy ŋənbàat
What kind of money do they use in Thailand? In Thailand they use 'bahts'.
5. คุณใช้อะไร(สำหรับ)เขียนหนังสือ
khun cháy àray (sǎmràp) khǐannaŋsʉ̌ʉ
ผมใช้ทั้งปากกาและดินสอ(สำหรับ)เขียนหนังสือ
phǒm cháy tháŋ pàakkaa lɛ́ dinsɔ̌ɔ (sǎmràp) khǐannaŋsʉ̌ʉ
What do you use for writing? I use both pen and pencil for writing.

Expansion drill

1. บางคนเป็นทหาร
baaŋkhon pen thahǎan
นักเรียนบางคนเป็นทหาร
nákrian baaŋkhon pen thahǎan
นักเรียนที่นี่บางคนเป็นทหาร
nákrian thîinîi baaŋkhon pen thahǎan
2. บางเล่มดี
baaŋ lêm dii
หนังสือบางเล่มดี
naŋsʉ̌ʉ baaŋ lêm dii
หนังสือภาษาไทยบางเล่มดี
naŋsʉ̌ʉ phaasǎathay baaŋ lêm dii
3. บางเครื่องใช้ไม่ได้
baaŋ khrʉ̂aŋcháy mâydây
เครื่องบางเครื่องใช้ไม่ได้
khrʉ̂aŋ baaŋ khrʉ̂aŋcháy mâydây
เครื่องไฟฟ้าบางเครื่องใช้ไม่ได้
khrʉ̂aŋfayfáa baaŋ khrʉ̂aŋcháy mâydây
4. บางตำบลไม่มีน้ำ
baaŋ tambon mâymii náam
ตำบลบางตำบลไม่มีน้ำ
tambon baaŋ tambon mâymii náam
ตำบลที่อยู่ใกล้ๆ บางตำบลไม่มีน้ำ
tambon thîiyùu klây ๆ baaŋ tambon mâymii náam

Substitution drill

Cue Pattern
1. เพื่อน
phʉ̂an
เพื่อนบางคนก็ให้ของ บางคนก็ให้เงิน
phʉ̂an baaŋkhon kɔ̂ɔ hây khɔ̌ɔŋ baaŋkhon kɔ̂ɔ hâyŋən
Some friends gave things; some, money.
2. ครู
khruu
ครูบางคนก็ให้ของ บางคนก็ให้เงิน
khruu baaŋkhon kɔ̂ɔ hây khɔ̌ɔŋ baaŋkhon kɔ̂ɔ hâyŋən
Some teachers gave things; some, money.
3. หมอ
mɔ̌ɔ
หมอบางคนก็ให้ของ บางคนก็ให้เงิน
mɔ̌ɔ baaŋkhon kɔ̂ɔ hây khɔ̌ɔŋ baaŋkhon kɔ̂ɔ hâyŋən
Some doctors gave things; some, money.
4. ข้าราชการ
khâarâatchakaan
ข้าราชการบางคนก็ให้ของ บางคนก็ให้เงิน
khâarâatchakaan baaŋkhon kɔ̂ɔ hây khɔ̌ɔŋ baaŋkhon kɔ̂ɔ hâyŋən
Some employees gave things; some, money.
5. เจ้าหน้าที่
câwnâathîi
เจ้าหน้าที่บางคนก็ให้ของ บางคนก็ให้เงิน
câwnâathîi baaŋkhon kɔ̂ɔ hây khɔ̌ɔŋ baaŋkhon kɔ̂ɔ hâyŋən
Some officials gave things; some, money.

Substitution Drill

Cue Pattern
1. เก่ง
kèŋ
นักเรียนบางคนก็เก่ง บางคนก็ไม่เก่ง
nákrian baaŋkhon kɔ̂ɔ kèŋ baaŋkhon kɔ̂ɔ mây kèŋ
Some students are good; some aren't.
2. สวย
sǔay
นักเรียนบางคนก็สวย บางคนก็ไม่สวย
nákrian baaŋkhon kɔ̂ɔ sǔay baaŋkhon kɔ̂ɔ mây sǔay
Some students are pretty; some aren't.
3. ผู้หญิง
phûuyǐŋ
ผู้หญิงบางคนก็สวย บางคนก็ไม่สวย
phûuyǐŋ baaŋkhon kɔ̂ɔ sǔay baaŋkhon kɔ̂ɔ mây sǔay
Some women are pretty; some aren't.
4. ดี
dii
ผู้หญิงบางคนก็ดี บางคนก็ไม่ดี
phûuyǐŋ baaŋkhon kɔ̂ɔdii baaŋkhon kɔ̂ɔ mâydii
Some women are good; some aren't.
5. หนังสือ
naŋsʉ̌ʉ
หนังสือบางเล่มก็ดี บางเล่มก็ไม่ดี
naŋsʉ̌ʉ baaŋ lêm kɔ̂ɔdii baaŋ lêm kɔ̂ɔ mâydii
Some books are good; some aren't.
6. สนุก
sanùk
หนังสือบางเล่มก็สนุก บางเล่มก็ไม่สนุก
naŋsʉ̌ʉ baaŋ lêm kɔ̂ɔ sanùk baaŋ lêm kɔ̂ɔ mâysanùk
Some books are amusing; some aren't.

Substitution drill


Using บาง /baaŋ/ with time expressions.

Cue Pattern
1. วัน
wan
บางวันเขาก็มา บางวันเขาก็ไม่มา
baaŋ wan khǎw kɔ̂ɔ maa baaŋ wan khǎw kɔ̂ɔ mây maa
Some days he comes; some he doesn't.
2. ชั่วโมง
chûamooŋ
บางชั่วโมงเขาก็มา บางชั่วโมงเขาก็ไม่มา
baaŋ chûamooŋ khǎw kɔ̂ɔ maa baaŋ chûamooŋ khǎw kɔ̂ɔ mây maa
Some hours he comes; some he doesn't.
3. ครั้ง
khráŋ
บางครั้งเขาก็มา บางครั้งเขาก็ไม่มา
baaŋkhráŋ khǎw kɔ̂ɔ maa baaŋkhráŋ khǎw kɔ̂ɔ mây maa
Some times he comes; some times he doesn't.
4. วัน
wan
บางวันเขาก็มา บางวันเขาก็ไม่มา
baaŋ wan khǎw kɔ̂ɔ maa baaŋ wan khǎw kɔ̂ɔ mây maa
Some days he comes; some he doesn't.
5. ไปทำงาน
pay thamŋaan
บางวันเขาก็ไปทำงาน บางวันเขาก็ไม่ไปทำงาน
baaŋ wan khǎw kɔ̂ɔ pay thamŋaan baaŋ wan khǎw kɔ̂ɔ mây pay thamŋaan
Some days he goes to work; some he doesn't.
6. อยู่บ้าน
yùu bâan
บางวันเขาก็อยู่บ้าน บางวันเขาก็ไมอยู่บ้าน
baaŋ wan khǎw kɔ̂ɔ yùu bâan baaŋ wan khǎw kɔ̂ɔ ไม yùu bâan
Some days she's at home; some she isn't.
7. อากาศดี
aakàat dii
บางวันอากาศก็ดี บางวันอากาศก็ไม่ดี
baaŋ wan aakàat kɔ̂ɔdii baaŋ wan aakàat kɔ̂ɔ mâydii
Some days the weather's fine; some it isn't.

Recognition and familiarization drill

Question Response
1. คุณรู้จักทั้งสามีและภรรยาหรือครับ
khun rúucàk tháŋ sǎamii lɛ́ phanrayaa rʉ̌ʉ khráp
ครับ ผมรู้จักเขาทั้งสองคน
khráp phǒm rúucàk khǎw tháŋsɔ̌ɔŋ khon
Do you know both the husband and wife? Yes, I know both of them.
2. คุณชอบทั้งภาษาไทยและอาหารไทยหรือครับ
khun chɔ̂ɔp tháŋ phaasǎathay lɛ́ aahǎan thay rʉ̌ʉ khráp
ครับ ผมชอบทั้งสองอย่าง
khráp phǒm chɔ̂ɔp tháŋsɔ̌ɔŋ yàaŋ
Do you like both the Thai language and Thai food? Yes. I like both (things).
3. คุณเคยอยู่ทั้งฝรั่งเศสและสเปนหรือครับ
khun khəəy yùu tháŋ faràŋsèet lɛ́ sapeen rʉ̌ʉ khráp
ครับ ผมเคยอยู่ทั้งสองประเทศ
khráp phǒm khəəy yùu tháŋsɔ̌ɔŋ pràthêet
Have you lived in both France and Spain? Yes, I have lived in both countries.
4. คุณพูดได้ทั้งภาษาจีนและภาษารัสเซียหรือครับ
khun phûut dâay tháŋ phaasǎaciin lɛ́ phaasǎa rátsia rʉ̌ʉ khráp
ครับ ผมพูดได้ทั้งสองภาษา
khráp phǒm phûut dâay tháŋsɔ̌ɔŋ phaasǎa
Can you speak both Chinese and Russian? Yes, I can speak both languages.
5. คุณเคยอยู่ทั้งเชียงไหม่และกรุงเทพฯ หรือครับ
khun khəəy yùu tháŋ เ chii ยง mǎy ่ lɛ́ kruŋthêep rʉ̌ʉ khráp
ครับ ผมเคยอยู่ทั้งสองแห่ง
khráp phǒm khəəy yùu tháŋsɔ̌ɔŋ hɛ̀ŋ
Have you lived in both Chiangmai and Bangkok? Yes, I have lived in both places.
6. คุณให้ทั้งเงินและอาหารเขาหรือครับ
khun hây tháŋ ŋən lɛ́ aahǎan khǎw rʉ̌ʉ khráp
ครับ ผมให้เขาทั้งสองอย่าง
khráp phǒm hây khǎw tháŋsɔ̌ɔŋ yàaŋ
Did you give him both money and food? Yes, I gave him both things.
7. เขาได้คะแนนดีทั้งคราวที่แล้วและคราวนี้หรือครับ
khǎw dâay khánɛɛn dii tháŋ khraaw thîilɛ́ɛw lɛ́ khraawníi rʉ̌ʉ khráp
ครับ เขาได้คะแนนดีทั้งสองคราว(ครั้ง)
khráp khǎw dâay khánɛɛn dii tháŋsɔ̌ɔŋ khraaw (khráŋ)
Did he get good grades both the time before and this time? Yes, he got good grades both times.

Noun Compound Drill


Form noun compounds with เครื่อง /khrʉ̂aŋ/ + verb/noun

Verb or noun Noun Compound
1. ใช้
cháy
เครื่องใช้
khrʉ̂aŋcháy
to use things to use
2. ครัว
khrua
เครื่องครัว
khrʉ̂aŋkhrua
kitchen kitchen utensils
3. เขียน
khǐan
เครื่องเขียน
khrʉ̂aŋkhǐan
to write writing equipment
4. แต่งบ้าน
tɛ̀ŋ bâan
เครื่องแต่งบ้าน
khrʉ̂aŋ tɛ̀ŋ bâan
to decorate a house house decoration

Exercises

  • Students will discuss invitations they have received specifying type of activity, time, and place.
  • Students will discuss various gifts they have given and received.
  • One student will ask another's opinion about something he is considering doing (giving a gift, etc.). The second will give his opinion.

Vocabulary

อนุโรจน์
anúrôot
Anuroj (male first name)
เบอร์
bəə
number
จำนวน
camnuan
amount
เจ้าสาว (คน)
câwsǎaw (khon)
bride
ใช้
cháy
to use (to do something), be used for, to spend (money)
ชิ้น
chín
piece (classifier for things)
ชุด
chút
set of (something)
ฮะ/ฮ่ะ
/
the male and female polite particles informal for ครับ or ค่ะ, in responses
the male and female polite particles informal forkhráporkhâ, in responses
อย่าง
yàaŋ
classifier for things
ญาติ/ญาติ ๆ
yâat/yâat ๆ
relative(s)
เก่า
kàw
old (of non living things), former (of living and nonliving things)
แก่
kɛ̀ɛ
to, for
ค่า
khâa
fee, cost, price, value
คะแนน (คะแนน)
khánɛɛn (khánɛɛn)
grade, score point(s)
คนใช้ (คน)
khoncháy (khon)
servant
ของใช้ (อย่าง, อัน, ชิน)
khɔ̌ɔŋcháy (yàaŋ, an, chin)
something useful, utensils
เครื่องใช้ไฟฟ้า (เครื่อง)
khrʉ̂aŋcháyfayfáa (khrʉ̂aŋ)
electrical equipment
เครื่องครัว (เครื่อง)
khrʉ̂aŋkhrua (khrʉ̂aŋ)
kitchen utensils
เครื่องเรือน (เครื่อง)
khrʉ̂aŋrʉan (khrʉ̂aŋ)
furniture
กระทรวงการต่างประเทศ
kràsuaŋkaantàaŋpràthêet
State Department, Foreign Ministry
คราว
khraaw
time(s) (occasion)
ครั้ง
khráŋ
time(s) (occasion) classifier for time
คริสต์มาส
khrítsamâat
Christmas
ละ
per, a, the
มั่ง
mâŋ
some, any (pronominal, another form of บ้าง)
some, any (pronominal, another form ofbâaŋ)
นาย (คน)
naay (khon)
boss
นักภาษา (คน)
nákphaasǎa (khon)
linguistic scientist
นักเรียนเก่า (คน)
nákrian kàw (khon)
former student
พนักงาน (คน)
phanákŋaan (khon)
employee
พัฒนากร (คน)
phátthanaakɔɔn (khon)
community development worker
แปล
plɛɛ
to translate
ประชุม
pràchum
meeting
สำหรับ
sǎmràp
for
สิ
particle indicating definiteness or emphasis
ส่วนมาก
sùanmâak
most of, in the main
แต่ง
tɛ̀ŋ
to decorate
ทีวี (เครื่อง)
thiiwii (khrʉ̂aŋ)
TV
วิทยุ (เครื่อง อัน)
wítthayú (khrʉ̂aŋ an)
radio
Prev Index Next