Prev Index Next

Basic dialog

Sending a servant for a taxi.

นาย:
naay:
ช่วยเรียกแท็กซี่ให้(ผม)คันหนึ่ง
chûay rîak thɛ́ksîi hây (phǒm) khan nʉ̀ŋ
Please call a taxi for me.
บอกเขาว่าไปสาทร เลยจัสแม็กไปหน่อย
bɔ̀ɔk khǎw wâa pay sǎathɔɔn ləəy càtmɛ́k pay nɔ̀y
Tell him (I'm) going to Sathorn a little past JUSMAG.
คนใช้:
khoncháy:
จะให้เขาคอยด้วยไหมคะ
cà hây khǎw khɔɔy dûay mǎy khá
Will you have him wait?
นาย:
naay:
ไม่ต้อง
mây tɔ̂ŋ
That is not necessary.

(คนใช้กลับมา /khoncháy klàpmaa/) (The servant returns)

นาย:
naay:
ได้รถไหม
dâay rót mǎy
Did you get one?
คนใช้:
khoncháy:
ได้ค่ะ
dâay khâ
Yes, I did.
นาย:
naay:
เขาเอาเท่าไหร่
khǎw aw thâwrày
How much does he want?
คนใช้:
khoncháy:
สิบห้าบาทค่ะ
sìp hâa bàat khâ
Fifteen baht.
นาย:
naay:
ไม่แพงไปหรือ
mây phɛɛŋ pay rʉ̌ʉ
That is not too much?
ธรรมดาเวลาฉันเรียกเอง เขาคิดแปดบาทเท่านั้น
thammadaa weelaa chǎn rîak eeŋ khǎw khít pɛ̀ɛt bàat thâwnán
Usually when I get one myself, they charge only 8 baht.
คนใช้:
khoncháy:
ตอนนี้กำลังเลิกงาน
tɔɔnníi kamlaŋ lə̂ək ŋaan
It is quitting time now.
แท็กซี่หายากค่ะ
thɛ́ksîi hǎa yâak khâ
Taxis are hard to find
ต่อไม่ค่อยได้
tɔ̀ɔ mây khɔ̂y dâay
Bargaining is hardly possible.

Notes on the basic dialog

  • ฉัน /chǎn/ 'I' is rarely used by men except when speaking to persons of inferior social status. Women use it more often. They used it l) with persons of inferior social status, 2) to strangers, acquaintances, friends and intimates.
  • คิดเท่าไหร่ /khít thâwrày/ 'figured or reckoned as how much?' is a reduced form of คิดราคาเท่าไหร่ /khítraakhaa thâwrày/ 'the price is reckoned as how much?' or คิดค่าโดยสารเท่าไหร่ /khít khâadooysǎan thâwrày/ 'The fare is reckoned as how much?'
  • After stative verbs like แพง /phɛɛŋ/ 'expensive', เกินไป /kəənpay/ may occur with the meaning 'excessively, too', ไป /pay/ occurs in the same position as a reduced form of เกินไป /kəənpay/ .
  • ตอนที่ /tɔɔnthîi/ and เวลา /weelaa/ both refer to time and may be translated 'when' however, เวลา /weelaa/ usually refers to a special occasion เวลาผมไม่เข้าใจ /weelaa phǒm mâykhâwcay/ 'When (ever) I don't understand') whereas, ตอนที่ /tɔɔnthîi/ refers to a particular period of time ตอนที่คุณเป็นเด็ก /tɔɔnthîi khun pen dèk/ 'When you were a child'.

Grammar notes

ให้ (all uses)

ให้ /hây/ occurs in constructions of the following kind:

  • As main verb in the sentence (see 26.2a).
  • As secondary verb with the meaning 'for the benefit or, in place of someone else', ช่วยขับรถให้ /chûay khàprót hây/ (ผม /phǒm/) 'Please drive-for me' เขาทำอาหารให้คุณทาน /khǎw thamaahǎan hây khun thaan/ 'He makes food for you (to eat).'
  • Or as the main verb with a sentence complement. In constructions of this type it has causative meaning, คุณจะให้ลูกคุณเรียนอะไร /khun cà hây lûuk khun rian àray/ 'What are you going to have your children study?'

See NOSS, pg. 100.

บอก and other verbs with ให้ as causative

The verbs บอก /bɔ̀ɔk/ 'tell', ขอ /khɔ̌ɔ/ 'request', อนุญาต /anúyâat/ 'permit' and สั่ง /sàŋ/ 'order' (like จาก /càak/ , see 22.2b) are followed by ให้ /hây/ plus Sentence Complement when the utterance tends to be causative in effect.

เขาบอกให้ผมคอยเขา
khǎw bɔ̀ɔk hây phǒm khɔɔy khǎw
He told me to wait for him.
เขาอนุญาตให้ผมเรียนภาษาไทย
khǎw anúyâat hây phǒm rian phaasǎathay
He permitted me to study Thai.

Compare the following two sentences:

เขาให้ผมคอยเขา
khǎw hây phǒm khɔɔy khǎw
He had me wait for him.

The manner in which the request or command is delivered is not specified.

เขาบอกให้ผมคอยเขา
khǎw bɔ̀ɔk hây phǒm khɔɔy khǎw
He told me to wait for him.

The manner in which the command or request is delivered is specified. See Noss, pg. 93

เอง as subject modifiers

เอง /eeŋ/ occurs at the end of clauses and has the meaning by himself, herself, themselves, etc., without outside help or influence.

ผมไปซื้อ(กาแฟ)เองครับ
phǒm pay sʉ́ʉ (kaafɛɛ) eeŋ khráp
I went to buy coffee myself.
(Nobody bought it for me)

Drills

Recognition and familiarization drill

Question Response
1. ใครต่อราคาให้คุณครับ
khray tɔ̀ɔraakhaa hây khun khráp
เพื่อนคนไทยของผมต่อ(ราคา)ให้ผมครับ
phʉ̂an khonthay khɔ̌ɔŋ phǒm tɔ̀ɔ (raakhaa) hây phǒm khráp
Who did your bargaining for you? Thai friend of mine did the bargaining for me.
2. ใครขับรถให้คุณครับ
khray khàprót hây khun khráp
ผมขับเองครับ
phǒm khàp eeŋ khráp
Who drove the car for you? I drove (it) myself.
(ไม่มีใครขับให้)
(mâymiikhray khàp hây)
No one drove for me.
3. ใครทำอาหารให้คุณทานครับ
khray thamaahǎan hây khun thaan khráp
ภรรยาผมทำ(อาหาร)ให้ผมครับ
phanrayaa phǒm tham (aahǎan) hây phǒm khráp
Who cooks for you? My wife cooks for me.
4. เพื่อนคุณไปซื้อกาแฟให้คุณหรือครับ
phʉ̂an khun pay sʉ́ʉ kaafɛɛ hây khun rʉ̌ʉ khráp
เปล่าครับผมไปซื้อ(กาแฟ)เองครับ
plàw khrápphǒm pay sʉ́ʉ (kaafɛɛ) eeŋ khráp
Did your friend go buy coffee for you? No, I bought (it) myself.
5. ใครเขียนจดหมายฉบับนี้ให้คุณครับ
khray khǐancòtmǎay chabàp níi hây khun khráp
ผมเขียนเองครับ
phǒm khǐan eeŋ khráp
Who wrote this letter for you? I wrote it myself.
6. ใครหาบ้านให้คุณครับ
khrai hǎa bâan hây khun khráp
ผมหาเองครับ
phǒm hǎa eeŋ khráp
Who looked for a house for you? I looked myself.
7. ใครซื้ออาหารให้คุณครับ
khray sʉ́ʉ aahǎan hây khun khráp
ภรรยาผมซื้อให้ผมครับ
phanrayaa phǒm sʉ́ʉ hây phǒm khráp
Who bought food for you? My wife bought it for me.

Substitution transformation drill

Cue Pattern 1 Pattern 2
1. ภรรยาผม
phanrayaa phǒm
ผมไม่ได้ทำอาหารเอง
phǒm mâydây thamaahǎan eeŋ
ภรรยาผมทำให้(ผม)
phanrayaa phǒm thamhây (phǒm)
I don't cook for myself. My wife cooks for me.
2. เพื่อนผม
phʉ̂an phǒm
ผมไม่ได้เขียนจดหมายฉบับนี้เอง
phǒm mâydây khǐancòtmǎay chabàp níi eeŋ
เพื่อนผมเขียนให้
phʉ̂an phǒm khǐan hây
I didn't write this letter myself. A friend of mine wrote it for me.
3. คุณถาวร
khun thǎawɔɔn
ผมไม่ได้ซื้อหนังสือเล่มนี้เอง
phǒm mâydây sʉ́ʉ naŋsʉ̌ʉ lêm níi eeŋ
คุณถาวรซื้อให้
khun thǎawɔɔn sʉ́ʉ hây
I didn't buy this book myself. Thaworn bought it for me.
4. คนขับรถ
khonkhàprót
ผมไม่ได้ขับรถเอง
phǒm mâydây khàprót eeŋ
คนขับรถขับให้
khonkhàprót khàp hây
I didn't drive myself. The chauffeur drove for me.
5. เขา
khǎw
ผมไม่ได้ไปส่งจดหมายเอง
phǒm mâydây pay sòŋcòtmǎay eeŋ
เขาส่งให้
khǎw sòŋ hây
I didn't send the letter myself. He sent it for me.
6. เขา
khǎw
ผมไม่ได้คิดเอง
phǒm mâydây khít eeŋ
เขาคิดให้
khǎw khít hây
I didn't originate the idea myself. He thought of it for me.

Response drill

Cue: ปากกา, เพื่อน
pàakkaa, phʉ̂an
pen, friend
ซื้ออะไรครับ
sʉ́ʉ àray khráp
What did you buy?
ซื้อปากกาครับ
sʉ́ʉ pàakkaa khráp
I bought a pen.
ซื้อให้ใครครับ
sʉ́ʉ hây khray khráp
Who did you buy it for?
ซื้อให้เพื่อนครับ
sʉ́ʉ hây phʉ̂an khráp
I bought (it) for a friend.
Cue: หนังสือ, ตัวเอง
naŋsʉ̌ʉ, tuaeeŋ
book, oneself
ซื้ออะไรครับ
sʉ́ʉ àray khráp
What did you buy?
ซื้อหนังสือครับ
sʉ́ʉ naŋsʉ̌ʉ khráp
I bought a book.
ซื้อให้ใครครับ
sʉ́ʉ hây khray khráp
Who did you buy it for?
ซื้ออ่านเองครับ
sʉ́ʉ àan eeŋ khráp
I bought (it) to read myself.

Continue the drill by having two students form questions and answers like those above using the following cue words:

1. หนังสือ, ตัวเอง
naŋsʉ̌ʉ, tuaeeŋ
2. กาแฟ, ครู
kaafɛɛ, khruu
3. สมุด, ตัวเอง
samùt, tuaeeŋ
4. อาหาร, ภรรยา
aahǎan, phanrayaa
5. ของขวัญ, เพื่อน
khɔ̌ɔŋkhwǎn, phʉ̂an
6. รถ, ตัวเอง
rót, tuaeeŋ

Substitution drill

Cue Pattern
ช่วยเรียกแท็กซี่ให้หน่อย
chûay rîak thɛ́ksîi hây nɔ̀y
Please call a taxi for me.
1. ส่งหนังสือเล่มนั้น
sòŋ naŋsʉ̌ʉ lêm nán
ช่วยส่งหนังสือเล่มนั้นให้หน่อย
chûay sòŋ naŋsʉ̌ʉ lêm nán hây nɔ̀y
Please send me that book.
2. ขับรถ
khàprót
ช่วยขับรถให้หน่อย
chûay khàprót hây nɔ̀y
Please drive the car for me.
3. ทำอาหาร
thamaahǎan
ช่วยทำอาหารให้หน่อย
chûay thamaahǎan hây nɔ̀y
Please cook for me.
4. ซื้อหนังสือพิมพ์
sʉ́ʉ naŋsʉ̌ʉphim
ช่วยซื้อหนังสือพิมพ์ให้หน่อย
chûay sʉ́ʉ naŋsʉ̌ʉphim hây nɔ̀y
Please buy newspapers for me.
5. ฉบับหนึ่ง
chabàp nʉ̀ŋ
ช่วยซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง
chûay sʉ́ʉ naŋsʉ̌ʉphim chabàp nʉ̀ŋ
Please buy a newspaper for me.
6. หน่อย
nɔ̀y
ช่วยซื้อหนังสือพิมพ์ให้หน่อย
chûay sʉ́ʉ naŋsʉ̌ʉphim hây nɔ̀y
Please buy a newspaper for me.
7. ต่อโทรศัพท์
tɔ̀ɔthoorasàp
ช่วยต่อโทรศัพท์ให้หน่อย
chûay tɔ̀ɔthoorasàp hây nɔ̀y
Please make a phone call for me.

Recognition and familiarization drill

1. เขาเอาหนังสือมาให้ผม
khǎw aw naŋsʉ̌ʉ maa hây phǒm
He brought a book to me.
2. เขาเขียนจดหมายไปให้คุณแม่เขา
khǎw khǐancòtmǎay pay hây khunmɛ̂ɛ khǎw
He wrote a letter to his mother.
3. เขาส่งจดหมายให้ผม
khǎw sòŋcòtmǎay hây phǒm
He sent a letter to me.
4. เขาขายรถให้ผม
khǎw khǎay rót hây phǒm
He bought a car for me.
5. เขาสอนภาษาไทยให้ผม
khǎw sɔ̌ɔn phaasǎathay hây phǒm
He taught Thai to me.

Substitution drill

Cue Pattern
(คุณ)จะให้เขาคอยไหม
(khun) cà hây khǎw khɔɔy mǎy
Will you have him wait?
1. ไปกี่โมง
pay kìi mooŋ
(คุณ)จะให้เขาไปกี่โมง
(khun) cà hây khǎw pay kìi mooŋ
At what time will you have him go?
2. ผม
phǒm
(คุณ)จะให้ผมไปกี่โมง
(khun) cà hây phǒm pay kìi mooŋ
At what time will you have me go?
3. ทำอะไร
tham àray
(คุณ)จะให้ผมทำอะไร
(khun) cà hây phǒm tham àray
What will you cause me to do?
4. ลูกคุณ
lûuk khun
(คุณ)จะให้ลูกคุณทำอะไร
(khun) cà hây lûuk khun tham àray
What will you have your children do?
5. เรียนอะไร
rian àray
(คุณ)จะให้ลูกคุณเรียนอะไร
(khun) cà hây lûuk khun rian àray
What will you have your children study?
6. ซื้ออะไร
sʉ́ʉ àray
(คุณ)จะให้ลูกคุณซื้ออะไร
(khun) cà hây lûuk khun sʉ́ʉ àray
What will you have your children buy?
7. ผม
phǒm
(คุณ)จะให้ผมซื้ออะไร
(khun) cà hây phǒm sʉ́ʉ àray
What will you have me buy?
8. ทำยังไง
tham yaŋŋay
(คุณ)จะให้ผมทำยังไง
(khun) cà hây phǒm tham yaŋŋay
How will you have me do (it)?
9. บอกเขาไหม
bɔ̀ɔk khǎw mǎy
(คุณ)จะให้ผมบอกเขาไหม
(khun) cà hây phǒm bɔ̀ɔk khǎw mǎy
Will you have me tell him?
10. คอยที่ไหน
khɔɔy thîinǎy
(คุณ)จะให้ผมคอยที่ไหน
(khun) cà hây phǒm khɔɔy thîinǎy
Where will you have me wait?

Substitution drill

Cue Pattern
เขาให้แท็กซี่คอย
khǎw hây thɛ́ksîi khɔɔy
He had the taxi wait.
1. ผม
phǒm
เขาให้ผมคอย
khǎw hây phǒm khɔɔy
He had me wait.
2. ไปซื้อของ
pay sʉ́ʉkhɔ̌ɔŋ
เขาให้ผมไปซื้อของ
khǎw hây phǒm pay sʉ́ʉkhɔ̌ɔŋ
He let me go shopping.
3. พักผ่อน
phákphɔ̀n
เขาให้ผมพักผ่อน
khǎw hây phǒm phákphɔ̀n
He let me take a rest.
4. หมอให้
mɔ̌ɔ hây
หมอให้ผมพักผ่อน
mɔ̌ɔ hây phǒm phákphɔ̀n
The doctor had me take a rest.
5. ทานยา
thaan yaa
หมอให้ผมทานยา
mɔ̌ɔ hây phǒm thaan yaa
The doctor had me take medicine.
6. หยุดทำงาน
yùt thamŋaan
หมอให้ผมหยุดทำงาน
mɔ̌ɔ hây phǒm yùt thamŋaan
The doctor had me stop working.
7. นายผมให้
naay phǒm hây
นายผมให้ผมหยุดทำงาน
naay phǒm hây phǒm yùt thamŋaan
My boss had me stop working.
8. โทรมาหาคุณ
thoo maa hǎa khun
นายผมให้ผมโทรมาหาคุณ
naay phǒm hây phǒm thoo maa hǎa khun
My boss had me call you.

Substitution drill

Cue Question Response
1. เขาพูดกับคนใช้ 'ช่วยเรียกแท็กซี่ให้คันหนึ่ง'
khǎw phûut kàp khoncháy'chûay rîak thɛ́ksîi hây khan nʉ̀ŋ'
เขาให้คนใช้ทำอะไร
khǎw hây khoncháy tham àray
เขาให้คนใช้เรียกแท็กซี่ให้เขา
khǎw hây khoncháy rîak thɛ́ksîi hây khǎw
He said to a servant 'call a taxi for me'. What did he have the servant do? He had the servant call a taxi.
2. เขาพูดกับคุณ 'ไปหาคุณจอห์นหน่อย'
khǎw phûut kàp khun'payhǎa khun cɔ̀ɔn nɔ̀y'
เขาให้คุณทำอะไร
khǎw hây khun tham àray
เขาให้ผมไปหาคุณจอห์น
khǎw hây phǒm payhǎa khun cɔ̀ɔn
He said to you, 'Go see John'. What did he have you do? He had me go to see John.
3. แม่พูดกับลูก 'นั่งลง'
mɛ̂ɛ phûut kàp lûuk'nâŋloŋ'
แม่ให้ลูกทำอะไร
mɛ̂ɛ hây lûuk tham àray
แม่ให้ลูกนั่งลง
mɛ̂ɛ hây lûuk nâŋloŋ
The mother said to her child, 'Sit down'. What did the mother have her child do? The mother had her child sit down.
4. ครูพูดกับนักเรียน 'พูดตามครู'
khruu phûut kàp nákrian'phûut taam khruu'
ครูให้นักเรียนทำอะไร
khruu hây nákrian tham àray
ครูให้นักเรียนพูดตามครู
khruu hây nákrian phûut taam khruu
The teacher said to the student 'Say after me'. What did the teacher have the student do? The teacher had the student repeat after her.
5. คุณสวัสดิ์พูดกับคุณสมศักดิ์
khun sawàt phûut kàp khun sǒm sàk
คุณสวัสดิ์ให้คุณสมศักดิ์ทำอะไร
khun sawàt hây khun sǒm sàk tham àray
คุณสวัสดิ์ให้คุณสมศักดิ์ส่งหนังสือ
khun sawàt hây khun sǒm sàk sòŋ naŋsʉ̌ʉ
Sawat said to Somsak 'Please send me that book'. What did Sawat have Somsak do? Sawat had Somsak send him a book.

Recognition and familiarization drill

1. เขาบอกให้ผมบอกคุณ
khǎw bɔ̀ɔk hây phǒm bɔ̀ɔk khun
He told me to tell you.
2. เขาสั่งให้ผมบอกคุณ
khǎw sàŋ hây phǒm bɔ̀ɔk khun
He ordered me to tell you.
3. เขาขอให้ผมบอกคุณ
khǎw khɔ̌ɔhây phǒm bɔ̀ɔk khun
He requested me to tell you.
4. เขาอนุญาตให้ผมบอกคุณ
khǎw anúyâat hây phǒm bɔ̀ɔk khun
He allowed me to tell you.

Transformation response drill

Cue Question Response
(Student 1 to Student 2) (Teacher) (Student 2)
1. ช่วยบอกให้คุณจอห์นไปหาผมหน่อย
chûay bɔ̀ɔk hây khun cɔ̀ɔn payhǎa phǒm nɔ̀y
เขาบอกให้คุณทำอะไร
khǎw bɔ̀ɔk hây khun tham àray
เขาบอกให้ผมช่วยบอกให้คุณจอห์นไปหาเขา
khǎw bɔ̀ɔk hây phǒm chûay bɔ̀ɔk hây khun cɔ̀ɔn payhǎa khǎw
Please tell John to come to see me. What did he tell you to do? He told me to tell John to go to see him.
2. ไปเดี๋ยวนี้
pay dǐawníi
เขาสั่งให้คุณทำอะไร
khǎw sàŋ hây khun tham àray
เขาสั่งให้ผมไปเดี๋ยวนี้
khǎw sàŋ hây phǒm pay dǐawníi
Go now. What did he order you to do? He ordered me to go now.
3. กรุณาอธิบายหน่อย ได้ไหมครับ
karúnaa athíbaay nɔ̀y dâay mǎy khráp
เขาขอให้คุณทำอะไร
khǎw khɔ̌ɔhây khun tham àray
เขาขอให้ผมอธิบาย
khǎw khɔ̌ɔhây phǒm athíbaay
Please explain. What did he ask you to do? He asked me to explain.
4. ยืนอยู่ที่นี่ อย่าไปไหน
yʉʉn yùu thîinîi yàa pay nǎy
เขาสั่งให้คุณทำอะไร
khǎw sàŋ hây khun tham àray
เขาสั่งให้ผมยืนอยู่ที่นี่ ไม่ให้ผมไปไหน
khǎw sàŋ hây phǒm yʉʉn yùu thîinîi mây hây phǒm pay nǎy
Stand here. Don't go. What did he order you to do? He ordered me to stand here, not to go anywhere.
5. คุณคอยผมด้วยนะครับ
khun khɔɔy phǒm dûay ná khráp
เขาบอกให้คุณทำอะไร
khǎw bɔ̀ɔk hây khun tham àray
เขาบอกให้ผมคอยเขา
khǎw bɔ̀ɔk hây phǒm khɔɔy khǎw
Wait for me. What did he tell you to do? He told me to wait for him.
6. กรุณาพูดช้า ๆ หน่อย ได้ไหมครับ
karúnaa phûut cháa ๆ nɔ̀y dâay mǎy khráp
เขาขอให้คุณทำอะไร
khǎw khɔ̌ɔhây khun tham àray
เขาขอให้ผมพูดช้า ๆ หน่อย
khǎw khɔ̌ɔhây phǒm phûut cháa ๆ nɔ̀y
Could you please speak slowly. What did he request you to do? He asked me to speak slowly.
7. เปิดหนังสือได้
pə̀ət naŋsʉ̌ʉ dâay
เขาอนุญาตให้คุณทำอะไร
khǎw anúyâat hây khun tham àray
เขาอนุญาตให้ผมเปิดหนังสือ
khǎw anúyâat hây phǒm pə̀ət naŋsʉ̌ʉ
You can open your book. What did he permit you to do? He permitted me to open the book.
8. ไปได้
pay dâay
เขาอนุญาตให้คุณทำอะไร
khǎw anúyâat hây khun tham àray
เขาอนุญาตให้ผมไป
khǎw anúyâat hây phǒm pay
You may go. What did he let you do? He let me go.

Transformation drill

Change pattern 1 to 2 or vice versa.

Pattern 1 Pattern 2
1. ทางราชการสั่งให้ผมเรียนภาษาไทย
thaaŋrâatchakaan sàŋ hây phǒm rian phaasǎathay
ทางราชการให้ผมเรียนภาษาไทย
thaaŋrâatchakaan hây phǒm rian phaasǎathay
The government ordered me to study Thai. The government had me study Thai.
2. เขาอนุญาตให้ผมออกก่อนเวลา
khǎw anúyâat hây phǒm ɔ̀ɔk kɔ̀ɔnweelaa
เขาให้ผมออกก่อนเวลา
khǎw hây phǒm ɔ̀ɔk kɔ̀ɔnweelaa
He permitted me to leave before time. He had me leave before time.
3. เขาบอกให้คุณช่วยเรียกแท็กซี่ให้เขา
khǎw bɔ̀ɔk hây khun chûay rîak thɛ́ksîi hây khǎw
เขาให้คุณช่วยเรียกแท็กซี่ให้เขา
khǎw hây khun chûay rîak thɛ́ksîi hây khǎw
He told you to call a taxi for him. He had you call a taxi for him.
4. เขาสั่งให้ผมคอยอยู่ที่นี่ก่อน
khǎw sàŋ hây phǒm khɔɔy yùu thîinîi kɔ̀ɔn
เขาให้ผมคอยอยู่ที่นี่ก่อน
khǎw hây phǒm khɔɔy yùu thîinîi kɔ̀ɔn
He ordered me to wait here first. He had me wait here first.
5. เขาอนุญาตให้ผมเรียนภาษาไทย(ได้)
khǎw anúyâat hây phǒm rian phaasǎathay (dâay)
เขาให้ผมเรียนภาษาไทย(ได้)
khǎw hây phǒm rian phaasǎathay (dâay)
He permitted me to study Thai. He had me study Thai.
6. ภรรยาผมขอให้ผมไปซื้อของให้เขา
phanrayaa phǒm khɔ̌ɔhây phǒm pay sʉ́ʉkhɔ̌ɔŋ hây khǎw
ภรรยาผมให้ผมไปซื้อของให้เขา
phanrayaa phǒm hây phǒm pay sʉ́ʉkhɔ̌ɔŋ hây khǎw
My wife asked me to go shopping for her. My wife had me go shopping for her.
7. เขาสั่งให้แท็กซี่ขับรถช้า ๆ
khǎw sàŋ hây thɛ́ksîi khàprót cháa ๆ
เขาให้แท็กซี่ขับรถช้า ๆ
khǎw hây thɛ́ksîi khàprót cháa ๆ
He ordered the taxi to drive slowly. He had the taxi drive slowly.

Transformation drill

Change from direct to indirect statement.

Pattern 1 (direct) Pattern 2 (indirect)
1. เขาบอกผมว่าอย่าดูหนังสือ
khǎw bɔ̀ɔk phǒm wâa yàa duu naŋsʉ̌ʉ
เขาบอกไม่ให้ผมดูหนังสือ
khǎw bɔ̀ɔk mây hây phǒm duu naŋsʉ̌ʉ
He said to me, 'Don't look at your book'. He told me not to look at my book.
2. เขาสั่งผมว่าอย่าบอกใคร
khǎw sàŋ phǒm wâa yàa bɔ̀ɔk khray
เขาสั่งไม่ให้ผมบอกใคร
khǎw sàŋ mây hây phǒm bɔ̀ɔk khray
He ordered me, 'Don't tell anybody.' He ordered me not to tell anybody.
3. ครูบอกนักเรียนว่าอย่าพูดภาษาอังกฤษกัน
khruu bɔ̀ɔk nákrian wâa yàa phûut phaasǎaaŋkrìt kan
ครูบอกไม่ให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษกัน
khruu bɔ̀ɔk mây hây nákrian phûut phaasǎaaŋkrìt kan
The teacher said to the students, 'Don't speak English.' The teacher told the students not to speak English.
4. เขาขอผมว่าอย่าพูดเรื่องนี้
khǎw khɔ̌ɔ phǒm wâa yàa phûut rʉ̂aŋ níi
เขาขอไม่ให้ผมพูดเรื่องนี้
khǎw khɔ̌ɔ mây hây phǒm phûut rʉ̂aŋ níi
He requested me, 'Don't talk about this subject.' He asked me not to talk about this matter.
5. เขาบอกแท็กซี่ว่าอย่าขับรถเร็ว
khǎw bɔ̀ɔk thɛ́ksîi wâa yàa khàprót rew
เขาบอกไม่ให้แท็กซี่ขับรถเร็ว
khǎw bɔ̀ɔk mây hây thɛ́ksîi khàprót rew
He said to the taxi (driver), 'Don't drive fast'. He told the taxi (driver) not to drive fast.
6. เขาบอกผมว่าอย่าซื้อของร้านนั้น
khǎw bɔ̀ɔk phǒm wâa yàa sʉ́ʉkhɔ̌ɔŋ ráan nán
เขาบอกไม่ให้ผมซื้อของร้านนั้น
khǎw bɔ̀ɔk mây hây phǒm sʉ́ʉkhɔ̌ɔŋ ráan nán
He said to me, 'Don't shop in that shop.' He told me not to shop in that shop.
7. หมอบอกผมว่าอย่าดื่มน้ำคลอง
mɔ̀ɔp òk phǒm wâa yàa dʉ̀ʉm náam khlɔɔŋ
หมอบอกไม่ให้ผมดื่มน้ำคลอง
mɔ̀ɔp òk mây hây phǒm dʉ̀ʉm náam khlɔɔŋ
The doctor said to me, 'Don't drink canal water.' The doctor told me not to drink canal water.

Transformation drill

Pattern 1 Pattern 2
1. เขาสั่งไม่ให้ผมบอกใคร
khǎw sàŋ mây hây phǒm bɔ̀ɔk khray
เขาไม่ให้ผมบอกใคร
khǎw mây hây phǒm bɔ̀ɔk khray
He ordered me not to tell anyone. He didn't let me tell anyone.
2. เขาไม่อนุญาตให้ผมไปเรือ
khǎw mây anúyâat hây phǒm pay rʉa
เขาไม่ให้ผมไปเรือ
khǎw mây hây phǒm pay rʉa
He didn't permit me to go by boat. He didn't let me go by boat.
3. ครูบอกไม่ให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษกัน
khruu bɔ̀ɔk mây hây nákrian phûut phaasǎaaŋkrìt kan
ครูไม่ให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษกัน
khruu mây hây nákrian phûut phaasǎaaŋkrìt kan
The teacher told the students not to speak English. The teacher didn't let the student speak English.
4. เขาขอไม่ให้ผมพูดเรื่องนี้
khǎw khɔ̌ɔ mây hây phǒm phûut rʉ̂aŋ níi
เขาไม่ให้ผมพูดเรื่องนี้
khǎw mây hây phǒm phûut rʉ̂aŋ níi
He asked me not to talk about this matter. He didn't let me talk about this matter.
5. เขาบอกไม่ให้ผมมา
khǎw bɔ̀ɔk mây hây phǒm maa
เขาไม่ให้ผมมา
khǎw mây hây phǒm maa
He told me not to come. He didn't let me come.

Substitution drill

Cue Pattern
รถแท็กซี่หายาก
rótthɛ́ksîi hǎa yâak
It is hard to find a taxi.
1. ร้านนั้น
ráan nán
ร้านนั้นหายาก
ráan nán hǎa yâak
It is hard to find that shop.
2. บ้านเขา
bâan khǎw
บ้านเขาหายาก
bâan khǎw hǎa yâak
It is hard to find his house.
3. หนังสือเล่มนี้
naŋsʉ̌ʉ lêm níi
หนังสือเล่มนี้หายาก
naŋsʉ̌ʉ lêm níi hǎa yâak
It is hard to find this book.
4. คนใช้ดี ๆ
khoncháy dii ๆ
คนใช้ดี ๆ หายาก
khoncháy dii ๆ hǎa yâak
It is hard to find good servants.
5. บ้านดี ๆ
bâan dii ๆ
บ้านดี ๆ หายาก
bâan dii ๆ hǎa yâak
It is hard to find good houses.
6. นักเรียนเก่ง ๆ อย่างนี้
nákrian kèŋ ๆ yàaŋníi
นักเรียนเก่ง ๆ อย่างนี้หายาก
nákrian kèŋ ๆ yàaŋníi hǎa yâak
Smart students like this are hard to find.

Response drill

Respond negatively to the question.

Question Response
1. ยากไหม
yâak mǎy
ไม่ยาก
mâyyâak
2. หายากไหม
hǎa yâak mǎy
หาไม่ยาก
hǎa mâyyâak
3. ทำยากไหม
tham yâak mǎy
ทำไม่ยาก
tham mâyyâak
4. เขียนยากไหม
khǐan yâak mǎy
เขียนไม่ยาก
khǐan mâyyâak
5. ออกเสียงยากไหม
ɔ̀ɔksǐaŋ yâak mǎy
ออกเสียงไม่ยอก
ɔ̀ɔksǐaŋ mây yɔ̂ɔk
6. อ่านยากไหม
àan yâak mǎy
อ่านไม่ยาก
àan mâyyâak
7. เข้าใจยากไหม
khâwcayyâak mǎy
เข้าใจไม่ยาก
khâwcay mâyyâak
8. ดูยากไหม
duu yâak mǎy
ดูไม่ยาก
duu mâyyâak
9. พบยากไหม
phóp yâak mǎy
พบไม่ยาก
phóp mâyyâak
10. ได้ยากไหม
dâay yâak mǎy
ได้ไม่ยาก
dâay mâyyâak
11. ใช้ยากไหม
cháy yâak mǎy
ใช้ไม่ยาก
cháy mâyyâak
12. ขับยากไหม
khàp yâak mǎy
ขับไม่ยาก
khàp mâyyâak
13. เรียนยากไหม
rian yâak mǎy
เรียนไม่ยาก
rian mâyyâak
14. ฟังยากไหม
faŋ yâak mǎy
ฟังไม่ยาก
faŋ mâyyâak
15. ขายยากไหม
khǎay yâak mǎy
ขายไม่ยาก
khǎay mâyyâak
16. คิดยากไหม
khít yâak mǎy
คิดไม่ยาก
khít mâyyâak
17. ถามยากไหม
thǎam yâak mǎy
ถามไม่ยาก
thǎam mâyyâak
18. ทานยากไหม
thaan yâak mǎy
ทานไม่ยาก
thaan mâyyâak
19. จำยากไหม
cam yâak mǎy
จำไม่ยาก
cam mâyyâak

Substitution response drill

Cue Question Response
1. คำถามของเขา, ตอบ
khamthǎam khɔ̌ɔŋ khǎw, tɔ̀ɔp
คำถามของเขาตอบยากไหม
khamthǎam khɔ̌ɔŋ khǎw tɔ̀ɔp yâak mǎy
ตอบไม่ยากหรอกครับ (อะฮะ)
tɔ̀ɔp mâyyâak rɔ̀ɔk khráp (àhá )
Is his question hard to answer? No, it isn't.
2. บ้านคุณ, หา
bâan khun, hǎa
บ้านคุณหายากไหม
bâan khun hǎa yâak mǎy
หาไม่ยากอะฮะ
hǎa mâyyâak àhá
Is your house hard to find? No, it isn't.
3. ยานี้, ทาน
yaa níi, thaan
ยานี้ทานยากไหม
yaan níi thaan yâak mǎy
ทานไม่ยากอะฮะ
thaan mâyyâak àhá
Is this medicine hard to take? No, it isn't.
4. อาหารไทย, ทำ
aahǎan thay, tham
อาหารไทยทำยากไหม
aahǎan thay tham yâak mǎy
ทำไม่ยากอะฮะ
tham mâyyâak àhá
Is it hard to make Thai food? No, it isn't.
5. คำไทย, สะกด
kham thay, sàkòt
คำไทยสะกดยากไหม
kham thay sàkòt yâak mǎy
สะกดไม่ยากอะฮะ
sàkòt mâyyâak àhá
Is it hard to drive this car? No, it isn't.
6. รถคันนี้, ขับ
rót khan níi, khàp
รถคันนี้ขับยากไหม
rót khan níi khàp yâak mǎy
ขับไม่ยากอะฮะ
khàp mâyyâak àhá
Is it hard to drive this car? No, it isn't.
7. ประตูบานนี้, ปิด
pràtuu baan níi, pìt
ประตูบานนี้ปิดยากไหม
pràtuu baan níi pìt yâak mǎy
ปิดไม่ยากอะฮะ
pìt mâyyâak àhá
Is this door hard to shut? No, it isn't.
8. เขาพูดภาษาอังกฤษ, ฟัง
khǎw phûut phaasǎaaŋkrìt, faŋ
เขาพูดภาษาอังกฤษฟังยากไหม
khǎw phûut phaasǎaaŋkrìt faŋ yâak mǎy
ฟังไม่ยากอะฮะ
faŋ mâyyâak àhá
Is his English hard to understand? No, it isn't.
9. ตัวหนังสือไทย, เขียน
tuanaŋsʉ̌ʉ thay, khǐan
ตัวหนังสือไทยเขียนยากไหม
tuanaŋsʉ̌ʉ thay khǐan yâak mǎy
เขียนไม่ยากอะฮะ
khǐan mâyyâak àhá
Is it hard to write Thai letters? No, it isn't.
10. ผู้หญิงไทย, รู้จัก
phûuyǐŋ thay, rúucàk
ผู้หญิงไทยรู้จักยากไหม
phûuyǐŋ thay rúucàk yâak mǎy
รู้จักไม่ยากอะฮะ
rúucàk mâyyâak àhá
Is it hard to get to know Thai women? No, it isn't.
11. หนังสือเล่มนี้, อ่าน
naŋsʉ̌ʉ lêm níi, àan
หนังสือเล่มนี้อ่านยากไหม
naŋsʉ̌ʉ lêm níi àan yâak mǎy
อ่านไม่ยากอะฮะ
àan mâyyâak àhá
Is it hard to read this book? No, it isn't.
12. นามสกุลคนไทย, จำ
naamsakun khonthay, cam
นามสกุลคนไทยจำยากไหม
naamsakun khonthay cam yâak mǎy
จำไม่ยากอะฮะ
cam mâyyâak àhá
Are Thai names hard to remember? No, they aren't.

Recognition and familiarization drill

Question Response
1. เวลานักเรียนพูดผิด ครูควรจะทำยังไง
weelaa nákrian phûut phìt khruu khuancà tham yaŋŋay
เวลานักเรียนพูดผิด ครูควรจะแก้
weelaa nákrian phûut phìt khruu khuancà kɛ̂ɛ
When a student speaks incorrectly, what should the teacher do? When a student speaks incorrectly, the teacher should correct (him).
2. เวลาคุณไม่เข้าใจ คุณถามใคร
weelaa khun mâykhâwcay khun thǎam khray
เวลาผมไม่เข้าใจ ผมถามครู
weelaa phǒm mâykhâwcay phǒm thǎam khruu
When you don't understand, what do vou do? When I don't understand, I ask the teacher.
3. เวลาคุณพบคนไทย คุณพูดภาษาอะไรกับเขา
weelaa khun phóp khonthay khun phûut phaasǎa àray kàp khǎw
เวลาผมพบคนไทย ผมพูดภาษาไทยกับเขา
weelaa phǒm phóp khonthay phǒm phûut phaasǎathay kàp khǎw
When you meet a Thai, what language do you speak to him? When I meet a Thai, I speak Thai to him.
4. เวลาคุณไม่สบาย คุณไปหาใคร
weelaa khun mâysabaay khun payhǎa khray
เวลาผมไม่สบาย ผมไปหาหมอ
weelaa phǒm mâysabaay phǒm payhǎa mɔ̌ɔ
When you are not well, who do you go to see? When I'm not well, I go to the doctor's.
5. เวลาคุณหยุดพัก คุณทำอะไรบ้าง
weelaa khun yùtphák khun tham àray bâaŋ
เวลาผมหยุดพัก ผมคุยกับเพื่อน
weelaa phǒm yùtphák phǒm khuy kàp phʉ̂an
When you take a break, what do you do? When I take a break, I talk to friends.
6. เวลาคุณตอบครู คุณคิดเป็นภาษาอะไร
weelaa khun tɔ̀ɔp khruu khun khít pen phaasǎa àray
เวลาผมตอบครู ผมมักจะคิดเป็นภาษาอังกฤษก่อน
weelaa phǒm tɔ̀ɔp khruu phǒm mákcà khít pen phaasǎaaŋkrìt kɔ̀ɔn
When you answer the teacher, what language do you think in? When I answer the teacher, I usually think first in English.

Response drill

Cue Question Response
หาหมอ
hǎa mɔ̌ɔ
เวลาคุณไม่สบาย คุณทำยังไง
weelaa khun mâysabaay khun tham yaŋŋay
เวลาผมไม่สบาย ผมมักจะไปหาหมอ
weelaa phǒm mâysabaay phǒm mákcà pay hǎa mɔ̌ɔ
When you are not well, what do you do? When I'm not well, I usually go to the doctor's
ไม่
mây
เวลาเขาพูดเร็ว ๆ คุณเข้าใจไหม
weelaa khǎw phûut rew ๆ khun khâwcay mǎy
เวลาเขาพูดเร็ว ๆ ผมไม่เข้าใจ
weelaa khǎw phûut rew ๆ phǒm mây khâwcay
When he speaks fast, do you understand. When he speaks fast, I don't understand.
อ่านหนังสือ
àannaŋsʉ̌ʉ
เวลาคุณว่าง คุณทำอะไร
weelaa khun wâaŋ khun tham àray
เวลาผมว่าง ผมอ่านหนังสือ
weelaa phǒm wâaŋ phǒm àannaŋsʉ̌ʉ
When you are free, what do you do? When I'm not busy, I read.
ดูหนังสือ
duu naŋsʉ̌ʉ
เวลาคุณจะสอบ คุณควรทำอะไร
weelaa khun cà sɔ̀ɔp khun khuan tham àray
เวลาผมจะสอบ ผมควรดูหนังสือ
weelaa phǒm cà sɔ̀ɔp phǒm khuan duu naŋsʉ̌ʉ
When you are going to have a test, what would you do? When I'm going to have a test, I should study.
อังกฤษ
aŋkrìt
เวลาคุณตอบครู คุณคิดเป็นภาษาอะไร
weelaa khun tɔ̀ɔp khruu khun khít pen phaasǎa àray
เวลาผมตอบครู ผมคิดเป็นภาษาอังกฤษ
weelaa phǒm tɔ̀ɔp khruu phǒm khít pen phaasǎaaŋkrìt
When you answer the teacher, what language do you think in? When I answer the teacher, I think in English.
แก้
kɛ̂ɛ
เวลาคุณพูดผิด ครูควรจะทำยังไง
weelaa khun phûut phìt khruu khuancà tham yaŋŋay
เวลาผมพูดผิด ครูควรจะแก้
weelaa phǒm phûut phìt khruu khuancà kɛ̂ɛ
When you speak incorrectly, what should the teacher do? When I speak incorrectly, the teacher should correct me.
ถามครู
thǎam khruu
เวลาคุณไม่เข้าใจ คุณทำยังไง
weelaa khun mâykhâwcay khun tham yaŋŋay
เวลาผมไม่เข้าใจ ผมถามครู
weelaa phǒm mâykhâwcay phǒm thǎam khruu
When you don't understand, what do you do? When I don't understand, I ask the teacher.
ไปทานกาแฟ
pay thaan kaafɛɛ
เวลาคุณหยุดพัก คุณทำอะไร
weelaa khun yùtphák khun tham àray
เวลาผมหยุดพัก ผมไปทานกาแฟ
weelaa phǒm yùtphák phǒm pay thaan kaafɛɛ
When you take a break, what do you do? When I take a break I go drink coffee.
ไปชายทะเล
pay chaaythálee
เวลาอากาศร้อนคนอเมริกันส่วนมากชอบไปเที่ยวที่ไหน
weelaa aakàat rɔ́ɔn khon ameeríkan sùanmâak chɔ̂ɔp paythîaw thîinǎy
เวลาอากาศร้อนคนอเมริกันส่วนมากชอบไปชายทะเล
weelaa aakàat rɔ́ɔn khon ameeríkan sùanmâak chɔ̂ɔp pay chaaythálee
When the weather's hot, where do most Americans like to go on vacations? When the weather's hot, most Americans like to go to the seashore.

Recognition and familiarization drill

Question Response
1. ตอนที่คุณเป็นเด็ก คุณเรียนหนังสือที่ไหน
tɔɔnthîi khun pen dèk khun riannaŋsʉ̌ʉ thîinǎy
ตอนที่ผมเป็นเด็ก ผมเรียนหนังสือที่ต่างจังหวัด
tɔɔnthîi phǒm pen dèk phǒm riannaŋsʉ̌ʉ thîi tàaŋcaŋwàt
When you were a child, where did you go to school? When I was a child, I studied in the provinces (outside Bangkok).
2. ตอนที่เขามาหาคุณ คุณไปไหน
tɔɔnthîi khǎw maahǎa khun khun pay nǎy
ตอนที่เขามาหาผม ผมไปซื้อของข้างนอก
tɔɔnthîi khǎw maahǎa phǒm phǒm pay sʉ́ʉkhɔ̌ɔŋ khâaŋnɔ̂ɔk
When he came to see you, where had you go? When he came to see me, I had gone out shopping.
3. ตอนที่คุณอยู่ที่ประเทศเวียดนาม คุณมีตำแหน่งอะไร
tɔɔnthîi khun yùu thîi pràthêet wîatnaam khun mii tamnɛ̀ŋ àray
ตอนที่ผมอยู่ที่ประเทศเวียดนาม ผมเป็นรองกงสุล
tɔɔnthîi phǒm yùu thîi pràthêet wîatnaam phǒm penrɔɔŋ koŋsǔn
When you were stationed in Vietnam, what was your position (rank)? When I was stationed in Vietnam, I was consul.
4. ตอนที่คุณเริ่มเรียนภาษาไทยใหม่ ๆ คุณคิดว่าภาษาไทยยากไหม
tɔɔnthîi khun rə̂əm rian phaasǎathay mày ๆ khun khít wâa phaasǎathay yâak mǎy
ตอนที่ผมเริ่มเรียนภาษาไทยใหม่ ผมคิดว่ายากมาก
tɔɔnthîi phǒm rə̂əm rian phaasǎathay mày phǒm khít wâayâak mâak
When you started to study Thai, did you think it was hard? When I first began to study Thai, I thought it was very hard.
5. ตอนที่คุณยังอยู่ที่อเมริกา คุณรู้จักเขาแล้วหรือยัง
tɔɔnthîi khun yaŋ yùu thîi ameeríkaa khun rúucàk khǎw lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ
ตอนที่ผมยังอยู่ที่อเมริกา ผมยังไม่รู้จักเขา
tɔɔnthîi phǒm yaŋ yùu thîi ameeríkaa phǒm yaŋ mây rúucàk khǎw
Did you meet him while you were in America? I didn't know him when I was in America.
6. ตอนที่คุณยังอยู่ที่อเมริกา คุณเรียนภาษาไทยที่ไหน
tɔɔnthîi khun yaŋ yùu thîi ameeríkaa khun rian phaasǎathay thîinǎy
ตอนที่ผมยังอยู่ที่อเมริกา ผมเรียนภาษาไทยที่โรงเรียนสอนภาษา
tɔɔnthîi phǒm yaŋ yùu thîi ameeríkaa phǒm rian phaasǎathay thîi rooŋrian sɔ̌ɔn phaasǎa
When you were in America, where did you study Thai? When I was in America, I studied Thai at a language school.

Response drill

Cue Question Response
เราเรียนอยู่ที่วอชิงตัน
raw rian yùu thîi wɔɔ chiŋ tan
คุณรู้จักเขาเมื่อไร
khun rúucàk khǎw mʉ̂aray
ผมรู้จักเขาตอนที่เราเรียนอยู่ที่วอชิงตัน
phǒm rúucàk khǎw tɔɔnthîi raw rian yùu thîi wɔɔ chiŋ tan
When were you acquainted with him? I knew him when we were studying in Washington.
คุณออกไปข้างนอก
khun ɔ̀ɔk pay khâaŋnɔ̂ɔk
เขามาเมื่อไร
khǎw maa mʉ̂aray
เขามาตอนที่คุณออกไปข้างนอก
khǎw maa tɔɔnthîi khun ɔ̀ɔk pay khâaŋnɔ̂ɔk
When did he come? He came as you were leaving.
แต่งงาน
tɛ̀ŋŋaan
คุณได้ของขวัญหลายอย่างเมื่อไร
khun dâay khɔ̌ɔŋkhwǎn lǎayyàaŋ mʉ̂aray
ผมได้ของขวัญหลายอย่างตอนที่ผมแต่งงาน
phǒm dâay khɔ̌ɔŋkhwǎn lǎayyàaŋ tɔɔnthîi phǒm tɛ̀ŋŋaan
When did you get a lot of gifts? I got a lot of presents when I married.
เราไม่อยู่
raw mây yùu
มีคนมาหาเมื่อไร
mii khon maahǎa mʉ̂aray
มีคนมาหาตอนที่เราไม่อยู่
mii khon maahǎa tɔɔnthîi raw mây yùu
When did people come to see (us)? People came to see us while we were not in.
เพื่อนผม
phʉ̂an phǒm
ตอนที่คุณไม่สบาย ใครทำอาหารให้คุณ
tɔɔnthîi khun mâysabaay khray thamaahǎan hây khun
เพื่อนผมทำอาหารให้ตอนที่ผมไม่สบาย
phʉ̂an phǒm thamaahǎan hây tɔɔnthîi phǒm mâysabaay
Who cooked for you while you were sick? My friend cooked for me while I was sick.
ที่ลพบุรี
thîi lópbùrii
ตอนสงครามโลกครั้งที่สอง คุณอยู่ที่ไหน
tɔɔn sǒŋkhraamlôokkhráŋthîisɔ̌ɔŋ khun yùu thîinǎy
ผมอยู่ที่ลพบุรีตอนสงครามโลกครั้งที่สอง
phǒm yùu thîi lópbùrii tɔɔn sǒŋkhraamlôokkhráŋthîisɔ̌ɔŋ
Where were you living during World War II? I was living in Lopburl during World War II.

Recognition and familiarization drill

1. ตอนที่ผมเรียนภาษาไทยอยู่ที่เอฟเอสไอ เวลาผมพูดผิด คนไทยมักจะแก้ให้
tɔɔnthîi phǒm rian phaasǎathay yùu thîi èep èet ay weelaa phǒm phûut phìt khonthay mákcà kɛ̂ɛ hây
When I was studying Thai at the FSI, when (ever) I made a mistake, a Thai usually corrected it.
2. ตอนที่เรายังอยู่ที่อเมริกา เวลาภรรยาไปซื้ออาหาร ผมไปช่วยภรรยาเสมอ
tɔɔnthîi raw yaŋ yùu thîi ameeríkaa weelaa phanrayaa pay sʉ́ʉ aahǎan phǒm pay chûay phanrayaa samə̌ə
When we were still living in America, when (ever) my wife went to buy food, I always helped her.
3. ตอนที่เราอยู่ในอเมริกา เวลาภรรยาผมไม่ว่างผมช่วยทำอาหารเช้าให้เขา
tɔɔnthîi raw yùu nay ameeríkaa weelaa phanrayaa phǒm mâywâaŋ phǒm chûay tham aahǎancháaw hây khǎw
When we were living in America, when (ever) my wife was busy, I made breakfast for her.
4. ตอนที่ผมทำงานกระทรวงต่างประเทศใหม่ ๆ เวลาเขาเชิญผมไปงานเลี้ยง ผมไปเสมอ
tɔɔnthîi phǒm thamŋaan kràsuaŋ tàaŋpràthêet mày ๆ weelaa khǎw chəən phǒm pay ŋaanlíaŋ phǒm pay samə̌ə
When I had just begun working at the Foreign Ministry, when (ever) they invited me to a party, I always went.

Recognition and familiarization drill

1. เขาไม่ได้ไปคนเดียว ครอบครัวของเขาไปด้วย
khǎw mâydây pay khondiaw khrɔ̂ɔpkhrua khɔ̌ɔŋ khǎw pay dûay
He didn't go alone. His family went too.
2. วันนี้ผมจะไปธุระที่ธนาคารและจะไปหาเพื่อนที่นั่นด้วย
wanníi phǒm cà pay thúrá thîi thanaakhaan lɛ́ cà payhǎa phʉ̂an thîinân dûay
Today I'm going to the bank on business and I will see a friend there also.
3. เขาเป็นคนสวยและดีด้วย
khǎw pen khonsǔay lɛ́ dii dûay
She is a beautiful person and good too.
4. ผมไม่ได้เรียนพูดเท่านั้นแต่เรียนอ่านและเขียนด้วย
phǒm mâydây rian phûut thâwnán tɛ̀ɛ rian àan lɛ́ khǐan dûay
I didn't just learn to speak but to read and write also.
5. เขาให้แท็กซี่ไปส่งและให้คอยเขาด้วย
khǎw hây thɛ́ksîi pay sòŋ lɛ́ hây khɔɔy khǎw dûay
He had the taxi pick him up and had it wait for him too.
6. เขาเป็นข้าราชการและนักการเมืองด้วย
khǎw pen khâarâatchakaan lɛ́ nákkaanmʉaŋ dûay
He is a government employee and a politician too.

Exercises

  • Student A asks student B to call a taxi for him. They discuss destination, where he will stop on the way, how long the driver will have to wait, what the cost will be, and whether the cost is too high or not. When student B points out that it will be hard to get a taxi at that particular time, student A says he will call one himself.
NOTE: Use the basic dialog as a guide only.
  • Student A asks Student B whether he does any of the following things for himself or whether he has someone do them for him; and if so, who does them for him.
1. drive a car 4. buy food or other things 7. other activities
2. go shopping 5. call taxis
3. bargain 6. make telephone calls
  • Student A asks Student B what he told (ask, let, ordered, requested, wanted) someone to do and if he did it. Use the following exchange as a model:
A. คุณบอก(ขอ, อนุญาต, สั่ง)ให้เขา(เพื่อนคุณ etc.)ทำอะไร
khun bɔ̀ɔk (khɔ̌ɔ, anúyâat, sàŋ) hây khǎw (phʉ̂an khunetc.) tham àray
B. ผมบอก(ขอ etc.)ให้เขาคอยอยู่ที่นี่(ทานยา โทรมาหาคุณ etc)
phǒm bɔ̀ɔk (khɔ̌ɔetc.) hây khǎw khɔɔy yùu thîinîi ( thaan yaa thoo maa hǎa khun etc)
A. (เขา)คอย(ทาน etc.) หรือเปล่าครับ
(khǎw) khɔɔy (thaanetc.) rʉ̌ʉplàaw khráp
B. เปล่าครับ or ครับ
plàw khráp or khráp

Vocabulary

อนุญาต
anúyâat
permit
อธิบาย
athíbaay
explain
เอง
eeŋ
by himself, herself, themselves, etc., without outside help of influence.
ออกเสียง
ɔ̀ɔksǐaŋ
to pronounce, to voice
บาน
baan
classifier for door
ฉัน
chǎn
Man speaking to persons of inferior status. Women use it more often with persons of inferior social status, to strangers, acquaintances, friends and intimates.
ฉบับ
chabàp
classifier for letter or newspaper
ด้วย
dûay
too, also
ให้
hây
for the benefit or in place of someone else
หยุด
yùt
to stop
หยุดพัก
yùtphák
to take a break
แก้
kɛ̂ɛ
to correct
เกินไป
kəənpay
excessively
ค่าโดยสาร
khâadooysǎan
fare
คำถาม (ข้อ)
khamthǎam (khɔ̂ɔ)
question
คิด
khít
to figure or reckon, to think
คนขับรถ
khonkhàprót
chauffeur, driver
ขอ
khɔ̌ɔ
to request
โลก
lôok
world
ไม่ค่อย (จะ)
mây khɔ̂y ()
hardly, rather
มักจะ
mákcà
usually, likely to
นักการเมือง
nákkaanmʉaŋ
a politician
พักผ่อน
phákphɔ̀n
to rest
แพง
phɛɛŋ
to be expensive
ผิด
phìt
to be incorrect, a mistake
ราคา
raakhaa
price
สะกด
sàkòt
to spell (words)
สั่ง (ให้)
sàŋ (hây)
to order
สงคราม
sǒŋkhraam
war
สอบ
sɔ̀ɔp
to test, be tested
ตาม
taam
to follow, after, along
ตำแหน่ง
tamnɛ̀ŋ
position (rank)
ต่อ (ราคา)
tɔ̀ɔ (raakhaa)
to bargain
ต่อ (โทรศัพท์)
tɔ̀ɔ (thoorasàp)
to make a phone call
Prev Index Next