Prev Index Next

Basic dialog


Conversation with a taxi driver

David: แท็กซี่
thɛ́ksîi
Taxi
คนขับแท็กซี่:
khonkhàp thɛ́ksîi:
ไปไหนครับ
pay nǎy khráp
Where to?
(Taxi driver)
David: ไปประตูน้ำเอาเท่าไหร่
pay pràtuunám aw thâwrày
How much to Pratnam?
คนขับ:
khonkhàp:
สิบสองบาทครับ
sìp sɔ̌ɔŋ bàat khráp
Twelve baht.
David: เจ็ดบาทได้ไหมใกล้แค่นี้เอง
cèt bàat dâay mǎy klây khɛ̂ɛníi eeŋ
How, about seven? It's right near here.
คนขับ:
khonkhàp:
ไม่ไหวหรอกครับแถวนั้นรถติด
mâywǎy rɔ̀ɔk khráp thɛ̌ɛw nán róttìt
Can't do it. The traffic's heavy over there.
David: งั้นแปดบาทไปไหม
ŋán pɛ̀ɛt bàat pay mǎy
Then, can you do it for eight?
เคยไปได้แปดบาท
khəəy pay dâay pɛ̀ɛt bàat
I've been for eight (before).
คนขับ:
khonkhàp:
เก้าบาทก็แล้วกันไปไหม
kâaw bàat kɔ̂ɔ lɛ́ɛw kan pay mǎy
Let's say nine baht. Do you want to go?
David: ไปก็ไป
pai kɔ̂ɔ pay
If we're going, let's go.
ช่วยไปช้าๆหน่อยนะครับ
chûay pay cháacháa nɔ̀y ná khráp
Please drive slowly.
(แท็กซี่ขับเร็วมาก
(thɛ́ksîi khàp rew mâak
(The taxi goes very fast,
คุณเดวิดเลยพูดว่า)
khun deewít ləəy phûutwâa)
so David says, ....)
David: คุณครับอย่าขับเร็วนักสิครับ
khun khráp yàa khàp rew nák sì khráp
Say, don't drive so fast.
กรุณาขับช้าๆหน่อยได้ไหมครับ
karúnaa khàp cháacháa nɔ̀y dâay mǎy khráp
Could you please slow down a little?

Grammar notes

Reduplicated stative verbs in affirmative requests

In affirmative requests stative verbs (ดี /dii/ , ช้า /cháa/ , etc.) usually occur in reduplicated form when used as modifiers of other verbs.

พูดช้าๆหน่อยนะครับ
phûut cháacháa nɔ̀y ná khráp
Speak a little slower.
หน่อย 'a little' usually occurs after the stative verb and serves to soften the request.
nɔ̀y 'a little' usually occurs after the stative verb and serves to soften the request.
In negative requests the stative verb is not usually reduplicated.
อย่าพูดเร็วนักนะครับ
yàa phûut rew nák ná khráp
Don't speak so fast.
นัก 'so, so much' may occur after the stative verb.
nák 'so, so much' may occur after the stative verb.
In the construction อยู่ใกล้ๆแค่นี้เอง, เอง is used to emphasize the shortness of the distance.
In the construction yùu klây ๆ khɛ̂ɛníi eeŋ , eeŋ is used to emphasize the shortness of the distance.

หรอก in statements of negation of contradiction

หรอก /rɔ̀ɔk/ is also pronounced หรอ็ก /rɔ̀k/ , rook, rok, ro, when followed by ครับ /khráp/ or ค่ะ /khâ/ or ə /ə/ when followed by ฮ่ะ /hâ/ . It is used with statements of negation, or contradiction, or when correcting a misapprehension. It makes a statement milder or less abrupt.

ไม่ไหวหรอกครับ
mâywǎy rɔ̀ɔk khráp
I can't do it.

นะ / น่ะ as a comment

นะ /ná/ or น่ะ /nà/ with ครับ /khráp/ at the end of a sentence indicates that a comment is being made and attention is being called to it. No response to it is necessary, but if one is made, it is ครับ /khráp/ .

Request = ขับดีๆ
khàp dii ๆ
นะ / นะครับ
/ná khráp
Drive well.

Use of สิ, (ซิ, ซี) in request

Notice the difference in usage between สิ /sì/ , ซิ /sí/ , and ซี /sii/ , สิ /sì/ is used to request some one to do something. If it is to be done for the speaker, หน่อย /nɔ̀y/ or ที /thii/ may be used to soften the request.

ขับช้าๆหน่อยสิ (or สิครับ)
khàp cháacháa nɔ̀y sì (orsì khráp)
Slow down a bit.

If the speaker is urging someone to do something that he has failed to do on the first request, or urging someone to do something that obviously needs doing, he may use ซิ /sí/ .

ขับช้าๆ(หน่อย)ซิ
khàp cháacháa (nɔ̀y)
Slow down (as I asked you to)

ก็แล้วกัน to indicate preference for a particular course of action

ก็แล้วกัน /kɔ̂ɔ lɛ́ɛw kan/ is a phrase which is used in affirmative sentences to indicate preference for a particular course of action and to urge another to agree to it. English equivalents vary from example to example:

เก้าบาทก็แล้วกัน
kâaw bàat kɔ̂ɔ lɛ́ɛw kan
Let's say nine baht.
วันนี้คุณขับรถก็แล้วกัน
wanníi khun khàprót kɔ̂ɔ lɛ́ɛw kan
How about you driving today?

Drills

Substitution drill

Cue Pattern
ไปประตูน้ำเอาเท่าไหร่
pay pràtuunám aw thâwrày
How much to Pratunam?
1. สี่แยกราชประสงค์
sìiyɛ̂ɛk râatchápràsǒŋ
ไปสี่แยกราชประสงค์เอาเท่าไหร่
pay sìiyɛ̂ɛk râatchápràsǒŋ aw thâwrày
How much to Ratprasong Corner?
2. โรงหนังคิงส์
rooŋ nǎŋkhiŋ
ไปโรงหนังคิงส์เอาเท่าไหร่
pay rooŋ nǎŋkhiŋ aw thâwrày
How much to King's Cinema?
3. พีเอ็กซ์
phii èk
ไปพีเอ็กซ์เอาเท่าไหร่
pay phii èk aw thâwrày
How much to the P. X.?
4. ธรรมศาสตร์
thammasàat
ไปธรรมศาสตร์เอาเท่าไหร่
pay thammasàat aw thâwrày
How much to Thammasart (University)?
5. ยูซิส ถนนสาทรใต้
yuusít thanǒn sǎathɔɔn tâay
ไปยูซิสถนนสาทรใต้เอาเท่าไหร่
pay yuusít thanǒn sǎathɔɔn tâay aw thâwrày
How much to USIS on South Sathorn?
6. โรงพยาบาลมิชชั่น
rooŋphayaabaan mítchân
ไปโรงพยาบาลมิชชั่นเอาเท่าไหร่
pay rooŋphayaabaan mítchân aw thâwrày
How much to the Mission Hospital?
7. โรงแรมแคปปิตอล สะพานควาย
rooŋrɛɛm khɛɛpìtɔɔn sàphaan khwaay
ไปโรงแรมแคปปิตอล สะพานควายเอาเท่าไหร่
pay rooŋrɛɛm khɛ̂ɛppítɔɔl sàphaan khwaay aw thâwrày
How much to Hotel Capitol at Buffalo Bridge?
8. ปทุมวัน
pathum wan
ไปปทุมวันเอาเท่าไหร่
pay pathum wan aw thâwrày
How much to Patoomwan Corner?
9. ถนนสุขุมวิทตรงใกล้ ๆ ซอยยี่สิบห้า
thanǒn sùkhǔmwít troŋ klây ๆ sɔɔy yîisìp hâa
ไปถนนสุขุมวิทตรงใกล้ ๆ ซอยยี่สิบห้าเอาเท่าไหร่
pay thanǒn sùkhǔmwít troŋ klây ๆ sɔɔy yîisìp hâa aw thâwrày
How much to Sukhumwit Street, right near Lane 25?
10. ถนนราชดำเนินตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
thanǒn râat damnəən troŋ anúsǎwwarii pràchaathíppàtay
ไปถนนราชดำเนินตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเอาเท่าไหร่
pay thanǒn râat damnəən troŋ anúsǎwwarii pràchaathíppàtay aw thâwrày
How much to Rachadamnoen Street right at the Freedom Monument?

Recognition and familiarization drill

1. ขับช้า ๆ หน่อยนะครับ
khàp cháa ๆ nɔ̀y ná khráp
Drive a little slower.
2. มาเช้า ๆ หน่อยนะครับ
maa cháaw ๆ nɔ̀y ná khráp
Come a bit earlier.
3. พูดดัง ๆ หน่อยนะครับ
phûut daŋ ๆ nɔ̀y ná khráp
Speak a bit louder.
4. ไปเร็ว ๆ หน่อยนะครับ
pay rew ๆ nɔ̀y ná khráp
Go a little faster.
5. กลับมาเร็ว ๆ หน่อยนะครับ
klàpmaa rew ๆ nɔ̀y ná khráp
Come back a bit sooner.
6. ดูหนังสือมาก ๆ หน่อยนะครับ
duu naŋsʉ̌ʉ mâak ๆ nɔ̀y ná khráp
Study a little bit more.
7. ทานมาก ๆ หน่อยนะครับ
thaan mâak ๆ nɔ̀y ná khráp
Eat a little more.

Substitution drill

Cue Pattern
1. พูด, ช้า
phûut, cháa
พูดช้า ๆ หน่อยนะครับ
phûut cháa ๆ nɔ̀y ná khráp
Speak a little slower.
2. ขับ, ช้า
khàp, cháa
ขับช้า ๆ หน่อยนะครับ
khàp cháa ๆ nɔ̀y ná khráp
Drive a little slower.
3. กลับมา, เร็ว
klàpmaa, rew
กลับมาเร็ว ๆ หน่อยนะครับ
klàpmaa rew ๆ nɔ̀y ná khráp
Come back a little sooner.
4. ทาน, มาก
thaan, mâak
ทานมาก ๆ หน่อยนะครับ
thaan mâak ๆ nɔ̀y ná khráp
Eat a little more.
5. อยู่, นาน
yùu, naan
อยู่นาน ๆ หน่อยนะครับ
yùu naan ๆ nɔ̀y ná khráp
Stay a while longer.
6. ทำ (อาหาร) มาก
tham (aahǎan) mâak
ทำมาก ๆ หน่อยนะครับ
tham mâak ๆ nɔ̀y ná khráp
Do a bit more.
7. พูด, ดัง
phûut, daŋ
พูดดัง ๆ หน่อยนะครับ
phûut daŋ ๆ nɔ̀y ná khráp
Speak a little louder.
8. พูดกับเขา, ดี
phûut kàp khǎw, dii
พูดกับเขาดี ๆ หน่อยนะครับ
phûut kàp khǎw dii ๆ nɔ̀y ná khráp
Speak a little better with him.

Recognition and familiarization drill

1. อย่าขับเร็วนักนะครับ
yàa khàp rew nák ná khráp
Don't drive so fast.
2. อย่าพูดเร็วนักนะครับ
yàa phûut rew nák ná khráp
Don't speak so fast.
3. อย่าพูดค่อยนักนะครับ
yàa phûut khɔ̂y nák ná khráp
Don't speak so softly.
4. อย่าเดินช้านักนะครับ
yàa dəən cháa nák ná khráp
Don't walk so slowly.
5. อย่ามาช้านักนะครับ
yàa maa cháa nák ná khráp
Don't come so late.
6. อย่ามาสายนักนะครับ
yàa maasǎay nák ná khráp
Don't come so late (in the morning).
7. อย่าไปนานนักนะครับ
yàa pay naan nák ná khráp
Don't be gone for so long.

Transformation drill

Affirmative Negative
1. ขับช้า ๆ หน่อยนะครับ
khàp cháa ๆ nɔ̀y ná khráp
อย่าขับเร็วนักนะครับ
yàa khàp rew nák ná khráp
Drive a little slower. Don't drive so fast.
2. มาเช้า ๆ หน่อยนะครับ
maa cháaw ๆ nɔ̀y ná khráp
อย่ามาสายนักนะครับ
yàa maasǎay nák ná khráp
Come a little earlier. Don't come so late.
3. ไปเร็ว ๆ หน่อยนะครับ
pay rew ๆ nɔ̀y ná khráp
อย่าไปช้านักนะครับ
yàa pay cháa nák ná khráp
Go a little faster. Don't go so slow.
4. พูดค่อย ๆ หน่อยนะครับ
phûut khɔ̂y ๆ nɔ̀y ná khráp
อย่าพูดดังนักนะครับ
yàa phûut daŋ nák ná khráp
Speak a little softer. Don't speak so loud.
5. กลับเร็ว ๆ หน่อยนะครับ
klàp rew ๆ nɔ̀y ná khráp
อย่ากลับช้านักนะครับ
yàa klàp cháa nák ná khráp
Come back a little sooner. Don't come back so late.
6. มาเช้า ๆ หน่อยนะครับ
maa cháaw ๆ nɔ̀y ná khráp
อย่ามาสายนักนะครับ
yàa maasǎay nák ná khráp
Come a little earlier. Don't come so late.

Recognition and familiarization drill


1. สวยจังนะ (นะฮะ)
sǔay caŋ ná (ná há)
Very pretty, isn't it?
2. สวยนะ (นะฮะ)
sǔay ná (ná há)
Pretty, isn't it?
3. เก่งจังนะ (นะฮะ)
kèŋ caŋ ná (ná há)
Very expert, isn't it?
4. ดีนะ (นะฮะ)
dii ná (ná há)
Good, isn't it?
5. ชัดจังนะ (นะฮะ)
chát caŋ ná (ná há)
Very clear (distinct), isn't it?
6. แพงนะ (นะฮะ)
phɛɛŋ ná (ná há)
Expensive, isn't it?
7. นานจังนะ (นะฮะ)
naan caŋ ná (ná há)
A very long time, isn't it?
8. ช้าจังนะ (นะฮะ)
cháa caŋ ná (ná há)
Very slow, isn't it?
9. เร็วจังนะ (นะฮะ)
rew caŋ ná (ná há)
Very fast (quick), isn't it?
10. ไกลจังนะ (นะฮะ)
klay caŋ ná (ná há)
Very far, isn't it?
11. มากนะ (นะฮะ)
mâak ná (ná há)
(It's) a lot, isn't it?
12. มากจังนะ (นะฮะ)
mâak caŋ ná (ná há)
(It's) a very great deal, isn't it

Transformation drill


From the situation given in Column 1, one student makes a comment (as a reaction to the situation) to another student.

Situation Comment
1. ฝรั่งคนนั้นพูดภาษาไทยชัดมาก
faràŋ khon nán phûut phaasǎathay chát mâak
ฝรั่งคนนั้นพูดภาษาไทยชัดจังนะ
faràŋ khon nán phûut phaasǎathay chát caŋ ná
That Westerner speaks Thai very distinctly. That Westerner speaks Thai very distinctly, doesn't he?
2. เขาเป็นคนน่าเบื่อ
khǎw pen khon nâabʉ̀a
เขาเป็นคนน่าเบื่อนะ
khǎw pen khon nâabʉ̀a ná
He's a bore. He's a bore, isn't he?
3. ผู้หญิงคนนี้สวยมาก
phûuyǐŋ khon níi sǔay mâak
ผู้หญิงคนนี้สวยจังนะ
phûuyǐŋ khon níi sǔay caŋ ná
That woman is very pretty. That woman is very pretty, isn't she?
4. ภาษาไทยนี่ยาก
phaasǎathay nîi yâak
ภาษาไทยนี่ยากนะ
phaasǎathay nîi yâak ná
Thai is hard. Thai is hard, isn't it?
5. เพื่อนคุณเป็นคนสนุก
phʉ̂an khun pen khon sanùk
เพื่อนคุณเป็นคนสนุกนะ
phʉ̂an khun pen khon sanùk ná
Your friend is an amusing person. Your friend is an amusing person, isn't he?
6. ผู้ชายคนนั้นเล่นเทนนิสเก่งมาก
phûuchaay khon nán lên thennít kèŋ mâak
ผู้ชายคนนั้นเล่นเทนนิสเก่งจังนะ
phûuchaay khon nán lên thennít kèŋ caŋ ná
That fellow plays tennis very well. That fellow plays tennis very well, doesn't he?
7. หมอคนนั้นดีมาก
mɔ̌ɔ khon nán diimâak
หมอคนนั้นดีจังนะ
mɔ̌ɔ khon nán dii caŋ ná
That doctor is very good. That doctor is very good, isn't he?
8. บ้านคุณประภาสอยู่ไกลมาก
bâan khun pràphâat yùu klay mâak
บ้านคุณประภาสอยู่ไกลจัง
bâan khun pràphâat yùu klay caŋ
Mr. Prapas' house is very far. Mr. Prapas' house is very far, isn't it?
9. วันนี้อากาศดี
wanníi aakàat dii
วันนี้อากาศดีนะ
wanníi aakàat dii ná
Today the weather's fine. Today the weather's fine, isn't it?
10. ที่นี่ของแพงมาก
thîinîi khɔ̌ɔŋ phɛɛŋ mâak
ที่นี่ของแพงจังนะ
thîinîi khɔ̌ɔŋ phɛɛŋ caŋ ná
Here things are very expensive. Here things are very expensive, aren't they?
11. แถวนี้รถติดมาก
thɛ̌ɛw níi róttìt mâak
แถวนี้รถติดจังนะ
thɛ̌ɛw níi róttìt caŋ ná
The traffic Is very heavy in this section. The traffic Is very heavy in this section, isn't it?

Recognition and familiarization drill

1. ขับช้า ๆ หน่อยสิครับ
khàp cháa ๆ nɔ̀y sì khráp
Slow down a bit.
2. มาเช้า ๆ หน่อยสิครับ
maa cháaw ๆ nɔ̀y sì khráp
Come a little earlier.
3. พูดดัง ๆ หน่อยสิครับ
phûut daŋ ๆ nɔ̀y sì khráp
Speak a little louder.
4. ไปเร็ว ๆ หน่อยสิครับ
pay rew ๆ nɔ̀y sì khráp
Go a little faster.
5. ดูหนังสือมาก ๆ หน่อยสิครับ
duu naŋsʉ̌ʉ mâak ๆ nɔ̀y sì khráp
Study a little more.

Transformation drill

Situation Request
(คุณขับรถเร็ว)
(khun khàprót rew)
ขับช้า ๆ หน่อยสิครับ
khàp cháa ๆ nɔ̀y sì khráp
Drive a little slower.
(คุณมาสายทุกวัน)
(khun maasǎay thúkwan)
มาเช้า ๆ หน่อยสินะครับ
maa cháaw ๆ nɔ̀y sì ná khráp
Come a bit earlier.
(คุณพูดค่อยมาก)
(khun phûut khɔ̂y mâak)
พูดดัง ๆ หน่อยสิครับ
phûut daŋ ๆ nɔ̀y sì khráp
Speak a little louder.
(คุณไปช้ามาก)
(khun pay cháa mâak)
ไปเร็วๆหน่อยสิครับ
pay rew ๆ nɔ̀y sì khráp
Go a little earlier.
(คุณทำงานช้า)
(khun thamŋaan cháa)
ทำเร็ว ๆ หน่อยสิครับ
tham rew ๆ nɔ̀y sì khráp
Work a little faster.
(คุณทานน้อย)
(khun thaan nɔ́ɔy)
ทานมาก ๆ หน่อยสิครับ
thaan mâak ๆ nɔ̀y sì khráp
Eat a little more.
(คุณพูดไม่ดี)
(khun phûut mâydii)
พูดดี ๆ หน่อยสิครับ
phûut dii ๆ nɔ̀y sì khráp
Speak a little better.

Transformation drill

Affirmative request Negative request
1. ขับช้า ๆ หน่อยสิครับ
khàp cháa ๆ nɔ̀y sì khráp
อย่าขับเร็วนักสิครับ
yàa khàp rew nák sì khráp
Drive slower. Don't drive so fast.
2. มาเช้า ๆ หน่อยสิครับ
maa cháaw ๆ nɔ̀y sì khráp
อย่ามาสายนักสิครับ
yàa maasǎay nák sì khráp
Come earlier. Don't come so late.
3. ไปเร็ว ๆ หน่อยสิครับ
pay rew ๆ nɔ̀y sì khráp
อย่าไปช้านักสิครับ
yàa pay cháa nák sì khráp
Go sooner. Don't go so late.
4. คุยกันค่อย ๆ หน่อยสิครับ
khuy kan khɔ̂y ๆ nɔ̀y sì khráp
อย่าคุยกันดังนักสิครับ
yàa khuy kan daŋ nák sì khráp
Converse more quietly. Don't converse in such loud voices.
5. ทำงานเร็ว ๆ หน่อยสิครับ
thamŋaan rew ๆ nɔ̀y sì khráp
อย่าทำช้านักสิครับ
yàa tham cháa nák sì khráp
Work faster. Don't work so slowly.

Transformation drill


Change Pattern 1 to 2 with นะ /ná/ , which has the meaning: 'a reminder to...'; change Pattern 1 to 3 with สิ /sì/ , which has the meaning 'you are urged to...'.

Pattern 1 Pattern 2 Pattern 3
1. ไป
pay
ไปนะครับ
pai ná khráp
ไปสิครับ
pay sì khráp
2. มา
maa
มานะครับ
maaná khráp
มาสิครับ
maa sì khráp
3. พูด
phûut
พูดนะครับ
phûut ná khráp
พูดสิครับ
phûut sì khráp
4. ตอบ
tɔ̀ɔp
ตอบนะครับ
tɔ̀ɔp ná khráp
ตอบสิครับ
tɔ̀ɔp sì khráp
5. ไปเร็ว ๆ
pay rew ๆ
ไปเร็ว ๆ นะครับ
pay rew ๆ ná khráp
ไปเร็ว ๆ สิครับ
pay rew ๆ sì khráp
6. พูดภาษาไทย
phûut phaasǎathay
พูดภาษาไทยนะครับ
phûut phaasǎathay ná khráp
พูดภาษาไทยสิครับ
phûut phaasǎathay sì khráp
7. อย่าพูดภาษาอังกฤษ
yàa phûut phaasǎaaŋkrìt
อย่าพูดภาษาอังกฤษนะครับ
yàa phûut phaasǎaaŋkrìt ná khráp
อย่าพูดภาษาอังกฤษสิครับ
yàa phûut phaasǎaaŋkrìt sì khráp

Exercises

(The instructor reads the sentences describing the situation and a student makes an appropriate response.)

1. คุณกำลังจะขึ้นแท็กซี่ คุณไม่อยากให้แท็กซี่ขับรถเร็ว คุณพูดว่า...
khun kamlaŋ cà khʉ̂n thɛ́ksîi khun mây yàak hây thɛ́ksîi khàprót rew khun phûutwâa...
2. คุณกำลังนั่งแท็กซี่ คนขับขับเร็วมาก คุณไม่อยากให้เขาขับเร็ว คุณพูดว่า...
khun kamlaŋ nâŋ thɛ́ksîi khonkhàp khàp rew mâak khun mây yàak hây khǎw khàp rew khun phûutwâa...
3. นักเรียนพูดเสียงค่อยเกินไป คุณอยากให้เขาพูดดัง ๆ คุณพูดว่า...
nákrian phûut sǐaŋ khɔ̂y kəənpay khun yàak hây khǎw phûut daŋ ๆ khun phûutwâa...
4. พรุ่งนี้คุณจะไปเที่ยวกับเพื่อนแต่เช้า เขาจะต้องมาพบคุณที่บ้าน คุณอยากให้เขามาเช้า ๆ คุณพูดว่า...
phrûŋníi khun cà paythîaw kàp phʉ̂an tɛ̀ɛcháaw khǎw cà tɔ̂ŋ maa phóp khun thîi bâan khun yàak hây khǎw maa cháaw ๆ khun phûutwâa...
5. คุณจิ้มชวนเพื่อนคุยเสมอ คุณไม่อยากให้คุณจิ้มชวนเพื่อนคุย คุณพูดว่า...
khun cîm chuan phʉ̂an khuy samə̌ə khun mây yàak hây khun cîm chuan phʉ̂an khuy khun phûutwâa...
6. คุณโจเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาสวยมาก คุณโจพูดกับผู้หญิงว่า...
khun coo hěn phûuyǐŋ khon nʉ̀ŋ khǎw sǔay mâak khun coo phûut kàp phûuyǐŋ wâa...
7. คุณจอห์นคิดว่าวันนี้อากาศดีมาก คุณจอห์นพูดกับเพื่อนว่า...
khun cɔ̀ɔn khít wâa wanníi aakàat diimâak khun cɔ̀ɔn phûut kàp phʉ̂an wâa...
8. ครูอยากให้นักเรียนพูดภาษาไทย ครูพูดว่า...
khruu yàak hây nákrian phûut phaasǎathay khruu phûutwâa...
9. นักเรียนกำลังพูดภาษาอังกฤษกัน ครูอยากให้เขาพูดภาษาไทยกัน ครูพูดว่า...
nákrian kamlaŋ phûut phaasǎaaŋkrìt kan khruu yàak hây khǎw phûut phaasǎathay kan khruu phûutwâa...

Vocabulary

อนุสาวรีย์
anúsǎwwarii
monument
เอง
eeŋ
is used to emphasize the shortness of the distance (in this lesson).
โจ
coo
Joe
ดัง
daŋ
loud
แค่นี้ (นั้น)
khɛ̂ɛníi (nán)
up to (such and such a point) that near (far), to that extent
แคปปิตอล
khɛɛpìtɔɔn
Capitol, name of a hotel in Bangkok
ค่อย
khɔ̂y
softly, low (of sound)
ก็แล้วกัน
kɔ̂ɔ lɛ́ɛw kan
used in affirmative sentences to indicate preference for a particular course of action and to urge another to agree to it.
ไม่ไหว
mâywǎy
can't do it, unable to, is incapable of (because of lack of physical strength of energy)
มิชชั่น
mítchân
Mission, name of a hospital in Bangkok
นัก
nák
so, so much
ปทุมวัน
pathum wan
a section in Bangkok
ประชาธิปไตย
pràchaathíppàtay
freedom and also the name of a monument in Bangkok
โรงหนังคิงส์
rooŋ nǎŋkhiŋ
King's Cinema
รถติด
róttìt
the traffic's heavy
ติด
tìt
to get stuck (to, in), to connect, to stick (to), to attach (to)
สะพานควาย
sàphaan khwaay
Buffalo Bridge, name of the section in Bangkok on Phaholyothin Road
สิ, ซิ, ซี
, , sii
to request someone to do something to urge someone to do something that he has failed to do on the first request or obviously needs doing
แถวนั้น
thɛ̌ɛw nán
over there, that area
ที
thii
may be used In the place of หน่อย to soften the request if it is to be done for the speaker.
may be used In the place ofnɔ̀yto soften the request if it is to be done for the speaker.
Prev Index Next