Prev Index Next

Lesson 31 – Looking for a Place to Live

A. เมื่อวานนี้ผมไปหาคุณแต่ไม่พบ
mʉ̂awaan níi phǒm payhǎa khun tɛ̀ɛ mây phóp
Yesterday I went to see you but didn't see you.
B. ผมไปหาบ้านเช่า
phǒm payhǎa bâanchâw
I went to look for a house to rent.
A. คุณจะอยู่เองหรือ
khun cà yùu eeŋ rʉ̌ʉ
Will you live (there) yourself?
B. เปล่า หาให้เพื่อน
plàw hǎa hây phʉ̂an
No. I'm looking for a friend.
คุณว่าอยู่บ้านกะอยู่อะพาร์ตเมนต์ ไหนจะดีกว่ากัน
khun wâa yùu bâan kà yùu àpháatméen nǎy cà diikwàa kan
You think it's better to live in a house or an apartment?
A. เพื่อนคุณเป็นโสดหรือแต่งงานแล้ว
phʉ̂an khun pensòot rʉ̌ʉ tɛ̀ŋŋaan lɛ́ɛw
Is your friend single or married?
B. เป็นโสดครับ
pensòot khráp
He's single.
A. ความจริงตัวผมเองชอบอยู่บ้านมากกว่า
khwaamciŋ tua phǒm eeŋ chɔ̂ɔp yùu bâan mâakkwàa
Actually, as for me I prefer living in a house.
แต่สำหรับคนโสดผมว่าอยู่แฟลตดีกว่า
tɛ̀ɛ sǎmràp khonsòot phǒm wâa yùu flɛ̂t diikwàa
But for single persons, I think living in a flat is better.
B. ทำไมละครับ
thammay lákhráp
Why?
A. สะดวกกว่าอยู่บ้าน
sàdùak kwàa yùu bâan
It's more convenient than living in a house.
A. และเปลืองน้อยกว่า เพราะไม่ต้องจ้างคนใช้หลายคน
lɛ́ plʉaŋ nɔ́ɔykwàa phrɔ́ mây tɔ̂ŋ câaŋ khoncháy lǎay khon
And less expensive, because you don't have to hire a lot of servants.
B. จริงนะ
ciŋ ná
Right.
ปลอดภัยกว่าด้วย
plɔ̀ɔtphay kwàa dûay
It's safer too.
ไม่ต้องกลัวขโมย
mây tɔ̂ŋ klua khamooy
You don't have to be afraid of thieves.

Grammar notes

พบ and ได้

พบ / phóp / and ได้ / dâay / occur after หา / hǎa / 'to look for', try to find and indicate the result of the action of 'looking'.'

Observe the following examples:

Question Responses
Affirmative Negative
หาพบไหม
hǎa phóp mǎy
(หา)พบ
( hǎa ) phóp
(หา)ไม่พบ
( hǎa ) mây phóp
Did you get to see him? Yes, I did. No, I didn't.
หาได้ไหม
hǎa dâay mǎy
(หา)ได้
( hǎa ) dâay
(หา)ไม่ได้
( hǎa ) mâydây
Did you get Yes, I did. No, I didn't.
(what you were looking for)?

Observe also these two examples:

(ผม) หาไม่ได้เพราะไม่มีขาย
( phǒm ) hǎa mâydây phrɔ́ mâymii khǎay
I didn't get any because it wasn't for sale.
(ผม) หาไม่พบเพราะไม่อยู่
( phǒm ) hǎa mây phóp phrɔ́ mây yùu
I didn't get to see him because he wasn't in.

เจอ and พบ

เจอ / cəə / 'to meet, run into unexpectedly' may replace พบ / phóp / in constructions with หา / hǎa / involving human beings, thus หาพบไหม /hǎa phóp mǎy/ or หาเจอไหม /hǎa cəə mǎy/ 'Did you get to see him?' In constructions referring to objects เจอ / cəə / rather than พบ / phóp / is used, thus:

A: หนังสือหาย
A: naŋsʉ̌ʉ hǎay
I lost my book.
B: หาเจอไหม
B: hǎa cəə mǎy
Did you find it?
A: ไม่เจอ
A: mây cəə
No, I didn't.

When เจอ / cəə / is used as the main verb in the sentence, it has the meaning 'to meet unexpectedly':

เมื่อวานนี้ผมเจอเพื่อนเก่า
mʉ̂awaan níi phǒm cəə phʉ̂an kàw
Yesterday I ran into an old friend.

More than, less than

กว่า / kwàa / means 'more than, to a greater extent'. 1. After stative verbs, use กว่า / kwàa / alone.

Examples:
ภาษาอังกฤษยากกว่าภาษาไทย
phaasǎa aŋkrìt yâak kwàa phaasǎathay
English is more difficult than Thai.

2. After other verbs, use มากกว่า / mâakkwàa / for 'more than' and น้อยกว่า / nɔ́ɔykwàa / for 'less than'.

Examples:
ปีนี้เรามีนักเรียนมากกว่าปีก่อน
pii níi raw mii nákrian mâakkwàa piikɔ̀ɔn
This year we have more students than last year.
ผมชอบคุณน้อยกว่าเขา
phǒm chɔ̂ɔp khun nɔ́ɔykwàa khǎw
I like you less than him.

3. Where a degree of difference is stated, observe in the following examples, the position of forms indicating degree of difference.

NP1 Stative Verb + กว่า
Stative Verb + kwàa
NP2 Degree of difference
1. ที่นี่มี
thîinîi mii
นักเรียน
nákrian
มากกว่า
mâakkwàa
ครู
khruu
๔๐๐ คน
sìi rɔ́ɔy khon
Here they are students more than teachers 400
There are 400 more teachers than students here.
2. คุณ
khun
สวยกว่า
sǔay kwàa
เขา
khǎw
มาก
mâak
you pretty more than she much alot
You are prettier than she (is).
NP1 Stative Verb + กว่า / kwàa / NP2 Degree of Difference
1. ที่นี่มี นักเรียน มากกว่า ครู ๔๐๐ คน
thîinîi mii nákrian mâakkwàa khruu sìi rɔ́ɔy khon
Here there are students more than teachers 400
There are 400 more students than teachers here.
2. คุณ สวย กว่า เขา มาก
khun sǔay kwàa khǎw mâak
you pretty more than she much a lot
You are a lot prettier than she (is)

คิด(ว่า)อย่างไร / khít ( wâa ) yàaŋray/ versus คิดอะไร /khít àray /

อย่างไร

Use อย่างไร / yàaŋray / when asking for a person's opinion or comment on something.

คุณคิด(ว่า)อย่างไร
khun khít ( wâa ) yàaŋray
What do you think?
คุณ(ว่า)อย่างไร
khun ( wâa ) yàaŋray
(What's your opinion?)
เขาว่าอย่างไร
khǎw wâa yàaŋray
What did he say?
(What was his reaction?)

อะไร

Use อะไร / àray / to find out what is in a person's mind.

คุณกำลังคิดอะไร
khun kamlaŋ khít àray
What are you thinking...
( about?
( of?

Drills

Recognition and Familiarization Drill

Pattern 1 Pattern 2 (contracted form)
1. หาแต่ไม่พบ
hǎa tɛ̀ɛ mây phóp
หาไม่พบ
hǎa mây phóp
looked for but didn't meet with didn't find
2. หาแต่ไม่เจอ
hǎa tɛ̀ɛ mây cəə
หาไม่เจอ
hǎa mây cəə
looked for but didn't meet with didn't find
3. หาแต่ไม่ได้
hǎa tɛ̀ɛ mâydây
หาไม่ได้
hǎa mâydây
looked for but didn't get didn't succeed in getting

Transformation Drill

Combine patterns a and b to form pattern c.

Patterns a and b Pattern c
1. เขาอยากพบเพื่อน
khǎw yàak phóp phʉ̂an
เขาไปหาเพื่อน
khǎw payhǎa phʉ̂an
a. เขาไปหาเพื่อนที่บ้าน
a.khǎw payhǎa phʉ̂an thîi bâan
(แต่)ไม่พบ
( tɛ̀ɛ ) mây phóp
b. เขาไม่พบเพื่อน
b.khǎw mây phóp phʉ̂an
He wanted to see his friend. He want to see his friend but didn't see him.
He went to see his friend at home.
He did not meet his friend.
2. ลูกสาวเขาหาย
lûuksǎaw khǎw hǎay
เขาหาลูกสาว
khǎw hǎa lûuksǎaw
a. เขาหาลูกสาว
a.khǎw hǎa lûuksǎaw
แต่ไม่เจอ/พบ
tɛ̀ɛ mây cəə / phóp
b. เขาไม่เจอ/พบลูกสาว
b.khǎw mây cəə / phóp lûuksǎaw
His daughter disappeared. He looked for his daughter without success.
He looked for his daughter.
He didn't find his daughter.
3. หนังสือผมหาย
naŋsʉ̌ʉ phǒm hǎay
ผมหาหนังสือ
phǒm hǎa naŋsʉ̌ʉ
a. ผมหาหนังสือ
a.phǒm hǎa naŋsʉ̌ʉ
(แต่)ไม่เจอ
( tɛ̀ɛ ) mây cəə
b. ผมไม่เจอหนังสือ
b.phǒm mây cəə naŋsʉ̌ʉ
My book was lost. I looked for my book without success.
I looked for my book.
I didn't discover my book.
4. ผมอยากได้หนังสือเล่มนั้น
phǒm yàakdâay naŋsʉ̌ʉ lêm nán
ผมหา(ซื้อ)หนังสือ
phǒm hǎa ( sʉ́ʉ ) naŋsʉ̌ʉ
a. ผมหา(ซื้อ)หนังสือเล่มนั้น
a.phǒm hǎa ( sʉ́ʉ ) naŋsʉ̌ʉ lêm nán
เล่มนั้น(แต่)ไม่ได้
lêm nán ( tɛ̀ɛ ) mâydây
b. ผมไม่ได้หนังสือเล่มนั้น
b.phǒm mâydây naŋsʉ̌ʉ lêm nán
I'd like to get that book. I tried unsuccessfully to get (buy) that book.
I sought (to buy) that book.
I didn't get that book.

Expansion Drill

1. ได้ไหมครับ
dâay mǎy khráp
ได้ไหมครับ
dâay mǎy khráp
หา
hǎa
หาได้ไหมครับ
hǎa dâay mǎy khráp
ซื้อ
sʉ́ʉ
หาซื้อได้ไหมครับ
hǎa sʉ́ʉ dâay mǎy khráp
ปากกา
pàakkaa
หาซื้อปากกาได้ไหมครับ
hǎa sʉ́ʉ pàakkaa dâay mǎy khráp
2. พบไหมครับ
phóp mǎy khráp
พบไหมครับ
phóp mǎy khráp
หา
hǎa
หาพบไหมครับ
hǎa phóp mǎy khráp
เพื่อน
phʉ̂an
หาเพื่อนพบไหมครับ
hǎa phʉ̂an phóp mǎy khráp
3. เจอไหมครับ
cəə mǎy khráp
เจอไหมครับ
cəə mǎy khráp
หา
hǎa
หาเจอไหมครับ
hǎa cəə mǎy khráp
ของ
khɔ̌ɔŋ
หาของเจอไหมครับ
hǎa khɔ̌ɔŋ cəə mǎy khráp

Response Drill

(Respond affirmatively to the questions, if the cue word indicates that the search was successful (อยู่ /yùu/), respond negatively, if the cue word indicates that the search was unsuccessful (ไม่อยู่ /mây yùu/).

Question Cue Response
1. เมื่อวานนี้คุณไปหาเขาพบไหมครับ
mʉ̂awaan níi khun payhǎa khǎw phóp mǎy khráp
เขาอยู่
khǎw yùu
พบครับ
phóp khráp
Did you find him when you went to see him yesterday? He was in. Yes I did.
2. เมื่อกี้นี้คุณไปหานักภาษาพบไหมครับ
mʉ̂akîiníi khun payhǎa nákphaasǎa phóp mǎy khráp
ไม่อยู่
mây yùu
ไม่พบครับ
mây phóp khráp
Where you went to see the linguist a while ago, did you find him? He wasn't in. (No) I didn't.
3. เมื่อคืนนี้เขามาหาคุณพบไหม
mʉ̂akhʉʉnníi khǎw maahǎa khun phóp mǎy
อยู่
yùu
พบครับ
phóp khráp
When he came to see you last night, did he see you? I was in. He did.
4. คุณไปหาหมอพบไหม
khun payhǎa mɔ̌ɔ phóp mǎy
อยู่
yùu
พบครับ
phóp khráp
When you went to see the doctor, did you see him? He was in. I did.
5. เมื่อกี้นี้เพื่อนคุณมาหาคุณที่โรงเรียนพบไหมครับ
mʉ̂akîiníi phʉ̂an khun maahǎa khun thîi rooŋrian phóp mǎy khráp
ไม่อยู่
mây yùu
ไม่พบ
mây phóp
A short time ago when your friend came to see you at school, did you meet? I wasn't in. He didn't.
6. คุณหาเบอร์โทรศัพท์ของเขาในสมุดโทรศัพท์พบไหมครับ
khun hǎa bəə thoorasàp khɔ̌ɔŋ khǎw nay samùtthoorasàp phóp mǎy khráp
ไม่อยู่ในสมุด
mây yùu nay samùt
ไม่พบ
mây phóp
Did you find his number in the phone book? It wasn't there. I didn't.

Substitution Response Drill

The teacher gives 2 cue words. One student forms a statement using the first cue word. Another student asks the question หาเจอไหมครับ / hǎa cəə mǎy khráp / . The first then responds either negatively or affirmatively according to the second cue word.

Cue word Statement/question/response
หนังสือ... No
naŋsʉ̌ʉ ... No
S1: หนังสือผมหาย
S1:naŋsʉ̌ʉ phǒm hǎay
My book was lost.
S2: หาเจอไหมครับ
S2:hǎa cəə mǎy khráp
Did you find it?
S1: ไม่เจอครับ
S1: mây cəə khráp
No, I didn't.

Continue on using the following cue words:

1. เงินผม... No
1.ŋən phǒm... No
2. ปากกาผม... Yes
2.pàakkaa phǒm... Yes
3. ดินสอผม... No
3.dinsɔ̌ɔ phǒm... No
4. ลูกสาว... No
4.lûuksǎaw... No
5. คนใช้... Yes
5.khoncháy... Yes
6. รถผม... Yes
6.rót phǒm... Yes
7. นาฬิกาเขา... No
7.naalíkaa khǎw... No
8. กระเป๋าผม... No
8.kràpǎw phǒm... No

Response Drill

Cue Question Response
1. มี
mii
คุณหาหนังสือเล่มนั้นได้ไหมครับ
khun hǎa naŋsʉ̌ʉ lêm nán dâay mǎy khráp
ได้ครับ
dâay khráp
Did you find that book? I did.
2. มี
mii
คุณหาซื้อหนังสือภาษาไทยได้ไหมครับ
khun hǎa sʉ́ʉ naŋsʉ̌ʉ phaasǎathay dâay mǎy khráp
ได้ครับ
dâay khráp
Were you able to buy the Thai book you were looking for? I was.
3. ไม่มี
mâymii
คุณหาคนใช้ได้ไหมครับ
khun hǎa khoncháy dâay mǎy khráp
ไม่ได้ครับ
mâydây khráp
Were you able to find the servants you were looking for? No, I wasn't.
4. ไม่มี
mâymii
เขาหาครูสอนภาษาอังกฤษได้ไหมครับ
khǎw hǎa khruu sɔ̌ɔn phaasǎaaŋkrìt dâay mǎy khráp
ไม่ได้ครับ
mâydây khráp
Did you find the English teacher you were looking for? No, I didn't.
5. ไม่มี
mâymii
คุณหาบ้านได้ไหมครับ
khun hǎa bâan dâay mǎy khráp
ไม่ได้ครับ
mâydây khráp
Did you find the house you were looking for? No, I didn't.

Transformation Drill

Pattern 1 and 2 Pattern 3
1. เมื่อวานนี้ร้อน
mʉ̂awaan níi rɔ́ɔn
Yesterday it was hot.
ว้นนี้ร้อนมาก
wanníi rɔ́ɔn mâak
วันนี้ร้อนกว่าเมื่อวานนี้
wanníi rɔ́ɔn kwàa mʉ̂awaan níi
Today it's very hot. It's hotter today than yesterday.
2. ผู้หญิงคนนั้นสวย
phûuyǐŋ khon nán sǔay
That girl is pretty.
ผู้หญิงคนนี้สวยมาก
phûuyǐŋ khon níi sǔay mâak
ผู้หญิงคนนี้สวยกว่าผู้หญิงคนนั้น
phûuyǐŋ khon níi sǔay kwàa phûuyǐŋ khon nán
This girl is very pretty. This girl is prettier than that one.
3. บ้านผมไกล
bâan phǒm klay
My house is far.
บ้านเขาไกลมาก
bâan khǎw klay mâak
บ้านเขาไกลกว่าบ้านผม
bâan khǎw klay kwàa bâan phǒm
His house is very far. His house is farther than mine.
4. กลางวันร้อน
klaaŋwan rɔ́ɔn
In the daytime it's hot.
กลางคืนไม่ร้อน
klaaŋkhʉʉn mây rɔ́ɔn
กลางวันร้อนกว่ากลางคืน
klaaŋwan rɔ́ɔn kwàa klaaŋkhʉʉn
At night it's not hot. It's hotter in the daytime than at night.
5. ที่โน่นอากาศดี
thîinôon aakàat dii
There the weather is good.
ที่นี่อากาศดีมาก
thîinîi aakàat diimâak
ที่นี่อากาศดีกว่าที่โน่น
thîinîi aakàat diikwàa thîinôon
Here the weather is very good. Here the weather is better than there.
6. นักเรียนคนนี้เก่ง
nákrian khon níi kèŋ
This student is smart.
นักเรียนคนนั้นเก่งมาก
nákrian khon nán kèŋ mâak
นักเรียนคนนั้นเก่งกว่านักเรียนคนนี้
nákrian khon nán kèŋ kwàa nákrian khon níi
That student is very smart. That student is smarter than this one.
7. อาหารที่ร้านนั้นดี
aahǎan thîi ráan nán dii
The food in that shop is good.
อาหารที่ร้านนี้ดีมาก
aahǎan thîi ráan níi diimâak
อาหารที่ร้านนี้ดีกว่าร้านนั้น
aahǎan thîi ráan níi diikwàa ráan nán
The food in this shop is very good. The food in this shop is better than in that shop.
8. เขาดูหนังสือดึก
khǎw duu naŋsʉ̌ʉ dʉ̀k
He studies late at night.
ผมดูหนังสือดึกมาก
phǒm duu naŋsʉ̌ʉ dʉ̀k mâak
ผมดูหนังสือดึกกว่าเขา
phǒm duu naŋsʉ̌ʉ dʉ̀k kwàa khǎw
I study very late at night. I study later at night than he.
9. เขามาโรงเรียนเช้า
khǎw maa rooŋrian cháaw
He came to school early.
ผมมาโรงเรียนสาย
phǒm maa rooŋrian sǎay
ผมมาโรงเรียนสายกว่าเขา
phǒm maa rooŋrian sǎay kwàa khǎw
I came to school late. I came to school later than he.
เขามาโรงเรียนเช้ากว่าผม
khǎw maa rooŋrian cháaw kwàa phǒm
He came to school earlier than I.
10. ภาษาไทยไม่ยาก
phaasǎathay mâyyâak
Thai is not hard.
ภาษาอังกฤษยาก
phaasǎaaŋkrìt yâak
ภาษาอังกฤษยากกว่าภาษาไทย
phaasǎaaŋkrìt yâak kwàa phaasǎathay
English is hard. English is harder than Thai
11. งานวันนั้นไม่สนุก
ŋaan wan nán mâysanùk
That day's party wasn't fun.
งานวันนี้สนุก
ŋaan wanníi sanùk
งานวันนี้สนุกกว่างานวันนั้น
ŋaan wanníi sanùk kwàa ŋaan wan nán
Today's party is fun. The party today is more fun than that other party.
12. รถเขาเก่า
rót khǎw kàw
His car is old.
รถผมใหม่
rót phǒm mày
รถผมใหม่กว่ารถเขา
rót phǒm mày kwàa rót khǎw
My car is new. My car is newer than his.
13. อยู่บ้านสะดวก
yùu bâan sàdùak
It's convenient to live in a house.
อยู่อะพาร์ตเมนต์สะดวกมาก
yùu àpháatméen sàdùak mâak
อยู่อะพาร์ตเมนต์สะดวกกว่าอยู่บ้าน
yùu àpháatméen sàdùak kwàa yùu bâan
It's very convenient to live in an apartment. Living in an apartment is more convenient than living in a house.
14. อยู่อะพาร์ตเมนต์ไม่เปลือง
yùu àpháatméen mây plʉaŋ
Living in an apartment is not expensive.
อยู่บ้านเปลืองมาก
yùu bâan plʉaŋ mâak
อยู่บ้านเปลืองกว่าอยู่อะพาร์ตเมนต์
yùu bâan plʉaŋ kwàa yùu àpháatméen
Living in a house is very expensive. Living in a house is more expensive than living in an apartment.

Response Drill

Cue Question Response
1. อยู่ในเมือง
yùu nay mʉaŋ
อยู่ในเมืองกับอยู่นอกเมือง ไหนจะสะดวกกว่ากัน
yùu nay mʉaŋ kàp yùu nɔ̂ɔkmʉaŋ nǎy cà sàdùak kwàa kan
อยู่ในเมืองสะดวกกว่า
yùu nay mʉaŋ sàdùak kwàa
Which is more convenient, living in town or in the country? Living in the city.
2. อยู่กรุงเทพฯ
yùu kruŋthêep
อยู่กรุงเทพฯ กับอยู่ต่างจังหวัด ไหนจะเปลืองกว่ากัน
yùu kruŋthêep kàp yùu tàaŋcaŋwàt nǎy cà plʉaŋ kwàa kan
อยู่กรุงเทพฯ เปลืองกว่า
yùu kruŋthêep plʉaŋ kwàa
Which is more expensive, living in Bangkok or the provinces? Living in Bangkok.
3. อุบล
ʉ̀bon
อุบลกับโคราช ไหนจะอยู่ไกลจากกรุงเทพฯ กว่ากัน
ʉ̀bon kàp khoorâat nǎy cà yùu klay càak kruŋthêep kwàa kan
อุบลไกลกว่า
ʉ̀bon klay kwàa
Which is farther from Bangkok, Ubon or Korat? Ubon.
4. สุโขทัย
sùkhǒothay
จังหวัดอยุธยากับสุโขทัย ไหนจะเก่ากว่ากัน
caŋwàt ayúttháyaa kàp sùkhǒothay nǎy cà kàw kwàa kan
สุโขทัยเก่ากว่า
sùkhǒothay kàw kwàa
Which is older, Ayuthaya or Sukhotai province? Sukhotai.
5. รถคันนั้น
rót khan nán
รถคันนั้นกับรถคันนี้ ไหนจะแพงกว่ากัน
rót khan nán kàp rót khan níi nǎy cà phɛɛŋ kwàa kan
รถคันนั้นแพงกว่า
rót khan nán phɛɛŋ kwàa
Which is more expensive, that car or this one? That one.
6. นักเรียนชั้นนั้น
nákrian chán nán
นักเรียนชั้นนั้นกับชั้นนี้ ไหนจะมากกว่ากัน
nákrian chán nán kàp chán níi nǎy cà mâakkwàa kan
นักเรียนชั้นนั้นมากกว่า
nákrian chán nán mâakkwàa
In which class are there more students, that one or this one? That one.
7. กรุงเทพฯ
kruŋthêep
กรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ ไหนจะมีคนอยู่มากกว่ากัน
kruŋthêep kàp chiaŋmày nǎy cà mii khon yùu mâakkwàa kan
กรุงเทพฯมีคนอยู่มากกว่า
kruŋthêep mii khon yùu mâakkwàa
Which has a larger population, Bangkok or Chiangmai? Bangkok.

Response Drill

Cue Question Response
1. นักเรียนเก่า
nákrian kàw
นักเรียนเก่ากับนักเรียนใหม่ ใครจะพูดภาษาไทยได้ดีกว่ากัน
nákrian kàw kàp nákrian mày khray cà phûut phaasǎathay dâay diikwàa kan
นักเรียนเก่าพูดได้ดีกว่า
nákrian kàw phûut dâay diikwàa
Which can speak Thai better, the old students or the new ones? The old.
2. คุณสวัสดิ์
khun sawàt
คุณสวัสดิ์กับคุณประสงค์ใครจะเก่งกว่ากัน
khun sawàt kàp khun pràsǒŋ khray cà kèŋ kwàa kan
คุณสวัสดิ์เก่งกว่า
khun sawàt kèŋ kwàa
Who is more skillful, Sawat or Prasong? Sawat.
3. เพื่อนคุณคนนั้น
phʉ̂an khun khon nán
เพื่อนคุณคนนั้นกับคนนี้ ใคร(จะ)เข้าใจคุณดีกว่ากัน
phʉ̂an khun khon nán kàp khon níi khray ( cà ) khâwcay khun diikwàa kan
เพื่อนผมคนนั้นเข้าใจผมดีกว่า
phʉ̂an phǒm khon nán khâwcay phǒm diikwàa
Who understands you better, that friend of yours or this one? That one understands me better.
4. คุณจอห์น
khun cɔ̀ɔn
คุณจอห์นกับคุณจิม ใครขับรถเร็วกว่ากัน
khun cɔ̀ɔn kàp khun cim khray khàprót rew kwàa kan
คุณจอห์นขับเร็วกว่า
khun cɔ̀ɔn khàp rew kwàa
Who drives faster, John or Jim? John.

Expansion Drill

1. มากกว่าผม
mâakkwàa phǒm
มีมากกว่าผม
mii mâakkwàa phǒm
มีเงินมากกว่าผม
miiŋən mâakkwàa phǒm
เขามีเงินมากกว่าผม
khǎw miiŋən mâakkwàa phǒm
2. มากกว่า
mâakkwàa
มีมากกว่า
mii mâakkwàa
มีนักเรียนมากกว่า
mii nákrian mâakkwàa
ชั้นนั้นมีนักเรียนมากกว่า
chán nán mii nákrian mâakkwàa
ชั้นนั้นมีนักเรียนมากกว่าชั้นนี้
chán nán mii nákrian mâakkwàa chán níi
3. มากกว่าผม
mâakkwàa phǒm
มีมากกว่าผม
mii mâakkwàa phǒm
มีเวลามากกว่าผม
mii weelaa mâakkwàa phǒm
มีเวลาว่างมากกว่าผม
mii weelaa wâaŋ mâakkwàa phǒm
เขามีเวลาว่างมากกว่าผม
khǎw mii weelaa wâaŋ mâakkwàa phǒm
4. มากกว่า
mâakkwàa
ชอบมากกว่า
chɔ̂ɔp mâakkwàa
ชอบอยู่บ้านมากกว่า
chɔ̂ɔp yùu bâan mâakkwàa
ผมชอบอยู่บ้านมากกว่า
phǒm chɔ̂ɔp yùu bâan mâakkwàa
ผมชอบอยู่บ้านมากกว่าอยู่อพาร์ทเมนท์
phǒm chɔ̂ɔp yùu bâan mâakkwàa yùu aphâatmeen
5. มากกว่าเขา
mâakkwàa khǎw
ชอบมากกว่าเขา
chɔ̂ɔp mâakkwàa khǎw
ชอบคุณมากกว่าเขา
chɔ̂ɔp khun mâakkwàa khǎw
ผมชอบคุณมากกว่าเขา
phǒm chɔ̂ɔp khun mâakkwàa khǎw
6. มากกว่า
mâakkwàa
ทำมากกว่า
tham mâakkwàa
ทำงานมากกว่า
thamŋaan mâakkwàa
เขาทำงานมากกว่า
khǎw thamŋaan mâakkwàa
เขาทำงานมากกว่าผม
khǎw thamŋaan mâakkwàa phǒm
เขาทำงานมากกว่าผมหลายชั่วโมง
khǎw thamŋaan mâakkwàa phǒm lǎay chûamooŋ

Transformation Drill

Pattern 1 and 2 Pattern 3
1. เขาเรียนหนังสือวันละหกชั่วโมง
khǎw riannaŋsʉ̌ʉ wan lá hòk chûamooŋ
He has classes 6 hours a day.
เราเรียนหนังสือวันละสี่ชั่วโมง
raw riannaŋsʉ̌ʉ wan lá sìi chûamooŋ
เขาเรียนหนังสือมากกว่าเราวันละสองชั่วโมง
khǎw riannaŋsʉ̌ʉ mâakkwàa raw wan lá sɔ̌ɔŋ chûamooŋ
We have classes 4 hours a day. He has classes 2 hours more per day than we do.
2. ที่โรงเรียนมีครูร้อยคน
thîi rooŋrian mii khruu rɔ́ɔy khon
There are 100 teachers at school.
ที่โรงเรียนมีนักเรียนห้าร้อยคน
thîi rooŋrian mii nákrian hâa rɔ́ɔy khon
ที่โรงเรียนมีนักเรียนมากกว่าครูสี่ร้อยคน
thîi rooŋrian mii nákrian mâakkwàa khruu sìi rɔ́ɔy khon
There are 500 students at school. There are 400 more students than teachers at school.
3. คุณวิชัยมีบุตรสี่คน
khun wíchay mii bùt sìi khon
Wichai has 4 children.
คุณประเสริฐมีบุตรสองคน
khun pràsə̀ət mii bùt sɔ̌ɔŋ khon
คุณวิชัยมีบุตรมากกว่าคุณประเสริฐสองคน
khun wíchay mii bùt mâakkwàa khun pràsə̀ət sɔ̌ɔŋ khon
Prasert has 2 children. Wichai has 2 more children than Prasert.

Recognition and Familiarization Drill

น้อยกว่า
nɔ́ɔykwàa
less
เปลืองน้อยกว่า
plʉaŋ nɔ́ɔykwàa
less expensive
มีน้อยกว่า
mii nɔ́ɔykwàa
have less
ชอบน้อยกว่า
chɔ̂ɔp nɔ́ɔykwàa
like less
พูดน้อยกว่า
phûut nɔ́ɔykwàa
speak less
ทำน้อยกว่า
tham nɔ́ɔykwàa
do less
ทานน้อยกว่า
thaan nɔ́ɔykwàa
eat less
ซื้อน้อยกว่า
sʉ́ʉ nɔ́ɔykwàa
buy less
เรียนน้อยกว่า
rian nɔ́ɔykwàa
study less

Transformation Drill

Pattern 1 Pattern 2
1. ของที่ร้านนี้มีมากกว่าของที่ร้านโน้น
khɔ̌ɔŋ thîi ráan níi mii mâakkwàa khɔ̌ɔŋ thîi ráan nóon
ของที่ร้านโน้นมีน้อยกว่าร้านนี้
khɔ̌ɔŋ thîi ráan nóon mii nɔ́ɔykwàa ráan níi
There are more things in this shop than that one. There are less things in that shop than this one.
2. เขามีเงินมากกว่าผม
khǎw miiŋən mâakkwàa phǒm
ผมมีเงินน้อยกว่าเขา
phǒm miiŋən nɔ́ɔykwàa khǎw
He has more money than I. I have less money than he.
3. เขาใช้เงินมากกว่าผม
khǎw cháy ŋən mâakkwàa phǒm
ผมใช้เงินน้อยกว่าเขา
phǒm cháy ŋən nɔ́ɔykwàa khǎw
He spends more money than I. I spend less money than he.
4. อยู่บ้านเปลืองกว่าอยู่อะพาร์ตเมนต์
yùu bâan plʉaŋ kwàa yùu àpháatméen
อยู่อะพาร์ตเมนต์เปลืองน้อยกว่าอยู่บ้าน
yùu àpháatméen plʉaŋ nɔ́ɔy kwàa yùu bâan
Living in a house is more expensive than living in an apartment. Living in an apartment is less expensive than living in a house.
5. น้องของคุณสมศักดิ์เรียนมากกว่าคุณสมศักดิ์
nɔ́ɔŋ khɔ̌ɔŋ khun sǒm sàk rian mâakkwàa khun sǒm sàk
คุณสมศักดิ์เรียนน้อยกว่าน้องของเขา
khun sǒm sàk rian nɔ́ɔykwàa nɔ́ɔŋ khɔ̌ɔŋ khǎw
Somsak's younger brothers and sisters study more than he. Somsak studies less than his younger siblings.
6. ผู้หญิงคนนั้นพูดมากกว่าผู้หญิงคนโน้น
phûuyǐŋ khon nán phûut mâakkwàa phûuyǐŋ khon nóon
ผู้หญิงคนโน้นพูดน้อยกว่าผู้หญิงคนนั้น
phûuyǐŋ khon nóon phûut nɔ́ɔykwàa phûuyǐŋ khon nán
That woman talks more than the one over there. The woman over there talks less than that one.
7. ผมชอบเพื่อนเขามากกว่าเขา
phǒm chɔ̂ɔp phʉ̂an khǎw mâakkwàa khǎw
ผมชอบเขาน้อยกว่าเพื่อนเขา
phǒm chɔ̂ɔp khǎw nɔ́ɔykwàa phʉ̂an khǎw
I like his friends better than him. I like him less than (I like) his friends.
8. คุณสมศรีสวยกว่าน้องสาวเขา
khun sǒm sǐi sǔay kwàa nɔ́ɔŋsǎaw khǎw
น้องสาวคุณสมศรีสวยน้อยกว่าคุณสมศรี
nɔ́ɔŋsǎaw khun sǒm sǐi sǔay nɔ́ɔykwàa khun sǒm sǐi
Somsri is prettier than her younger sister. Somsri's younger sister is less pretty than Somsri.
9. เขาทำงานมากกว่าผมอาทิตย์ละหกชั่วโมง
khǎw thamŋaan mâakkwàa phǒm aathít lá hòk chûamooŋ
ผมทำงานน้อยกว่าเขาอาทิตย์ละหกชั่วโมง
phǒm thamŋaan nɔ́ɔykwàa khǎw aathít lá hòk chûamooŋ
He works 6 hours a week more than I do. I work 6 hours a week less than he does.
10. พี่ชายผมมีบุตรมากกว่าผมสองคน
phîichaay phǒm mii bùt mâakkwàa phǒm sɔ̌ɔŋ khon
ผมมีบุตรน้อยกว่าพี่ชายผมสองคน
phǒm mii bùt nɔ́ɔykwàa phîichaay phǒm sɔ̌ɔŋ khon
My older brother has 2 more children than I. I have two less children than my older brother.

Transformation Drill

Pattern 1 Pattern 2
1. ดิฉันคิดว่าอยู่อะพาร์ตเมนต์ดีกว่า
dìchǎn khít wâa yùu àpháatméen diikwàa
ผมว่าอยู่อะพาร์ตเมนต์ดีกว่า
phǒm wâa yùu àpháatméen diikwàa
I think living in an apartment is better. I think living in an apartment is better.
2. ดิฉันคิดว่าเป็นโสดดีกว่า
dìchǎn khít wâa pensòot diikwàa
ผมว่าเป็นโสดดีกว่า
phǒm wâa pensòot diikwàa
I think being single is better. I think being single is better.
3. ดิฉันคิดว่าแพงไป
dìchǎn khít wâa phɛɛŋ pay
ผมว่าแพงไป
phǒm wâa phɛɛŋ pay
I think it's too expensive. I think it's too expensive.
4. ดิฉันคิดว่าเราควรจะบอกเขา
dìchǎn khít wâa raw khuancà bɔ̀ɔk khǎw
ผมว่าเราควรจะบอกเขา
phǒm wâa raw khuancà bɔ̀ɔk khǎw
I think we should tell her. I think we should tell her.
5. ดิฉันคิดว่าเราควรจะออกไปก่อนเที่ยง
dìchǎn khít wâa raw khuancà ɔ̀ɔk pay kɔ̀ɔnthîaŋ
ผมว่าเราควรจะออกไปก่อนเที่ยง
phǒm wâa raw khuancà ɔ̀ɔk pay kɔ̀ɔnthîaŋ
I think we should leave before noon. I think we should leave before noon.
6. ดิฉันคิดว่าเราไม่ควรซื้อรถคันนั้น
dìchǎn khít wâa raw mây khuan sʉ́ʉ rót khan nán
ผมว่าเราไม่ควรซื้อรถคันนั้น
phǒm wâa raw mây khuan sʉ́ʉ rót khan nán
I don't think we should buy the car. I don't think we should buy the car.
7. ดิฉันคิดว่าเขาคงมา
dìchǎn khít wâa khǎw khɔɔŋ maa
ผมว่าเขาคงมา
phǒm wâa khǎw khɔɔŋ maa
I think he will surely come. I think he will surely come.

Expansion Drill

1. ยังไง
yaŋŋay
How.
ว่ายังไง
wâa yaŋŋay
What do (you) think?
คุณว่ายังไง
khun wâa yaŋŋay
What do you think?
คุณคิดว่ายังไง
khun khít wâa yaŋŋay
What do you think?
2. คุณมีความคิดเห็นว่ายังไง
khun mii khwaamkhíthěn wâa yaŋŋay
What's your opinion?
คุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายังไง
khun mii khwaamkhíthěn kìawkàp rʉ̂aŋ níi wâa yaŋŋay
What's your opinion about this matter?
คุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายังไงบ้าง
khun mii khwaamkhíthěn kìawkàp rʉ̂aŋ níi wâa yaŋŋay bâaŋ
What's your opinion about this matter?

Expansion Drill

Pattern 1 Pattern 2
1. ดิฉันว่าดี
dìchǎn wâa dii
ผมว่าดี คุณละครับ ว่ายังไง
phǒm wâa dii khun lákhráp wâa yaŋŋay
I think it's good. I think it's good. And you, what do you think?
2. ดิฉันว่าไม่ควร
dìchǎn wâa mây khuan
ผมว่าไม่ควร คุณละครับ ว่ายังไง
phǒm wâa mây khuan khun lákhráp wâa yaŋŋay
I think you shouldn't. I think you shouldn't. And you, what do you think?
3. ดิฉันว่าควร
dìchǎn wâa khuan
ผมว่าควร คุณละครับ ว่ายังไง
phǒm wâa khuan khun lákhráp wâa yaŋŋay
I think you should. I think you should. And you, what do you think?
4. ดิฉันว่าไม่ถูก
dìchǎn wâa mây thùuk
ผมว่าไม่ถูก คุณละครับ ว่ายังไง
phǒm wâa mây thùuk khun lákhráp wâa yaŋŋay
I think it's not so. I think it's not so. And you, what do you think?
5. ดิฉันว่าแพงไป
dìchǎn wâa phɛɛŋ pay
ผมว่าแพงไป คุณละครับ ว่ายังไง
phǒm wâa phɛɛŋ pay khun lákhráp wâa yaŋŋay
I think it's too expensive. I think it's too expensive. And you, what do you think?
6. ดิฉันว่าน่าเบื่อ
dìchǎn wâa nâabʉ̀a
ผมว่าน่าเบื่อ คุณละครับ ว่ายังไง
phǒm wâa nâabʉ̀a khun lákhráp wâa yaŋŋay
I think it's boring. I think it's boring. And you, what do you think?

Idiom (to intimates or inferiors): What are you up to?

Exercises

 • Have students compare various persons and objects in terms of certain qualities (good, pretty, etc.).
 • Compare various activities in terms of convenience, pleasure, etc.
 • One student expresses an opinion and asks another student's opinion of the same thing.
 • One student reports on the loss of some object (watch, etc.) A second asks if he has found it. He indicates he has or hasn't.
 • One student says that he went to look for something or someone. Another asks if he was successful in his search. The first indicates he was (or wasn't).
 • Two students compare the weather l) on different days, 2) in different months, 3) at different times of the day, and 4) in different places.
 • One student asks another about the weather at some other place or some other time of the year.
 • Find out which of 2 things various students prefer.
 • Find out the extent of superiority of one thing over another.
 • Compare the number of hours per day or week various people participate in various activities.
 • One student asks another his opinion on something. The second gives it.
 • One student asks another what he is thinking about at the moment.
 • One student asks another if he thinks he should do one thing or the other. The second gives his opinion.

Vocabulary

อะพาร์ตเมนต์
àpháatméen
apartment
บ้านเช่า
bâanchâw
a house to rent
เจอ
cəə
to meet with unexpectedly
เช่า
châw
to rent
(หา) ได้
( hǎa ) dâay
to get. (It indicates that the speaker was able to get the things he was looking for.)
หาพบ, หาเจอ
hǎa phóp , hǎa cəə
to meet with (indicates that the search resulted in meeting with persons or things)
หาย (ไป)
hǎay ( pay )
to disappear, vanish, to be missing, be lost from sight
ยาก
yâak
to be difficult
ค่าจ้าง
khâacâaŋ
wage, wages, pay
ขโมย
khamooy
thief, robber
ความจริง
khwaamciŋ
truthfully, actually
ความคิดเห็น
khwaamkhíthěn
opinion
เกี่ยวกับ
kìawkàp
about
กลัว
klua
to be afraid of
กว่า
kwàa
more than, to a greater extent
หลัง
lǎŋ
classifier for houses and buildings
บ้าง (มั่ง)
bâaŋ ( mâŋ )
some (out of a number), somewhat, in part, partly, to some extent
น้อย
nɔ́ɔy
to be little, small, less, slight (in quantity)
ปลอดภัย
plɔ̀ɔtphay
to be safe, out of danger
เปลือง
plʉaŋ
to use up, to consume, to waste (e.g. money, time resources) the expenses; to be expensive
สะดวก
sàdùak
to be convenient
สมุดโทรศัพท์ (เล่ม)
samùtthoorasàp ( lêm )
a phone book
สถานที่ (แห่ง)
sathǎanthîi ( hɛ̀ŋ )
place, site (place equipped for a particular kind of work, activity, etc.)
เสีย
sǐa
to pay out (money) to waste, lost (time) to be obligated to pay
โสด
sòot
to be single, unmarried state
(คน) โสด
( khon ) sòot
single person, bachelor, spinster
ตัวผมเอง
tua phǒm eeŋ
I (myself)
ตัวเขาเอง
tua khǎw eeŋ
he (himself)
ตัวเราเอง
tuaraw eeŋ
we (ourselves), more emphatic than “tua” alone
ว่า
wâa
to say, criticize, to think, to have an opinion
Prev Index Next