Prev Index Next

Lesson 32 – Renting a House (2)

A. คุณได้บ้านเช่าแล้วหรือยัง
khun dâay bâanchâw lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ
Have you got a house to rent yet?
B. ยังค่ะ
yaŋ khâ
Not yet.
A. ในซอยบ้านผมมีบ้านว่างให้เช่าอยู่หลังหนึ่ง
nay sɔɔy bâan phǒm mii bâan wâaŋ hâychâw yùu lǎŋ nʉ̀ŋ
On my lane there’s a house for rent.
B. เขาคิดค่าเช่ายังไงคะ
khǎw khít khâachâw yaŋŋay khá
How much is the rent?
A. ผมไม่ได้ถามรายละเอียด
phǒm mâydây thǎam raayláìat
I didn’t ask the details.
เป็นบ้านใหม่
pen bâan mày
It’s a new house.
น่าอยู่ดี
nâayùu dii
It’s cosy.
สำหรับครอบครัวเล็ก ๆ อย่างคุณ
sǎmràp khrɔ̂ɔpkhrua lék ๆ yàaŋ khun
For a small family like yours
ขนาดกำลังพอดี ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป
khanàat kamlaŋ phɔɔdii mây lék mây yày kəənpay
the size is just right, not too big, not too small.
B. อยู่ไกลจากถนนใหญ่ไหมคะ
yùu klay càak thanǒnyày mǎy khá
Is it far from the main street?
A. อยู่ห่างจากปากซอยราว ๆ สองกิโลกว่าครับ
yùu hàaŋ càak pàaksɔɔy raaw ๆ sɔ̌ɔŋ kìloo kwàa khráp
It’s about two kilometers or so from the end of the lane.
B. ดิฉันจะติดต่อกะเจ้าของบ้านได้ยังไงคะ
dìchǎn cà tìttɔ̀ɔ kà câwkhɔ̌ɔŋbâan dâay yaŋŋay khá
How do I get in touch with the owner?
A. โทรไปถามเขาโดยตรงครับ ไม่ต้องผ่านนายหน้า
thoo pay thǎam khǎw dooytroŋ khráp mây tɔ̂ŋ phàan naaynâa
Call him directly. You don’t have to go through an agent.
B. บ้านเขาโทรศัพท์เบอร์อะไรคะ
bâan khǎw thoorasàp bəə àray khá
What is his home phone number?
A. เบอร์ เก้า หก โท สาม สี่ หก ครับ(๙๖๒๓๔๖)
bəə kâaw hòk thoo sǎam sìi hòk khráp (kâaw hòk thoo sǎam sìi hòk)
962-346

Vocabulary notes

ดี as stative verb

The stative verb ดี /dii/ occurs in several different types of constructions with different meanings:

X+ดี
X+ dii
Examples Meaning of ดี
Meaning of dii

I. Nouns

A. Animate (Human)
1. People in general คนดี
khondii
good moral character
2. People in special roles ครูที่ดี (1)
khruu thîi dii (1)
good at doing something
B. Inanimate
1. Objects โต๊ะดี
tó dii
good quality
2. Places กรุงเทพฯดี (2)
kruŋthêep dii (2)
good for some special purpose

II. Verbs

A. Action verbs เขาเรียนดี
khǎw rian dii
well, efficiently
B. Stative verbs ใหญ่ดี
yày dii
nice and (big)

III. Sentences

A. Questions ทำอะไรดี
tham àray dii
to be acceptable, all right

(1) When used with nouns indicating family roles (son, etc.), professional roles (teacher, etc.), ที่ดี / thîi dii / is used to indicate that the person is performing well in that particular role without regard to his moral character. (2) This type of construction can only be used when it is clear from the context in what respect a place can be called 'good'.

มีand อยู่

มี / mii / ... อยู่ / yùu / calls attention to the fact that a certain thing is in existence at a particular time or place. Its existence may be temporary or accidental.

ตอนนั้นผมมีเงินอยู่ราวห้าสิบบาทเท่านั้น
tɔɔnnán phǒm miiŋən yùu raaw hâa sìp bàat thâwnán
At that time I had only about fifty baht (on me).
ตรงปากซอยมีร้านกาแฟอยู่ร้านหนึ่ง
troŋ pàaksɔɔy mii ráankaafɛɛ yùu ráan nʉ̀ŋ
Right at the end of the lane there is (located) a coffee shop.

คิด in calculations

คิดยังไง /khít yaŋŋay/ means 'how is it figured? (what is Included in the calculations)'

เขาคิดค่าเช่ายังไงครับ
khǎw khít khâachâw yaŋŋay khráp
How is the rent figured? (What's included in the rent?)
คิดเท่าไหร่
khít thâwrày
How much does it amount to?
เขาคิดค่าเช่าเท่าไหร่
khǎw khít khâachâw thâwrày
How much is the rent?

น่า in verb compounds

น่า /nâa/ is a verb meaning 'worthy of, leading to, or able' which combines with other verbs to form verb compounds:

น่ารัก loveable, cute: น่า worthy of + รัก love
nâarákloveable, cute:nâaworthy of +ráklove
น่าใช้ nice to use: น่า nice + ใช้ to use
nâa cháynice to use:nâanice +cháyto use
น่าดู interesting to look at: น่า interesting + ดู look at
nâaduuinteresting to look at:nâainteresting +duulook at

ติดต่อกับ

ติดต่อกับ /tìttɔ̀ɔ kàp/ means 'to contact or get in touch with' someone.

ผมจะติดต่อกะเจ้าของบ้านได้ยังไง
phǒm cà tìttɔ̀ɔ kà câwkhɔ̌ɔŋbâan dâay yaŋŋay
How do I get in touch with the owner of the house?

ห่าง

ห่าง /hàaŋ/ means 'to be separated by a certain distance'. It is limited to use in sentences referring to the extent of the distance between two points.

บ้านหลังนั้นอยู่ห่างจากถนนใหญ่สองกิโล
bâan lǎŋ nán yùu hàaŋ càak thanǒnyày sɔ̌ɔŋ kìloo
That house is 2 kilometers from the main street.

ไกล /klay/ 'to be far' can replace ห่าง /hàaŋ/ in constructions like the one above and can be used in other construction in which ห่าง /hàaŋ/ can not be used, as follows:

Q: กรุงเทพฯอยู่ไกลจากที่นี่ไหม
kruŋthêep yùu klay càak thîinîi mǎy
Is Bangkok far from here?
A: ไม่ไกลมากครับ Not very far.
mây klay mâak khrápNot very far.

Or in sentences where ไกล /klay/ is used with verbs of action:

เขาตีลูกไกลมาก He hit the ball very far.
khǎw tii lûuk klay mâakHe hit the ball very far.

Grammar notes

มา and ไป as direction words

1. Besides the verbs มา /maa/ (towards the speaker) and ไป /pay/ (away from the speaker) โทรศัพท์ /thoorasàp/ may be followed by other words.

(a) Calling a place
ไป
pay
ผมโท(รศัพท์)
phǒm thoo (​ráˑ​sàp )
+ ที่ + Place
+thîi + Place
มา
maa
I telephoned the ... (Place).
(b) Calling a person
ไป
pay
หา
hǎa
ผมโท(รศัพท์)
phǒm thoo ( ​ráˑ​sàp )
+ + Person
มา
maa
ถึง
thʉ̌ŋ
I called (Person) up.

Both when calling persons and places other action verbs with โทร /thoo/ may occur. Observe the following:

ถามเขาว่า
thǎam khǎw wâa
I called to ask him.
บอกเขาว่า
bɔ̀ɔk khǎw wâa
I called to tell him
(ไป
( pay
ผมโทรศัพท์
phǒm thoorasàp
(มา
( maa
ชวนเขาไป
chuan khǎw pay
I called to invite him to go
ถามที่ + Place
thǎam thîi+ Place
I called to ask at the...

Grammar Drills

Recognition and Familiarization Drill

บ้านว่างให้เช่า
bâan wâaŋ hâychâw
A house for rent
หนังสือให้อ่าน
naŋsʉ̌ʉ hây àan
A book to read
น้ำให้ดื่ม
náam hây dʉ̀ʉm
Water to drink
อาหารให้ทาน
aahǎan hâythaan
Food to eat
หนังให้ดู
nǎŋ hây duu
A movie to see
ที่ให้พัก
thîi hây phák
A place to stay/rest.

Progressive Substitution Drill

Cue Pattern
ในซอยบ้านผมมีบ้านว่างให้เช่าอยู่หลังหนึ่ง
nay sɔɔy bâan phǒm mii bâan wâaŋ hâychâw yùu lǎŋ nʉ̀ŋ
On my lane there is a house for rent.
1. ร้านกาแฟ
ráankaafɛɛ
ในซอยบ้านผมมีร้านกาแฟอยู่ร้านหนึ่ง
nay sɔɔy bâan phǒm mii ráankaafɛɛ yùu ráan nʉ̀ŋ
In my lane there is a coffee shop.
2. หลายร้าน
lǎay ráan
ในซอยบ้านผมมีร้านกาแฟอยู่หลายร้าน
nay sɔɔy bâan phǒm mii ráankaafɛɛ yùu lǎay ráan
In the lane I live in there are many coffee shops.
3. ที่ปากซอย
thîi pàaksɔɔy
ที่ปากซอยมีร้านกาแฟอยู่หลายร้าน
thîi pàaksɔɔy mii ráankaafɛɛ yùu lǎay ráan
At the entrance to the lane there are many coffee shops.
4. ร้านอาหาร
ráanaahǎan
ที่ปากซอยมีร้านอาหารอยู่หลายร้าน
thîi pàaksɔɔy mii ráanaahǎan yùu lǎay ráan
At the entrance to the lane there are many restaurants.
5. ร้านหนึ่ง
ráan nʉ̀ŋ
ที่ปากซอยมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่ง
thîi pàaksɔɔy mii ráanaahǎan yùu ráan nʉ̀ŋ
At the entrance to the lane there is a restaurant.
6. ที่นั่น
thîinân
ที่นั่นมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่ง
thîinân mii ráanaahǎan yùu ráan nʉ̀ŋ
At that place there is a restaurant.
7. ร้านตัดผมดี
ráantàtphǒm dii
ที่นั่นมีร้านตัดผมดีอยู่ร้านหนึ่ง
thîinân mii ráantàtphǒm dii yùu ráan nʉ̀ŋ
There is a good barber shop there.
8. หลายร้าน
lǎay ráan
ที่นั่นมีร้านตัดผมดี ๆ อยู่หลายร้าน
thîinân mii ráantàtphǒm dii ๆ yùu lǎay ráan
There are many good barber shops there.

Substitution Drill

Cue Pattern
เขาคิดค่าเช่าอย่างไร
khǎw khít khâachâw yàaŋray
How do they figure the rent?
1. เท่าไร
thâwray
เขาคิดค่าเช่าเท่าไร
khǎw khít khâachâw thâwray
How much do they charge for the rent?
2. เดือนละเท่าไร
dʉan lá thâwray
เขาคิดค่าเช่าเดือนละเท่าไร
khǎw khít khâachâw dʉan lá thâwray
How much do they charge per month for the rent?
3. เดือนละกี่พันบาท
dʉan lá kìi phan bàat
เขาคิดค่าเช่าเดือนละกี่พันบาท
khǎw khít khâachâw dʉan lá kìi phan bàat
How many thousands a month do they charge for the rent?
4. ปีละเท่าไร
pii lá thâwray
เขาคิดค่าเช่าปีละเท่าไร
khǎw khít khâachâw pii lá thâwray
How much a year do they charge for the rent?
5. อาทิตย์ละกี่บาท
aathít lá kìi bàat
เขาคิดค่าเช่าอาทิตย์ละกี่บาท
khǎw khít khâachâw aathít lá kìi bàat
How much baht a week do they charge for the rent?

Recognition and Familiarization Drill

1. บ้านนั้นเป็นบ้านใหม่
bâan nán pen bâan mày
That house is a new house.
2. กรุงเทพฯ เป็นเมืองใหญ่
kruŋthêep pen mʉaŋ yày
Bangkok is a big city.
3. ที่เมืองไทยแอปเปิ้ลเป็นของแพง
thîi mʉaŋ thay ɛ̀ɛppə̂ən pen khɔ̌ɔŋ phɛɛŋ
Apples are expensive in Thailand.
4. เมืองไทยเป็นเมืองร้อน
mʉaŋ thay pen mʉaŋrɔ́ɔn
Thailand is a hot country.
5. สวีเดนเป็นเมืองหนาว
sawiiden pen mʉaŋ nǎaw
Sweden is a cold country.
6. สุโขทัยเป็นเมืองหลวงเก่า
sùkhǒothay pen mʉaŋlǔaŋ kàw
Sukhothai is the old capital.

Recognition and Familiarization Drill

1. เขาเป็นคนดี
khǎw pen khondii
He is a nice person.
2. เขาเป็นคนสนุก
khǎw pen khon sanùk
He is an enjoyable person.
3. เขาเป็นคนเก่ง
khǎw pen khonkèŋ
He is a competent person.
4. เขาเป็นคนใหม่
khǎw pen khon mày
He is a newcomer.
5. เขาเป็นคนสวย
khǎw pen khonsǔay
She is a pretty girl.
6. เขาเป็นคนน่าเบื่อ
khǎw pen khon nâabʉ̀a
He is a boring person.

Recognition and Familiarization Drill

1. เขาเป็นสามีที่ดี
khǎw pen sǎamii thîi dii
He’s a good husband.
2. เขาเป็นภรรยาที่ดี
khǎw pen phanrayaa thîi dii
She’s a good wife
3. เขาเป็นลูกชายที่ดี
khǎw pen lûukchaay thîi dii
He’s a good son.
4. เขาเป็นครูที่ดี
khǎw pen khruu thîi dii
He’s a good teacher.
5. เขาเป็นข้าราชการที่ดี
khǎw pen khâarâatchakaan thîi dii
He’s a good government official.
6. เขาเป็นนายที่ดี
khǎw pen naay thîi dii
He’s a good boss.
7. เขาเป็นลูกน้องที่ดี
khǎw pen lûuknɔ́ɔŋ thîi dii
He’s a good subordinate (employee).
8. เขาเป็นนักเรียนที่ดี
khǎw pen nákrian thîi dii
She’s a good student.
Note: Compare these two sentences:
เขาเป็นนักเรียนเก่ง (เขาเรียนเก่ง)
khǎw pen nákrian kèŋ ( khǎw rian kèŋ )
He’s a good student. (He has good ability to learn.)
เขาเป็นนักเรียนที่ดี
khǎw pen nákrian thîi dii
He’s a good student. (He is a dutiful student.)

Recognition and Familiarization Drill

1. น่าอยู่ดี
nâayùu dii
nice and cozy
2. สวยดี
sǔay dii
nice and pretty
3. ถูกดี
thùuk dii
nice and cheap
4. ใกล้ดี
klây dii
nice and close
5. เย็นดี
yen dii
nice and cool
6. ร้อนดี
rɔ́ɔn dii
nice and hot
7. เร็วดี
rew dii
nice and fast
8. เล็กดี
lék dii
nice and small
9. ใหญ่ดี
yày dii
nice and big
10. สนุกดี
sanùk dii
nice and amusing

Recognition and Familiarization Drill

1. ร้อนเกินไป
rɔ́ɔn kəənpay
too hot
2. หนาวเกินไป
nǎaw kəənpay
too cold
3. ไกลเกินไป
klay kəənpay
too far
4. เร็วเกินไป
rew kəənpay
too fast
5. ช้าเกินไป
cháa kəənpay
too slow
6. เล็กเกินไป
lék kəənpay
too small
7. ใหญ่เกินไป
yày kəənpay
too big
8. ใกล้เกินไป
klây kəənpay
too close

Transformation Drill

Pattern 1 Pattern 2
1. เขาขับรถเร็ว ผมชอบ
khǎw khàprót rew phǒm chɔ̂ɔp
เขาขับรถเร็วดี
khǎw khàprót rew dii
He drives fast. I like that. He drives nice and fast.
2. เขาขับรถเร็ว ผมไม่ชอบ
khǎw khàprót rew phǒm mây chɔ̂ɔp
เขาขับรถเร็วไป
khǎw khàprót rew pay
He drives fast. I don’t like that. He drives too fast.
3. เขาพูดช้า ผมชอบ
khǎw phûut cháa phǒm chɔ̂ɔp
เขาพูดช้าดี
khǎw phûut cháa dii
He speaks slowly. I like that. He speaks nice and slow.
4. บ้านคุณอยู่ใกล้ตลาด ผมชอบ
bâan khun yùu klây talàat phǒm chɔ̂ɔp
บ้านคุณอยู่ใกล้ตลาดดี
bâan khun yùu klây talàat dii
Your house is near the market. I like that. Your house is nice and close to the market.
5. บ้านคุณอยู่ใกล้ตลาด ผมไม่ชอบ
bâan khun yùu klây talàat phǒm mây chɔ̂ɔp
บ้านคุณอยู่ใกล้ตลาดเกินไป
bâan khun yùu klây talàat kəənpay
Your house is near the market. I don’t like that. Your house is too close to the market.
6. บ้านหลังนั้นใหญ่ ผมชอบ
bâan lǎŋ nán yày phǒm chɔ̂ɔp
บ้านหลังนั้นใหญ่ดี
bâan lǎŋ nán yày dii
That house is big. I like that. That house is nice and big.

Recognition and Familiarization Drill

1. ขนาดกำลังพอดี ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป
khanàat kamlaŋ phɔɔdii mây lék mây yày kəənpay
It’s the right size, not too small and not too large.
2. อากาศกำลังพอดี ไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป
aakàat kamlaŋ phɔɔdii mây rɔ́ɔn mây nǎaw kəənpay
The weather is just right, not too warm and not too cold.
3. เขาพูดกำลังพอดี ไม่เร็วไม่ช้าเกินไป
khǎw phûut kamlaŋ phɔɔdii mây rew mây cháa kəənpay
He speaks at just the right speed, not too fast and not too slow.
4. ราคากำลังพอดี ไม่แพงไม่ถูกเกินไป
raakhaa kamlaŋ phɔɔdii mây phɛɛŋ mây thùuk kəənpay
The price is just right, not too expensive and not too cheap.
5. เรามาถึงกำลังพอดี ไม่เร็วไม่ช้า
raw maathʉ̌ŋ kamlaŋ phɔɔdii mây rew mây cháa
We arrived at just the right time, not too early and not too late.

Substitution Drill

Cue Pattern
บ้านน่าอยู่
bâan nâayùu
The house is nice to live in.
1. โฮเต็ล
hooten
โฮเต็ลน่าอยู่
hooten nâayùu
The hotel is nice to live in.
2. กรุงเทพฯ
kruŋthêep
กรุงเทพฯน่าอยู่
kruŋthêep nâayùu
Bangkok is nice to live in.
3. เมืองไทย
mʉaŋ thay
เมืองไทยน่าอยู่
mʉaŋ thay nâayùu
Thailand is nice to live in.
4. อพาร์ทเมนท์
àpháatméen
อะพาร์ตเมนต์น่าอยู่
àpháatméen nâayùu
The apartment is nice to live in.
5. ต่างจังหวัด
tàaŋcaŋwàt
ต่างจังหวัดน่าอยู่
tàaŋcaŋwàt nâayùu
Upcountry (Thailand) is nice to live in.

Recognition and Familiarization Drill 2 น่า + verb as modifier

1. บ้านน่าอยู่
bâan nâayùu
The house is nice (to live in).
2. อาหารน่าทาน
aahǎan nâa thaan
The food looks delicious.
3. รถคันนั้นน่าขับ
rót khan nán nâa khàp
That car is nice to drive.
4. หนังสือเล่มนั้นน่าอ่าน
naŋsʉ̌ʉ lêm nán nâaàan
That book is interesting to read.
5. ของที่นี่น่าซื้อ
khɔ̌ɔŋ thîinîi nâa sʉ́ʉ
Things here are nice to buy.
6. หนังเรื่องนี้น่าดู
nǎŋ rʉ̂aŋ níi nâaduu
This movie is nice to see.
7. บ้านหลังนั้นค่าเช่าไม่แพง น่าเช่า
bâan lǎŋ nán khâachâw mây phɛɛŋ nâa châw
That house is not too expensive. It’s nice to rent.
8. ปากกาด้ามนี้น่าใช้
pàakkaa dâam níi nâa cháy
This pen is nice to use.
9. นักเรียนคนนั้นน่าสอน
nákrian khon nán nâa sɔ̌ɔn
That student is nice to teach.
10. หนังสือเล่มนี้น่าสนใจ
naŋsʉ̌ʉ lêm níi nâasǒncay
That book is interesting.
11. (เล็คเชอร์) คำบรรยายน่าฟัง
( lékchəə ) khambanyaay nâafaŋ
The lecture is interesting.
12. เด็กคนนั้นน่ารัก
dèk khon nán nâarák
The child is lovable (cute, etc.).

Transformation Drill

Pattern 1 Pattern 2
1. บ้านหลังนั้นสวย ผมอยากอยู่
bâan lǎŋ nán sǔay phǒm yàak yùu
บ้านหลังนั้นน่าอยู่
bâan lǎŋ nán nâayùu
That house is cozy.
2. รถคันนี้ดี ผมอยากขับ
rót khan níi dii phǒm yàak khàp
รถคันนี้น่าขับ
rót khan níi nâa khàp
That car is nice to drive.
3. ของที่นี่ถูกดี ผมอยากซื้อ
khɔ̌ɔŋ thîinîi thùuk dii phǒm yàak sʉ́ʉ
ของที่นี่น่าซื้อ
khɔ̌ɔŋ thîinîi nâa sʉ́ʉ
Things here are good buys.
4. บ้านหลังนั้นดีผมอยากเช่า
bâan lǎŋ nán dii phǒm yàak châw
บ้านหลังนั้นน่าเช่า
bâan lǎŋ nán nâa châw
This is a good house to rent.
5. นักเรียนคนนั้นเก่ง ผมอยากสอน
nákrian khon nán kèŋ phǒm yàak sɔ̌ɔn
นักเรียนคนนั้นน่าสอน
nákrian khon nán nâa sɔ̌ɔn
That student is nice to teach.
6. หนังสือเล่มนี้ดี ผมอยากอ่าน
naŋsʉ̌ʉ lêm níi dii phǒm yàak àan
หนังสือเล่มนี้น่าอ่าน
naŋsʉ̌ʉ lêm níi nâaàan
This is a readable book.
7. หนังสือเล่มนี้ดี ผมสนใจ
naŋsʉ̌ʉ lêm níi dii phǒm sǒncay
หนังสือเล่มนี้น่าสนใจ
naŋsʉ̌ʉ lêm níi nâasǒncay
This book is interesting.
8. เด็กคนนั้นดี ทุกคนรักเขา
dèk khon nán dii thúkkhon rák khǎw
เด็กคนนั้นน่ารัก
dèk khon nán nâarák
That child is lovable (cute, etc.).

Response Drill

Cue Question Response
1. สองกว่า
sɔ̌ɔŋ kwàa
บ้านหลังนั้นอยู่ห่างจากถนนใหญ่กี่กิโล
bâan lǎŋ nán yùu hàaŋ càak thanǒnyày kìi kìloo
สองกิโลกว่า
sɔ̌ɔŋ kìloo kwàa
How many kilometers is that house from the main street. More than two.
2. ราวสองหรือสาม
raaw sɔ̌ɔŋ rʉ̌ʉ sǎam
สถานีรถไฟอยู่ห่างจาก(ที่)นี่กี่กิโล
sathǎaniirótfay yùu hàaŋ càak ( thîi ) nîi kìi kìloo
ราวสองหรือสามกิโล
raaw sɔ̌ɔŋ rʉ̌ʉ sǎam kìloo
How many kilometers is the railroad station from here? About 2 or 3?
3. ราว(หนึ่ง)ร้อยห้าสิบ
raaw ( nʉ̀ŋ ) rɔ́ɔy hâa sìp
หัวหินอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ กี่กิโล
hǔa hǐn yùu hàaŋ càak kruŋthêep kìi kìloo
ราว(หนึ่ง)ร้อยห้าสิบกิโล
raaw ( nʉ̀ŋ ) rɔ́ɔy hâa sìp kìloo
How far is HuaHin from Bangkok? About 150 kilometers.
4. หกร้อยเก้าสิบสอง
hòk rɔ́ɔy kâaw sìp sɔ̌ɔŋ
อุบลอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ กี่กิโล
ʉ̀bon yùu hàaŋ càak kruŋthêep kìi kìloo
หกร้อยเก้าสิบสองกิโล
hòk rɔ́ɔy kâaw sìp sɔ̌ɔŋ kìloo
How far is Ubon from Bangkok? About 692 kilometers.
5. หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้า
nʉ̀ŋ phan nʉ̀ŋ rɔ́ɔy yîisìp kâaw
สงขลาอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ กี่กิโล
sǒŋkhlǎa yùu hàaŋ càak kruŋthêep kìi kìloo
หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้ากิโล
nʉ̀ŋ phan nʉ̀ŋ rɔ́ɔy yîisìp kâaw kìloo
How far is Songkla from Bangkok? 1,129 kilometers.

Recognition and Familiarization Drill (Use of ติดต่อ)

Question Response
1. เขามาธุระอะไร
khǎw maa thúrá àray
เขามาติดต่อเรื่องบ้านเช่า
khǎw maa tìttɔ̀ɔ rʉ̂aŋ bâanchâw
Why did he come? He came to inquire about the house for rent
2. เขาควรจะติดต่อกับใคร
khǎw khuancà tìttɔ̀ɔ kàp khray
เขาควรจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่คนนั้น
khǎw khuancà tìttɔ̀ɔ kàp câwnâathîi khon nán
Who should he contact? He should contact that official.
3. ฉันจะติดต่อกับเขาได้อย่างไร
chǎn cà tìttɔ̀ɔ kàp khǎw dâay yàaŋray
ติดต่อผ่านนายหน้าซิครับ
tìttɔ̀ɔ phàan naaynâa sí khráp
How can I get in touch with him? Contact (him) through the agent.
4. ฉันจะติดต่อกับเขาได้อย่างไร
chǎn cà tìttɔ̀ɔ kàp khǎw dâay yàaŋray
ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ซิครับ
tìttɔ̀ɔ phàan câwnâathîi sí khráp
How can I get in touch with him? Through the man in charge.
5. ดิฉันจะติดต่อกับคุณได้อย่างไร
dìchǎn cà tìttɔ̀ɔ kàp khun dâay yàaŋray
นี่ครับ เบอร์โทรศัพท์ผม
nîi khráp bəə thoorasàp phǒm
How do I get in touch with you? Here is my phone number.
6. คุณพบเขาบ้างหรือเปล่า
khun phóp khǎw bâaŋ rʉ̌ʉplàaw
เปล่าครับ ผมไม่ได้ติดต่อกับเขามานานแล้ว
plàw khráp phǒm mâydây tìttɔ̀ɔ kàp khǎw maa naan lɛ́ɛw
Have you seen him lately? No, I’ve been out of touch with him for a long time.
7. คุณได้จดหมายจากเขาบ้างหรือเปล่า
khun dâay còtmǎay càak khǎw bâaŋ rʉ̌ʉplàaw
เปล่าครับ ผมไม่ได้ติดต่อกับเขามานานแล้ว
plàw khráp phǒm mâydây tìttɔ̀ɔ kàp khǎw maa naan lɛ́ɛw
Have you got any letters from him? No, I haven’t been in touch with him for a long time.

Recognition and Familiarization Drill

1. โทรไปถาม
thoo pay thǎam
call and ask
2. โทรไปบอก
thoo pay bɔ̀ɔk
call and tell
3. โทรไปชวน
thoo pay chuan
call and invite
4. โทรไปเรียก
thoo pay rîak
call and summon
5. โทรไปหา
thoo payhǎa
call
6. โทรไปถึง
thoo pay thʉ̌ŋ
call

Transformation drill

(Combine Patterns I and II to form Pattern III.)

Pattern 1 and 2 Pattern 3
1. a. ผมโทรไปหาเขา
phǒm thoo payhǎa khǎw
ผมโทรไปถามเขาว่า เขาจะไปไหม
phǒm thoo pay thǎam khǎw wâa khǎw cà pay mǎy
b. ผมถามเขาว่าเขาจะไปไหม
phǒm thǎam khǎw wâa khǎw cà pay mǎy
I called him. I called and asked if he was going.
I asked him whether he was going.
2. a. ผมโทรไปหาเขา
phǒm thoo payhǎa khǎw
ผมโทรไปบอกเขาว่า ผมไปไม่ได้
phǒm thoo pay bɔ̀ɔk khǎw wâa phǒm pay mâydây
b. ผมบอกเขาว่าผมไปไม่ได้
phǒm bɔ̀ɔk khǎw wâa phǒm pay mâydây
I called him. I called and told him that I could not go.
I told him that I could not go.
3. a. ผมจะโทรไปหาเขา
phǒm cà thoo payhǎa khǎw
ผมจะโทรไปชวนเขาไปซื้อของ
phǒm cà thoo pay chuan khǎw pay sʉ́ʉkhɔ̌ɔŋ
b. ผมจะชวนเขาไปซื้อของ
phǒm cà chuan khǎw pay sʉ́ʉkhɔ̌ɔŋ
I will call him. I will call and ask him to go shopping with me.
I will ask him to go shopping with me.
4. a. ผมจะโทรไปหาเขา
phǒm cà thoo payhǎa khǎw
ผมจะโทรไปชวนเขาไปเที่ยว
phǒm cà thoo pay chuan khǎw paythîaw
b. ผมจะชวนเขาไปเที่ยว
phǒm cà chuan khǎw paythîaw
I will call him. I will call him and invite him to go out (for fun).
I will invite him to go out (for fun).
5. a. ผมจะโทรไปหาเขา
phǒm cà thoo payhǎa khǎw
ผมจะโทรไปบอกให้เขามาที่นี่
phǒm cà thoo pay bɔ̀ɔk hây khǎw maa thîinîi
b. ผมจะบอกให้เขามาที่นี่
phǒm cà bɔ̀ɔk hây khǎw maa thîinîi
I will call him. I will call and tell him to come over.
I will tell him to come over.
6. a. ผมจะโทรไปหาเขา
phǒm cà thoo payhǎa khǎw
ผมจะโทรไปถามเขาเรื่องบ้านเช่า
phǒm cà thoo pay thǎam khǎw rʉ̂aŋ bâanchâw
b. ผมจะถามเขาเรื่องบ้านเช่า
phǒm cà thǎam khǎw rʉ̂aŋ bâanchâw
I will call him. I will call him and ask him about the house for rent.
I will ask him about the house for rent.
7. a. ผมโทรไปที่บริษัทแท็กซี่
phǒm thoo pay thîi bɔɔrísàt thɛ́ksîi
ผมโทรไปเรียกแท็กซี่
phǒm thoo pay rîak thɛ́ksîi
b. ผมเรียกแท็กซี่
phǒm rîak thɛ́ksîi
I called the taxi company. I called for a cab.
I asked for a cab.
8. a. เขาโทรมาหาผม
khǎw thoo maa hǎa phǒm
เขาโทรมาถามว่าผมจะไปเมื่อไร
khǎw thoo maa thǎam wâa phǒm cà pay mʉ̂aray
b. เขาถามผมว่าผมจะไปเมื่อไร
khǎw thǎam phǒm wâa phǒm cà pay mʉ̂aray
He called me. He called and asked when I was leaving.
He asked me when I was leaving.
9. a. เขาโทรมาหาผม
khǎw thoo maa hǎa phǒm
เขาโทรมาบอกผมว่าเขาจะไม่สบาย
khǎw thoo maa bɔ̀ɔk phǒm wâa khǎw cà mâysabaay
b. เขาบอกผมว่าเขาไม่สบาย
khǎw bɔ̀ɔk phǒm wâa khǎw mâysabaay
He called me. He called and told me he was sick.
He told me he was sick.
10. a. เขาโทรมาหาผม
khǎw thoo maa hǎa phǒm
เขาโทรมาชวนผมไปพัทยา
khǎw thoo maa chuan phǒm pay phátthayaa
b. เขาชวนผมไปพัทยา
khǎw chuan phǒm pay phátthayaa
He called me. He called and invited me to go to Pattaya.
He invited me to go to Pattaya.

Exercises

1. Ask someone if he has rented a house yet. He indicates he hasn't.
2. Ask if there are any houses for rent in his street. He says there are some.
3. Find out the name of someone's landlord.
4. Find out how much the rent is.
5. Comment on the looks of various buildings in the neighborhood. Indicate that they look nice.
6. Discuss how far apart various buildings in the neighborhood are.
7. Ask someone how you get in touch with someone else. He says call him directly.
8. Ask someone if the house he is living in is big enough for a small family like his.
9. Find out how much the rent is for different houses and apartments, how many hundreds, thousands, etc. per week, month, and year.
10. Discuss the weather in various seasons at various places.
11. Discuss the manner in which various activities are done and whether you like the way it's done.
12. Indicate that something is just right, not too . . . and not too . . . .
13. Ask questions and answer them about places that are nice to live in, things that are nice to eat, etc.
14. Discuss various telephone calls; who made them to whom for what purpose and at what time.

Vocabulary

แอปเปิ้ล
ɛ̀ɛppə̂ən
apple
เจ้าของ (คน)
câwkhɔ̌ɔŋ ( khon )
owner
เจ้าหน้าที่
câwnâathîi
the man in charge, official
โดยตรง
dooytroŋ
directly
ห่าง
hàaŋ
to be far apart, to be separate, to be distant
กำลังพอดี
kamlaŋ phɔɔdii
just right
เกินไป
kəənpay
too . . . ; in excess
ค่าเช่า
khâachâw
the rent
คำบรรยาย (ข้อ)
khambanyaay ( khɔ̂ɔ )
lecture
ขนาด
khanàat
size
คิดอย่างไร, คิดยังไง
khít yàaŋray , khít yaŋŋay
how is it figured (what is included in the calculation)
กิโล
kìloo
kilometer
เล็คเชอร์ (ข้อ)
lékchəə ( khɔ̂ɔ )
lecture
ลูกน้อง (คน)
lûuknɔ́ɔŋ ( khon )
subordinate (employee)
มาถึง
maathʉ̌ŋ
to arrive (towards the speaker
ไปถึง
pay thʉ̌ŋ
to arrive (away from the speaker)
มี . . . อยู่
mii . . . yùu
has, have, is, are in possession of, is are in existence, is are to be found
น่า
nâa
worthy of, leading to, or –able (It combines with other verbs to form verb compounds)
น่าอ่าน
nâaàan
interesting to read
น่าเบื่อ
nâabʉ̀a
boring
น่าใช้
nâa cháy
nice to use
น่าเช่า
nâa châw
nice to rent
น่าดู
nâaduu
interesting to look at
น่าฟัง
nâafaŋ
interesting to listen to
น่าอยู่
nâayùu
to be cozy, livable
น่าขับ
nâa khàp
nice to drive
น่ารัก
nâarák
lovable, cute
น่าซื้อ
nâa sʉ́ʉ
nice to buy
น่าสนใจ
nâasǒncay
interesting
น่าสอน
nâa sɔ̌ɔn
nice to teach
น่าทาน
nâa thaan
to look delicious
นายหน้า (คน)
naaynâa ( khon )
agent
ปาก (ปาก)
pàak ( pàak )
mouth, beak, lips, opening
ปากซอย
pàaksɔɔy
the entrance into a lane
รายละเอียด
raayláìat
details
รัก
rák
to love
ซอย
sɔɔy
lane, narrow street
ติดต่อกับ, ติดต่อกัน, ติดต่อกะ
tìttɔ̀ɔ kàp , tìttɔ̀ɔkan , tìttɔ̀ɔ kà
to contact or get in touch with someone
โทร (โทรศัพท์)
thoo ( thoorasàp )
to telephone, to call
โทรศัพท์ไป
thoorasàp pay
to call (out)
โทรศัพท์มา
thoorasàp maa
to call (in)
Prev Index Next