Prev Index Next

BASIC DIALOG /–/ Renting a House (3)

A. ผมได้ยินว่าคุณมีบ้านให้เช่า ใช่ไหมครับ
phǒm dâayyin wâa khun mii bâan hâychâw châymǎy khráp
I heard you had a house to rent; is that true?
B. ค่ะ มีอยู่หลายหลัง คุณต้องการแบบไหนคะ ชั้นเดียว สองชั้น หรือชั้นครึ่ง
khâ mii yùu lǎay lǎŋ khun tɔ̂ŋkaan bɛ̀ɛp nǎy khá chándiaw sɔ̌ɔŋ chán rʉ̌ʉ chán khrʉ̂ŋ
Yes, I have several. What kind do you want: one story, two stories, or one and a half stories?
A. ผมอยากได้บ้านที่มีห้องนอนสามห้องแล้วก็มีมุ้งลวดทั้งหลัง จะเป็นสองชั้นหรือชั้นครึ่งก็ได้
phǒm yàakdâay bâan thîi mii hɔ̂ŋnɔɔn sǎam hɔ̂ŋ lɛ́ɛwkɔ̂ɔ mii múŋlûat tháŋ lǎŋ cà pen sɔ̌ɔŋ chán rʉ̌ʉ chán khrʉ̂ŋ kɔ̂ɔdâay
I want a house with three bedrooms and completely screened in. Either two stories or one and a half stories is o.k.
B. คุณชอบบ้านตึกหรือไม้ค่ะ
khun chɔ̂ɔp bâan tʉ̀k rʉ̌ʉ máy khâ
Do you want a masonry or a wooden house?
A. อะไรก็ได้ครับ
àray kɔ̂ɔdâay khráp
Either is o.k.
B. ดิฉันมีบ้านสองชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้อยู่หลังหนึ่ง
dìchǎn mii bâan sɔ̌ɔŋ chán khrʉ̂ŋ tʉ̀k khrʉ̂ŋ máy yùu lǎŋ nʉ̀ŋ
I have a two storey house, half masonry and half wood.
เป็นบ้านแบบสมัยใหม่
pen bâan bɛ̀ɛp samǎymày
It is a modern style house
ข้างนอกทาสีเขียวอ่อน ข้างในสีขาว
khâaŋnɔ̂ɔk thaasǐi khǐaw ɔ̀ɔn khâaŋnay sǐi khǎaw
Outside its light green; inside its white.
Outside its light green; inside its white.
ชั้นบนมีห้องนอนสามห้อง ห้องน้ำหนึ่งห้อง
chánbon mii hɔ̂ŋnɔɔn sǎam hɔ̂ŋ hɔ̂ŋ náamnʉ̀ŋ hɔ̂ŋ
Upstairs there are three bedrooms and one bath.
ชั้นล่างมีห้องรับแขก ห้องครัว ห้องอาหารกับห้องน้ำอีกห้องหนึ่ง
chánlâaŋ mii hɔ̂ŋrápkhɛ̀ɛk hɔ̂ŋkhrua hɔ̂ŋaahǎan kàp hɔ̂ŋnáam ìik hɔ̂ŋ nʉ̀ŋ
Downstairs there is a living room, kitchen, dining room, and another bathroom
แล้วก็ หลังบ้านมีเรือนคนใช้กับห้องเก็บของอยู่ต่างหาก
lɛ́ɛwkɔ̂ɔ lǎŋbâan miirʉan khon cháykàp hɔ̂ŋkèpkhɔ̌ɔŋ yùu tàaŋhàak
And, at the back of the house there are separate servant quarters and storage space.
A. มีโรงรถไหมครับ
mii rooŋrót mǎy khráp
Is there a carport?
B. มีค่ะ
mii khâ
Yes, there is.

Grammar notes

Use of ก็ได้

When ก็ได้ /kɔ̂ɔdâay/ follows Noun+ไหน /nǎy/ , it indicates that either of two or more of the options is acceptable.

A: ผมควรจะไปบ้านคุณเวลาไหน
phǒm khuancà pay bâan khun weelaa nǎy
What time of day should I go to your house?
เวลาเช้าได้
weelaa cháaw dâay
Morning is O.K.
เวลาเที่ยงได้
weelaa thîaŋ dâay
Noon is O.K.
B: เวลาไหนก็ได้ =
weelaa nǎy kɔ̂ɔdâay=
Any time is all right
เวลากลางคืนได้
weelaa klaaŋkhʉʉn dâay
Nighttime is O.K.
เวลา...ได้
weelaa... dâay
...
A: เราจะกินข้าวที่ร้านไหนกัน
raw cà kinkhâaw thîi ráan nǎy kan
Which restaurant shall we eat at?
ร้านนี้ได้
ráan níi dâay
This restaurant is O.K.
ร้านนั้นได้
ráan nán dâay
That restaurant is O.K.
B: ร้านไหนก็ได้
ráan nǎy kɔ̂ɔdâay
Any one is all right
ร้านโน้นได้
ráan nóon dâay
The restaurant over there is O.K.

อยาก versus อยากได้

อยาก /yàak/ and อยากได้ /yàakdâay/ both mean 'want' or 'would like', but they are used differently. อยาก /yàak/ is usually followed by a Verb Phrase and only rarely by a Noun Phrase; whereas, อยากได้ /yàakdâay/ is normally followed by a Noun Phrase. Observe the following examples:

Subject + Verb + Complement (verb phrase)
(1) ผม
phǒm
อยาก
yàak
ไป
pay
I want to go
(2) ผม
phǒm
อยาก
yàak
ไปอยู่ต่างจังหวัด
pay yùu tàaŋcaŋwàt
I want to go and live in the provinces
Subject + Verb + Complement (noun phrase)
(1) ผม
phǒm
อยากได้
yàakdâay
บ้าน
bâan
I want a house
(2) ผม
phǒm
อยากได้
yàakdâay
บ้านที่มีสองห้องนอน
bâan thîi mii sɔ̌ɔŋ hɔ̂ŋnɔɔn
I want a house with two bedrooms.

Two types of noun compounds

Following are two of the ways that Noun Compounds may be formed in Thai:

(1) Noun compound: Noun + verb phrase
ห้องรับแขก living room: ห้อง room + รับ receive + แขก guest
hɔ̂ŋrápkhɛ̀ɛkliving room:hɔ̂ŋroom +rápreceive +khɛ̀ɛkguest
ห้องนอน bedroom: ห้อง + นอน sleep
hɔ̂ŋnɔɔnbedroom:hɔ̂ŋ+nɔɔnsleep
ห้องเก็บของ storeroom: ห้อง + เก็บ store + ของ things
hɔ̂ŋkèpkhɔ̌ɔŋstoreroom:hɔ̂ŋ+kèpstore +khɔ̌ɔŋthings
ห้องทานข้าว dining room: ห้อง + ทาน eat + ข้าว rice
hɔ̂ŋ thaankhâawdining room:hɔ̂ŋ+thaaneat +khâawrice
(2) Noun compound: Noun + noun
ห้องอาหาร dining room: ห้อง + อาหาร food
hɔ̂ŋaahǎandining room:hɔ̂ŋ+aahǎanfood
(ห้อง) ครัว kitchen: ห้อง + ครัว kitchen
(hɔ̂ŋ) khruakitchen:hɔ̂ŋ+khruakitchen
โรงรถ carport: โรง building + รถ vehicle
rooŋrótcarport:rooŋbuilding +rótvehicle
สวนดอกไม้ flower garden: สวน garden + ดอกไม้ flower
sǔandɔ̀ɔkmáyflower garden:sǔangarden +dɔ̀ɔkmáayflower
สนาม (หญ้า) lawn, yard: สนาม yard, field + หญ้า grass
sanǎam (yâa) lawn, yard:sanǎamyard, field +yâagrass

Observe the following compounds with แบบ /bɛ̀ɛp/ model, type, style:

บ้านแบบไทย
bâan bɛ̀ɛp thay
a Thai style house
บ้านแบบฝรั่ง
bâan bɛ̀ɛp faràŋ
a Western style house
บ้านแบบสมัยใหม่
bâan bɛ̀ɛp samǎymày
a new style house
บ้านแบบทันสมัย
bâan bɛ̀ɛp thansamǎy
a modern style house
บ้านแบบชั้นเดียว
bâan bɛ̀ɛp chándiaw
a one story house
บ้านแบบสองชั้น
bâan bɛ̀ɛp sɔ̌ɔŋ chán
a two story house
บ้านแบบชั้นครึ่ง
bâan bɛ̀ɛp chán khrʉ̂ŋ
a storey and a half house

Vocabulary notes

1. The following words and phrases are used with houses:
มุ้ง
múŋ
mosquito net
มุ้งลวด
múŋlûat
screen (for window, etc.)
มีติด
mii tìt
มุ้งลวด
múŋlûat
to be screened
มี
mii
มุ้งลวดทั้งหลัง
múŋlûat tháŋ lǎŋ
to be completely screened
2. The following are some of the color words in Thai:
Basic color Light color Dark color
green สีเขียว
sǐi khǐaw
สีเขียวอ่อน
sǐi khǐaw ɔ̀ɔn
สีเขียวแก่
sǐi khǐaw kɛ̀ɛ
yellow สีเหลือง
sǐi lʉ̌aŋ
สีเหลืองอ่อน
sǐi lʉ̌aŋ ɔ̀ɔn
สีเหลืองแก่
sǐi lʉ̌aŋ kɛ̀ɛ
red สีแดง
sǐidɛɛŋ
สีแดงอ่อน
sǐidɛɛŋ ɔ̀ɔn
สีแดงแก่
sǐidɛɛŋ kɛ̀ɛ
brown สีน้ำตาล
sǐináamtaan
สีน้ำตาลอ่อน
sǐináamtaan ɔ̀ɔn
สีน้ำตาลแก่
sǐináamtaan kɛ̀ɛ
blue สีน้ำเงิน
sǐináamŋən
สีฟ้า
sǐi fáa
สีน้ำเงินเข้ม
sǐináamŋən khêm
navy blue สีกรมท่า
sǐi krom thâa
กรมท่า
krom thâa
white สีขาว
sǐi khǎaw
... ...
black สีดำ
sǐi dam
... ...

Drills

Recognition and Familiarization Drill

Question Response
1. คุณชอบบ้านตึกหรือบ้านไม้
khun chɔ̂ɔp bâan tʉ̀k rʉ̌ʉ bâan máy
อะไรก็ได้ค่ะ
àray kɔ̂ɔdâay khâ
Do you like stucco houses or wood houses? Either
2. คุณชอบบ้านแบบไหน
khun chɔ̂ɔp bâan bɛ̀ɛp nǎy
แบบไหนก็ได้ค่ะ
bɛ̀ɛp nǎy kɔ̂ɔdâay khâ
What kind of house do you prefer? Any kind.
3. คุณอยากอยู่ที่ไหน
khun yàak yùu thîinǎy
ที่ไหนก็ได้ค่ะ
thîinǎy kɔ̂ɔdâay khâ
Where would you like to live? Anywhere.
4. คุณอยากเป็นอะไร เป็นหมอหรือทหาร
khun yàak pen àray pen mɔ̌ɔ rʉ̌ʉ thahǎan
เป็นอะไรก็ได้ค่ะ
pen àray kɔ̂ɔdâay khâ
What would you like to be a doctor or a soldier? (Any occupation) is fine.
5. เราจะไปกันเวลาไหน
raw cà pay kan weelaa nǎy
เวลาไหนก็ได้ค่ะ
weelaa nǎy kɔ̂ɔdâay khâ
What time are we going? Any time is all right.
6. เฉลิมเป็นชื่อผู้ชายหรือผู้หญิง
chalə̌əm pen chʉ̂ʉ phûuchaay rʉ̌ʉ phûuyǐŋ
ชื่อผู้ชายก็ได้ ชื่อผู้หญิงก็ได้
chʉ̂ʉ phûuchaay kɔ̂ɔdâay chʉ̂ʉ phûuyǐŋ kɔ̂ɔdâay
Is "Chalerm" a man's name or a woman's name? It could be either a man's name or a woman's name

Substitution Drill

Cue Pattern
จะเป็นสองชั้นหรือชั้นเดียวก็ได้
cà pen sɔ̌ɔŋ chán rʉ̌ʉ chándiaw kɔ̂ɔdâay
Either a two story one or a one story one is O.K.
1. ไป, ไม่ไป
pay, mây pay
จะไปหรือไม่ไปก็ได้
cà pay rʉ̌ʉmây pay kɔ̂ɔdâay
It doesnt matter whether we go or not.
It doesnt matter whether we go or not.
2. ทำเดี๋ยวนี้, อีกสักประเดี๋ยว
tham dǐawníi, ìik sàkpràdǐaw
จะทำเดี๋ยวนี้หรืออีกสักประเดี๋ยวก็ได้
cà tham dǐawníi rʉ̌ʉ ìik sàkpràdǐaw kɔ̂ɔdâay
It doesnt make any difference whether you do it now or a little later.
It doesnt make any difference whether you do it now or a little later.
3. ให้ผมคอยอยู่ที่นี่, ที่โน้น
hây phǒm khɔɔy yùu thîinîi, thîi nóon
จะให้ผมคอยอยู่ที่นี่หรือที่โน้นก็ได้
cà hây phǒm khɔɔy yùu thîinîi rʉ̌ʉ thîi nóon kɔ̂ɔdâay
Its all right with me whether you have me wait here or there.
Its all right with me whether you have me wait here or there.
4. จะเป็นบ้านตึก, บ้านไม้
cà pen bâan tʉ̀k, bâan máy
จะเป็นบ้านตึกหรือบ้านไม้ก็ได้
cà pen bâan tʉ̀k rʉ̌ʉ bâan máy kɔ̂ɔdâay
Either a stucco or a wooden house is O.K.
5. คนไทย, คนต่างชาติ
khonthay, khontàaŋchâat
จะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติก็ได้
cà pen khonthay rʉ̌ʉ khontàaŋchâat kɔ̂ɔdâay
It could be either a Thai or a foreigner.

Substitution Drill

Cue Pattern
ผมอยากได้บ้านที่มีห้องนอนสามห้อง
phǒm yàakdâay bâan thîi mii hɔ̂ŋnɔɔn sǎam hɔ̂ŋ
I want a house with three bedrooms.
1. บ้านที่มีมุ้งลวด
bâan thîi mii múŋlûat
ผมอยากได้บ้านที่มีมุ้งลวด
phǒm yàakdâay bâan thîi mii múŋlûat
I want a house that is screened.
2. บ้านสองชั้น
bâan sɔ̌ɔŋ chán
ผมอยากได้บ้านสองชั้น
phǒm yàakdâay bâan sɔ̌ɔŋ chán
I want a two story house.
3. บ้านแบบไทย
bâan bɛ̀ɛp thay
ผมอยากได้บ้านแบบไทย
phǒm yàakdâay bâan bɛ̀ɛp thay
I want a Thai style house.
4. รถใหม่
rót mày
ผมอยากได้รถใหม่
phǒm yàakdâay rót mày
I want a new car.
5. หนังสือเล่มนั้น
naŋsʉ̌ʉ lêm nán
ผมอยากได้หนังสือเล่มนั้น
phǒm yàakdâay naŋsʉ̌ʉ lêm nán
I want that book.
6. แผนที่เมืองไทยหนึ่งแผ่น
phɛ̌ɛnthîi mʉaŋ thay nʉ̀ŋ phɛ̀ɛn
ผมอยากได้แผนที่เมืองไทยหนึ่งแผ่น
phǒm yàakdâay phɛ̌ɛnthîi mʉaŋ thay nʉ̀ŋ phɛ̀ɛn
I want a map of Thailand
7. เงินมาก ๆ
ŋən mâak ๆ
ผมอยากได้เงินมาก ๆ
phǒm yàakdâay ŋən mâak ๆ
I want (to get) a lot of money.

Response Drill

Cue Question Response
1. ฟ้า
fáa
บ้านคุณทาสีอะไร
bâan khun thaasǐi àray
สีฟ้าครับ
sǐi fáa khráp
What color is your house? Light blue.
2. ดำ
dam
รถคันใหม่ของคุณสีอะไร
rót khan mày khɔ̌ɔŋ khun sǐi àray
สีดำครับ
sǐi dam khráp
What color is your new car? Black
3. ขาว
khǎaw
ข้างนอกบ้านคุณทาสีอะไร
khâaŋ nɔ̂ɔkbâan khun thaasǐi àray
สีขาวครับ
sǐi khǎaw khráp
What color is your house on the outside? White
4. เหลืองอ่อน
lʉ̌aŋ ɔ̀ɔn
เสื้อของเขาสีอะไร
sʉ̂a khɔ̌ɔŋ khǎw sǐi àray
สีเหลืองอ่อนครับ
sǐi lʉ̌aŋ ɔ̀ɔn khráp
What color is his coat? Light yellow.
5. น้ำตาลแก่
náamtaan kɛ̀ɛ
รองเท้าคู่นั้นสีอะไรครับ
rɔɔŋtháaw khûu nán sǐi àray khráp
สีน้ำตาลแก่ครับ
sǐináamtaan kɛ̀ɛ khráp
What color is that pair of shoes? Dark brown.

Transformation Drill (Form Pattern 3 from Patterns 1 and 2)

Patterns 1 and 2 Pattern 3
1. บ้านเขาสีเขียว
bâan khǎw sǐi khǐaw
บ้านเขาสีแก่กว่าบ้านผม
bâan khǎw sǐi kɛ̀ɛ kwàa bâan phǒm
บ้านผมสีเขียวอ่อน
bâan phǒm sǐi khǐaw ɔ̀ɔn
His house is green His house is a darker color than mine.
My house is light green.
2. เก้าอี้ห้องคุณประภาสสีเหลืองแก่
kâwîi hɔ̂ŋ khun pràphâat sǐi lʉ̌aŋ kɛ̀ɛ
เก้าอี้ห้องคุณประภาสสีแก่กว่าเก้าอี้ห้องคุณประเสริฐ
kâwîi hɔ̂ŋ khun pràphâat sǐi kɛ̀ɛ kwàa kâwîi hɔ̂ŋ khun pràsə̀ət
เก้าอี้ห้องคุณประเสริฐสีเหลืองอ่อน
kâwîi hɔ̂ŋ khun pràsə̀ət sǐi lʉ̌aŋ ɔ̀ɔn
The chairs in Prapas' room are dark yellow. The chairs in Prapas' room are of darker color than those in Prasert's room.
The chairs in Prasert's room are light yellow.
3. รถคันนั้นสีแดง
rót khan nán sǐidɛɛŋ
รถคันนั้นสีแก่กว่ารถคันนี้
rót khan nán sǐi kɛ̀ɛ kwàa rót khan níi
รถคันนี้สีแดงอ่อน
rót khan níi sǐidɛɛŋ ɔ̀ɔn
That car is red. That car is darker colored than this one.
This car is light red.
4. เสื้อชุดนั้นสีน้ำเงิน
sʉ̂a chút nán sǐináamŋən
เสื้อชุดนั้นสีแก่กว่าเสื้อชุดนี้
sʉ̂a chút nán sǐi kɛ̀ɛ kwàa sʉ̂a chút níi
เสื้อชุดนั้นสีฟ้า
sʉ̂a chút nán sǐi fáa
That suit is blue. That suit is darker than this one.
This suit is light blue.
5. รองเท้าคู่นั้นสีน้ำตาลแก่
rɔɔŋtháaw khûu nán sǐináamtaan kɛ̀ɛ
รองเท้าคู่นั้นสีแก่กว่ารองเท้าคู่นี้
rɔɔŋtháaw khûu nán sǐi kɛ̀ɛ kwàa rɔɔŋtháaw khûu níi
รองเท้าคู่นี้สีน้ำตาลอ่อน
rɔɔŋtháaw khûu níi sǐináamtaan ɔ̀ɔn
That pair of shoes is dark brown. That pair of shoes is darker in color than this pair.
This pair of shoes is light brown.
6. ผมชอบสีกรมท่า
phǒm chɔ̂ɔp sǐi krom thâa
ผมชอบสีแก่กว่าเขา
phǒm chɔ̂ɔp sǐi kɛ̀ɛ kwàa khǎw
เขาชอบสีฟ้า
khǎw chɔ̂ɔp sǐi fáa
I like navy blue. I like darker colors than he.
He likes light blue.

Repeat the drill using อ่อนกว่า rather than แก่กว่า.

Patterns 1 and 2 Pattern 3
1. เก้าอี้ห้องคุณประภาสสีเหลืองแก่
kâwîi hɔ̂ŋ khun pràphâat sǐi lʉ̌aŋ kɛ̀ɛ
เก้าอี้ห้องคุณประเสริฐสีอ่อนกว่าเก้าอี้ห้องคุณประภาส
kâwîi hɔ̂ŋ khun pràsə̀ət sǐi ɔ̀ɔn kwàa kâwîi hɔ̂ŋ khun pràphâat
เก้าอี้ห้องคุณประเสริฐสีเหลืองอ่อน
kâwîi hɔ̂ŋ khun pràsə̀ət sǐi lʉ̌aŋ ɔ̀ɔn
The chairs in Prapas' room are dark yellow. The chairs in Prasert' room are of a lighter color than those in Prapas's room.
The chairs in Prasert's room are light yellow.
2. รถคันนั้นสีแดง
rót khan nán sǐidɛɛŋ
รถคันนี้สีอ่อนกว่ารถคันนั้น
rót khan níi sǐi ɔ̀ɔn kwàa rót khan nán
รถคันนี้สีแดงอ่อน
rót khan níi sǐidɛɛŋ ɔ̀ɔn
That car is red. This car is lighter colored than that one.
This car is light red.
3. เสื้อชุดนั้นสีน้ำเงิน
sʉ̂a chút nán sǐináamŋən
เสื้อชุดนี้สีอ่อนกว่าเสื้อชุดนั้น
sʉ̂a chút níi sǐi ɔ̀ɔn kwàa sʉ̂a chút nán
เสื้อชุดนี้สีฟ้า
sʉ̂a chút níi sǐi fáa
That suit is blue. This suit is lighter than that one.
This suit is light blue.
4. รองเท้าคู่นั้นสีน้ำตาลแก่
rɔɔŋtháaw khûu nán sǐináamtaan kɛ̀ɛ
รองเท้าคู่นี้สีอ่อนกว่ารองเท้าคู่นั้น
rɔɔŋtháaw khûu níi sǐi ɔ̀ɔn kwàa rɔɔŋtháaw khûu nán
รองเท้าคู่นี้สีน้ำตาลอ่อน
rɔɔŋtháaw khûu níi sǐináamtaan ɔ̀ɔn
That pair of shoes is dark brown. This pair of shoes is lighter in color than that pair.
This pair of shoes is light brown.
5. ผมชอบสีกรมท่า
phǒm chɔ̂ɔp sǐi krom thâa
เขาชอบสีอ่อนกว่าผม
khǎw chɔ̂ɔp sǐi ɔ̀ɔn kwàa phǒm
เขาชอบสีฟ้า
khǎw chɔ̂ɔp sǐi fáa
I like navy blue. He likes lighter colors than I.
He likes light blue.

Expansion Drill

1. มีบ้าน
mii bâan
มีบ้านว่าง
mii bâan wâaŋ
มีบ้านว่างให้เช่า
mii bâan wâaŋ hâychâw
มีบ้านแบบไทยว่างให้เช่า
mii bâan bɛ̀ɛp thay wâaŋ hâychâw
มีบ้านแบบไทยว่างให้เช่าอยู่
mii bâan bɛ̀ɛp thay wâaŋ hâychâw yùu
มีบ้านแบบไทยทันสมัยว่างให้เช่าอยู่
mii bâan bɛ̀ɛp thay thansamǎy wâaŋ hâychâw yùu
มีบ้านแบบไทยชั้นเดียวทันสมัยว่างให้เช่าอยู่
mii bâan bɛ̀ɛp thay chándiaw thansamǎy wâaŋ hâychâw yùu
มีบ้านแบบไทยชั้นเดียวทันสมัยว่างให้เช่าอยู่หลังหนึ่ง
mii bâan bɛ̀ɛp thay chándiaw thansamǎy wâaŋ hâychâw yùu lǎŋ nʉ̀ŋ
2. ผมอยากได้บ้าน
phǒm yàakdâay bâan
ผมอยากได้บ้านตึก
phǒm yàakdâay bâan tʉ̀k
ผมอยากได้บ้านตึกทาสีเขียว
phǒm yàakdâay bâan tʉ̀k thaasǐi khǐaw
ผมอยากได้บ้านตึกทาสีเขียวอ่อน
phǒm yàakdâay bâan tʉ̀k thaasǐi khǐaw ɔ̀ɔn
ผมอยากได้บ้านตึกทาสีเขียวอ่อนที่มีมุ้งลวด
phǒm yàakdâay bâan tʉ̀k thaasǐi khǐaw ɔ̀ɔn thîi mii múŋlûat
ผมอยากได้บ้านตึกทาสีเขียวอ่อนที่มีมุ้งลวดทั้งหลัง
phǒm yàakdâay bâan tʉ̀k thaasǐi khǐaw ɔ̀ɔn thîi mii múŋlûat tháŋ lǎŋ

3. เขาชอบบ้าน
khǎw chɔ̂ɔp bâan
เขาชอบบ้านไม้
khǎw chɔ̂ɔp bâan máy
เขาชอบบ้านไม้แบบฝรั่ง
khǎw chɔ̂ɔp bâan máy bɛ̀ɛp faràŋ
เขาชอบบ้านไม้แบบฝรั่งชั้นเดียว
khǎw chɔ̂ɔp bâan máy bɛ̀ɛp faràŋ chándiaw
เขาชอบบ้านไม้แบบฝรั่งชั้นเดียวที่มีห้องน้ำ
khǎw chɔ̂ɔp bâan máy bɛ̀ɛp faràŋ chándiaw thîi mii hɔ̂ŋnáam
เขาชอบบ้านไม้แบบฝรั่งชั้นเดียวที่มีห้องน้ำแบบทันสมัย
khǎw chɔ̂ɔp bâan máy bɛ̀ɛp faràŋ chándiaw thîi mii hɔ̂ŋnáam bɛ̀ɛp thansamǎy
4. เป็นบ้าน
pen bâan
เป็นบ้านแบบสมัยเก่า
pen bâan bɛ̀ɛp samǎykàw
เป็นบ้านแบบสมัยเก่าสองชั้น
pen bâan bɛ̀ɛp samǎykàw sɔ̌ɔŋ chán
เป็นบ้านแบบสมัยเก่าสองชั้นข้างนอกทาสีแดง
pen bâan bɛ̀ɛp samǎykàw sɔ̌ɔŋ chán khâaŋnɔ̂ɔk thaa sǐidɛɛŋ
เป็นบ้านแบบสมัยเก่าสองชั้นข้างนอกทาสีแดงข้างในสีขาว
pen bâan bɛ̀ɛp samǎykàw sɔ̌ɔŋ chán khâaŋnɔ̂ɔk thaa sǐidɛɛŋ khâaŋnay sǐi khǎaw
เป็นบ้านแบบสมัยเก่าสองชั้นข้างนอกทาสีแดงข้างในสีขาวหลังหนึ่ง
pen bâan bɛ̀ɛp samǎykàw sɔ̌ɔŋ chán khâaŋnɔ̂ɔk thaa sǐidɛɛŋ khâaŋnay sǐi khǎaw lǎŋ nʉ̀ŋ

Response Drill

Question Response
1. คุณอยากอยู่กรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด
khun yàak yùu kruŋthêep rʉ̌ʉ tàaŋcaŋwàt
ที่ไหนก็ได้
thîinǎy kɔ̂ɔdâay
2. วันนี้เราจะไปทานข้าวที่ไหนดี
wanníi raw cà pay thaankhâaw thîinǎy dii
ที่ไหนก็ได้
thîinǎy kɔ̂ɔdâay
3. คุณอยากให้ลูกคุณเรียนอะไร
khun yàak hây lûuk khun rian àray
อะไรก็ได้
àray kɔ̂ɔdâay
4. คุณจะให้ผมไปตอนไหน
khun cà hây phǒm pay tɔɔn nǎy
ตอนไหนก็ได้
tɔɔn nǎy kɔ̂ɔdâay
5. ผมควรจะให้อะไรเขาดี
phǒm khuancà hây àray khǎw dii
อะไรก็ได้
àray kɔ̂ɔdâay
6. งานนี้จะต้องเสร็จเมื่อไร
ŋaan níi cà tɔ̂ŋ sèt mʉ̂aray
เมื่อไรก็ได้
mʉ̂aray kɔ̂ɔdâay
7. คุณจะพูดกับใคร
khun cà phûut kàp khray
ใครก็ได้
khray kɔ̂ɔdâay
8. คุณอยากให้ใครไปด้วย
khun yàak hây khray pay dûay
ใครก็ได้
khray kɔ̂ɔdâay

Exercises

a) Find out if someone has a house to rent. He indicates that he has several, and asks you if you want a single story house. You say you want a two story house.
b) Tell someone that you have a masonry house that is completely screened in. Ask him if he wants to rent it. He says he doesn't.
c) Ask someone if he has a half masonry and half wooden house to rent. He says he has two. You ask him where they are. He says they are on Sukhumwit Lane.
d) Ask the teacher whether most Thais live in modern style houses or old style, Thai or foreign.
e) Tell someone you have a house to rent. He asks you what color it is. You say it's white on the outside and light green on the inside.
f) Describe the house you are now living in in terms of: 1) number of storeys; 2) material it is made out of; 3) the color it is painted, inside and out; 4) what rooms it has and whether they are upstairs or down; 5) whether it has servants' quarters, storage space, a carport, flower garden, and a yard.
g) Various students ask about the colors of various objects in the classroom; other students respond with the correct answers.
h) One student asks another questions of the following kind: "Do you like ____ or ____?" to which the response "Any (kind, thing, where, etc.)" is given.
i) One student asks another what kind of ___ he wants. The second responds with a description of the kind he wants.

Vocabulary

อ่อน
ɔ̀ɔn
light (color)
บ้านไม้ (หลัง)
bâan máy (lǎŋ)
a wooden house
บ้านตึก (หลัง)
bâan tʉ̀k (lǎŋ)
a stucco home, brick house (building)
แบบ
bɛ̀ɛp
model, type, style
ชาน
chaan
patio, porch without a roof
เฉลียง (เฉลียง)
chalǐaŋ (chalǐaŋ)
terrace, balcony, porch
ชั้นบน
chánbon
upstairs
ชั้นเดียว
chándiaw
one story
ชั้นครึ่ง
chán khrʉ̂ŋ
one and a half stories
ชั้นล่าง
chánlâaŋ
downstairs, ground floor
(สี)ดำ
(sǐi) dam
black
(สี)แดง
(sǐi) dɛɛŋ
red
ได้ยิน
dâayyin
to hear
ดอกไม้ (ดอก)
dɔ̀ɔkmáay (dɔ̀ɔk)
flower
ฟ้า (สีฟ้า)
fáa (sǐi fáa)
sky (sky blue)
ห้องอาหาร (ห้อง)
hɔ̂ŋaahǎan (hɔ̂ŋ)
dining room
ห้องเก็บของ (ห้อง)
hɔ̂ŋkèpkhɔ̌ɔŋ (hɔ̂ŋ)
storage space; storage room
ห้องครัว (ห้อง)
hɔ̂ŋkhrua (hɔ̂ŋ)
kitchen
ห้องน้ำ (ห้อง)
hɔ̂ŋnáam (hɔ̂ŋ)
bathroom, restroom
ห้องรับแขก (ห้อง)
hɔ̂ŋrápkhɛ̀ɛk (hɔ̂ŋ)
a living room
หญ้า
yâa
grass
แก่
kɛ̀ɛ
dark (color)
ขาว
khǎaw
white
เขียว
khǐaw
green
เขียวอ่อน
khǐaw ɔ̀ɔn
light green
คู่
khûu
pair
กรมท่า
krom thâa
navy blue; dark blue
เหลือง
lʉ̌aŋ
yellow
ไม้ (อัน, แผ่น)
máy (an, phɛ̀ɛn)
wood, stick
มุ้ง (หลัง)
múŋ (lǎŋ)
mosquito net
มุ้งลวด
múŋlûat
screen (for window, etc.)
(สี) น้ำเงิน
(sǐi) náamŋən
blue
(สี) น้ำตาล
(sǐi) náamtaan
sugar, brown (as color)
ระเบียง
rábiaŋ
corridor
โรงรถ
rooŋrót
garage
รองเท้า (คู่, ข้าง)
rɔɔŋtháaw (khûu, khâaŋ)
shoes (pair; one of a pair)
เรือน (หลัง)
rʉan (lǎŋ)
house (in older Thai)
เรือนคนใช้
rʉan khoncháy
servantsquarters
servantsquarters
สมัย
samǎy
time, period, era, age, reign
สมัยใหม่
samǎymày
modern
สนาม (หญ้า)
sanǎam (yâa)
lawn, yard
สี (สี)
sǐi (sǐi)
color
สองชั้น
sɔ̌ɔŋ chán
two story
สวน (สวน)
sǔan (sǔan)
garden
สวนดอกไม้
sǔandɔ̀ɔkmáy
flower garden
(อยู่)ต่างหาก
(yùu) tàaŋhàak
to be separate
ทา (สี)
thaa (sǐi)
to paint, smear, spread (on)
ทันสมัย
thansamǎy
modern, up-to-date
ติด (มุ้งลวด)
tìt (múŋlûat)
to be screened
ต้องการ
tɔ̂ŋkaan
to want, need
Prev Index Next