Prev Index Next

Lesson 34 /–/ Renting a House (4)

A. เป็นยังไงบ้างคะ บ้านหลังนี้
pen yaŋŋay bâaŋ khá bâan lǎŋ níi
How is this house?
คุณชอบไหมคะ
khun chɔ̂ɔp mǎy khá
Do you like it?
B. สบายมากครับ บริเวณก็กว้างขวางดี
sabaay mâak khráp bɔɔríween kɔ̂ɔ kwâaŋkhwǎaŋ dii
Very nice. The compound is also nice and large.
ขอโทษ คุณคิดค่าเช่ายังไงครับ
khɔ̌ɔthôot khun khít khâachâw yaŋŋay khráp
Excuse me, how much is the rent?
A. เดือนละห้าพันบาทค่ะ ไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊ส และค่าโทรศัพท์
dʉan lá hâa phan bàat khâ mây ruam khâa náam khâa fay khâa kɛ́ɛt lɛ́ khâathoorasàp
Five thousand baht a month, not including water, electricity, gas, and telephone.
ผู้เช่าต้องเสียเอง
phûu châw tɔ̂ŋ sǐa eeŋ
The tenant has to pay those himself.
B. เดือนละห้าพันเชียวหรือครับ ลดบ้างได้ไหมครับ
dʉan lá hâa phan chiaw rʉ̌ʉ khráp lót bâaŋ dâay mǎy khráp
Five thousand baht! Could you come down some?
A. ห้าพันไม่แพงหรอกค่ะ เพราะมีเครื่องเรือนพรัอม
hâa phan mây phɛɛŋ rɔ̀ɔk khâ phrɔ́ mii khrʉ̂aŋrʉan phrɔ́ɔm
Five thousand is not too expensive since its furnished.
Five thousand is not too expensive since its furnished.
B. มีอะไรบ้างครับ
mii àray bâaŋ khráp
What furnishings are there?
A. มีครบทุกอย่างค่ะ ชุดรับแขก ชุดทานข้าว เตียง ตู้ เตาแก๊ส ตู้เย็น และพัดลม ขาดแต่เครื่องปรับอากาศ
mii khróp thúkyàaŋ khâ chút rápkhɛ̀ɛk chút thaankhâaw tiaŋ tûu tawkɛ́ɛt tûuyen lɛ́ phátlom khàat tɛ̀ɛ khrʉ̂aŋpràpaakàat
Everything: living room furniture, a dining set, beds, chests of drawers, a gas stove, a refrigerator, and electric fans. The only thing it doesnt have is air conditioning.
Everything: living room furniture, a dining set, beds, chests of drawers, a gas stove, a refrigerator, and electric fans. The only thing it doesnt have is air conditioning.
คุณต้องเอามาเอง แต่เราติดตั้งให้ฟรี
khun tɔ̂ŋ aw maa eeŋ tɛ̀ɛ raw tìttâŋ hây frii
You have to bring your own. But we will have it installed for you freee.
B. ต้องทำสัญญาเช่ากี่ปีครับ
tɔ̂ŋ thamsǎnyaa châw kìi pii khráp
How long a lease is required?
A. หนึ่งปีค่ะ จ่ายเงินล่วงหน้าอย่างน้อยสามเดือน
nʉ̀ŋ pii khâ càay ŋən lûaŋnâa yàaŋnɔ́ɔy sǎam dʉan
One year; pay three months rent in advance.
ขอโทษ คุณจะย้ายมาอยู่เมื่อไรคะ
khɔ̌ɔthôot khun cà yáay maa yùu mʉ̂aray khá
Excuse me, when would you like to move in?
B. ผมขอปรึกษาภรรยาผมก่อน
phǒm khɔ̌ɔ prʉ̀ksǎa phanrayaa phǒm kɔ̀ɔn
Id like to talk it over with my wife first.
Id like to talk it over with my wife first.
ถ้าตกลง จะย้ายมาเดือนหน้า
thâa tòkloŋ cà yáay maa dʉan nâa
If we take it, well move in next month.
If we take it, well move in next month.

Grammar notes

เสีย, ออก, and จ่าย

เสีย /sǐa/ (ค่า /khâa/) means 'to pay for something (a bill, etc.)' as an obligation for services rendered. ออก /ɔ̀ɔk / (เงิน /ŋən/) means 'to pay for something, put up the money for something, or to stand good for something.' จ่าย /càay / (เงิน /ŋən/) means 'to pay out, spend, disburse money'. It refers to the actual expenditure of funds on a specific occasion. The example below illustrates the usage of เสีย /sǐa/ , ออก /ɔ̀ɔk/ , and จ่าย /càay/ : คุณจอห์นกับคุณจิมเช่าบ้านอยู่ด้วยกัน เขาเสียค่าเช่าเดือนละ ๔๐๐๐ บาท คุณจอห์นออก ๒๐๐๐ บาท คุณจิม ออก ๒๐๐๐ บาท เขาจ่ายค่าเช่าบ้านเดือนละครั้ง /khun cɔ̀ɔn kàp khun cim châwbâan yùu dûaykan khǎw sǐa khâachâw dʉan lá sìi phan bàat khun cɔ̀ɔn ɔ̀ɔk sɔ̌ɔŋ phan bàat khun cim ɔ̀ɔk sɔ̌ɔŋ phan bàat khǎw càay khâa châwbâan dʉan lá khráŋ/ John and Jim rent a house. The cost of the rent is 4000 baht a month. John pays out 2000 and Jim pays out 2000. They make the rent payment once a month.

Sentence / NP + ครบ

ครบ /khróp/ means 'to be complete' or 'to include all the members of a limited set of items'. Its opposite is ขาด /khàat/ 'to be lacking, missing', ครบ /khróp/ like เสร็จ /sèt/ usually occurs as a completive verb, as in

เขาได้หนังสือครบทุกเล่ม
khǎw dâay naŋsʉ̌ʉ khróp thúk lêm
He got all the books.
(หนังสือมีอยู่ยี่สิบเล่ม เขาได้หนังสือยี่สิบเล่ม)
(naŋsʉ̌ʉ mii yùu yîisìp lêm khǎw dâay naŋsʉ̌ʉ yîisìp lêm)
(There were 20 books. He got 20.)

However, it can occur independently, as in

A: หนังสือครบไหม
naŋsʉ̌ʉ khróp mǎy
Are all the books here?
B: ไม่ครบ ขาดไปสองเล่ม
mây khrópkhàat pay sɔ̌ɔŋ lêm
No, two are missing.

When เชียว /chiaw/ occurs after a quantitative expression, it indicates that the speaker thinks the quantity referred to is larger than he expected.

ห้าพันบาทเชียวเหรอ
hâa phan bàat chiaw rə̌ə
Five thousand baht? (That's quite a lot of money.)

Vocabulary notes

(The following are some of the compounds with ค่า /khâa/ 'cost, price, fee, value' as the head noun:)

Noun: Noun + Noun
ค่าไฟ(ฟ้า) electric bill: ค่า+ไฟ(ฟ้า) electricity
khâa fay (fáa) electric bill:khâa+fay (fáa) electricity
ค่าน้ำ water bill: ค่า+น้ำ water
khâa náamwater bill:khâa+náamwater
ค่าแก๊ส gas bill: ค่า+แก๊ส gas
khâa kɛ́ɛtgas bill:khâa+kɛ́ɛtgas
ค่ารถ carfare: ค่า+รถ car, vehicle
khâarótcarfare:khâa+rótcar, vehicle
ค่าอาหาร food (on a bill): ค่า+อาหาร food
khâa aahǎanfood (on a bill) :khâa+aahǎanfood
ค่าหมอ doctor bill: ค่า+หมอ doctor
khâa mɔ̌ɔdoctor bill:khâa+mɔ̌ɔdoctor
Noun: Noun + verb phrase
ค่าจ้าง wage: ค่า+จ้าง hire
khâacâaŋwage:khâa+câaŋhire
ค่าเช่า rent: ค่า+เช่า rent
khâachâwrent:khâa+châwrent
ค่ากิน food: ค่า+กิน eat
khâa kinfood:khâa+kineat
ค่าอยู่ lodging: ค่า+อยู่ reside
khâa yùulodging:khâa+yùureside
ค่าโทรศัพท์ phone bill: ค่า+โทรศัพท์ telephone
khâathoorasàpphone bill:khâa+thoorasàptelephone
ค่าเดินทาง travel expenses: ค่า+เดินทาง travel
khâadəənthaaŋtravel expenses:khâa+dəənthaaŋtravel

Grammar Drills

Response Drill

Cue Question Response
1. ค่าน้ำ, ไม่
khâa náam, mây
รวมค่าน้ำไหม
ruam khâa náam mǎy
ไม่รวมครับ
mây ruam khráp
Does it include the water bill? No, it doesnt
No, it doesnt
2. ค่าแก๊ส
khâa kɛ́ɛt
รวมค่าแก๊สไหม
ruam khâa kɛ́ɛt mǎy
รวมครับ
ruam khráp
Does it include the gas bill? Yes, it does.
3. ค่าไฟ, ไม่
khâa fay, mây
รวมค่าไฟไหม
ruam khâa fay mǎy
ไม่รวมครับ
mây ruam khráp
Does it include the electric bill? No, it doesnt.
No, it doesnt.
4. ค่าโทรศัพท์
khâathoorasàp
รวมค่าโทรศัพท์ไหม
ruam khâathoorasàp mǎy
รวมครับ
ruam khráp
Does it include the phone bill? Yes, it does.

Substitution Drill

Cue Pattern
ต้องเสียค่าน้ำเอง
tɔ̂ŋ sǐa khâa náam eeŋ
You have to pay the water bill by yourself.
1. ค่าช่าง
khâa châaŋ
ต้องเสียค่าช่างเอง
tɔ̂ŋ sǐa khâa châaŋ eeŋ
You have to pay the wages yourself.
2. ค่าหมอ
khâa mɔ̌ɔ
ต้องเสียค่าหมอเอง
tɔ̂ŋ sǐa khâa mɔ̌ɔ eeŋ
You have to pay the doctor bill yourself.
3. ค่าเดินทาง
khâadəənthaaŋ
ต้องเสียค่าเดินทางเอง
tɔ̂ŋ sǐa khâadəənthaaŋ eeŋ
You have to pay travel expenses yourself.
4. ค่าอยู่
khâa yùu
ต้องเสียค่าอยู่เอง
tɔ̂ŋ sǐa khâa yùu eeŋ
You have to pay for lodging yourself.

Transformation Drill

Pattern 1 Pattern 2
1. เขาเช่าบ้านเดือนละสามพันบาท
khǎw châwbâan dʉan lá sǎam phan bàat
เขาเสียค่าเช่าบ้านเดือนละสามพันบาท
khǎw sǐa khâa châwbâan dʉan lá sǎam phan bàat
He rents the house for 3,000 baht per month. He pays 3,000 baht a month for rent.
2. เขาจ้างคนใช้เดือนละห้าร้อยบาท
khǎw câaŋ khoncháy dʉan lá hâa rɔ́ɔy bàat
เขาเสียค่าจ้างคนใช้เดือนละห้าร้อยบาท
khǎw sǐa khâacâaŋ khoncháy dʉan lá hâa rɔ́ɔy bàat
He hires a servant for 500 baht a month. He pays 500 baht a month for a servant.
3. เขาใช้ไฟฟ้าเดือนละสี่ร้อยบาท
khǎw cháy fayfáa dʉan lá sìi rɔ́ɔy bàat
เขาเสียค่าไฟฟ้าเดือนละสี่ร้อยบาท
khǎw sǐa khâafayfáa dʉan lá sìi rɔ́ɔy bàat
He uses 400 baht worth of electricity per month. He pays a 400 baht electric bill every month.
4. เขาใช้แก๊สเดือนละร้อยบาท
khǎw cháy kɛ́ɛt dʉan lá rɔ́ɔy bàat
เขาเสียค่าแก๊สเดือนละร้อยบาท
khǎw sǐa khâa kɛ́ɛt dʉan lá rɔ́ɔy bàat
He uses 100 baht worth of gas every month. He pays a s100 baht a month gas bill.
5. เขาซื้ออาหารเดือนละพันบาท
khǎw sʉ́ʉ aahǎan dʉan lá phan bàat
เขาเสียค่าอาหารเดือนละพันบาท
khǎw sǐa khâa aahǎan dʉan lá phan bàat
He buys 1,000 baht worth of food per month. He pays 1,000 baht a month for food.
6. เขาให้เงินคนขับแท็กซี่สิบบาท
khǎw hâyŋən khonkhàp thɛ́ksîi sìp bàat
เขาเสียค่าแท็กซี่สิบบาท
khǎw sǐa khâa thɛ́ksîi sìp bàat
He gave the taxi driver ten baht. He paid 10 baht for a taxi.

Sentence Expansion Drill

1. เราไม่ต้องเสียค่าเช่าบ้านเอง
raw mây tɔ̂ŋ sǐa khâa châwbâan eeŋ
เราไม่ต้องเสียค่าเช่าบ้านเอง ทางราชการออกให้
raw mây tɔ̂ŋ sǐa khâa châwbâan eeŋ thaaŋrâatchakaan ɔ̀ɔk hây
We dont have to pay the rent.
We dont have to pay the rent.
We dont have to pay the rent. The government pays for us.
We dont have to pay the rent. The government pays for us.
2. เราไม่ต้องเสียค่าเดินทางเอง
raw mây tɔ̂ŋ sǐa khâadəənthaaŋ eeŋ
เราไม่ต้องเสียค่าเดินทางเอง ทางราชการออกให้
raw mây tɔ̂ŋ sǐa khâadəənthaaŋ eeŋ thaaŋrâatchakaan ɔ̀ɔk hây
We dont have to pay for travel expenses.
We dont have to pay for travel expenses.
We dont have to pay for travel expenses. The government pays for us.
We dont have to pay for travel expenses. The government pays for us.
3. เราไม่ต้องเสียค่าหมอเอง
raw mây tɔ̂ŋ sǐa khâa mɔ̌ɔ eeŋ
เราไม่ต้องเสียค่าหมอเอง ทางราชการออกให้
raw mây tɔ̂ŋ sǐa khâa mɔ̌ɔ eeŋ thaaŋrâatchakaan ɔ̀ɔk hây
We dont have to pay doctor bills.
We dont have to pay doctor bills.
We dont have to pay doctor bills. The government pays for us.
We dont have to pay doctor bills. The government pays for us.
4. เขาไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนของลูกเอง
khǎw mây tɔ̂ŋ sǐa khâalâwrian khɔ̌ɔŋ lûuk eeŋ
เขาไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนของลูกเอง ทางราชการออกให้
khǎw mây tɔ̂ŋ sǐa khâalâwrian khɔ̌ɔŋ lûuk eeŋ thaaŋrâatchakaan ɔ̀ɔk hây
He doesnt have to pay for his childrens schooling.
He doesnt have to pay for his childrens schooling.
He doesnt have to pay for his childrens schooling. The government pays for him.
He doesnt have to pay for his childrens schooling. The government pays for him.
5. เขาไม่ต้องเสียค่ารถเอง
khǎw mây tɔ̂ŋ sǐa khâarót eeŋ
เขาไม่ต้องเสียค่ารถเอง ทางราชการออกให้
khǎw mây tɔ̂ŋ sǐa khâarót eeŋ thaaŋrâatchakaan ɔ̀ɔk hây
He doesnt have to pay for transportation.
He doesnt have to pay for transportation.
He doesnt have to pay for transportation. The government pays for him.
He doesnt have to pay for transportation. The government pays for him.

Response Drill

Cue Question Response
1.
sɔ̌ɔŋ
คุณจ่ายค่าเช่าบ้านวันที่เท่าไร
khun càay khâa châwbâan wanthîi thâwray
วันที่ ๒ ครับ
wanthîi sɔ̌ɔŋ khráp
On what day of the month do you pay the rent? The second.
2. ๑๕
sìphâa
คุณจ่ายค่าแก๊สวันที่เท่าไร
khun càay khâa kɛ́ɛt wanthîi thâwray
วันที่ ๑๕ ครับ
wanthîi sìphâa khráp
On what day of the month do you pay the gas bill? The fifteenth.
3. ๒๒
๒๒
คุณจ่ายค่าน้ำวันที่เท่าไร
khun càay khâa náam wanthîi thâwray
วันที่ ๒๒ ครับ
wanthîi yíisìp sɔ̌ɔŋ khráp
What day do you pay the water bill on? The twenty-second.
4. สุดท้าย
sùttháay
คุณจ่ายค่าโทรศัพท์วันที่เท่าไร
khun càay khâathoorasàp wanthîi thâwray
วันสุดท้ายครับ
wansùttháay khráp
What day do you pay the telephone bill on? The last day.
5. เดือนละสองครั้ง
dʉan lá sɔ̌ɔŋ khráŋ
คุณจ่ายค่าจ้างคนใช้เดือนละกี่ครั้ง
khun càay khâacâaŋ khoncháy dʉan lá kìi khráŋ
เดือนละสองครั้งครับ
dʉan lá sɔ̌ɔŋ khráŋ khráp
How many times a month do you pay your servants? Twice a month.
6. เดือนละครั้ง
dʉan lá khráŋ
คุณจ่ายค่าไฟเดือนละกี่ครั้ง
khun càay khâa fay dʉan lá kìi khráŋ
เดือนละครั้ง
dʉan lá khráŋ
How many times a month do you pay the light bill? Once a month.

Transformation Drill (Change from Affirmative to Negative)

Pattern 1 (affirmative) Pattern 2 (negative)
1. บ้านนี้มีเครื่องเรือนครบทุกอย่าง
bâan níi mii khrʉ̂aŋrʉan khróp thúkyàaŋ
บ้านนี้มีเครื่องเรือนไม่ครบทุกอย่าง
bâan níi mii khrʉ̂aŋrʉan mây khróp thúkyàaŋ
This house has all kinds of furniture. This house doesn't have all kinds of furniture.
2. ผมได้หนังสือครบทุกเล่มแล้ว
phǒm dâay naŋsʉ̌ʉ khróp thúk lêm lɛ́ɛw
ผมได้หนังสือยังไม่ครบทุกเล่ม
phǒm dâay naŋsʉ̌ʉ yaŋ mây khróp thúk lêm
I've got all the books (in a series, etc.) I haven't got all the books yet.
3. ผมตอบคำถามครบทุกข้อ
phǒm tɔ̀ɔpkhamthǎam khróp thúk khɔ̂ɔ
ผมตอบคำถามไม่ครบทุกข้อ
phǒm tɔ̀ɔpkhamthǎam mây khróp thúk khɔ̂ɔ
I answered every single question. I didn't answer all the questions.
4. ผมได้เงินครบแล้ว
phǒm dâay ŋən khróp lɛ́ɛw
ผมได้เงินยังไม่ครบ
phǒm dâay ŋən yaŋ mây khróp
I've already got all the money. I haven't got all the money yet.
5. ผมทำงานได้ครบหนึ่งปีแล้ว
phǒm thamŋaan dâay khróp nʉ̀ŋ pii lɛ́ɛw
ผมทำงานยังไม่ครบหนึ่งปี
phǒm thamŋaan yaŋ mây khróp nʉ̀ŋ pii
I've already worked for one year. I haven't been working quite a year yet.

Sentence Expansion Drill

1. เขาติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ฟรี
khǎw tìttâŋ khrʉ̂aŋpràpaakàat hây frii
เขาติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ฟรี เขาไม่คิดค่าติดตั้ง
khǎw tìttâŋ khrʉ̂aŋpràpaakàat hây frii khǎw mây khít khâa tìttâŋ
They installed the air conditioner free. They installed the air conditioner free. They didn't charge for installation.
2. เขาให้เราทานฟรี
khǎw hây raw thaan frii
เขาให้เราทานฟรี เขาไม่คิดค่าอาหาร
khǎw hây raw thaan frii khǎw mây khít khâa aahǎan
They let us eat free. They let us eat free. They didn't charge for the food.
3. เขาให้ผมอยู่ฟรี
khǎw hây phǒm yùu frii
เขาให้ผมอยู่ฟรี เขาไม่คิดค่าอยู่
khǎw hây phǒm yùu frii khǎw mây khít khâa yùu
They let me stay free. They let me stay free. They didn't charge me for rent (or lodging).
4. เขาทำงานให้ผมฟรี
khǎw thamŋaan hây phǒm frii
เขาทำงานให้ผมฟรี เขาไม่คิดค่าจ้าง
khǎw thamŋaan hây phǒm frii khǎw mây khít khâacâaŋ
He worked for me free. He worked for me free. He didn't charge for labor.
5. เขาสอนหนังสือให้ผมฟรี
khǎw sɔ̌ɔn naŋsʉ̌ʉ hây phǒm frii
เขาสอนหนังสือให้ผมฟรี เขาไม่คิดค่าสอน
khǎw sɔ̌ɔn naŋsʉ̌ʉ hây phǒm frii khǎw mây khít khâa sɔ̌ɔn
He taught me free. He taught me free. He did not charge any tuition.
6. ทางโรงเรียนให้ลูกของเขาเรียนฟรี
thaaŋ rooŋrian hây lûuk khɔ̌ɔŋ khǎw rian frii
ทางโรงเรียนให้ลูกของเขาเรียนฟรี เขาไม่คิดค่าเล่าเรียน
thaaŋ rooŋrian hây lûuk khɔ̌ɔŋ khǎw rian frii khǎw mây khít khâalâwrian
The school let his child study there free. The school let his child study there free. They didn't charge him any tuition.

Response Drill

Cue Question Response
1. เดือนหน้า
dʉan nâa
เขาจะย้ายมาอยู่เมื่อไร
khǎw cà yáay maa yùu mʉ̂aray
เดือนหน้า
dʉan nâa
When will he move in? Next month.
2. เดือนมกราฯ
dʉan makaraaฯ
เขาจะย้ายมาอยู่เมื่อไร
khǎw cà yáay maa yùu mʉ̂aray
เดือนมกราฯ
dʉan makaraaฯ
When will he move in? In January.
3. อาทิตย์หน้า
aathít nâa
เขาจะย้ายมาอยู่เมื่อไร
khǎw cà yáay maa yùu mʉ̂aray
อาทิตย์หน้า
aathít nâa
When will he move in? Next week.
4. วันจันทร์ที่จะถึงนี้
wan can thîicà thʉ̌ŋ níi
เขาจะย้ายมาอยู่เมื่อไร
khǎw cà yáay maa yùu mʉ̂aray
วันจันทร์ที่จะถึงนี้
wan can thîicà thʉ̌ŋ níi
When will he move in? Monday of next week.
5. อีกสี่วัน
ìik sìi wan
เขาจะย้ายมาอยู่เมื่อไร
khǎw cà yáay maa yùu mʉ̂aray
อีกสี่วัน
ìik sìi wan
When will he move in? In four days.
6. วันศุกร์หน้า
wan sùk nâa
เขาจะย้ายมาอยู่เมื่อไร
khǎw cà yáay maa yùu mʉ̂aray
วันศุกร์หน้า
wan sùk nâa
When will he move in? Next Friday.
7. ปีหน้า
piinâa
เขาจะย้ายมาอยู่เมื่อไร
khǎw cà yáay maa yùu mʉ̂aray
ปีหน้า
piinâa
When will he move in? Next year.

Substitution Drill

Cue Pattern
ขอปรึกษาภรรยาผมก่อน
khɔ̌ɔ prʉ̀ksǎa phanrayaa phǒm kɔ̀ɔn
Id like to talk it over with my wife first.
Id like to talk it over with my wife first.
1. นาย
naay
ขอปรึกษานายผมก่อน
khɔ̌ɔ prʉ̀ksǎa naay phǒm kɔ̀ɔn
I'd like to talk it over with my boss first.
2. ครู
khruu
ขอปรึกษาครูผมก่อน
khɔ̌ɔ prʉ̀ksǎa khruu phǒm kɔ̀ɔn
I'd like to talk it over with my teacher first.
3. เพื่อน
phʉ̂an
ขอปรึกษาเพื่อนผมก่อน
khɔ̌ɔ prʉ̀ksǎa phʉ̂an phǒm kɔ̀ɔn
I'd like to talk it over with my friend first.
4. ลูกสาว
lûuksǎaw
ขอปรึกษาลูกสาวผมก่อน
khɔ̌ɔ prʉ̀ksǎa lûuksǎaw phǒm kɔ̀ɔn
I'd like to talk it over with my daughter first.
5. น้องชาย
nɔ́ɔŋchaay
ขอปรึกษาน้องชายผมก่อน
khɔ̌ɔ prʉ̀ksǎa nɔ́ɔŋchaay phǒm kɔ̀ɔn
I'd like to talk it over with my younger brother first.

Question Response (Listen to the description of the situation and answer the questions.)

Question Response
1. คุณจอห์นกับคุณจิมเช่าบ้านอยู่ด้วยกัน เขาเสียค่าเช่าเดือนละสี่พันบาท คุณจอห์นออกสองพันบาท คุณจิมออกกี่บาท
khun cɔ̀ɔn kàp khun cim châwbâan yùu dûaykan khǎw sǐa khâachâw dʉan lá sìi phan bàat khun cɔ̀ɔn ɔ̀ɔk sɔ̌ɔŋ phan bàat khun cim ɔ̀ɔk kìi bàat
สองพันบาท
sɔ̌ɔŋ phan bàat
2. เพื่อนสองคนเข้าหุ้น[1]กันซื้อรถยนต์ราคาแปดหมื่นบาท คนหนึ่งออกหมื่นบาท อีกคนหนึ่งจะออกกี่บาท
phʉ̂an sɔ̌ɔŋ khon khâwhûn[1]kan sʉ́ʉ rótyon raakhaa pɛ̀ɛt mʉ̀ʉn bàat khon nʉ̀ŋ ɔ̀ɔk mʉ̀ʉn bàat ìik khon nʉ̀ŋ cà ɔ̀ɔk kìi bàat
เจ็ดหมื่นบาท
cèt mʉ̀ʉn bàat
3. คุณ A กับ คุณ B ไปกินอาหารกลางวันด้วยกัน ทั้งสองคนกินอาหารห้าสิบบาท คุณ B มีเงินให้คุณ A ยี่สิบบาทเท่านั้น คุณ A จะต้องออกอีกกี่บาท
khunAkàp khunBpay kin aahǎanklaaŋwan dûaykan tháŋsɔ̌ɔŋ khon kin aahǎan hâa sìp bàat khunBmiiŋən hây khun Ayîisìp bàat thâwnán khunAcà tɔ̂ŋ ɔ̀ɔk ìik kìi bàat
สามสิบบาท
sǎam sìp bàat
4. ภรรยาชวนสามีไปซื้อเสื้อให้ลูก ราคาตัวละสามสิบบาท แต่ภรรยามีเงินห้าบาทเท่านั้น ภรรยาจะให้สามีออกเท่าไร
phanrayaa chuan sǎamii pay sʉ́ʉ sʉ̂a hây lûuk raakhaa tua lá sǎam sìp bàat tɛ̀ɛ phanrayaa miiŋən hâa bàat thâwnán phanrayaa cà hây sǎamii ɔ̀ɔk thâwray
ยี่สิบห้าบาท
yîisìp hâa bàat
5. คุณประสิทธิ์กับคุณประสาทไปเล่นโบว์ลิ่ง เกมละสิบบาท หกเกมทั้งหมดหกสิบบาท ทั้งสองคนจะออกเงินคนละกี่บาท
khun pràsìt kàp khun pràsàat pay lên boolíŋ kee málá sìp bàat hòk keem tháŋmòt hòk sìp bàat tháŋsɔ̌ɔŋ khon cà ɔ̀ɔkŋən khon lá kìi bàat
สามสิบบาท
sǎam sìp bàat
6. เพื่อนสี่คนนั่งรถไปเที่ยวต่างจังหวัด เสียค่าน้ำมันรถเจ็ดสิบหกบาท ทั้งสี่คนต้องออกเงินคนละกี่บาท
phʉ̂an sìi khon nâŋ rót paythîaw tàaŋcaŋwàt sǐa khâa náammanrót cètsìp hòk bàat tháŋ sìi khon tɔ̂ŋ ɔ̀ɔkŋən khon lá kìi bàat
สิบเก้าบาท
sìp kâaw bàat

1. "เข้าหุ้น /khâwhûn/ " means "to team up" or "to go into partnership".

Exercises

a) One student asks another what he pays in rent. When the second responds, he asks him what is included in the price. If some things are not included, he is asked how much they cost. If someone is sharing an apartment or house with another, he is asked how much he pays.
b) One student asks another if he is renting a furnished house or apartment. If he is, the first asked him what is furnished. The second gives him a list.
c) One student asks another (1) how many times a month, and (2) on what day he must pay the bill for electricity, water, rent, and gas.
d) One student asks another when he moved into his present apartment or house and when he will move out.

Vocabulary

ออก (เงิน)
ɔ̀ɔk (ŋən)
to put up the money for, to pay for, to stand good for
โบว์ลิ่ง
boolíŋ
bowling
บริเวณ
bɔɔríween
compound, area, grounds (around a building), vicinity
จ่าย (เงิน)
càay (ŋən)
pay (refers to the actual expenditure of funds on a specific occasion)
ชุดรับแขก (ชุด)
chút rápkhɛ̀ɛk (chút)
living room furniture
ชุดทานข้าว (ชุด)
chút thaankhâaw (chút)
a dining set
เชียว
chiaw
really, very, indeed (When it occurs after a quantitative expression, it indicates that the speaker thinks the quantity referred to is larger than he expected.)
เดินทาง
dəənthaaŋ
to travel
ฟรี
frii
to be free (no cost)
ย้ายมาอยู่, ย้ายไปอยู่
yáay maa yùu, yáay pay yùu
to move (in)
กว้าง
kwâaŋ
to be broad, wide
กว้างขวาง
kwâaŋkhwǎaŋ
to be wide, to be large, to be roomy
เกม (เกม)
keem (keem)
game (sports)
ค่าอยู่
khâa yùu
lodging
ค่าแก๊ส
khâa kɛ́ɛt
gas bill
ค่าเล่าเรียน
khâalâwrian
tuition
ค่ารถ
khâarót
carfare
ค่าติดตั้ง
khâa tìttâŋ
installation fee
ขาด (แต่)
khàat (tɛ̀ɛ)
to be lacking, missing
เข้าหุ้น
khâwhûn
to team up, to go into partnership
ครบ
khróp
to be complete (in quantity), to include all the members of a limited set of items
เครื่องปรับอากาศ (เครื่อง)
khrʉ̂aŋpràpaakàat (khrʉ̂aŋ)
air conditioner
เครื่องเรือน (ชุด)
khrʉ̂aŋrʉan (chút)
furniture
ลด
lót
to reduce (the price), to lower, discount
ล่วงหน้า
lûaŋnâa
in advance
พัดลม
phátlom
electric fan
พร้อม
phrɔ́ɔm
to be ready, set, completed
ผู้เช่า
phûu châw
tenant
ประสาท
pràsàat
Prasat, male first name
ปรึกษา
prʉ̀ksǎa
to talk it over, consult
รวม
ruam
include, to combine, add, add up, sum up
สัญญาเช่า (ใบ)
sǎnyaa châw (bay)
a lease (agreement)
สุดท้าย
sùttháay
last, final
เสีย (ค่า)
sǐa (khâa)
to pay for something (a bill, etc.)
เตาแก๊ส
tawkɛ́ɛt
a gas stove
ติดตั้ง
tìttâŋ
to install
ตกลง
tòkloŋ
to agree (to something)
ตู้
tûu
chest of drawers, cabinets, (book) case, wardrobe
ตู้เย็น (ตู้)
tûuyen (tûu)
a refrigerator
Prev Index Next