Prev Index Next

Lesson 35 /–/ Review Dialog

A. คุณได้บ้านเช่าหรือยังครับ
khun dâay bâanchâw rʉ̌ʉyaŋ khráp
Have you found a house to rent yet?
B. กำลังหาอยู่ค่ะ
kamlaŋ hǎa yùu khâ
I'm still looking.
คุณรู้จักใครที่มีบ้านให้เช่าบ้างไหมคะ
khun rúucàk khray thîi mii bâan hâychâw bâaŋ mǎy khá
Do you know anyone who has a house to rent?
A. ผมมีญาติคนหนึ่ง
phǒm mii yâat khon nʉ̀ŋ
I have a relative.
เขาบอกผมว่าเขามีบ้านให้เช่า
khǎw bɔ̀ɔk phǒm wâa khǎw mii bâan hâychâw
He told me that he had a house to rent.
B. อยู่ที่ไหนคะ
yùu thîinǎy khá
Where?
A. อยู่ที่ถนนพหลโยธิน ซอยที่ ๑๒
yùu thîi thanǒn phahǒnyoothin sɔɔy thîi sìp sɔ̌ɔŋ
On Phaholyothin Lane 12
เป็นบ้านกลางเก่ากลางใหม่
pen bâan klaaŋkàwklaaŋmày
Its not old, but it's not new.
Its not old, but it's not new.
มีครัวแบบสมัยใหม่ โรงรถ และเรือนคนใช้
mii khrua bɛ̀ɛp samǎymày rooŋrót lɛ́ rʉan khoncháy
With a modern kitchen, a carport, and servantsquarters.
With a modern kitchen, a carport, and servantsquarters.
B. มีกี่ห้องนอนคะ
mii kìi hɔ̂ŋnɔɔn khá
How many bedrooms are there?
A. สามห้องนอน มีห้องน้ำสองห้อง
sǎam hɔ̂ŋnɔɔn mii hɔ̂ŋnáam sɔ̌ɔŋ hɔ̂ŋ
Three bedrooms and two baths.
B. ซอยนั้น ถนนเป็นยังไงบ้างคะ
sɔɔy nán thanǒn pen yaŋŋay bâaŋ khá
What's the road like in that soi?
A. ดีครับ น้ำไฟก็สะดวก โทรศัพท์ก็มี
dii khráp náam fay kɔ̂ɔ sàdùak thoorasàp kɔ̂ɔ mii
Good. The water and electricity are good. There are also telephones in that area.

B. เขาคิดค่าเช่ายังไงคะ
khǎw khít khâachâw yaŋŋay khá
What does he charge for rent?
A. เดือนละสี่พันห้า ไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ และค่าแก๊ส
dʉan lá sìi phan hâa mây ruam khâa náam khâa fay khâathoorasàp lɛ́ khâa kɛ́ɛt
Four thousand, five hundred per month, not including water, electricity, telephone and gas.
ผู้เช่าต้องเสียเอง
phûu châw tɔ̂ŋ sǐa eeŋ
The tenant has to pay those himself.
B. สี่พันห้า ไม่ลดเลยหรือคะ
sìi phan hâa mây lót ləəy rʉ̌ʉ khá
Four thousand five hundred! Any discount at all?
A. เขาบอกผมว่าลดได้บ้างนิดหน่อย
khǎw bɔ̀ɔk phǒm wâa lót dâay bâaŋ nítnɔ̀y
He told me that he could come down a little.
ถ้าคุณสนใจผมจะถามให้
thâa khun sǒncay phǒm cà thǎam hây
If you are interested, I'll ask him for you.
B. ขอบคุณมากค่ะ
khɔ̀ɔpkhun mâak khâ
Thank you very much.
คุณช่วยติดต่อให้ด้วยนะคะ
khun chûay tìt tɔ̀ɔhây dûay ná khá
Please inquire about it for me.
เดี๋ยวบ้านดี ๆ หายากเหลือเกิน
dǐaw bâan dii ๆ hǎa yâak lʉ̌akəən
Nowadays it's extremely difficult to find good houses.
A. ครับ เพราะบ้านมีน้อย และมีคนต้องการเช่ามากขึ้น
khráp phrɔ́ bâan mii nɔ́ɔy lɛ́ mii khon tɔ̂ŋkaan châw mâakkhʉ̂n
Yes, there are few houses and more and more people needing them.
ค่าเช่าเลยแพงขึ้นทุกวัน
khâachâw ləəy phɛɛŋ khʉ̂n thúkwan
As a result, rents are getting higher everyday.

Grammar notes

A large number of stative verbs may be grouped together as binary sets with opposite meanings, such as ดี /dii/ : เลว /leew/ good/bad, etc. If a model like the following Is drawn with ascending and descending degrees of 'goodness' and 'badness', it will be observed that the change from one to the other is a gradual thing: (i.e. passing through an infinite number of gradations): Khuen-long.jpg Going from เลว /leew/ towards ดี /dii/ would be going up (ขึ้น /khʉ̂n/ ) and going the opposite direction would be going down (ลง /loŋ/ ). In this situation ดีขึ้น /diikhʉ̂n/ 'getting better' indicates that a change is taking place and the direction of the change is towards 'goodness' (upwards). It does not tell us what the situation was (how good or how bad) when the change began or how far it has progressed. A similar situation in reverse is pictured in เลวลง /leew loŋ/ 'getting worse'. It would be incorrect to read some deep philosophic meaning into the fact that one stative verb occurs with ขึ้น /khʉ̂n/ and its opposite with ลง /loŋ/ . It is no more significant than the fact that some adjectives occur with 'more' and some with '-er' in the comparative in English. In the following list of binary sets the first member occurs with ขึ้น /khʉ̂n/ ; the second with ลง /loŋ/ :

เก่ง : แย่
kèŋ:yɛ̂ɛ
competent : very bad
เร็ว : ช้า
rew:cháa
fast : slow
แพง : ถูก
phɛɛŋ:thùuk
expensive : cheap
สะอาด : สกปรก
sààat:sòkkapròk
clean : dirty
ร้อน : หนาว
rɔ́ɔn:nǎaw
hot : cold
มาก : น้อย
mâak:nɔ́ɔy
much, many : little, few
สบาย : ลำบาก
sabaay:lambàak
having an easy time : having a hard time
รวย : จน
ruay:con
rich : poor
หนัก : เบา
nàk:baw
heavy : light
โต, ใหญ่ : เล็ก
too, yày:lék
tall, big : small
ยาว : สั้น
yaaw:sân
long : short
อ้วน : ผอม
ûan:phɔ̌ɔm
fat : thin
ยาก : ง่าย
yâak:ŋâay
hard : easy
สูง : เตี้ย
sǔuŋ:tîa
tall : short (of persons)
แข็ง : อ่อน
khɛ̌ŋ:ɔ̀ɔn
hard : soft

Use of ถูก and จน as stative verbs

Stative verbs like ถูก /thùuk/ , จน /con/ , etc. that usually occur with ลง /loŋ/ may occur with ขึ้น /khʉ̂n/ to indicate an intensification of a situation already in existence. Observe the difference in meaning between จนลง /con loŋ/ and จนขึ้น /con khʉ̂n/ in in the following examples:

Situation Pattern
1. เขาเคยรวยเดี๋ยวนี้เขามีเงินน้อยลง
khǎw khəəy ruay dǐawníi khǎw miiŋən nɔ́ɔyloŋ
เขาจนลง
khǎw con loŋ
He used to be rich. Now he has less money. He's getting poorer.
2. เขาจนอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เขาจนมากกว่าแต่ก่อน
khǎw con yùu lɛ́ɛw dǐawníi khǎw con mâakkwàa tɛ̀ɛkɔ̀ɔn
เขาจนขึ้น
khǎw con khʉ̂n
He was poor already. Now he's even poorer than before. He's getting even poorer.

Grammar Drills

Substitution Drill

Cue Pattern
ค่าเช่าบ้านแพงขึ้น
khâa châwbâan phɛɛŋ khʉ̂n
Rents are going up.
1. อาหาร
aahǎan
อาหารแพงขึ้น
aahǎan phɛɛŋ khʉ̂n
Food is getting more expensive.
2. ดี
dii
อาหารดีขึ้น
aahǎan diikhʉ̂n
The food is getting better.
3. อากาศ
aakàat
อากาศดีขึ้น
aakàat diikhʉ̂n
The weather is getting better.
4. ร้อน
rɔ́ɔn
อากาศร้อนขึ้น
aakàat rɔ́ɔn khʉ̂n
The weather is getting hotter.
5. สบาย
sabaay
อากาศสบายขึ้น
aakàat sabaay khʉ̂n
The weather is getting more comfortable.
6. ผม
phǒm
ผมสบายขึ้น
phǒm sabaay khʉ̂n
I feel better.
7. เขา
khǎw
เขาสบายขึ้น
khǎw sabaay khʉ̂n
He feels better.
8. เก่ง
kèŋ
เขาเก่งขึ้น
khǎw kèŋ khʉ̂n
He is getting more skillful.
9. ดี
dii
เขาดีขึ้น
khǎw diikhʉ̂n
He is improving.
10. ภาษาไทยผม
phaasǎathay phǒm
ภาษาไทยผมดีขึ้น
phaasǎathay phǒm diikhʉ̂n
My Thai is improving.
11. โรงเรียนของเรา
rooŋrian khɔ̌ɔŋ raw
โรงเรียนของเราดีขึ้น
rooŋrian khɔ̌ɔŋ raw diikhʉ̂n
Our school is improving.
12. ใหญ่
yày
โรงเรียนของเราใหญ่ขึ้น
rooŋrian khɔ̌ɔŋ raw yày khʉ̂n
Our school is getting bigger.
13. สวย
sǔay
โรงเรียนของเราสวยขึ้น
rooŋrian khɔ̌ɔŋ raw sǔay khʉ̂n
Our school is getting more beautiful.
14. ผู้หญิงคนนั้น
phûuyǐŋ khon nán
ผู้หญิงคนนั้นสวยขึ้น
phûuyǐŋ khon nán sǔay khʉ̂n
That lady is getting more beautiful.
15. ดี
dii
ผู้หญิงคนนั้นดีขึ้น
phûuyǐŋ khon nán diikhʉ̂n
That lady is getting better.
16. ผมรู้จักเขา
phǒm rúucàk khǎw
ผมรู้จักเขาดีขึ้น
phǒm rúucàk khǎw diikhʉ̂n
Im getting to know him better and better.
Im getting to know him better and better.
17. ผมพูดภาษาไทยได้
phǒm phûut phaasǎathay dâay
ผมพูดภาษาไทยได้ดีขึ้น
phǒm phûut phaasǎathay dâay diikhʉ̂n
My ability to speak Thai is improving.
18. เร็ว
rew
ผมพูดภาษาไทยได้เร็วขึ้น
phǒm phûut phaasǎathay dâay rew khʉ̂n
The rate at which I speak Thai is going up.
19. ผมขับรถ
phǒm khàprót
ผมขับรถเร็วขึ้น
phǒm khàprót rew khʉ̂n
I driver faster (than previously).
20. ผมทำงาน
phǒm thamŋaan
ผมทำงานเร็วขึ้น
phǒm thamŋaan rew khʉ̂n
I work faster (than previously).

Substitution Drill

width=20
width=20
Cue Pattern
ค่าเช่าบ้านถูกลง
khâa châwbâan thùuk loŋ
The rent is going down.
1. ของ
khɔ̌ɔŋ
ของถูกลง
khɔ̌ɔŋ thùuk loŋ
Things are getting cheaper.
2. รถ
rót
รถถูกลง
rót thùuk loŋ
Cars are getting cheaper.
3. ช้า
cháa
รถช้าลง
rót cháa loŋ
The car is slowing down.
4. เขาขับรถ
khǎw khàprót
เขาขับรถช้าลง
khǎw khàprót cháa loŋ
He reduces the cars speed.
He reduces the cars speed.
5. แย่
yɛ̂ɛ
เขาขับรถแย่ลง
khǎw khàprót yɛ̂ɛ loŋ
His driving is getting worse.
6. โรงเรียนนั้น
rooŋrian nán
โรงเรียนนั้นแย่ลง
rooŋrian nán yɛ̂ɛ loŋ
That school is getting worse.
7. เล็ก
lék
โรงเรียนนั้นเล็กลง
rooŋrian nán lék loŋ
That school is getting smaller.

Substitution Drill

Cue Pattern
เดี๋ยวนี้มีคนต้องการเช่าบ้านมากขึ้น
dǐawníi mii khon tɔ̂ŋkaan châwbâan mâakkhʉ̂n
At present there is an increasing demand for houses.
1. เรามีครู
raw mii khruu
เดี๋ยวนี้เรามีครูมากขึ้น
dǐawníi raw mii khruu mâakkhʉ̂n
At present we have more and more teachers.
2. ผมใช้เงิน
phǒm cháy ŋən
เดี๋ยวนี้ผมใช้เงินมากขึ้น
dǐawníi phǒm cháy ŋən mâakkhʉ̂n
At present I spend more and more money.
3. ผมมีเงิน
phǒm miiŋən
เดี๋ยวนี้ผมมีเงินมากขึ้น
dǐawníi phǒm miiŋən mâakkhʉ̂n
At present I have more and more money.
4. ผมพูดภาษาไทยได้
phǒm phûut phaasǎathay dâay
เดี๋ยวนี้ผมพูดภาษาไทยได้มากขึ้น
dǐawníi phǒm phûut phaasǎathay dâay mâakkhʉ̂n
At present I speak more and more Thai.
5. ผมต้องซื้ออาหาร
phǒm tɔ̂ŋ sʉ́ʉ aahǎan
เดี๋ยวนี้ผมต้องซื้ออาหารมากขึ้น
dǐawníi phǒm tɔ̂ŋ sʉ́ʉ aahǎan mâakkhʉ̂n
At present I have to buy more and more food.
6. ผมทำงาน
phǒm thamŋaan
เดี๋ยวนี้ผมทำงานมากขึ้น
dǐawníi phǒm thamŋaan mâakkhʉ̂n
At present I work more and more.

Progressive Substitution Drill

Cue Pattern
เดี๋ยวนี้เรามีนักเรียนน้อยลง
dǐawníi raw mii nákrian nɔ́ɔyloŋ
At present we have fewer students.
1. ครู
khruu
เดี๋ยวนี้เรามีครูน้อยลง
dǐawníi raw mii khruu nɔ́ɔyloŋ
At present we have fewer teachers.
2. เจ้าหน้าที่เก่ง ๆ
câwnâathîi kèŋ ๆ
เดี๋ยวนี้เรามีเจ้าหน้าที่เก่ง ๆ น้อยลง
dǐawníi raw mii câwnâathîi kèŋ ๆ nɔ́ɔyloŋ
At present, we have a smaller number of competent staff.
3. หมอดี ๆ
mɔ̌ɔ dii ๆ
เดี๋ยวนี้เรามีหมอดี ๆ น้อยลง
dǐawníi raw mii mɔ̌ɔ dii ๆ nɔ́ɔyloŋ
At present we have a lower number of good doctors.
4. งานทำ
ŋaan tham
เดี๋ยวนี้เรามีงานทำน้อยลง
dǐawníi raw mii ŋaan tham nɔ́ɔyloŋ
At present we have less work to do.
5. เงิน
ŋən
เดี๋ยวนี้เรามีเงินน้อยลง
dǐawníi raw miiŋən nɔ́ɔyloŋ
At present we have less money.
6. ได้
dâay
เดี๋ยวนี้เราได้เงินน้อยลง
dǐawníi raw dâay ŋən nɔ́ɔyloŋ
At present we earn less money.
7. ใช้
cháy
เดี๋ยวนี้เราใช้เงินน้อยลง
dǐawníi raw cháy ŋən nɔ́ɔyloŋ
At present we spend less money
8. ซื้อของ
sʉ́ʉkhɔ̌ɔŋ
เดี๋ยวนี้เราซื้อของน้อยลง
dǐawníi raw sʉ́ʉkhɔ̌ɔŋ nɔ́ɔyloŋ
At present we shop less.
9. ทาน
thaan
เดี๋ยวนี้เราทานน้อยลง
dǐawníi raw thaan nɔ́ɔyloŋ
At present we eat less.

Transformation Drill ขึ้น and ลง

Cue Pattern 1 and 2 Pattern 3
1. วันนี้
wanníi
เมื่อวานนี้เขาไม่สบาย วันนี้เขาสบาย
mʉ̂awaan níi khǎw mâysabaay wanníi khǎw sabaay
วันนี้เขาสบายขึ้น
wanníi khǎw sabaay khʉ̂n
Yesterday he was not well; today his is all right. Today he feels better.
2. เดี๋ยวนี้
dǐawníi
เมื่อก่อนนี้เขาไม่เข้าใจคนไทย เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจคนไทยดี
mʉ̂akɔ̀ɔnníi khǎw mâykhâwcay khonthay dǐawníi khǎw khâwcay khonthay dii
เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจคนไทยดีขึ้น
dǐawníi khǎw khâwcay khonthay diikhʉ̂n
Before this he did not understand the Thais. Now he understands the Thais well Now he understands the Thais better.
3. เดี๋ยวนี้
dǐawníi
เมื่อก่อนนี้มีคนพูดภาษาอังกฤษได้น้อย เดี๋ยวนี้มีคนพูดภาษาอังกฤษได้มาก
mʉ̂akɔ̀ɔnníi mii khon phûut phaasǎaaŋkrìt dâay nɔ́ɔy dǐawníi mii khon phûut phaasǎaaŋkrìt dâay mâak
เดี๋ยวนี้มีคนพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้น
dǐawníi mii khon phûut phaasǎaaŋkrìt dâay mâakkhʉ̂n
Formerly there were a few people who could speak English. Now there are many people who can speak English. Now there are more and more people who can speak English.
4. เดือนนี้
dʉan níi
เมื่อเดือนก่อนค่าไฟสองร้อยบาท เดือนนี้ค่าไฟร้อยห้าสิบบาท
mʉ̂a dʉankɔ̀ɔn khâa fay sɔ̌ɔŋ rɔ́ɔy bàat dʉan níi khâa fay rɔ́ɔy hâa sìp bàat
เดือนนี้ค่าไฟถูกลง
dʉan níi khâa fay thùuk loŋ
Last month the light bill was two hundred baht. This month the light bill was one-hundred and fifty baht. This month the light bill has gone down.
5. เดี๋ยวนี้
dǐawníi
เมื่อก่อนนี้กรุงเทพฯ มีคลองมาก เดี๋ยวนี้กรุงเทพฯ มีคลองน้อย
mʉ̂akɔ̀ɔnníi kruŋthêep mii khlɔɔŋ mâak dǐawníi kruŋthêep mii khlɔɔŋ nɔ́ɔy
เดี๋ยวนี้กรุงเทพฯ มีคลองน้อยลง
dǐawníi kruŋthêep mii khlɔɔŋ nɔ́ɔyloŋ
In the old days there were many canals in Bangkok. Nowadays there are fewer canals in Bangkok. Nowadays there are fewer canals in Bangkok.
6. เดี๋ยวนี้
dǐawníi
เมื่อก่อนนี้มีคนไปเที่ยวที่นั่นมาก เดี๋ยวนี้มีคนไปเที่ยวที่นั่นน้อย
mʉ̂akɔ̀ɔnníi mii khon paythîaw thîinân mâak dǐawníi mii khon paythîaw thîinân nɔ́ɔy
เดี๋ยวนี้มีคนไปเที่ยวที่นั่นน้อยลง
dǐawníi mii khon paythîaw thîinân nɔ́ɔyloŋ
Formerly there were many people visiting that place. Nowadays there are few people visiting that place. Nowadays there are fewer people visiting that place.
7. เดี๋ยวนี้
dǐawníi
เมื่อก่อนนี้บ้านนั้นใหม่ เดี๋ยวนี้บ้านนั้นเก่า
mʉ̂akɔ̀ɔnníi bâan nán mày dǐawníi bâan nán kàw
เดี๋ยวนี้บ้านนั้นเก่าลง
dǐawníi bâan nán kàw loŋ
That house was new. Now that house is old. That house has gotten older.
8. เดี๋ยวนี้
dǐawníi
เมื่อก่อนนี้บ้านเช่าหาไม่ยาก เดี๋ยวนี้บ้านเช่าหายาก
mʉ̂akɔ̀ɔnníi bâanchâw hǎa mâyyâak dǐawníi bâanchâw hǎa yâak
เดี๋ยวนี้บ้านเช่าหายากขึ้น
dǐawníi bâanchâw hǎa yâak khʉ̂n
Formerly it was not difficult to find a house (for rent). At present it is difficult to find a house (to rent). At present it is increasingly difficult to find a house.
9. เดี๋ยวนี้
dǐawníi
เมื่อก่อนนี้แถวนี้ไม่สะดวก เดี๋ยวนี้แถวนี้สะดวก
mʉ̂akɔ̀ɔnníi thɛ̌ɛw níi mây sàdùak dǐawníi thɛ̌ɛw níi sàdùak
เดี๋ยวนี้แถวนี้สะดวกขึ้น
dǐawníi thɛ̌ɛw níi sàdùak khʉ̂n
Formerly this area was inconvenient. At present this area is convenient. At present, this area is more convent.
10. เดี๋ยวนี้
dǐawníi
เมื่อก่อนนี้คนที่จบมหาวิทยาลัยมีน้อย เดี๋ยวนี้คนที่จบมหาวิทยาลัยมีมาก
mʉ̂akɔ̀ɔnníi khon thîi còp mahǎawítthayaalay mii nɔ́ɔy dǐawníi khon thîi còp mahǎawítthayaalay mii mâak
เดี๋ยวนี้คนที่จบมหาวิทยาลัยมีมากขึ้น
dǐawníi khon thîi còp mahǎawítthayaalay mii mâakkhʉ̂n
Formerly there were few university graduates. At present there are a lot of university graduates. At present the number of university graduates is increasing.

Transformation Drill

(Form sentences with the cue words and ขึ้น /khʉ̂n/ or กว่า /kwàa/ as indicated by the situation)

Cue Pattern 1 and 2 Cue Pattern 3
1. a. ร้อน
rɔ́ɔn
1. เมื่อวานนี้อากาศร้อน
1.mʉ̂awaan níi aakàat rɔ́ɔn
วันนี้
wanníi
วันนี้อากาศร้อนขึ้น
wanníi aakàat rɔ́ɔn khʉ̂n
2. วันนี้อากาศร้อนมาก
2.wanníi aakàat rɔ́ɔn mâak
hot 1. Yesterday, it was hot. Today it's hotter.
2. Today, it's very hot.
b. วันนี้
wanníi
วันนี้
wanníi
วันนี้อากาศร้อนกว่าเมื่อวานนี้
wanníi aakàat rɔ́ɔn kwàa mʉ̂awaan níi
เมื่อวานนี้
mʉ̂awaan níi
Today Today it's hotter than yesterday
Yesterday
2. a. แพง
phɛɛŋ
1. เมื่อก่อนนี้ค่าเช่าบ้านเดือนละสองพันบาท
1.mʉ̂akɔ̀ɔnníi khâa châwbâan dʉan lá sɔ̌ɔŋ phan bàat
เดี๋ยวนี้
dǐawníi
เดี๋ยวนี้ค่าเช่าบ้านแพงขึ้น
dǐawníi khâa châwbâan phɛɛŋ khʉ̂n
2. เดี๋ยวนี้ค่าเช่าบ้านเดือนละสี่พันบาท
2.dǐawníi khâa châwbâan dʉan lá sìi phan bàat
expensive 1. Formerly the rent was 2,000 Baht per month. Today the rent is more expensive.
2. Today the rent is 4,000 Baht per month.
b. ถูก
thùuk
1. ค่าเช่าบ้านเมื่อก่อนนี้
1.khâa châwbâan mʉ̂akɔ̀ɔnníi
เดี๋ยวนี้
dǐawníi
เดี๋ยวนี้ค่าเช่าบ้านแพงกว่าเมื่อก่อนนี้
dǐawníi khâa châwbâan phɛɛŋ kwàa mʉ̂akɔ̀ɔnníi
2. ค่าเช่าบ้านเดี๋ยวนี้
2.khâa châwbâan dǐawníi
cheap 1. The rent in those days. Today the rent is more expensive than in those days.
2. The rent today
3. a. น่าอยู่
nâayùu
1. เมื่อก่อนนี้แถวนี้ไม่น่าอยู่
1.mʉ̂akɔ̀ɔnníi thɛ̌ɛw níi mây nâayùu
เดี๋ยวนี้
dǐawníi
เดี๋ยวนี้แถวนี้น่าอยู่ขึ้น
dǐawníi thɛ̌ɛw níi nâayùu khʉ̂n
2. เดี๋ยวนี้แถวนี้น่าอยู่
2.dǐawníi thɛ̌ɛw níi nâayùu
nice to live 1. Formerly, this are is not so nice to live in. Today, this area is nicer to live in.
2. Today, this area is nice to live in.
b. เมื่อก่อนนี้
mʉ̂akɔ̀ɔnníi
เดี๋ยวนี้
dǐawníi
เดี๋ยวนี้แถวนี้น่าอยู่กว่าเมื่อก่อน
dǐawníi thɛ̌ɛw níi nâayùu kwàa mʉ̂akɔ̀ɔn
เดี๋ยวนี้
dǐawníi
formerly Today, this area is nicer than in those days.
today
4. a. ดี
dii
1. เมื่อก่อนนี้ถนนไม่ดี
1.mʉ̂akɔ̀ɔnníi thanǒn mâydii
เดี๋ยวนี้
dǐawníi
เดี๋ยวนี้ถนนดีขึ้น
dǐawníi thanǒn diikhʉ̂n
2. เดี๋ยวนี้ถนนดี
2.dǐawníi thanǒn dii
good 1. Formerly the road was bad. Today the road is better.
2. At present the road is good.
b. เมื่อก่อนนี้
mʉ̂akɔ̀ɔnníi
เดี๋ยวนี้
dǐawníi
เดี๋ยวนี้ถนนดี(ขึ้น)กว่าเมื่อก่อนนี้
dǐawníi thanǒn dii ( khʉ̂n ) kwàa mʉ̂akɔ̀ɔnníi
เดี๋ยวนี้
dǐawníi
formerly Now the road is better than before.
now
5. a. มีมาก
mii mâak
1. เมื่อก่อนนี้ที่นี่มีฝรั่งน้อย
1.mʉ̂akɔ̀ɔnníi thîinîi mii faràŋ nɔ́ɔy
เดี๋ยวนี้
dǐawníi
เดี๋ยวนี้ที่นี่มีฝรั่งมากขึ้น
dǐawníi thîinîi mii faràŋ mâakkhʉ̂n
2. เดี๋ยวนี้ที่นี่มีฝรั่งมาก
2.dǐawníi thîinîi mii faràŋ mâak
There are a lot. 1. Formerly there were few Westerners here. Now there are more Westerners here.
2. Now there are a lot of Westerners here.
b. เมื่อก่อนนี้
mʉ̂akɔ̀ɔnníi
เดี๋ยวนี้
dǐawníi
เดี๋ยวนี้ที่นี่มีฝรั่งมาก(ขึ้น)กว่าเมื่อก่อน
dǐawníi thîinîi mii faràŋ mâak (khʉ̂n) kwàa mʉ̂akɔ̀ɔn
เดี๋ยวนี้
dǐawníi
formerly There are more Westerners now than those days.
today

Sentence Formation Drill

Using the information give in the cue sentence, form sentences with ลง /loŋ/ or ขึ้น /khʉ̂n/ so as to illustrate the type of change underway.

Cue Pattern
1. a. เขาเคยรวย
khǎw khəəy ruay
เขาจนลง
khǎw con loŋ
เดี๋ยวนี้เขามีเงินน้อยลง
dǐawníi khǎw miiŋən nɔ́ɔyloŋ
He used to be rich. He is getting poorer.
Now he has less money.
b. เขาจนอยู่แล้ว
khǎw con yùu lɛ́ɛw
เขาจนขึ้น
khǎw con khʉ̂n
เดี๋ยวนี้เขาจนมากกว่าแต่ก่อน
dǐawníi khǎw con mâakkwàa tɛ̀ɛkɔ̀ɔn
He was poor. He's getting even poorer.
Now he is poorer than he was before.
2. a. ของเคยแพง
khɔ̌ɔŋ khəəy phɛɛŋ
ของถูกลง
khɔ̌ɔŋ thùuk loŋ
เดี๋ยวนี้ของมีราคาน้อยลง
dǐawníi khɔ̌ɔŋ miiraakhaa nɔ́ɔyloŋ
Things used to be expensive. Things are getting cheaper.
Now the price of things is going down.
b. ของถูกอยู่แล้ว
khɔ̌ɔŋ thùuk yùu lɛ́ɛw
ของถูกขึ้น
khɔ̌ɔŋ thùuk khʉ̂n
เดี๋ยวนี้ถูกกว่าแต่ก่อน
dǐawníi thùuk kwàa tɛ̀ɛkɔ̀ɔn
Things were already cheap. Things are getting even cheaper.
Now things are cheaper than before.
3. a. เขาเคยเป็นคนดี
khǎw khəəy pen khondii
เขาเลวลง
khǎw leew loŋ
เดี๋ยวนี้เขาไม่ดี
dǐawníi khǎw mâydii
He used to be a good person. He's turning bad.
Now he isnt good.
Now he isnt good.
b. เขาเป็นคนไม่ดี
khǎw pen khon mâydii
เขาเลวขึ้น
khǎw leew khʉ̂n
เดี๋ยวนี้เขาไม่ดีมากกว่าเก่า
dǐawníi khǎw mâydii mâakkwàa kàw
He wasn't a good person. He's getting even worse.
Now he's worse than formerly.
4. a. อากาศเคยร้อน
aakàat khəəy rɔ́ɔn
อากาศหนาวลง
aakàat nǎaw loŋ
เดี๋ยวนี้อากาศเปลี่ยนเป็นหนาว
dǐawníi aakàat plìanpen nǎaw
The weather was hot. It<'s getting colder.
Now it has turned cold.
b. เมื่อวานนี้อากาศหนาว
mʉ̂awaan níi aakàat nǎaw
อากาศหนาวขึ้น
aakàat nǎaw khʉ̂n
วันนี้อากาศหนาวมากกว่าเมื่อวานนี้
wanníi aakàat nǎaw mâakkwàa mʉ̂awaan níi
Yesterday it was cold. The weather's becoming even colder.
Today its colder than it was yesterday.
Today its colder than it was yesterday.
5. a. ผู้หญิงคนนั้นเคยอ้วนมาก
phûuyǐŋ khon nán khəəy ûan mâak
เขาผอมลง
khǎw phɔ̌ɔm loŋ
เดี๋ยวนี้เขาลดน้ำหนักได้มาก
dǐawníi khǎw lótnámnàk dâay mâak
That woman used to be fat. She's getting thinner.
Now she has lost a lot of weight.
b. เขาเป็นคนผอม
khǎw pen khon phɔ̌ɔm
เขาผอมขึ้น
khǎw phɔ̌ɔm khʉ̂n
เมื่อวานนี้ดิฉันพบเขา เขาผอมมากกว่าเดิม
mʉ̂awaan níi dìchǎn phóp khǎw khǎw phɔ̌ɔm mâakkwàa dəəm
She was a thin person. She's getting even thinner.
Yesterday I met her. She was much thinner than before.
6 a. คุณสมศักดิ์เคยสบาย
khun sǒm sàk khəəy sabaay
เขาลำบากลง
khǎw lambàak loŋ
เดี๋ยวนี้เขาต้องทำงานมาก
dǐawníi khǎw tɔ̂ŋ thamŋaan mâak
Somsak used to have it easy. It's getting harder for him.
Now he has a lot of work to do.
b. คุณสมศักดิ์ลำบากอยู่แล้ว
khun sǒm sàk lambàak yùu lɛ́ɛw
เขาลำบากขึ้น
khǎw lambàak khʉ̂n
เดี๋ยวนี้เขาต้องทำงานหนักมากกว่าก่อน
dǐawníi khǎw tɔ̂ŋ thamŋaannàk mâakkwàa kɔ̀ɔn
Somsak was already having a hard time. It's getting even harder for him.
Now he has to work harder than before.

Basic Episode

คูณจอห์น ไวท์เป็นข้าราชการกระทรวงต่างประเทศที่สถานทูตอเมริกัน เวลานี้เขาพักอยู่ที่โรงแรมรามา เขาหาบ้านเช่ามาหลายวันแล้ว /khuun cɔ̀ɔn wai pen khâarâatchakaan kràsuaŋ tàaŋpràthêet thîi sathǎanthûut ameeríkan weelaaníi khǎw phák yùu thîi rooŋrɛɛm raa maa khǎw hǎa bâanchâw maa lǎay wan lɛ́ɛw/
เขาไม่อยากอยู่อพาร์ทเมนท์เพราะเขาชอบอยู่บ้านมากกว่า เขาอยากได้บ้านใหญ่ ๆ เพราะครอบครัวของเขามีด้วยกันห้าคน คือคุณจอห์น ภรรยา และลูกสามคน /khǎw mây yàak yùu àpháatméen phrɔ́ khǎw chɔ̂ɔp yùu bâan mâakkwàa khǎw yàakdâay bâan yày ๆ phrɔ́ khrɔ̂ɔpkhrua khɔ̌ɔŋ khǎw mii dûaykan hâa khon khʉʉ khun cɔ̀ɔn phanrayaa lɛ́ lûuk sǎam khon/
บ้านดี ๆ ในกรุงเทพฯ หายากและค่าเช่าก็แพงเหลือเกิน คูณจอห์นได้ค่าเช่าบ้านเดือนละห้าพันบาท แต่บ้านที่เขาไปดูไว้ ค่าเช่าอย่างต่ำเดือนละห้าพันห้า เดี๋ยวนี้กรุงเทพฯ ค่าเช่าบ้านแพงมากเพราะมีคนต้องการเช่ามากขึ้น /bâan dii ๆ nay kruŋthêep hǎa yâak lɛ́ khâachâw kɔ̂ɔ phɛɛŋ lʉ̌akəən khuun cɔ̀ɔn dâay khâa châwbâan dʉan lá hâa phan bàat tɛ̀ɛ bâan thîi khǎw pay du wáy khâachâw yàaŋ tàm dʉan lá hâa phan hâa dǐawníi kruŋthêep khâa châwbâan phɛɛŋ mâak phrɔ́ mii khon tɔ̂ŋkaan châw mâakkhʉ̂n/
วันนี้เป็นวันเสาร์ คุณจอห์นไปหานายหน้า นายหน้าพาเขาไปดูบ้านหลังหนึ่งที่ถนนสุขุมวิท ซอยที่ ๒๗ บ้านนี้เป็นกลางเก่ากลางใหม่ เป็นตึกสองชั้น มีห้องสามห้อง ห้องน้ำสองห้อง มีห้องรับแขกใหญ่ ห้องอาหาร และห้องครัวแบบทันสมัย มีโรงรถอยู่ติดกับบ้าน หลังบ้านมีห้องเก็บของ และเรือนคนใช้ หน้าบ้านมีสนามกว้าง /wanníi pen wan sǎw khun cɔ̀ɔn payhǎa naaynâa naaynâa phaa khǎw pay du bâan lǎŋ nʉ̀ŋ thîi thanǒn sùkhǔmwít sɔɔy thîi ๒๗ bâan níi pen klaaŋkàwklaaŋmày pen tʉ̀k sɔ̌ɔŋ chán mii hɔ̂ŋ sǎam hɔ̂ŋ hɔ̂ŋnáam sɔ̌ɔŋ hɔ̂ŋ mii hɔ̂ŋrápkhɛ̀ɛk yày hɔ̂ŋaahǎan lɛ́ hɔ̂ŋkhrua bɛ̀ɛp than sàˑ​mǎy mii rooŋrót yùu tìtkàp bâan lǎŋbâan mii hɔ̂ŋkèpkhɔ̌ɔŋ lɛ́ rʉan khoncháy nâa bâan mii sanǎam kwâaŋ/
เจ้าของบ้านคิดค่าเช่าเดือนละห้าพันห้าร้อยบาท แต่เขาลดให้คุณจอห์นห้าร้อยบาท เป็นห้าพันบาทถ้วน เขาให้คุณจอห์นทำสัญญาเช่าหนึ่งปีกับจ่ายเงินล่วงหน้าให้เขาสามเดือน ค่าเช่าห้าพันบาทนี้รวมทั้งเครื่องเรือน เขามีเครื่องเรือนพร้อมทุกอย่าง ขาดแต่เครื่องปรับอากาศ ส่วนค่าน้ำ ค่าไฟค่า โทรศัพท์ และค่าแก๊ส คุณจอห์นต้องเสียเอง คุณจอห์นบอกเจ้าของบ้านว่า เขาจะย้ายมาอยู่บ้านใหม่วันที่หนึ่งเดือนธันวาคม /câwkhɔ̌ɔŋbâan khít khâachâw dʉan lá hâa phan hâa rɔ́ɔy bàat tɛ̀ɛ khǎw lót hây khun cɔ̀ɔn hâa rɔ́ɔy bàat pen hâa phan bàat thûan khǎw hây khun cɔ̀ɔn thamsǎnyaa châw nʉ̀ŋ pìi kàp càay ŋən lûaŋnâa hây khǎw sǎam dʉan khâachâw hâa phan bàat níi ruamtháŋ khrʉ̂aŋrʉan khǎw mii khrʉ̂aŋrʉan phrɔ́ɔm thúkyàaŋ khàat tɛ̀ɛ khrʉ̂aŋpràpaakàat sùan khâa náam khâa fay khâa thoorasàp lɛ́ khâa kɛ́ɛt khun cɔ̀ɔn tɔ̂ŋ sǐa eeŋ khun cɔ̀ɔn bɔ̀ɔk câwkhɔ̌ɔŋbâan wâa khǎw cà yáay maa yùu bâan mày wan thîinʉ̀ŋ dʉan thanwaakhom/

Translation of Episode

Mr. John White is a State Department official. He has just arrived in Thailand. He came to work at the American Embassy. At present, he is staying at the Rama Hotel. He as been looking for a house for many days.
He doesn't want to live in an apartment because he prefers a house. He wants a big house because there are five persons in his family: John, his wife and three children.
Good houses are hard to find and the rent is too expensive. John gets 5,000 baht a month for his housing allowance, but the houses he has looked at are at least 5,500 Baht a month. Today rent in Bangkok is very high because there are more demands.
Today is Saturday. John goes to see a house agent. The house agent takes him to look at a house on Sukumwit, Lane 27. This house is not too old, nor brand new. It is a two-story brick house with three bedrooms and two bathrooms. There is a big living room, dining room, and a modern kitchen. There is a carport adjoining the house. At the back of the house, there is a storage room and a servants' quarters. There is a big lawn in front of the house.
The landlord charged 5,500 Baht a month for the rent, but for John he came down to 5,000 Baht which is 500 Baht exactly. He had John sign a lease for one year and pay him three months rent in advance. This 5,000 Baht includes furniture. The house is completely furnished except for air conditioners. As for water, electricity, telephone and gas, John has to pay them himself. John told the landlord that he was going to move into the new house on December 1.

Questions on the Episode

Answer the following questions according to the story given:

1. คุณจอห์นทำงานอะไร /khun cɔ̀ɔn thamŋaan àray/

What does John do for a living?

2. เขามาอยู่เมืองไทยได้นานหรือยัง /khǎw maa yùu mʉaŋ thay dâay naan rʉ̌ʉyaŋ/

Has he been in Thailand long?

3. เวลานี้เขาพักอยู่ที่ไหน /weelaaníi khǎw phák yùu thîinǎy/

Where is he staying now?

4. ทำไมคุณจอห์นต้องหาบ้านเช่า /thammay khun cɔ̀ɔn tɔ̂ŋ hǎa bâanchâw/

Why does he have to look for a house?

5. ทำไมคุณจอห์นถึงไม่อยากอยู่อพาร์ทเมนท์ /thammay khun cɔ̀ɔn thʉ̌ŋ mây yàak yùu อ phaa ร์ทเมนท์/

Why doesn't he want to live in an apartment?

6. ทำไมคุณจอห์นถึงต้องการบ้านใหญ่ ๆ /thammay khun cɔ̀ɔn thʉ̌ŋ tɔ̂ŋkaan bâanyày ๆ/

Why does John need a rather large house?

7. ทำไมคุณจอห์นถึงต้องหาบ้านเช่าอยู่หลายวัน /thammay khun cɔ̀ɔn thʉ̌ŋ tɔ̂ŋ hǎa bâanchâw yùu lǎay wan/

Why did he have to spend many days looking for a new home?

8. คุณจอห์นได้ค่าเช่าบ้านมากพอที่จะเช่าบ้านเดือนละห้าพันห้าร้อยบาทไหม /khun cɔ̀ɔn dâay khâa châwbâan mâak phɔɔ thîicà châwbâan dʉan lá hâa phan hâa rɔ́ɔy bàat mǎy/

Does he get enough housing allowance to pay for the rent at 5,500 baht per month?

9. บ้านที่คุณจอห์นตกลงเช่าอยู่ที่ไหน /bâan thîi khun cɔ̀ɔn tòkloŋ châw yùu thîinǎy/

Where is the house John agrees to rent?

10. บ้านนั้นเป็นบ้านแบบไหน /bâan nán pen bâan bɛ̀ɛp nǎy/

What kind of house is it?
(a) สองชั้น หรือชั้นเดียว /sɔ̌ɔŋ chán rʉ̌ʉ chándiaw/ . . . . . Two or one story?
(b) ตึก หรือไม้ /tʉ̀k rʉ̌ʉ máy/ . . . . . . . . . . Masonry or wooden?
(c) มีห้องอะไรบ้าง /mii hɔ̂ŋ àray bâaŋ/ . . . . . . . . What rooms are there?
(d) มีกี่ห้องนอน /mii kìi hɔ̂ŋnɔɔn/ . . . . . . . . . .How many bedrooms?
(e) เป็นบ้านเล็ก หรือบ้านใหญ่ /pen bâanlék rʉ̌ʉ bâanyày/ . . .A small or big house?
(f) มีโรงรถไหม อยู่ที่ไหน /mii rooŋrót mǎy yùu thîinǎy/ . . . . . Any carport? Where?

11. เจ้าของบ้านคิดค่าเช่าเดือนละเท่าไร /câwkhɔ̌ɔŋbâan khít khâachâw dʉan lá thâwray/

How much does the landlord charge for the rent?

12. บ้านนั้นมีเครื่องเรือนไหม มีอะไรบ้าง /bâan nán mii khrʉ̂aŋrʉan mǎy mii àray bâaŋ/

Is it furnished? What do they have for furniture?

13. ค่าเช่า ๕๐๐๐ บาทนี้รวมทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ด้วยหรือเปล่า /khâachâw hâa phan bàat níi ruamtháŋ khâa náam khâa fay dûay rʉ̌ʉplàaw/

Does the 5,000 baht rent include water and electricity?

14. คุณจอห์นทำสัญญาเช่ากี่ปี /khun cɔ̀ɔn thamsǎnyaa châw kìi pii/

How long a lease did John sign?

15. เขาต้องให้เงินล่วงหน้ากี่เดือน /khǎw tɔ̂ŋ hâyŋən lûaŋnâa kìi dʉan/

How much deposit does he have to pay?

16. เขาจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่เมื่อไร /khǎw cà yáay pay yùu bâan mày mʉ̂aray/

When is he going to move into the new house?

Exercises

a) Suppose one student is Mr. John White; another a house agent. Have the two students carry on a conversation based on the story given.
b) Suppose one student is Mr. Smith, a bachelor, looking for a one-bedroom apartment; another student is a landlord. Have them carry on a conversation using the sentences they have learned.
c) Discuss situations that are in a state of flux whether getting better, worse, harder, etc. For example:
1) Someone is richer or poorer than he used to be.
2) Some things are cheaper or more expensive than formerly.
3) The weather is colder or hotter than it was two months ago or will be three months hence.
4) Someone's relatives are much fatter or thinner than they were some time in the past or will be some time in the future.
d) Compare various people or things in terms of physical size. For example,
พ่อผมสูงกว่าแม่หนึ่งฟุต . . . . . My father is a foot taller than my mother.
:phɔ̂ɔ phǒm sǔuŋ kwàa mɛ̂ɛ nʉ̀ŋ fút. . . . . My father is a foot taller than my mother.

Vocabulary

อ่อน
ɔ̀ɔn
to be soft, tender
อ้วน
ûan
to be fat, stout
เบา
baw
to be light (in weight)
ใหญ่
yày
to be large, big, major, main
แข็ง
khɛ̌ŋ
to be hard, firm, strong, stiff
กลางเก่ากลางใหม่
klaaŋkàwklaaŋmày
not old but not new
ลำบาก
lambàak
to be hard, difficult, troublesome
เลว
leew
to be bad, poor (in quality); low (in character)
เหลือเกิน
lʉ̌akəən
too . . . , so . . .
มาก
mâak
to be much, many; a lot; very
หนาว
nǎaw
to be colder (weather, person)
หนัก
nàk
to be heavy; hard (of work); severely, very
ง่าย
ŋâay
to be simple, easy
ผอม
phɔ̌ɔm
to be thin (not fat)
สะอาด
sààat
to be clean
สั้น
sân
to be short (in length)
สกปรก
sòkkapròk
to be dirty
สูง
sǔuŋ
to be high, tall
เตี้ย
tîa
to be short, low (in height)
ไวท์
wai
White (English name)
Prev Index Next