Prev Index Next

Buying Clothing

คนขาย (seller).
khon khǎay (seller) .
ซื้ออะไรคะ
sʉ́ʉ àray khá
What would you like to buy?
คนซื้อของ (buyer).
khon sʉ́ʉkhɔ̌ɔŋ (buyer) .
ขอชมผ้าไหมไทยหน่อยครับ
khɔ̌ɔ chom phâamǎy thay nɔ̀y khráp
Id like to look at some Thai silk.
Id like to look at some Thai silk.
คนขาย.
khon khǎay.
ต้องการผ้าตัดเสื้อผู้ชายหรือผู้หญิงคะ
tɔ̂ŋkaan phâa tàt sʉ̂a phûuchaay rʉ̌ʉ phûuyǐŋ khá
Do you want fabric for mens or womens clothing?
Do you want fabric for mens or womens clothing?
คนซื้อของ.
khon sʉ́ʉkhɔ̌ɔŋ.
ผ้าตัดเสื้อกางเกงผู้ชายครับ
phâa tàt sʉ̂a kaaŋkeeŋ phûuchaay khráp
Fabric for mens pants.
Fabric for mens pants.
คนขาย.
khon khǎay.
นี่ค่ะ
nîi khâ
Here it is.
อย่างนี้ราคาหลาละหกสิบบาท
yàaŋníi raakhaa lǎa lá hòk sìp bàat
This kind is 60 baht a yard.
อย่างนั้นแปดสิบ
yàaŋnán pɛ̀ɛtsìp
That kind is 80.
และอย่างโน้นร้อยยี่สิบ
lɛ́ yàaŋ nóon rɔ́ɔy yîisìp
And, that kind over there, 120.
คนซื้อของ.
khon sʉ́ʉkhɔ̌ɔŋ.
สองอย่างแรกนั้นต่างกันยังไงครับ
sɔ̌ɔŋ yàaŋ rɛ̂ɛk nán tàaŋkan yaŋŋay khráp
Whats the difference between the first two kinds?
Whats the difference between the first two kinds?
คนขาย.
khon khǎay.
เนื้อผ้าเหมือนกันค่ะ แต่ราคาไม่เท่ากัน เพราะอย่างแปดสิบบาทหน้ากว้างกว่า
nʉ́aphâa mʉ̌ankan khâ tɛ̀ɛ raakhaa mây thâwkan phrɔ́ yàaŋ pɛ̀ɛtsìp bàat nâa kwâaŋ kwàa
The texture is the same but they are not equal in price, because the 80 baht one is wider.
คนขาย.
khon khǎay.
เป็นผ้าอย่างดีที่สุด
pen phâa yàaŋdii thîisùt
Its the best kind.
Its the best kind.
เนื้อหนา ทนมาก และไม่ค่อยยับ
nʉ́a nǎa thon mâak lɛ́ mây khɔ̂y yáp
Its heavy, very durable, and is wrinkle-resistant.
Its heavy, very durable, and is wrinkle-resistant.
คนซื้อของ.
khon sʉ́ʉkhɔ̌ɔŋ.
ซักน้ำได้ไหมครับ
sák náam dâay mǎy khráp
Is it washable?
คนขาย.
khon khǎay.
ได้ค่ะ แต่ซักแห้งดีกว่า
dâay khâ tɛ̀ɛ sákhɛ̂ɛŋ diikwàa
Yes, it is. But it is better to have it dry-cleaned.
คนซื้อของ.
khon sʉ́ʉkhɔ̌ɔŋ.
ซักแล้วหดไหมครับ
sák lɛ́ɛw hòt mǎy khráp
Once its washed, does it shrink?
Once its washed, does it shrink?
คนขาย.
khon khǎay.
นิดหน่อยค่ะ
nítnɔ̀y khâ
A little.

Vocabulary notes

อย่าง

อย่าง /yàaŋ/ means 'kind, type (with emphasis on quality). Observe the following example:
ผ้าไหมมีหลายอย่าง มีอย่างดี อย่างไม่ดี อย่างถูก อย่างแพง อย่างหน้ากว้าง อย่างหน้าแคบ /phâamǎy mii lǎayyàaŋ mii yàaŋdii yàaŋ mâydii yàaŋ thùuk yàaŋ phɛɛŋ yàaŋ nâa kwâaŋ yàaŋ nâa khɛ̂ɛp/
There are many kinds of Thai silk. There is the good kind and the bad kind, the cheap kind and the expensive kind, the wide kind, the narrow kind.

ชนิด

ชนิด /chanít/ means 'kind' or 'type' with emphasis on special characteristics, such as 'being colorfast' (ชนิดสีไม่ตก /chanít sǐi mây tòk/ ), or 'being made of wood' (ชนิดทำด้วยไม้ /chanít tham dûay máy/ ), or 'having long grains (as of rice) (ชนิดเม็ดยาว /chanítmét yaaw/ ), etc. ผ้ามีหลายชนิด /phâa mii lǎaychanít/ : ผ้าไหม /phâamǎy/ , ผ้าฝ้าย /phâa fâay/ , ผ้าไนลอน และอื่น ๆ /phâa nailɔ̀ɔn lɛ́ ʉ̀ʉn ๆ/ There are many kinds of cloth: silk, cotton, nylon, etc.

Grammar notes

Types of comparison

1. Equality.
เท่า + กับ / กัน 'equal, same in size or quantity
thâw+kàp/kan'equal, same in size or quantity
may occur (1) in construction with stative verbs, or (2) independently.
a) ของสองอย่างนี้แพงเท่ากัน
khɔ̌ɔŋ sɔ̌ɔŋ yàaŋníi phɛɛŋ thâwkan
These two things are equally expensive.
(with stative verb แพง)
(with stative verb phɛɛŋ )
เขาพูดภาษาไทยได้ดีเท่ากับคุณ
khǎw phûut phaasǎathay dâaydii thâwkàp khun
He speaks Thai as well as you do.
(with stative verb ดี)
(with stative verbdii)
b) Independently (as main verb in the sentence)
ผ้าสองอย่างนี้ราคาเท่ากัน
phâa sɔ̌ɔŋ yàaŋníi raakhaa thâwkan
These two fabrics are of the same price.
บ้านหลังนั้นค่าเช่าเท่ากับบ้านหลังนี้
bâan lǎŋ nán khâachâw thâwkàp bâan lǎŋ níi
The rent for that house is the same as for this one.
2. Inequality.
กว่า more (than), to a greater extent' occurs in construction with stative Verbs.
kwàa more (than) , to a greater extent' occurs in construction with stative Verbs.
เขาขับรถเร็วกว่าผม
khǎw khàprót rew kwàa phǒm
He drives faster than I do.
ร้านนี้ดีกว่าร้านโน้น
ráan níi diikwàa ráan nóon
This shop is better than that one.
3. Equality and inequality compared.
a) ผมชอบคุณเท่า (เท่า) กับเขา
phǒm chɔ̂ɔp khun thâw (thâw) kàp khǎw
I like you as much as (I like) him.
ผมชอบคุณเท่า (เท่า) กับที่เขาชอบ (คุณ)
phǒm chɔ̂ɔp khun thâw (thâw) kàp thîi khǎw chɔ̂ɔp (khun)
I like you as much as he (likes you).
b) ผมชอบคุณมากกว่าเขา
phǒm chɔ̂ɔp khun mâakkwàa khǎw
I like you more than (I like) him.
ผมชอบคุณมากกว่าที่เขาชอบคุณ
phǒm chɔ̂ɔp khun mâakkwàa thîi khǎw chɔ̂ɔp khun
I like you more than he (likes you).
4. Superlative.
ที่สุด 'most, -est' occurs in construction with stative verbs.
thîisùt 'most, -est' occurs in construction with stative verbs.
หนังสือเล่มนี้ดีที่สุด
naŋsʉ̌ʉ lêm níi dii thîisùt
This book is the best.
เขาเป็นนักเรียนที่เก่งที่สุดในชั้น
khǎw pen nákrian thîi kèŋ thîisùt nay chán
He is the best student in the class.

Equational sentences

ผ้า /phâa/ (อย่างแปดสิบบาท /yàaŋ pɛ̀ɛtsìp bàat/) หน้ากว้าง /nâa kwâaŋ/ Cloth (of the 80 baht kind.) (is) wide. This type of sentence is called an equatlonal sentence. It is very common in Thai. Other examples are:

ผ้านี้หน้าแคบ
phâa níi nâa khɛ̂ɛp
This cloth is narrow
บ้านหลังนั้นค่าเช่าแพง
bâan lǎŋ nán khâachâw phɛɛŋ
The rent for that house is high.

Formation of Noun Phrases derived from this type of sentence Is also common.

ผ้าหน้ากว้าง
phâa nâa kwâaŋ
This wide material.
รถราคาแพง
rót raakhaa phɛɛŋ
Expensive cars.

Sentences + ดีกว่า

Noun phrase
+ ดีกว่า
+ diikwàa
It's better to...
Verb phrase

ดีกว่า /diikwàa/ may have either Noun Phrase or Verb Phrase as subject. Below are some examples with Verb Phrase as subject:

ซักแห้งดีกว่า
sákhɛ̂ɛŋ diikwàa
It's better to dry clean (it).
(ผมว่า, คุณ) อยู่บ้านดีกว่า
( phǒm wâa, khun) yùu bâan diikwàa
(I think) it's better for (you) to stay home.

Grammar Drills

Transformation Drill

Use อย่าง /yàaŋ/ with the stative verb and the noun to form a Noun Phrase.

Cues Noun Phrase
1. ดี, ผ้าไหม
dii, phâamǎy
ผ้าไหมอย่างดี
phâamǎy yàaŋdii
good, silk cloth good quality silk cloth
2. แพง, พัดลม
phɛɛŋ, phátlom
พัดลมอย่างแพง
phátlom yàaŋ phɛɛŋ
expensive, fan Expensive fans.
3. ดี, ตู้เย็น
dii, tûuyen
ตู้เย็นอย่างดี
tûuyen yàaŋdii
good, refrigerators Good refrigerators.
4. ถูก, เฟอร์นิเจอร์
thùuk, fəənícəə
เฟอร์นิเจอร์อย่างถูก
fəənícəə yàaŋ thùuk
cheap, furniture Cheap furniture.
5. แพง, โต๊ะ
phɛɛŋ,
โต๊ะอย่างแพง
tó yàaŋ phɛɛŋ
expensive, table Expensive tables.
6. ดี, เก้าอี้
dii, kâwîi
เก้าอี้อย่างดี
kâwîi yàaŋdii
good, chair Good quality chairs.

Illustration

36-illust.jpg

Substitution Drill

Cue Pattern
ผ้าไหมอย่างนี้เป็นผ้าไหมอย่างดีที่สุด
phâamǎy yàaŋníi pen phâamǎy yàaŋdii thîisùt
This kind of silk is the best kind (of silk).
1. พัดลม
phátlom
พัดลมอย่างนี้เป็นพัดลมอย่างดีที่สุด
phátlom yàaŋníi pen phátlom yàaŋdii thîisùt
This kind of fan is the best kind of fan.
2. เครื่องปรับอากาศ
khrʉ̂aŋpràpaakàat
เครื่องปรับอากาศอย่างนี้เป็นเครื่องปรับอากาศอย่างดีที่สุด
khrʉ̂aŋpràpaakàat yàaŋníi pen khrʉ̂aŋpràpaakàat yàaŋdii thîisùt
This kind of air conditioner is the best kind.
3. ตู้เย็น
tûuyen
ตู้เย็นอย่างนี้เป็นตู้เย็นอย่างดีที่สุด
tûuyen yàaŋníi pen tûuyen yàaŋdii thîisùt
This kind of refrigerator is the best kind.
4. เครื่องครัว
khrʉ̂aŋkhrua
เครื่องครัวอย่างนี้เป็นเครื่องครัวอย่างดีที่สุด
khrʉ̂aŋkhrua yàaŋníi pen khrʉ̂aŋkhrua yàaŋdii thîisùt
This kind of kitchen utensil is the best kind.
5. เฟอร์นิเจอร์
fəənícəə
เฟอร์นิเจอร์อย่างนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างดีที่สุด
fəənícəə yàaŋníi pen fəənícəə yàaŋdii thîisùt
This kind of furniture is the best kind.

Transformation Drill

Combine the sentences in patterns 1, 2, 3 with the cue to form the resultant pattern, then repeating the operation using a stative verb with the opposite meaning (the second cue).

Patterns 1, 2, 3 Cue Resultant Pattern
1. a. ผ้าไหมอย่างนี้ไม่ดี
a.phâamǎy yàaŋníi mâydii
ดี
dii
ผ้าไหมอย่างโน้นดีที่สุด
phâamǎy yàaŋ nóon dii thîisùt
b. ผ้าไหมอย่างนั้นดี
b.phâamǎy yàaŋnán dii
เลว
leew
ผ้าไหมอย่างนี้เลวที่สุด
phâamǎy yàaŋníi leew thîisùt
c. ผ้าไหมอย่างโน้นดีมาก
c.phâamǎy yàaŋ nóon diimâak
This kind of silk is not good. The other kind of silk is the best.
That kind of silk is good. This kind of silk is the worst in quality.
That other kind of silk is very good.
2. a.สมุดอย่างนี้ไม่ดี
a.samùt yàaŋníi mâydii
ดี
dii
สมุดอย่างโน้นดีที่สุด
samùt yàaŋ nóon dii thîisùt
b. สมุดอย่างนั้นดี
b.samùt yàaŋnán dii
เลว
leew
สมุดอย่างนี้เลวที่สุด
samùt yàaŋníi leew thîisùt
c. สมุดอย่างโน้นดีมาก
c.samùt yàaŋ nóon diimâak
This notebook is not good. The notebook over there is the best.
That notebook is good. This notebook is the worst.
The notebook over there is very good.
3. a. อาหารที่นี่แพง
a.aahǎan thîinîi phɛɛŋ
แพง
phɛɛŋ
อาหารที่โน่นแพงที่สุด
aahǎan thîinôon phɛɛŋ thîisùt
b. อาหารที่นั่นแพงมาก
b.aahǎan thîinân phɛɛŋ mâak
ถูก
thùuk
อาหารที่นี่ถูกที่สุด
aahǎan thîinîi thùukthîi sùt
c. อาหารที่โน่นแพงเหลือเกิน
c.aahǎan thîinôon phɛɛŋ lʉ̌akəən
The food here is expensive. The food over there is the most expensive.
The food there is more expensive. The food here is the cheapest.
The food over there is very, very expensive.
4. a. ตึกหลังนี้ไม่ใหญ่
a.tʉ̀k lǎŋ níi mây yày
ใหญ่
yày
ตึกหลังโน้นใหญ่ที่สุด
tʉ̀k lǎŋ nóon yày thîisùt
b. ตึกหลังนั้นใหญ่
b.tʉ̀k lǎŋ nán yày
เล็ก
lék
ตึกหลังนี้เล็กที่สุด
tʉ̀k lǎŋ níi lék thîisùt
c. ตึกหลังโน้นใหญ่มาก
c.tʉ̀k lǎŋ nóon yày mâak
This building is not large. The building over there is the largest.
That building is large. This building is the smallest.
The building over there is very large.
5. a. หนังสือพิมพ์ไทยไม่หนา
a.naŋsʉ̌ʉphim thay mây nǎa
หนา
nǎa
หนังสือพิมพ์นิวยอร์คหนาที่สุด
naŋsʉ̌ʉphim niwyɔ̂ɔk nǎa thîisùt
b. หนังสือพิมพ์วันอาทิตย์หนา
b.naŋsʉ̌ʉphim wanaathít nǎa
บาง
baaŋ
หนังสือพิมพ์ไทยบางที่สุด
naŋsʉ̌ʉphim thay baaŋ thîisùt
c. หนังสือพิมพ์นิวยอร์คหนามาก
c.naŋsʉ̌ʉphim niwyɔ̂ɔk nǎa mâak
Thai newspapers are not thick. The New York paper is the thickest.
The Sunday paper is thick. The Thai paper is the thinest.
The New York paper is very thick.

Patterns 1, 2, 3 Cue Resultant Pattern
6. a. ถนนเจริญกรุงไม่กว้าง
a.thanǒn carəən kruŋ mây kwâaŋ
กว้าง
kwâaŋ
ถนนมิตรภาพกว้างที่สุด
thanǒn míttraphâap kwâaŋ thîisùt
b. ถนนเพชรบุรีกว้าง
b.thanǒn phêt bùrii kwâaŋ
แคบ
khɛ̂ɛp
ถนนเจริญกรุงแคบที่สุด
thanǒn carəən kruŋ khɛ̂ɛp thîisùt
c. ถนนมิตรภาพกว้างมาก
c.thanǒn míttraphâap kwâaŋ mâak
Charoen Krung is not wide. Friendship highway is the widest.
Phetburi Street is wide. Charoenkrung Street is the narrowest.
Friendship Highway is very wide.
7. a. คุณประสิทธิ์เรียนไม่เก่ง
a.khun pràsìt rian mây kèŋ
เก่ง
kèŋ
คุณประสงค์เรียนเก่งที่สุด
khun pràsǒŋ rian kèŋ thîisùt
b. คุณประสาทเรียนเก่ง
b.khun pràsàat rian kèŋ
แย่
yɛ̂ɛ
คุณประสิทธิ์เรียนแย่ที่สุด
khun pràsìt rian yɛ̂ɛ thîisùt
c. คุณประสงค์เรียนเก่งมาก
c.khun pràsǒŋ rian kèŋ mâak
Prasit is not a good student. Prasong is the best student.
Prasat is a good student. Prasit is the worst student.
Prasong is a very good student.
8. a.ค่ารถรางไม่แพง
a.khâa rótraaŋ mây phɛɛŋ
แพง
phɛɛŋ
ค่ารถแท็กซี่แพงที่สุด
khâa rótthɛ́ksîi phɛɛŋ thîisùt
b. ค่ารถเมล์แพง
b.khâa rótmee phɛɛŋ
ถูก
thùuk
ค่ารถรางถูกที่สุด
khâa rótraaŋ thùukthîi sùt
c. ค่ารถแท็กซี่แพงมาก
c.khâa rótthɛ́ksîi phɛɛŋ mâak
Street car fare is cheap. Taxi fare is the most expensive.
Bus fare is expensive. Street car fare is the cheapest.
Taxi fare is very expensive.
9. a. สุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงเมื่อปี พ.. ๑๘๐๐
a.sùkhǒothay khəəy pen mʉaŋlǔaŋ mʉ̂a pii phɔɔ.sɔ̌ɔ.nʉ̀ŋ phan kâaw rɔ́ɔy
เก่า
kàw
สุโขทัยเป็นเมืองหลวงเก่าที่สุด
sùkhǒothay pen mʉaŋlǔaŋ kàw thîisùt
b. อยุธยาเคยเป็นเมืองหลวงเมื่อปี พ.. ๑๘๙๓
b.ayúttháyaa khəəy pen mʉaŋlǔaŋ mʉ̂a pii phɔɔ.sɔ̌ɔ.nʉ̀ŋ phan pɛ̀ɛt rɔ́ɔy kâaw sìp sǎam
ใหม่
mày
กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงใหม่ที่สุด
kruŋthêep pen mʉaŋlǔaŋ mày thîisùt
c. กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงเมื่อปี พ.. ๒๓๒๕
c.kruŋthêep pen mʉaŋlǔaŋ mʉ̂a pii phɔɔ.sɔ̌ɔ.sɔ̌ɔŋ phan sǎam rɔ́ɔy yîi sìp hâa
Sukhothai was the capital up to B.E. 1800. Sukhothai is the oldest capital.
Ayuthaya was the capital in B.E. 1893. Bangkok is the newest capital.
Bangkok is the capital since B.E. 2325.

Sentence Construction Drill

Compose Questions using the Cue words and ที่สุด /thîisùt/

Cue Pattern
1. มหาวิทยาลัย, เก่า, ในประเทศไทย
mahǎawítthayaalay, kàw, nay pràthêetthay
มหาวิทยาลัยอะไรเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าที่สุดในประเทศไทย
mahǎawítthayaalay àray pen mahǎawítthayaalay thîi kàw thîisùt nay pràthêetthay
university, to be old, in Thailand What university is the oldest in Thailand?
2. จังหวัด, มีคนอยู่มาก, ในประเทศไทย
caŋwàt, mii khon yùu mâak, nay pràthêetthay
จังหวัดอะไรเป็นจังหวัดที่มีคนอยู่มากที่สุดในประเทศไทย
caŋwàt àray pen caŋwàt thîi mii khon yùu mâak thîisùt nay pràthêetthay
province, to have many people living in it, in Thailand What province has the largest population in Thailand?
3. จังหวัด, อยู่ไกลจากกรุงเทพฯ มาก
caŋwàt, yùu klay càak kruŋthêep mâak
จังหวัดอะไรเป็นจังหวัดที่อยู่ไกลจากกรุงเทพฯ มากที่สุด
caŋwàt àray pen caŋwàt thîiyùu klay càak kruŋthêep mâak thîisùt
province, (very) far from Bangkok What province is the furthest province from Bangkok?
4. หนังสือพิมพ์, มีคนอ่านมาก, ในประเทศไทย
naŋsʉ̌ʉphim, mii khonàan mâak, nay pràthêetthay
หนังสือพิมพ์อะไรเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีคนอ่านมากที่สุดในประเทศไทย
naŋsʉ̌ʉphim àray pen naŋsʉ̌ʉphim thîi mii khonàan mâak thîisùt nay pràthêetthay
newspapers, to have many readers, in Thailand What newspaper has the largest number of readers in Thailand?
5. กระทรวง, ใหญ่, ในประเทศไทย
kràsuaŋ, yày, nay pràthêetthay
กระทรวงอะไรเป็นกระทรวงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
kràsuaŋ àray pen kràsuaŋ thîi yày thîisùt nay pràthêetthay
ministry, big, in Thailand What ministry is the biggest ministry in Thailand
6. ประเทศ, น่าอยู่, ในโลก
pràthêet, nâayùu , nay lôok
ประเทศอะไรเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก
pràthêet àray pen pràthêet thîi nâayùu thîisùt nay lôok
country, nice to live in, in the world What country is the nicest country to live in in this world?

Transformation Drill

(Change patterns 1 and 2 into a sentence of comparison using the cue and เท่า /thâw/)

Patterns 1 and 2 Cue Pattern 3
1. ผ้าอย่างนั้นถูก
phâa yàaŋnán thùuk
ราคา
raakhaa
ผ้าสองอย่างนั้น
phâa sɔ̌ɔŋ yàaŋnán
ผ้าอย่างโน้นแพง
phâa yàaŋ nóon phɛɛŋ
ราคาไม่เท่ากัน
raakhaa mây thâwkan
That kind of fabric is cheap. That kind of fabric over there is expensive. Price The prices of those two fabrics are not equal.
2. บ้านหลังนั้นค่าเช่าแพง
bâan lǎŋ nán khâachâw phɛɛŋ
ค่าเช่า
khâachâw
บ้านสองหลังนั้นค่าเช่าไม่เท่ากัน
bâan sɔ̌ɔŋ lǎŋ nán khâachâw mây thâwkan
หลังโน้นถูก
lǎŋ nóon thùuk
The rent for that house is high. The rent for that house over there is cheap. Rent The rents for those two houses are not equal.
3. ปากกาด้ามนั้นถูก
pàakkaa dâam nán thùuk
ราคา
raakhaa
ปากกาสองด้ามนั้นราคาไม่เท่ากัน
pàakkaa sɔ̌ɔŋ dâam nán raakhaa mây thâwkan
ด้ามนี้แพง
dâam níi phɛɛŋ
That pen is cheap. This pen is expensive. Price The prices of those two pens are not equal.
4. ผ้าอย่างโน้นหน้ากว้าง
phâa yàaŋ nóon nâa kwâaŋ
หน้ากว้าง
nâa kwâaŋ
ผ้าสองอย่างนั้นหน้ากว้างไม่เท่ากัน
phâa sɔ̌ɔŋ yàaŋnán nâa kwâaŋ mây thâwkan
ผ้าอย่างนั้นหน้าแคบ
phâa yàaŋnán nâa khɛ̂ɛp
That kind of fabric over there is wide. That fabric is narrow. Width (of the fabric) Those two fabrics are not equal in width.
5. เขาได้ค่าเช่าบ้านน้อย
khǎw dâay khâa châwbâan nɔ́ɔy
ค่าเช่าบ้าน
khâa châwbâan
เราได้ค่าเช่าบ้านไม่เท่ากัน
raw dâay khâa châwbâan mây thâwkan
ผมได้ค่าเช่าบ้านมาก
phǒm dâay khâa châwbâan mâak
He gets a small housing allowance. I get a big housing allowance. Housing allowance We get different sized housing allowances.

Transformation Drill

Pattern 1 Cue Pattern 1
1. หนังสือสองเล่มนี้ดีเท่ากัน
naŋsʉ̌ʉ sɔ̌ɔŋ lêm níi dii thâwkan
หนังสือเล่มนั้น
naŋsʉ̌ʉ lêm nán
หนังสือเล่มนั้นดีเท่ากับหนังสือเล่มนี้
naŋsʉ̌ʉ lêm nán dii thâwkàp naŋsʉ̌ʉ lêm níi
หนังสือเล่มนี้
naŋsʉ̌ʉ lêm níi
These two books are equally good. That book is as good as this one.
2. ผ้าสองอย่างนั้นราคาเท่ากัน
phâa sɔ̌ɔŋ yàaŋnán raakhaa thâwkan
ผ้าอย่างนั้น
phâa yàaŋnán
ผ้าอย่างนั้นราคาเท่ากับผ้าอย่างนี้
phâa yàaŋnán raakhaa thâwkàp phâa yàaŋníi
ผ้าอย่างนี้
phâa yàaŋníi
Those two kinds of fabrics are equal in price. The price of that fabric is equal to this one.
3. ของที่นั่นกับของที่นี่แพงเท่ากัน
khɔ̌ɔŋ thîinân kàp khɔ̌ɔŋ thîinîi phɛɛŋ thâwkan
ของที่นั่น
khɔ̌ɔŋ thîinân
ของที่นั่นแพงเท่ากับของที่นี่
khɔ̌ɔŋ thîinân phɛɛŋ thâwkàp khɔ̌ɔŋ thîinîi
ของที่นี่
khɔ̌ɔŋ thîinîi
Things here and there are equally expensive. Things there are as expensive as things here.
4. ผู้หญิงสองคนนั้นสวยเท่ากัน
phûuyǐŋ sɔ̌ɔŋ khon nán sǔay thâwkan
ผู้หญิงคนนี้
phûuyǐŋ khon níi
ผู้หญิงคนนี้สวยเท่ากับผู้หญิงคนนั้น
phûuyǐŋ khon níi sǔay thâwkàp phûuyǐŋ khon nán
ผู้หญิงคนนั้น
phûuyǐŋ khon nán
Those two girls are equally pretty. This girl is as pretty as that one.
5. คุณจอห์นกับคุณเฟร็ดเรียนเก่งเท่ากัน
khun cɔ̀ɔn kàp khun frét rian kèŋ thâwkan
คุณจอห์น
khun cɔ̀ɔn
คุณจอห์นเรียนเก่งเท่ากับคุณเฟร็ด
khun cɔ̀ɔn rian kèŋ thâwkàp khun frét
คุณเฟร็ด
khun frét
John and Fred and equally good students. John is as good as Fred. (as a student)
6. บ้านสองหลังนั้นใหญ่เท่ากัน
bâan sɔ̌ɔŋ lǎŋ nán yày thâwkan
บ้านหลังนั้น
bâan lǎŋ nán
บ้านหลังนั้นใหญ่เท่ากับบ้านหลังโน้น
bâan lǎŋ nán yày thâwkàp bâan lǎŋ nóon
บ้านหลังโน้น
bâan lǎŋ nóon
Those two houses are equally big. That house is as big as the one over there.
7. เขาได้เงินเดือนเดือนละสองพันบาท ภรรยาเขาได้เงินเดือนเดือนละสองพันบาท
khǎw dâay ŋəndʉan dʉan lá sɔ̌ɔŋ phan bàat phanrayaa khǎw dâay ŋəndʉan dʉan lá sɔ̌ɔŋ phan bàat
ภรรยาเขา
phanrayaa khǎw
ภรรยาเขาได้เงินเดือนเท่ากับเขา
phanrayaa khǎw dâay ŋəndʉan thâwkàp khǎw
เขา
khǎw
He makes 2,000 Baht a month; his wife makes 2,000 baht per month. His wife and he get the same salary.

Sentence Construction and Response Drill

Form a question with one set of cues and answer it according to the second set

Cue Question Cue Response
Example
เรียนภาษาไทย, สนุก, เรียนภาษาญวน
rian phaasǎathay, sanùk, rian phaasǎa yuan
เรียนภาษาไทยสนุกเท่ากับเรียนภาษาญวนไหมครับ
rian phaasǎathay sanùk thâwkàp rian phaasǎa yuan mǎy khráp
(ไม่)
(mây)
ไม่เท่าครับ
mây thâw khráp
Studying Thai is fun. Studying Vietnamese Is studying Thai as fun as studying Vietnamese. No. No, it isn't.
1. ของที่วอชิงตัน, แพง, ของที่นิวยอร์ค
khɔ̌ɔŋ thîi wɔɔ chiŋ tan, phɛɛŋ, khɔ̌ɔŋ thîi niwyɔ̂ɔk
ของที่วอชิงตันแพงเท่ากับของที่นิวยอร์คไหมครับ
khɔ̌ɔŋ thîi wɔɔ chiŋ tan phɛɛŋ thâwkàp khɔ̌ɔŋ thîi niwyɔ̂ɔk mǎy khráp
(ไม่)
(mây)
ไม่เท่าครับ
mây thâw khráp
Things in Washington, expensive, things in New York Are things in Washington as expensive as things in New York? No. No, they arent
No, they arent
2. โรงเรียนภาษาที่มอนเทอเรย์, ใหญ่, เอฟเอสไอ
rooŋrian phaasǎa thîi mɔɔnthəəree, yày, èep èet ay
โรงเรียนภาษาที่มอนเทอเรย์ใหญ่เท่ากับเอฟเอสไอไหมครับ
rooŋrian phaasǎa thîi mɔɔnthəəree yày thâwkàp èep èet ay mǎy khráp
(ใช่)
(chây)
เท่ากันครับ
thâwkan khráp
The language school in Monterey, big, FSI Is the language school in Monterey as big as FSI? Yes. Yes, it is.
3. นักเรียนคนนั้น, เก่ง, นักเรียนคนโน้น
nákrian khon nán, kèŋ, nákrian khon nóon
นักเรียนคนนั้นเก่งเท่ากับนักเรียนคนโน้นไหมครับ
nákrian khon nán kèŋ thâwkàp nákrian khon nóon mǎy khráp
(ใช่)
(chây)
เท่ากันครับ
thâwkan khráp
That student, good, that student there Is that student as good as that student over there? Yes. Yes, he is.
4. อยู่อเมริกา, สบาย, อยู่ต่างประเทศ
yùu ameeríkaa, sabaay, yùu tàaŋpràthêet
อยู่อเมริกาสบายเท่ากับอยู่ต่างประเทศไหมครับ
yùu ameeríkaa sabaay thâwkàp yùu tàaŋpràthêet mǎy khráp
(ไม่)
(mây)
ไม่เท่าครับ
mây thâw khráp
Living in America, easy, living abroad Is living in America as easy as living abroad? No. No, it isnt.
No, it isnt.
5. อากาศที่วอชิงตัน, ร้อน, (อากาศ)ที่กรุงเทพฯ
aakàat thîi wɔɔ chiŋ tan, rɔ́ɔn, (aakàat) thîi kruŋthêep
อากาศที่วอชิงตันร้อนเท่ากับที่กรุงเทพฯ ไหมครับ
aakàat thîi wɔɔ chiŋ tan rɔ́ɔn thâwkàp thîi kruŋthêep mǎy khráp
(ไม่)
(mây)
ไม่เท่าครับ
mây thâw khráp
The weather in Washington, hot, the weather in Bangkok Is Washington as hot as Bangkok? (No.) No, it isnt.
No, it isnt.

Recognition and Familiarization Drill

1. ทนไหม
thon mǎy
Is it durable
ยับไหม
yáp mǎy
Does it wrinkle?
หนาไหม
nǎa mǎy
Is it thick?
เหมือนไหม
mʉ̌an mǎy
Is it the same?
ต่างกันไหม
tàaŋkan mǎy
Is it different?
หดไหม
hòt mǎy
Does it shrink?
2. ซักน้ำได้ไหม
sák náam dâay mǎy
Is it washable (in water)?
ซักแห้งได้ไหม
sákhɛ̂ɛŋ dâay mǎy
Is it dry-cleanable?
ซักได้ไหม
sák dâay mǎy
Is it washable?
รีดได้ไหม
rîit dâay mǎy
Can you iron it?

Recognition and Familiarization Drill

1. ทนไหม
thon mǎy
ไม่ทนเลย
mây thon ləəy
Not at all
Is it durable? ไม่ทน
mây thon
No.
ไม่ค่อยทน
mây khɔ̂y thon
Not too durable.
ไม่ทนเท่าไร
mây thon thâwray
Not very durable.
ไม่ทนนัก
mây thon nák
Not very durable.
2. หนาไหม
nǎa mǎy
ไม่หนาเลย
mây nǎa ləəy
Not at all
Is it thick? ไม่หนา
mây nǎa
No.
ไม่ค่อยหนา
mây khɔ̂y nǎa
Not too thick.
ไม่หนาเท่าไร
mây nǎa thâwray
Not very thick.
ไม่หนานัก
mây nǎa nák
Not very thick.
3. ดีไหม
dii mǎy
ไม่ดีเลย
mâydii ləəy
Not at all
Is it good? ไม่ดี
mâydii
No.
ไม่ค่อยดี
mây khɔ̂y dii
Not too good.
ไม่ดีเท่าไร
mâydii thâwray
Not very good.
ไม่ดีนัก
mâydii nák
Not very good.
4. ยับไหม
yáp mǎy
ไม่ยับเลย
mây yáp ləəy
Not at all.
Does it wrinkle? ไม่ยับ
mây yáp
No.
ไม่ค่อยยับ
mây khɔ̂y yáp
Hardly at all.
ไม่ยับเท่าไร
mây yáp thâwray
Not very much.
ไม่ยับนัก
mây yáp nák
Not so much.
5. เหมือนไหม
mʉ̌an mǎy
ไม่เหมือนเลย
mây mʉ̌an ləəy
Not at all.
Is it the same? ไม่เหมือน
mây mʉ̌an
No.
ไม่ค่อยเหมือน
mây khɔ̂y mʉ̌an
Not really.
ไม่เหมือนเท่าไร
mây mʉ̌an thâwray
Not very much.
ไม่เหมือนนัก
mây mʉ̌an nák
Not very much.

Substitution Drill

Cue Pattern
ผ้าอย่างนี้กับผ้าอย่างนั้นต่างกันยังไงครับ
phâa yàaŋníi kàp phâa yàaŋnán tàaŋkan yaŋŋay khráp
Whats the difference between this fabric and that one?
Whats the difference between this fabric and that one?
1. คำว่า “เสีย” กับคำว่า “ออก”
kham wâa “ sǐa ” kàp kham wâa “ ɔ̀ɔk ”
คำว่า “เสีย” กับคำว่า “ออก” ต่างกันยังไงครับ
kham wâa “ sǐa ” kàp kham wâa “ ɔ̀ɔk ” tàaŋkan yaŋŋay khráp
Whats the difference between the word “เสีย” and “ออก”?
Whats the difference between the word“ sǐa ”and“ ɔ̀ɔk ”?
2. ภาษาอีสานกับภาษาเหนือ
phaasǎa iisǎan kàp phaasǎa nʉ̌a
ภาษาอีสานกับภาษาเหนือต่างกันยังไงครับ
phaasǎa iisǎan kàp phaasǎa nʉ̌a tàaŋkan yaŋŋay khráp
Whats the difference between Northeastern and Northern dialects?
Whats the difference between Northeastern and Northern dialects?
3. ความเห็นของเขากับของคุณ
khwaamhěn khɔ̌ɔŋ khǎw kàp khɔ̌ɔŋ khun
ความเห็นของเขากับของคุณต่างกันยังไงครับ
khwaamhěn khɔ̌ɔŋ khǎw kàp khɔ̌ɔŋ khun tàaŋkan yaŋŋay khráp
Whats the difference between your opinion and his?
Whats the difference between your opinion and his?
4. หนังสือสองเล่มนี้
naŋsʉ̌ʉ sɔ̌ɔŋ lêm níi
หนังสือสองเล่มนี้ต่างกันยังไงครับ
naŋsʉ̌ʉ sɔ̌ɔŋ lêm níi tàaŋkan yaŋŋay khráp
Whats the difference between these two books?
Whats the difference between these two books?
5. ของสองอย่างนี้
khɔ̌ɔŋ sɔ̌ɔŋ yàaŋníi
ของสองอย่างนี้ต่างกันยังไงครับ
khɔ̌ɔŋ sɔ̌ɔŋ yàaŋníi tàaŋkan yaŋŋay khráp
Whats the difference between these two things?
Whats the difference between these two things?

Substitution Drill

Cue Pattern
ซักแห้งดีกว่า
sákhɛ̂ɛŋ diikwàa
Its better to dry clean.
Its better to dry clean.
1. ซื้อผ้าไหมอย่างนี้
sʉ́ʉ phâamǎy yàaŋníi
ซื้อผ้าไหมอย่างนี้ดีกว่า
sʉ́ʉ phâamǎy yàaŋníi diikwàa
Its better to buy this kind of silk.
Its better to buy this kind of silk.
2. ดูหนังเรื่องนั้น
duu nǎŋ rʉ̂aŋ nán
ดูหนังเรื่องนั้นดีกว่า
duu nǎŋ rʉ̂aŋ nán diikwàa
Its better to go see that movie.
Its better to go see that movie.
3. พักที่นั่น
phák thîinân
พักที่นั่นดีกว่า
phák thîinân diikwàa
Its better to stay there.
Its better to stay there.
4. ทำราชการ
thamrâatchakaan
ทำราชการดีกว่า
thamrâatchakaan diikwàa
Its better to work for the government.
Its better to work for the government.
5. อยู่แถวนี้
yùu thɛ̌ɛw níi
อยู่แถวนี้ดีกว่า
yùu thɛ̌ɛw níi diikwàa
Its better to live around here.
Its better to live around here.
6. ไปทานอาหารไทย
pay thaanaahǎan thay
ไปทานอาหารไทยดีกว่า
pay thaanaahǎan thay diikwàa
Its better to go and have a Thai meal.
7. ไปไปรษณีย์กลาง
pay praysanii klaaŋ
ไปไปรษณีย์กลางดีกว่า
pay praysanii klaaŋ diikwàa
Its better to go to the central post office.
Its better to go to the central post office.

Expansion Drill

1. กว้าง
kwâaŋ
Wide
หน้ากว้าง
nâa kwâaŋ
The fabric is wide.
ผ้าหน้ากว้าง
phâa nâa kwâaŋ
The wide fabric
ผ้านี้หน้ากว้าง
phâa níi nâa kwâaŋ
This fabric is wide.
ผ้าอย่างนี้หน้ากว้าง
phâa yàaŋníi nâa kwâaŋ
This kind of fabric is wide.
ผ้าไหมอย่างนี้หน้ากว้าง
phâamǎy yàaŋníi nâa kwâaŋ
This kind of silk is wide.
2. กว้าง
kwâaŋ
Wide
กว้างเท่าไร
kwâaŋ thâwray
How wide?
หน้ากว้างเท่าไร
nâa kwâaŋ thâwray
How wide is the straight grain (of fabric)?
ผ้าหน้ากว้างเท่าไร
phâa nâa kwâaŋ thâwray
How wide is the fabric?
ผ้าอย่างนั้นหน้ากว้างเท่าไร
phâa yàaŋnán nâa kwâaŋ thâwray
How wide is that kind of fabric?
ผ้าไหมอย่างนั้นหน้ากว้างเท่าไร
phâamǎy yàaŋnán nâa kwâaŋ thâwray
How wide is that kind of silk?
3. กว้าง
kwâaŋ
Wide.
กว้างสี่สิบนิ้ว
kwâaŋ sìi sìp níw
Forty inches wide.
หน้ากว้างสี่สิบนิ้ว
nâa kwâaŋ sìi sìp níw
The straight grain of fabric is 40” wide.
ผ้าหน้ากว้างสี่สิบนิ้ว
phâa nâa kwâaŋ sìi sìp níw
Forty inches wide fabric.
ผ้าไหมอย่างนั้นหน้ากว้างสี่สิบนิ้ว
phâamǎy yàaŋnán nâa kwâaŋ sìi sìp níw
That kind of silk is 40” wide.
4. ไม่กว้าง
mây kwâaŋ
Not wide.
หน้าไม่กว้าง
nâa mây kwâaŋ
The straight grain of fabric is not wide.
ผ้าหน้าไม่กว้าง
phâa nâa mây kwâaŋ
The not very wide (fabrics)
ผ้าไหมอย่างนั้นหน้าไม่กว้าง
phâamǎy yàaŋnán nâa mây kwâaŋ
That kind of silk is not wide.

Exercises

a) Find out from the tutor

1. What kinds of cloth you can buy in Thailand;
2. Where you can buy them (names of shops and locations);
3. Where and how silk is "grown" in Thailand [1];
4. Where are how it is woven and what kind of dye is used, and;
5. What the difference is between various kinds of fabrics sold in Thailand (in terms of whether they shrink, are washable, durable, etc.).

b) Discuss the difference in quality and price between different objects. c) Discuss the difference in climate in different countries. d) Find out from the tutor or another student what some of the "superlatives" in the world are; for example,

1. the most beautiful city;
2. the hottest climate;
3. the oldest city, etc.

e) One student suggests various "action options". Other students disagree with his suggestions and suggest others that they consider better. Finally, one student comes up with what he considers to be the best suggestion of all. Other students disagree or agree with the suggestion. ___________________ [1] หนอน /nɔ̌ɔn/ - "worm"; ทอ /thɔɔ/ (ผ้า /phâa/) - "to weave cloth"; ย้อม /yɔ́ɔm/ (ผ้า /phâa/) - "to dye cloth".

Vocabulary

บาง
baaŋ
thin
ชนิด
chanít
kind, type (emphasis on type)
เฟร็ด
frét
Fred (English name)
หด
hòt
to shrink
อย่าง
yàaŋ
kind, type (with emphasis on quality)
อย่างดี
yàaŋdii
good quality
ยับ
yáp
to wrinkle
ย้อม (ผ้า)
yɔ́ɔm (phâa)
to dye (cloth)
แคบ
khɛ̂ɛp
narrow
ความเห็น
khwaamhěn
opinion
กว้าง
kwâaŋ
wide, to be broad
หลา
lǎa
yard (36 inches)
ไม่ค่อย
mây khɔ̂y
scarcely, hardly, not quite, not very
เม็ด
mét
seed, grain, pill
มิตรภาพ
míttraphâap
Friendship (name of a highway in Thailand)
หน้าแคบ
nâa khɛ̂ɛp
narrow
หนา
nǎa
heavy (of material), heavy texture
หนอน (ตัว)
nɔ̌ɔn (tua)
worm
เนื้อผ้า
nʉ́aphâa
texture of cloth
ผ้าฝ้าย
phâa fâay
cotton
ผ้าไหม
phâamǎy
silk
ผ้าไนล่อน
phâa nailɔ̀ɔn
nylon
พัดลม (เครื่อง)
phátlom (khrʉ̂aŋ)
electric fan
รีด
rîit
to iron (cloth)
ซักแห้ง
sákhɛ̂ɛŋ
to dry clean
Prev Index Next