Prev Index Next

Lesson 37 /–/ Buying Clothing and Jewelry

คนซื้อ (buyer)
khon sʉ́ʉ (buyer)
ผ้าอย่างนี้ตัดเสื้อนอกกะกางเกงผู้ชายใช้ผ้ากี่หลา
phâa yàaŋníi tàt sʉ̂anɔ̂ɔk kà kaaŋkeeŋ phûuchaay cháy phâa kìi lǎa
For this kind of material how many yards does it take for a jacket and a pair of pants
For this kind of material how many yards does it take for a jacket and a pair of pants
คนขาย (seller)
khon khǎay (seller)
ราวแปดหลา
raaw pɛ̀ɛt lǎa
About 8 yards.
คนซื้อ.
khon sʉ́ʉ.
คุณมีสีอะไรบ้างครับ
khun mii sǐi àray bâaŋ khráp
What colors do you have?
คนขาย.
khon khǎay.
มีสีเทา ดำ กรมท่า แล้วก็สีน้ำตาล
mii sǐithaw dam krom thâa lɛ́ɛwkɔ̂ɔ sǐináamtaan
I have grey, black, blue and brown.
คนซื้อ.
khon sʉ́ʉ.
สีตกบ้างไหม
sǐitòk bâaŋ mǎy
Does the color fade away?
คนขาย.
khon khǎay.
ไม่ตกเลย
mây tòk ləəy
Not at all.
รับรองได้
ráprɔɔŋ dâay
I can guarantee it.
คนซื้อ.
khon sʉ́ʉ.
งั้น ผมเอาสีเทาแปดหลา
ŋán phǒm aw sǐithaw pɛ̀ɛt lǎa
Then, Ill take 8 yards of grey.
Then, Ill take 8 yards of grey.
(คนขายตัดผ้า เอาผ้าใส่ถุง และส่งให้คนซื้อ)
(khon khǎay tàt phâa aw phâa sày thǔŋ lɛ́ sòŋ hây khon sʉ́ʉ)
(The saleslady cuts the material, puts it in a bag, and hands it to the buyer.)
คนซื้อ.
khon sʉ́ʉ.
ทั้งหมดเท่าไรครับ
tháŋmòt thâwray khráp
How much is it altogether?
คนขาย.
khon khǎay.
เก้าร้อยหกสิบบาทถ้วนครับ
kâaw rɔ́ɔy hòk sìp bàat thûan khráp
Nine hundred and sixty baht exactly.
คุณไม่ชมสินค้าอย่างอื่นบ้างหรือครับ
khun mây chom sǐnkháa yàaŋ ʉ̀ʉn bâaŋ rʉ̌ʉ khráp
Wouldnt you like to look at something else?
Wouldnt you like to look at something else?
คนซื้อ.
khon sʉ́ʉ.
คุณมีอะไรบ้างครับ
khun mii àray bâaŋ khráp
What do you have?
คนขาย.
khon khǎay.
ทางโน้นมีเครื่องเงิน เครื่องถม เครื่องทอง แล้วก็เพชรพลอย
thaaŋnóon mii khrʉ̂aŋŋən khrʉ̂aŋ thǒm khrʉ̂aŋthɔɔŋ lɛ́ɛwkɔ̂ɔ phétphlɔ́ɔy
Over theres silverware, nielloware, gold, and jewelry.
Over theres silverware, nielloware, gold, and jewelry.
ทางขวามีเครื่องเขิน เครื่องทองสัมฤทธิ์ กะไม้แกะสลัก
thaaŋkhwǎa mii khrʉ̂aŋkhə̌ən khrʉ̂aŋ thɔɔŋsǎmrít kà máy kɛ̀sàlàk
On the right there is lacquerware, bronzeware, and wood carvings.
คนขาย.
khon khǎay.
ร้าน(ของ)เรามีของให้เลือกมากกว่าที่อื่น
ráan (khɔ̌ɔŋ) raw mii khɔ̌ɔŋ hây lʉ̂ak mâakkwàa thîiʉ̀ʉn
Our shop has a better selection than other places.

Vocabulary notes

Measurement.

In Thailand the metric system, the 'English' system, and the (old) Thai system are used in measurement. Some things are measured In one system and some in another, and some things can be measured in more than one system:

System used Things being measured
Either metric or 'English' length, width, height of small objects (tables, etc.)
Metric distance, weight, content
Metric length of fabrics, except silk in Bangkok
(Old) Thai land area

Measuring units

Metric system English system
เมตร
méet
meter นิ้ว
níw
inch
เซน(ติเมตร)
seen (tì méet)
centimeter ฟุต
fút
foot
กิโล(เมตร)
kìloo (méet)
kilometer หลา
lǎa
yard
กรัม
kram
gram หลาครึ่ง
lǎa khrʉ̂ŋ
one and one half yards
เซน(ติกรัม)
seen (tì kram)
centigram ครึ่งหลา
khrʉ̂ŋ lǎa
half yard
กิโล(กรัม)
kìloo (kram)
kilogram สกรู
sakruu
one fourth yard
ลิตร
lít
liter ไมล์
may
mile

The Thai system will be taken up later.

รับรอง

รับรอง /ráprɔɔŋ/ means 'to guarantee, certify, or vouch for something'. รับรองได้ /ráprɔɔŋ dâay/ could be translated 'You can take my word for it'.

ใช้

ใช้ /cháy/ means 'to use up, require, take' (an amount of time, effort, people, etc.)

1. of time: งานนี้ต้องใช้เวลาสองปี
ŋaan níi tɔ̂ŋ cháyweelaa sɔ̌ɔŋ pii
This work takes 2 years.
2. of people: งานนี้ต้องใช้เจ้าหน้าที่หลายคน
ŋaan níi tɔ̂ŋ cháy câwnâathîi lǎay khon
This work requires a lot of personnel.

เลือก

เลือก /lʉ̂ak/ means 'to choose or select'. ของให้เลือก /khɔ̌ɔŋ hây lʉ̂ak/ 'selections' (of merchandise, things, etc.) ทางเลือก /thaaŋlʉ̂ak/ 'choice' (as a means) การเลือก /kaan lʉ̂ak/ 'Choice, selection' (as an action) เลือก /lʉ̂ak/ + Person + เป็น /pen/ + Position, Title 'to choose someone to be in a certain position' เขาเลือกเขาเป็นประธานของสโมสร /khǎw lʉ̂ak khǎw pen pràthaan khɔ̌ɔŋ samoosɔ̌ɔn/ They choose him as President of the club. เลือกตั้ง /lʉ̂aktâŋ/ 'to elect' (as in a political election) เขาได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐ /khǎw dâayráp lʉ̂aktâŋ pen pràthaanaathípbɔɔdii khɔ̌ɔŋ saharát/ He was elected President of the United States.

Grammar notes

Verbs of measurement with metric classifiers

Stative verbs like กว้าง /kwâaŋ/ 'to be wide', สูง /sǔuŋ/ 'to be tall', หนัก /nàk/ 'to be heavy', etc. are followed by Number + Classifier (metric) in sentences of measurement, like the following:

Noun phrase Verb of measurement No. + classifier
1. โต๊ะตัวนี้
1.tó tua níi
กว้าง
kwâaŋ
๒๔ นิ้ว
yîisìp sìi níw
2. เพื่อนผม
2.phʉ̂an phǒm
สูง
sǔuŋ
๑ เมตร ๕๐ เซนติเมตร
nʉ̀ŋ méet hâasìp sentìméet
3. กระเป๋าใบนั้น
3.kràpǎw bay nán
หนัก
nàk
๘ กิโล กว่า
hâa kìloo kwàa
1. That table is 24 inches wide.
2. My friend is 1.50 meters tall.
3. That bag weighs more than 8 kilograms.

An optional transformation

Compare the two English sentences 'The color in this cloth is fast.' with 'This cloth is colorfast.' It is clear that these two sentences are identical in meaning, but are not identical in form. A similar situation occurs In Thai. Observe the contrast in form in these pairs of sentences with identical meaning.

สี
sǐi
ของ
khɔ̌ɔŋ
ผ้านี้
phâa níi
ไม่
mây
ตก
tòk

ผ้านี้
phâa níi
สี
sǐi
ไม่
mây
ตก
tòk
1 2 3 3 2 1 3 3
The color in this cloth doesn't run. This cloth is colorfast.
ราคา
raakhaa
ของ
khɔ̌ɔŋ
รถ
rót
คันนี้
khan níi
ถูก
thùuk

รถ
rót
คันนี้
khan níi
ราคา
raakhaa
ถูก
thùuk
1 2 3 2 1 3
The price of this car is low. This car is cheap.
ค่าเช่า
khâachâw
บ้าน
bâan
หลังนี้
lǎŋ níi
ไม่
mây
แพง
phɛɛŋ

บ้าน
bâan
หลังนี้
lǎŋ níi
ค่าเช่า
khâachâw
ไม่
mây
แพง
phɛɛŋ
1 2 3 2 1 3
The rent for this house is not high. This house doesn't rent for a high price.

Although both members of the pairs of sentences above are correct, the second type is normally used.

Chart I, dimensions

Dimensions.jpg

โต๊ะตัวนี้
tó tua níi
กว้าง
kwâaŋ
๒๔ นิ้ว
yîisìp sìi níw
ยาว
yaaw
๓๖ นิ้ว
sǎamsìp hòk níw
หนา
nǎa
๓ นิ้ว
sǎam níw
สูง
sǔuŋ
๒๐ นิ้ว
yîisìp níw
This table is 24" wide
36" long
3" thick
20" high

GRAMMAR DRILLS

Recognition and Familiarization Drill

1. ผ้าอย่างนี้ ตัดเสื้อกางเกงผู้ชายใช้ผ้ากี่หลา
phâa yàaŋníi tàt sʉ̂a kaaŋkeeŋ phûuchaay cháy phâa kìi lǎa
For this kind of material, how many yards does it take to make a jacket and a pair of trousers?
2. งานนี้ ต้องใช้คนทำกี่คน
ŋaan níi tɔ̂ŋ cháy khon tham kìi khon
How many people does this work require?
3. งานนี้ ต้องใช้เวลากี่ปี
ŋaan níi tɔ̂ŋ cháyweelaa kìi pii
How many years does this work take?
4. งานพัฒนาที่นี่ต้องใช้เจ้าหน้าที่หลายคน
ŋaan phátthanaa thîinîi tɔ̂ŋ cháy câwnâathîi lǎay khon
How many personnel are needed for this community development?
5. โครงการนี้ต้องใช้เงินมาก
khrooŋkaan níi tɔ̂ŋ cháy ŋən mâak
This project costs a lot of money.

Recognition and Familiarization Drill

1. ผ้านี้สีไม่ตกเลย รับรองได้
phâa níi sǐi mây tòk ləəy ráprɔɔŋ dâay
This fabric is colorfast. (I) can guarantee (it).
2. ผู้ชายคนนี้เป็นคนดี รับรองได้
phûuchaay khon níi pen khondii ráprɔɔŋ dâay
This man is a good person. (I) can attest to (it).
3. ของที่ร้านนี้เป็นของดีที่สุด รับรองได้
khɔ̌ɔŋ thîi ráan níi pen khɔ̌ɔŋdii thîisùt ráprɔɔŋ dâay
The merchandise here is the best. (I) can vouch for (it).
4. อาหารที่นี่อร่อยที่สุด รับรองได้
aahǎan thîinîi arɔ̀y thîisùt ráprɔɔŋ dâay
The food here is the best. (I) can guarantee (it).
5. รถคันนี้เครื่องดีมาก รับรองได้
rót khan níi khrʉ̂aŋ diimâak ráprɔɔŋ dâay
This car has a very good engine. (I) can vouch for that.
6. บ้านหลังนี้ค่าเช่าไม่แพงเกินไป รับรองได้
bâan lǎŋ níi khâachâw mây phɛɛŋ kəənpay ráprɔɔŋ dâay
The rent of this house is not too high. (I) can guarantee it. (You can take my word for it.)
7. ร้านนี้มีของให้เลือกมากกว่าที่อื่น รับรองได้
ráan níi mii khɔ̌ɔŋ hây lʉ̂ak mâakkwàa thîiʉ̀ʉn ráprɔɔŋ dâay
This store has better selections than others. (I) can guarantee it.
8. เครื่องถมร้านนี้ดีกว่าที่อื่น รับรองได้
khrʉ̂aŋ thǒm ráan níi diikwàa thîiʉ̀ʉn ráprɔɔŋ dâay
The nielloware in this shop is better than in other places. (I) can guarantee it.

Transformation Drill

Pattern 1 Pattern 2
1. ผ้านี้สีไม่ตกเลย รับรองได้
phâa níi sǐi mây tòk ləəy ráprɔɔŋ dâay
ผมรับรองได้ว่า ผ้านี้สีไม่ตกเลย
phǒm ráprɔɔŋ dâay wâa phâa níi sǐi mây tòk ləəy
The color of this fabric doesnt fade. (I) can guarantee it.
The color of this fabric doesnt fade. (I) can guarantee it.
I can guarantee that this fabric is colorfast.
2. คนคนนี้เป็นคนดี รับรองได้
khon khon níi pen khondii ráprɔɔŋ dâay
ผมรับรองได้ว่า คนคนนี้เป็นคนดี
phǒm ráprɔɔŋ dâay wâa khon khon níi pen khondii
This man is a good person. (I) can guarantee it. I can guarantee that this person is a good man.
3. ของที่ร้านนี้เป็นของดีที่สุด รับรองได้
khɔ̌ɔŋ thîi ráan níi pen khɔ̌ɔŋdii thîisùt ráprɔɔŋ dâay
ผมรับรองได้ว่า ของที่ร้านนี้เป็นของดีที่สุด
phǒm ráprɔɔŋ dâay wâa khɔ̌ɔŋ thîi ráan níi pen khɔ̌ɔŋdii thîisùt
Things in this shop are of the best quality. (I) can guarantee it. I can guarantee that things in this shop are of the best quality.
4. อาหารที่นี่อร่อยที่สุด รับรองได้
aahǎan thîinîi arɔ̀y thîisùt ráprɔɔŋ dâay
ผมรับรองได้ว่า อาหารที่นี่อร่อยที่สุด
phǒm ráprɔɔŋ dâay wâa aahǎan thîinîi arɔ̀y thîisùt
The food here is the best (I) can guarantee. I can guarantee that the food here is the best.
5. รถคันนี้เครื่องดีมาก รับรองได้
rót khan níi khrʉ̂aŋ diimâak ráprɔɔŋ dâay
ผมรับรองได้ว่า รถคันนี้เครื่องดีมาก
phǒm ráprɔɔŋ dâay wâa rót khan níi khrʉ̂aŋ diimâak
This car has a very good engine. (I) can guarantee it. I can guarantee that this car has a very good engine.
6. บ้านหลังนี้ค่าเช่าไม่แพงเกินไป รับรองได้
bâan lǎŋ níi khâachâw mây phɛɛŋ kəənpay ráprɔɔŋ dâay
ผมรับรองได้ว่า บ้านหลังนี้ค่าเช่าไม่แพงเกินไป
phǒm ráprɔɔŋ dâay wâa bâan lǎŋ níi khâachâw mây phɛɛŋ kəənpay
The rent for this house is not too expensive. (I) can guarantee it. I can guarantee that the rent for this house is not too high.
7. เครื่องทองที่นี่ดีกว่าที่อื่น รับรองได้
khrʉ̂aŋthɔɔŋ thîinîi diikwàa thîiʉ̀ʉn ráprɔɔŋ dâay
ผมรับรองได้ว่า เครื่องทองที่นี่ดีกว่าที่อื่น
phǒm ráprɔɔŋ dâay wâa khrʉ̂aŋthɔɔŋ thîinîi diikwàa thîiʉ̀ʉn
The jewelry here is better than at other places. (I) can guarantee it. I can guarantee that the jewelry here is better than other places.

Response Drill

Cue Question Response
1. หนังสือ
naŋsʉ̌ʉ
คุณจะเอาอะไร
khun cà aw àray
เอาหนังสือ
aw naŋsʉ̌ʉ
books What do you want? Books.
2. เทา
thaw
คุณจะเอาสีอะไร
khun cà aw sǐi àray
เอาสีเทา
aw sǐithaw
grey What color would you like? I want grey.
3. สามหลา
sǎam lǎa
คุณจะเอาเท่าไร
khun cà aw thâwray
เอาสามหลา
aw sǎam lǎa
three yards How much do you want? I want three yards.
4. อันใหญ่
an yày
คุณจะเอาอันไหน
khun cà aw an nǎy
เอาอันใหญ่
aw an yày
The big one. Which one do you want? I want the big one.
5. หลังสี่พันบาท
lǎŋ sìi phan bàat
คุณจะเอาบ้านหลังไหน
khun cà aw bâan lǎŋ nǎy
เอาหลังสี่พันบาท
aw lǎŋ sìi phan bàat
the 4,000 baht one Which house do you want? I want the 4,000 baht one.
6. อย่างดีที่สุด
yàaŋdii thîisùt
คุณจะเอาผ้าอย่างไหน
khun cà aw phâa yàaŋnǎy
เอาอย่างดีที่สุด
awyàaŋ dii thîisùt
the best kind Which kind of fabric would you like? The best kind.

Sentence Construction Drills

The instructor will ask questions so as to elicit the answers given in the cues, as in the following example.

T. เอาอะไรครับ
aw àray khráp
What do you want (to get)?
S. ผ้าไหมไทยครับ
phâamǎy thay khráp
Thai silk.
T. ผ้าอย่างไหน
phâa yàaŋnǎy
What quality of cloth?
S. อย่างดีที่สุด
yàaŋdii thîisùt
The best quality.
T. เอากี่หลาครับ
aw kìi lǎa khráp
How many yards?
S. สามหลาครับ
sǎam lǎa khráp
Three yards.
T. เอาผ้าไหมไทยอย่างดีสี่หลา ใช่ไหมครับ
aw phâamǎy thay yàaŋdii sìi lǎa châymǎy khráp
You want four yards of good quality silk, right?
S. ไม่ใช่ครับ เอาผ้าไหมไทยอย่างดีที่สุดสามหลา
mâychây khráp aw phâamǎy thay yàaŋdii thîisùt sǎam lǎa
No, I want three yards of the best quality Thai silk.

Use the following sets of cue words in the same manner as above:

1. เสื้อ, ดี, สองตัว, สีขาว
sʉ̂a, dii, sɔ̌ɔŋ tua, sǐi khǎaw
2. เสื้อนอกกับกางแกง, ดีที่สุด, หนึ่งชุด, สีน้ำตาล
sʉ̂anɔ̂ɔk kàp kaaŋ kɛɛŋ, dii thîisùt, nʉ̀ŋ chút, sǐináamtaan
3. หนังสือภาษาไทย, สองเล่ม, ดีๆ
naŋsʉ̌ʉ phaasǎathay, sɔ̌ɔŋ lêm, dii ๆ

Html5mediator: error loading file:"Lesson37-DrillPost05B.mp3"

4. พัดลม, อย่างดี, ญี่ปุ่น, หนึ่งอัน
phátlom, yàaŋdii, yîipùn, nʉ̀ŋ an

Question and Construction Drill

Pretend you don't know what the other person said, and ask a question so as to get a repetition of the original statement.

First Answer Second Question
1. สองหลา
sɔ̌ɔŋ lǎa
เอาเท่าไร (กี่หลา) นะครับ
aw thâwray (kìi lǎa) ná khráp
Two yards How many yards did you say you wanted?
2. สีเทา
sǐithaw
เอาสีอะไรนะครับ
aw sǐi àray ná khráp
Grey What color?
3. ผ้าไหม
phâamǎy
เอาอะไร (ผ้าอะไร) นะครับ
aw àray (phâa àray) ná khráp
Silk What did you say you wanted?
4. อย่างโน้น
yàaŋ nóon
เอาอย่างไหนนะครับ
aw yàaŋnǎy ná khráp
That kind. What kind did you say you wanted?
5. หนึ่งชุด
nʉ̀ŋ chút
เอากี่ชุดนะครับ
aw kìi chút ná khráp
One set. How much did you say you want?
6. เครื่องถม
khrʉ̂aŋ thǒm
เอาอะไรนะครับ
aw àray ná khráp
Nielloware What did you say you want?
7. อย่างราคาแปดสิบบาท
yàaŋ raakhaa pɛ̀ɛtsìp bàat
เอาอย่างไหนนะครับ
aw yàaŋnǎy ná khráp
The eighty baht one. What kind did you say to want?
8. สามเล่ม
sǎam lêm
เอากี่เล่มนะครับ
aw kìi lêm ná khráp
Three. How many did you say you want?
9. ตัวสีขาว
tua sǐi khǎaw
เอาตัวไหนนะครับ
aw tua nǎy ná khráp
The white one. Which one did you say you want?
10. อันที่อยู่ทางขวา
an thîiyùu thaaŋkhwǎa
เอาอันไหนนะครับ
aw an nǎy ná khráp
The one on the right. Which one did you say you want?

Substitution Drill

Cue Pattern
ร้านนี้มีของให้เลือกมากกว่าที่อื่น
ráan níi mii khɔ̌ɔŋ hây lʉ̂ak mâakkwàa thîiʉ̀ʉn
This store has a better selection of merchandise than other places.
1. ผ้าไหม
phâamǎy
ร้านนี้มีผ้าไหมให้เลือกมากกว่าที่อื่น
ráan níi mii phâamǎy hây lʉ̂ak mâakkwàa thîiʉ̀ʉn
Silk This store has a better selection of silk than any other place.
2. หนังสือ
naŋsʉ̌ʉ
ร้านนี้มีหนังสือให้เลือกมากกว่าที่อื่น
ráan níi mii naŋsʉ̌ʉ hây lʉ̂ak mâakkwàa thîiʉ̀ʉn
Books This store has a better selection of books than any other place.
3. เขา
khǎw
เขามีหนังสือให้เลือกมากกว่าที่อื่น
khǎw mii naŋsʉ̌ʉ hây lʉ̂ak mâakkwàa thîiʉ̀ʉn
They They have a better selection of books than any other place.
4. บ้านเช่า
bâanchâw
เขามีบ้านเช่าให้เลือกมากกว่าที่อื่น
khǎw mii bâanchâw hây lʉ̂ak mâakkwàa thîiʉ̀ʉn
houses for rent. They have a better selection of houses to rent than any other place.
5. ของ
khɔ̌ɔŋ
เขามีของให้เลือกมากกว่าที่อื่น
khǎw mii khɔ̌ɔŋ hây lʉ̂ak mâakkwàa thîiʉ̀ʉn
things. They have a better selection of merchandise than any other place.
6. อะไร
àray
เขามีอะไรให้เลือกมากกว่าที่อื่น
khǎw mii àray hây lʉ̂ak mâakkwàa thîiʉ̀ʉn
things They have a better selection of things than any other place.

Recognition and Familiarization Drill

Question Answer
1. หนังสือสองเล่มนี้ คุณจะเลือกเล่มไหน
naŋsʉ̌ʉ sɔ̌ɔŋ lêm níi khun cà lʉ̂ak lêm nǎy
ผมเอาเล่มโน้น
phǒm aw lêm nóon
Of these two books, which one would you choose? I'd take that one.
2. เชียงใหม่กับกรุงเทพฯ คุณจะเลือกอยู่จังหวัดไหน
chiaŋmày kàp kruŋthêep khun cà lʉ̂ak yùu caŋwàt nǎy
ผม (จะ) เลือกอยู่กรุงเทพฯ
phǒm () lʉ̂ak yùu kruŋthêep
Between Chiang Mai and Bangkok, which province would you choose to live in? I'd choose to live in Bangkok.
3. ถ้าคุณเลือกได้ คุณจะเลือกเป็นหมอหรือครู
thâa khun lʉ̂ak dâay khun cà lʉ̂ak pen mɔ̌ɔ rʉ̌ʉ khruu
ผมเลือกเป็นหมอ
phǒm lʉ̂ak pen mɔ̌ɔ
If you can have a choice, would you rather be a doctor or a teacher. I'd rather be a doctor.
4. คุณจะเลือกอยู่ที่ไหน
khun cà lʉ̂ak yùu thîinǎy
ผมไม่มีทางเลือก
phǒm mâymii thaaŋlʉ̂ak
Where will you (choose to) live? I have no choice.
5. คนสองคนนี้ คุณจะเลือกใครเป็นประธานาธิบดี
khon sɔ̌ɔŋ khon níi khun cà lʉ̂ak khray pen pràthaanaathípbɔɔdii
ผมคิดว่าผมจะเลือกคนแรกเป็นประธานาธิบดี
phǒm khít wâa phǒm cà lʉ̂ak khon rɛ̂ɛk pen pràthaanaathípbɔɔdii
Of these two persons, which one would you choose for President? I think I'd choose the first one for President.
6. ถ้าคุณเลือกได้ คุณจะเลือกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
thâa khun lʉ̂ak dâay khun cà lʉ̂ak pen phûuyǐŋ rʉ̌ʉ phûuchaay
เป็นผู้ชายดีกว่าครับ
pen phûuchaay diikwàa khráp
If you had a choice, would you rather be a woman or a man? Its better to be a man.
Its better to be a man.
7. ทำไมเขาต้องใช้เวลาหาโรงเรียนให้ลูกอยู่หลายเดือน
thammay khǎw tɔ̂ŋ cháyweelaa hǎa rooŋrian hây lûuk yùu lǎay dʉan
เพราะเขาอยากจะเลือกโรงเรียนดีๆ ให้ลูกเขาเรียน
phrɔ́ khǎw yàakcà lʉ̂ak rooŋrian dii ๆ hây lûuk khǎw rian
Why did it take him many months to find a school for his children? Because he wanted to find good schools for them.
8. ทำไมเขาจะต้องไปเวียตนาม
thammay khǎw cà tɔ̂ŋ pay wîatnaam
เพราะทางราชการเลือกเขาไป
phrɔ́ thaaŋrâatchakaan lʉ̂ak khǎw pay
Why does he have to go to Vietnam? Because the government has chosen him to go.
9. คุณจะเลือกข้าราชการไปดูงานที่ต่างประเทศกี่คน
khun cà lʉ̂ak khâarâatchakaan pay duuŋaan thîi tàaŋpràthêet kìi khon
เราจะเลือกข้าราชการไปดูงานที่ต่างประเทศสามคน
raw cà lʉ̂ak khâarâatchakaan pay duuŋaan thîi tàaŋpràthêet sǎam khon
How many government officials are going to go abroad on an observation tour? We'll choose three government officials.
10. คุณจะเลือกข้าราชการไปดูงานต่างประเทศจากที่ไหนบ้าง
khun cà lʉ̂ak khâarâatchakaan pay duuŋaan tàaŋpràthêet càak thîinǎybâaŋ
เราจะเลือกจากมหาวิทยาลัยและกระทรวงต่าง ๆ
raw cà lʉ̂ak càak mahǎawítthayaalay lɛ́ kràsuaŋ tàaŋ ๆ
Where are you going to choose the government officials to go abroad from? We'll choose from the universities and different ministries.

Expansion Drill

1. นิ้ว
níw
Inch(es)
กี่นิ้ว
kìi níw
How many inches?
กว้างกี่นิ้ว
kwâaŋ kìi níw
How many inches wide?
หน้ากว้างกี่นิ้ว
nâa kwâaŋ kìi níw
How many inches wide (for fabric)?
ผ้านี้หน้ากว้างกี่นิ้ว
phâa níi nâa kwâaŋ kìi níw
How wide is this fabric?
2. หลา
lǎa
Yard(s)
กี่หลา
kìi lǎa
How many yards?
ยาวกี่หลา
yaaw kìi lǎa
How many yards long?
เชือกเส้นนี้ยาวกี่หลา
chʉ̂ak sên níi yaaw kìi lǎa
How many yards long is this rope?
3. กิโล (เมตร)
kìloo ( méet )
kilo(s)
กี่กิโล
kìi kìloo
How many kilos?
ยาวกี่กิโล
yaaw kìi kìloo
How many kilos long?
ถนนสายนี้ยาวกี่กิโล
thanǒn sǎay níi yaaw kìi kìloo
How many kilos is this road? (How long is this road?)
4. เมตร
méet
Meter(s)
กว้างกี่เมตร
kwâaŋ kìi méet
How many meters wide?
ถนนสายนี้กว้างกี่เมตร
thanǒn sǎay níi kwâaŋ kìi méet
How wide is this road?
5. กิโล (กรัม)
kìloo ( kram )
Kilo(s)
กี่กิโล
kìi kìloo
How many kilos?
หนักกี่กิโล
nàk kìi kìloo
How many kilos by weight?
ของชิ้นนี้หนักกี่กิโล
khɔ̌ɔŋ chín níi nàk kìi kìloo
How many kilos does this thing weigh?
6. เท่าไร
thâwray
How much?
หนาเท่าไร
nǎa thâwray
How thick?
หนังสือเล่มนี้หนาเท่าไร
naŋsʉ̌ʉ lêm níi nǎa thâwray
How thick is this book?
7. เท่าไร
thâwray
How much?
สูงเท่าไร
sǔuŋ thâwray
How tall?
คุณสูงเท่าไร
khun sǔuŋ thâwray
How tall are you?

Sentence Construction Drill

Cue Pattern
1. ผ้านี้, กว้าง, เท่าไร
phâa níi, kwâaŋ, thâwray
ผ้านี้หน้ากว้างเท่าไร
phâa níi nâa kwâaŋ thâwray
this fabric, wide, how much How wide is this fabric?
2. ถนนมิตรภาพ, ยาว, กิโล
thanǒn míttraphâap, yaaw, kìloo
ถนนมิตรภาพยาวกี่กิโล
thanǒn míttraphâap yaaw kìi kìloo
Friendship Highway, long, kilo How many kilometers long is the Friendship Highway?
3. ตึกหลังนั้น, สูง, เท่าไร
tʉ̀k lǎŋ nán, sǔuŋ, thâwray
ตึกหลังนั้นสูงเท่าไร
tʉ̀k lǎŋ nán sǔuŋ thâwray
this building, tall, how much How tall is this building?
4. หนังสือเล่มนั้น, หนา, หน้า
naŋsʉ̌ʉ lêm nán, nǎa, nâa
หนังสือเล่มนั้นหนากี่หน้า
naŋsʉ̌ʉ lêm nán nǎa kìi nâa
that book, thick, pages How many pages (thick) is this book?
5. ของชิ้นนี้, หนัก, กิโล
khɔ̌ɔŋ chín níi, nàk, kìloo
ของชิ้นนี้หนักกี่กิโล
khɔ̌ɔŋ chín níi nàk kìi kìloo
this thing, heavy, kilo How many kilos does this thing weigh?
6. กระดานแผ่นนี้, หนา, นิ้ว
kràdaan phɛ̀ɛn níi, nǎa, níw
กระดานแผ่นนี้หนากี่นิ้ว
kràdaan phɛ̀ɛn níi nǎa kìi níw
this board, thick, inches How many inches (thick) is this board?
7. คุณ, หนัก, เท่าไร
khun, nàk, thâwray
คุณหนักเท่าไร
khun nàk thâwray
you, heavy, how much How much do you weigh?

Exercises

a) Pretend you are buying material for making some article of clothing. You take the part of the buyer; another student takes the part of the seller.
b) Discuss the dimensions of various objects in the room.
c) One student describes a certain object by giving its dimensions and other characteristics (such as color, price, use, etc.) of it. Another student tries to guess what is being described.
d) Find out the weight and height of everyone in the room, then make comparisons, such as "John is ten pounds heavier than Mary", etc. (ปอนด์ - pound may be used.)
Find out the weight and height of everyone in the room, then make comparisons, such as "John is ten pounds heavier than Mary", etc. (pɔɔn- pound may be used.)

Vocabulary

อัน
an
classifier for inanimate objects, careless speakers often use อัน as a substitute for other classifiers
classifier for inanimate objects, careless speakers often useanas a substitute for other classifiers
เอา
aw
to want (to have), c.f. ต้องการ
to want (to have) , c.f.tɔ̂ŋkaan
ใช้
cháy
to use up, require, take (an amount of time, effort, people, etc.)
ชิ้น
chín
piece (of anything whole), hence classifier for piece of clothing, furniture, bread, meat, bones, work (as specified task), etc.
ชม
chom
to look at, to admire, look at with pleasure, to praise
ชุด
chút
classifier for suit (e.g. of clothing), suite (of furniture), set (e.g. of ornaments, glassware, books), for a committee, cabinet (of ministers, for a team)
เชือก
chʉ̂ak
rope, cord, classifier for (domesticated) elephants
ดูงาน
duuŋaan
to observe the operation (e.g., of a system), observe (something) in operation
ฟุต
fút
foot, English system
การเลือก
kaan lʉ̂ak
choice, selection (as an action)
กางเกง
kaaŋkeeŋ
trousers, pants
แกะสลัก
kɛ̀sàlàk
to carve or chisel (as wood)
เขิน
khə̌ən
to lacquer
ของให้เลือก
khɔ̌ɔŋ hây lʉ̂ak
selections (of merchandise, things, etc.)
ของแกะสลัก
khɔ̌ɔŋ kɛ̀sàlàk
carvings
โครงการ
khrooŋkaan
project
เครื่อง
khrʉ̂aŋ
engine; -ware (see below)
เครื่องเขิน
khrʉ̂aŋkhə̌ən
lacquerware
เครื่องเงิน
khrʉ̂aŋŋən
silverware
เครื่องเพชรเครื่องทอง
khrʉ̂aŋ phêt khrʉ̂aŋthɔɔŋ
jewelry
เครื่องถม
khrʉ̂aŋ thǒm
nielloware
เครื่องทอง
khrʉ̂aŋthɔɔŋ
things of gold
ทองสัมฤทธิ์
thɔɔŋsǎmrít
bronzeware
ครึ่งหลา
khrʉ̂ŋ lǎa
half yard
กิโล(กรัม)
kìloo (kram)
kilogram (metric system)
กิโล(เมตร)
kìloo (méet)
kilometer (metric system)
กระดาน
kràdaan
board
ลิตร
lít
liter (metric system)
เลือก
lʉ̂ak
to choose or select
เลือกตั้ง
lʉ̂aktâŋ
to elect (as in a political election)
ไม้แกะสลัก
máy kɛ̀sàlàk
wood carvings
ไมล์
may
mile
เมตร
méet
meter (metric system)
หน้า
nâa
width (for fabric)
หนัก
nàk
to be heavy (in weight), to be hard (as of work)
นิ้ว
níw
inch (English system)
นอก
nɔ̂ɔk
external
งานพัฒนา
ŋaan phátthanaa
community development
เงิน
ŋən
silver
เพชร
phêt
diamond
เพชรพลอย
phétphlɔ́ɔy
jewelry
พลอย
phlɔɔy
precious stones, such as sapphires, rubies, etc.
ปอนด์
pɔɔn
pound (weight)
ประมาณ
pràmaan
about, to approximate, to estimate
ประธาน
pràthaan
president, chairman
รับรองได้
ráprɔɔŋ dâay
guarantee, can guarantee
สาย
sǎay
1. Classifier for rivers, canals, roads, for ornamental chains, necklaces, for wires, cables, and for other line-like objects.

2. line (esp. in the fig. sense of a channel, route, as in telephone line)
2. line (esp. in the fig. sense of a channel, route, as intelephone line)

สกรู
sakruu
one fourth yard
สโมสร
samoosɔ̌ɔn
club, association
เซ็นติกรัม
sen tì kram
centigram (metric system)
เซ็นติเมตร
sentìméet
centimeter (metric system)
เสื้อ
sʉ̂a
refers to top garments, such as shirts and blouses; womans dress
refers to top garments, such as shirts and blouses; womans dress
เสื้อกางเกง
sʉ̂a kaaŋkeeŋ
suit of clothes (for men) any ensemble of clothes that includes an upper garment and slacks or pants. (e.g. womens blouse and slacks, childrens coveralls, pajamas, etc.)
suit of clothes (for men) any ensemble of clothes that includes an upper garment and slacks or pants. (e.g. womens blouse and slacks, childrens coveralls, pajamas, etc.)
Prev Index Next