Prev Index Next

Shopping for toilet articles

คนขาย (seller)
khon khǎay (seller)
ซื้ออะไรครับ
sʉ́ʉ àray khráp
What do you want to buy?
คนซื้อ (buyer)
khon sʉ́ʉ (buyer)
แปรงสีฟันมีไหม
prɛɛŋsǐifan mii mǎy
Do you have toothbrushes?
คนขาย.
khon khǎay.
มีครับ
mii khráp
We do.
คนซื้อ.
khon sʉ́ʉ.
ขอดูหน่อยได้ไหม
khɔ̌ɔ duu nɔ̀y dâay mǎy
May I see them
คนขาย.
khon khǎay.
นี่ครับ
nîi khráp
Here they are.
อย่างนี้อันละแปดบาท
yàaŋníi an lá pɛ̀ɛt bàat
This kind is eight baht each.
อย่างนั้นสิบสองบาท
yàaŋnán sìp sɔ̌ɔŋ bàat
That kind, 12.
คนซื้อ.
khon sʉ́ʉ.
ที่ถูกกว่านี้มีไหม
thîi thùuk kwàa níi mii mǎy
You have anything cheaper?
คนขาย.
khon khǎay.
ไม่มีครับ
mâymii khráp
No.
คนซื้อ.
khon sʉ́ʉ.
งั้นเอาอย่างแปดบาทหนึ่งอัน
ŋán awyàaŋ pɛ̀ɛt bàat nʉ̀ŋ an
In that case, I'll take the eight baht one.
คนขาย.
khon khǎay.
รับอะไรอีกไหมครับ
ráp àray ìik mǎy khráp
Want anything else?
คนซื้อ.
khon sʉ́ʉ.
เอาสบู่ลักส์ก้อนหนึ่ง
aw sabùu lák kɔ̂ɔn nʉ̀ŋ
I'd like a bar of Lux soap.
คนขาย.
khon khǎay.
นอกหรือในครับ
nɔ̂ɔk rʉ̌ʉ nay khráp
Imported or domestic?
คนซื้อ.
khon sʉ́ʉ.
เอาสบู่นอก แล้วก็ยาสีฟันหลอดเล็กหลอดหนึ่ง บุหรี่เกล็ดทองหนึ่งซอง กะไม้ขีดหนึ่งกลัก
aw sabùu nɔ̂ɔk lɛ́ɛwkɔ̂ɔ yaasǐifan lɔ̀ɔt lék lɔ̀ɔt nʉ̀ŋ bùrìi klèt thɔɔŋ nʉ̀ŋ sɔɔŋ kà máykhìit nʉ̀ŋ klàk
Imported and one small tube of toothpaste, a package of "Gold Flake" cigarettes, and a small box of matches.
คนขาย.
khon khǎay.
ยาสีฟันยี่ห้ออะไรครับ
yaasǐifan yîihɔ̂ɔ àray khráp
What brand of toothpaste?
คนซื้อ.
khon sʉ́ʉ.
อะไรก็ได้
àray kɔ̂ɔdâay
Any kind (brand),
คนขาย.
khon khǎay.
นี่ครับ ทั้งหมด ยี่สิบเจ็ดบาท ห้าสิบสตางค์
nîi khráp tháŋmòt yîisìp cèt bàat hâa sìp sataaŋ
Here you are. That will be 27.50 baht.
(คนซื้อส่งให้คนขายสามสิบบาท)
(khon sʉ́ʉ sòŋ hây khon khǎay sǎam sìp bàat)
The customer gives the salesman thirty baht.
คนขาย.
khon khǎay.
นี่ครับ เงินทอน สองบาทห้าสิบสตางค์ ขอบคุณมากนะครับ วันหลังเชิญมาอุดหนุนอีกนะครับ
nîi khráp ŋənthɔɔn sɔ̌ɔŋ bàat hâa sìp sataaŋ khɔ̀ɔpkhun mâak ná khráp wanlǎŋ chəən maa ùtnǔn ìik ná khráp
Here is your change, 2.50 baht. Thank you very much. Please come and patronize me again next time.

Vocabulary notes

Noun compounds

แปรงสีฟัน
prɛɛŋsǐifan
toothbrush: แปรง brush + สี polish + ฟัน tooth
toothbrush:prɛɛŋbrush +sǐipolish +fantooth
ยาสีฟัน
yaasǐifan
toothpaste: ยา medicine, chemical compound + สี + ฟัน
toothpaste:yaamedicine, chemical compound +sǐi+fan
สบู่หอม
sabùu hɔ̌ɔm
toilet soap: สบู่ soap + หอม smell sweet
toilet soap:sabùusoap +hɔ̌ɔmsmell sweet
สบู่ซักผ้า
sabùu sákphâa
laundry soap, detergent: สบู่ + ซัก wash + ผ้า clothing
laundry soap, detergent:sabùu+sákwash +phâaclothing
ไม้ขีดไฟ
máykhìitfay
matches: ไม้ wood + ขีด strike, scratch + ไฟ fire
matches:máywood +khìitstrike, scratch +fayfire

ยี่ห้อ

ยี่ห้อ /yîihɔ̂ɔ/ means 'brand' or 'trade name'. Observe the use in the following sentences:

Question Answer
1. รถยี่ห้ออะไร
rót yîihɔ̂ɔ àray
ฟอร์ด
fɔɔt
What make of car Is it? a Ford.
2. สบู่ยี่ห้ออะไร
sabùu yîihɔ̂ɔ àray
ลักส์
lák
What brand of soap is it? Lux.
3. วิทยุยี่ห้ออะไร
wítthayú yîihɔ̂ɔ àray
อาร์ซีเอ
aasiiee
What brand of radio is it? R.C.A.

อะไร after nouns

If อะไร /àray/ 'what kind' is used after the noun in a question, several answers are possible, as is shown in the examples below:

Question Answer
รถฟอร์ด
rót fɔɔt
Ford
(1) รถอะไร
(1) rót àray
รถอเมริกัน
rót ameeríkan
An American car
รถสปอร์ต
rót sapɔ̀ɔt
A sport car
สบู่หอม
sabùu hɔ̌ɔm
toilet soap
(2) สบู่อะไร
(2) sabùu àray
สบู่ลักส์
sabùu lák
Lux soap

Brand names in advertising

Brand names are sometimes attached to the name of the product in advertising, as In the following examples:

(1.) สบู่ตรานกแก้ว
(1.) sabùu traa nókkɛ̂ɛw
Parrot brand soap
(2) กระติกน้ำตรานกยูง
(2) kràtìk náam traa nókyuuŋ
Peacock brand thermos
(3) ผ้าตราลูกท้อ
(3) phâa traa lûuk thɔ́ɔ
Peach brand cloth
(4) แผ่นเสียงตรากระต่าย
(4) phɛ̀nsǐaŋ traa kràtàay
Rabbit brand records

In the case of some very well-known products the trade name may be the main identifying feature of the name:

(1.) ยาตราเสือ
(1.) yaa traa sʉ̌a
Tiger (brand) balm
(2) ยาหอมตราม้า
(2) yaa hɔ̌ɔm traa máa
Horse brand nice smelling inhalants

นอก and ใน

(ของ) นอก is used to refer to any product made outside of Thailand.
(khɔ̌ɔŋ) nɔ̂ɔk is used to refer to any product made outside of Thailand.
(ของ) ใน is used to refer to products made in Thailand.
(khɔ̌ɔŋ) nay is used to refer to products made in Thailand.

Observe the following examples:

(1) สบู่นอก
sabùu nɔ̂ɔk
Imported soap
สบู่ใน
sabùu nay
local soap
สบู่ไทย
sabùu thay
Thai soap
(2) นักเรียนนอก
nákrian nɔ̂ɔk
Thais who were educated abroad
นักเรียนใน
nákrian nay
Thais educated in Thailand

But notice the difference in usage in the following examples:

คนนอก outsider or layman
khonnɔ̂ɔk outsider or layman
คนใน insider
khonnay insider

Grammar notes

Noun classifiers

(1) In 4.1 you were given a list of classifiers and a general description of classifiers. In succeeding lessons you have been introduced to more of them. You arenow aware that in many types of Noun Phrases the classifier must occur with the noun; therefore, it is imperative that you know which classifier is associated with which noun. In general it is probably just as simple to learn the classifier of a noun at the same time that you learn the noun (just as you might learn the gender class of a noun in German or French) without reference to the meaning of the noun. However, since there are some cases in which the classifier of a noun is predictable from the meaning of the noun, a more nearly complete list of classifiers is given below. This may help you remember the ones you have already had better, since it's easier to see the 'logic' of the system if you already know the nouns and their classifiers, and it should help you guess which classifier to use with nouns you will learn.

Classifier Reference
(1) คน
khon
Ordinary people, names of professions, members of the family
ครูสองคน
khruu sɔ̌ɔŋ khon
two teachers
ลูกสามคน
lûuk sǎam khon
three children
(2) องค์
Buddha images
(3) ตัว
tua
Non-human things with human parts (legs, arms, etc.)
หมาสองตัว
mǎa sɔ̌ɔŋ tua
two dogs
กางเกงหนึ่งตัว
kaaŋkeeŋ nʉ̀ŋ tua
a pair of pants

An exception is บุหรี่หนึ่งตัว /bùrìi nʉ̀ŋ tua/ a cigarette (1) The information given here is taken from Noss, 106. Examples have been added to make the points clearer.

Classifier Reference
(4) ฉบับ
chabàp
Copies of printed material
หนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับ
naŋsʉ̌ʉphim nʉ̀ŋ chabàp
one newspaper
(5) เม็ด
mét
Small round objects
เพชรหนึ่งเม็ด
phêt nʉ̀ŋ mét
one diamond
แอสไพรินหนึ่งเม็ด
ɛ́ɛtphayrin nʉ̀ŋ mét
one aspirin tablet
(6) ก้อน
kɔ̂ɔn
lump, cube, bar
สบู่หนึ่งก้อน
sabùu nʉ̀ŋ kɔ̂ɔn
a bar of soap
น้ำแข็งหนึ่งก้อน
náamkhɛ̌ŋ nʉ̀ŋ kɔ̂ɔn
a lump, cube, or block of ice
ข้าวหนึ่งก้อน
khâaw nʉ̀ŋ kɔ̂ɔn
a lump of rice
(7) ใบ
bay
container
ตู้เย็นหนึ่งใบ
tûuyen nʉ̀ŋ bay
one refrigerator
ถังหนึ่งใบ
thǎŋ nʉ̀ŋ bay
one pail
(8) ใบ
bay
flat, thin sheet
รูปหนึ่งใบ
rûup nʉ̀ŋ bay
one photo or one picture
ธนบัตรหนึ่งใบ
thanabàt nʉ̀ŋ bay
one bank note
ธนบัตรใบละห้า
thanabàt bay lá hâa
a 5-baht bill (money)
(9) เครื่อง
khrʉ̂aŋ
is usually used with complex equipment, such an engine, or a modern invention
เครื่องยนต์หนึ่งเครื่อง
khrʉ̂aŋyon nʉ̀ŋ khrʉ̂aŋ
one engine
โทรศัพท์หนึ่งเครื่อง
thoorasàp nʉ̀ŋ khrʉ̂aŋ
one telephone
(10) ที่
thîi
is sometimes used with simple equipment. Notice the difference in usage between ที่ and เครื่อง in the following examples.
is sometimes used with simple equipment. Notice the difference in usage betweenthîiandkhrʉ̂aŋin the following examples.
1. เครื่องเปิดกระป๋อง
khrʉ̂aŋ pə̀ət kràpɔ̌ŋ
An electric can opener
ที่เปิดกระป๋อง
thîi pə̀ət kràpɔ̌ŋ
an ordinary can opener
2. เครื่องตีไข่
khrʉ̂aŋ tii khày
An electric (egg) beater
ที่ตีไข่
thîitiikhày
an ordinary (egg) beater
(11) ห่อ
hɔ̀ɔ
refers to packages or things wrapped in paper.
บุหรี่หนึ่งห่อ
bùrìi nʉ̀ŋ hɔ̀ɔ
a carton of cigarettes
(12) กล่อง
klɔ̀ŋ
refers to a small carton or plastic box.
สบู่หนึ่งกล่อง
sabùu nʉ̀ŋ klɔ̀ŋ
a box of soap
(13) อัน
an
is a very common classifier for inanimate objects. Careless speakers often use อัน as a substitute for other classifiers. The examples given in the drills are the nouns that are usually used with อัน.
is a very common classifier for inanimate objects. Careless speakers often use an as a substitute for other classifiers. The examples given in the drills are the nouns that are usually used with an .
(14) With many noun compounds the classifier and its noun referent are identical. Some examples are:
ตู้เย็นหนึ่งตู้ (1)
tûuyen nʉ̀ŋ tûu (1)
one refrigerator
ชุดรับแขกหนึ่งชุด
chút rápkhɛ̀ɛk nʉ̀ŋ chút
one set of living room furniture
เตาแก๊สหนึ่งเตา
tawkɛ́ɛt nʉ̀ŋ taw
one gas stove
รูปเมืองไทยหนึ่งรูป
rûup mʉaŋ thay nʉ̀ŋ rûup
one picture of Thailand
เครื่องซักผ้าหนึ่งเครื่อง
khrʉ̂aŋsákphâa nʉ̀ŋ khrʉ̂aŋ
one washing machine
ใบไม้หนึ่งใบ
baymáay nʉ̀ŋ bay
one leaf
เตียงหนึ่งเตียง
tiaŋ nʉ̀ŋ tiaŋ
one bed

(1) ใบ /bay/ may also be used.

Nominalizations (ที่ + verb phrase)

ที่ /thîi/ 'that which, the one(s) which, such ones as, etc.' serves as a nominalizer (i.e. an agent for creating nouns) of Verb Phrases (and Sentences) as in the following example:

Nominal
Nominalizer Verb phrase Determiner
ที่
thîi
ถูกกว่า
thùuk kwàa
นี้
níi
(that which) (is cheaper) (this)
that which is cheaper

Drills

Recognition and familiarization drill (classifiers)

1. อัน
an
แปรงสีฟันหนึ่งอัน
prɛɛŋsǐifan nʉ̀ŋ an
One toothbrush
ที่เปิดกระป๋องหนึ่งอัน
thîi pə̀ət kràpɔ̌ŋ nʉ̀ŋ an
one can opener
ที่ตีไข่หนึ่งอัน
thîitiikhày nʉ̀ŋ an
One (egg) beater
เตารีดหนึ่งอัน
tawrîit nʉ̀ŋ an
one iron
พัดลมหนึ่งอัน
phátlom nʉ̀ŋ an
one electric fan
2. ด้าม
dâam
ปากกาหนึ่งด้าม
pàakkaa nʉ̀ŋ dâam
one pen
3. แท่ง
thɛ̂ŋ
ดินสอหนึ่งแท่ง
dinsɔ̌ɔ nʉ̀ŋ thɛ̂ŋ
one pencil
4. หลอด
lɔ̀ɔt
ยาสีฟันหนึ่งหลอด
yaasǐifan nʉ̀ŋ lɔ̀ɔt
one tube of toothpaste
5. ซอง
sɔɔŋ
บุหรี่หนึ่งซอง
bùrìi nʉ̀ŋ sɔɔŋ
one package of cigarettes
ซองจดหมายหนึ่งซอง
sɔɔŋcòtmǎay nʉ̀ŋ sɔɔŋ
one envelope
6. ห่อ
hɔ̀ɔ
บุหรี่หนึ่งห่อ
bùrìi nʉ̀ŋ hɔ̀ɔ
One carton of cigarettes
ไม้ขีดหนึ่งห่อ
máykhìit nʉ̀ŋ hɔ̀ɔ
one big package of matches
7. แผ่น
phɛ̀ɛn
กระดาษหนึ่งแผ่น
kràdàat nʉ̀ŋ phɛ̀ɛn
one piece of paper
รูปหนึ่งแผ่น
rûup nʉ̀ŋ phɛ̀ɛn
one (copy of a) photo
กระดานหนึ่งแผ่น
kràdaan nʉ̀ŋ phɛ̀ɛn
one piece of board
แผนที่หนึ่งแผ่น
phɛ̌ɛn thîinʉ̀ŋ phɛ̀ɛn
one copy of a map

8. ก้อน
kɔ̂ɔn
สบู่หนึ่งก้อน
sabùu nʉ̀ŋ kɔ̂ɔn
one bar of soap
น้ำตาลหนึ่งก้อน
náamtaan nʉ̀ŋ kɔ̂ɔn
one lump/cube of sugar
น้ำแข็งหนึ่งก้อน
náamkhɛ̌ŋ nʉ̀ŋ kɔ̂ɔn
a piece of ice, an ice cube
9. ฉบับ
chabàp
หนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับ
naŋsʉ̌ʉphim nʉ̀ŋ chabàp
one newspaper
จดหมายหนึ่งฉบับ
còtmǎay nʉ̀ŋ chabàp
one letter
10. เล่ม
lêm
หนังสือหนึ่งเล่ม
naŋsʉ̌ʉ nʉ̀ŋ lêm
one book
สมุดหนึ่งเล่ม
samùt nʉ̀ŋ lêm
one textbook
11. ใบ
bay
กระเป๋าหนึ่งใบ
kràpǎw nʉ̀ŋ bay
one pocketbook, handbag, briefcase, suitcase
ธนบัตรใบละร้อย
thanabàt bay lá rɔ́ɔy
one 100 baht banknote
รูปหนึ่งใบ
rûup nʉ̀ŋ bay
One (example of a) picture
ตู้หนึ่งใบ
tûu nʉ̀ŋ bay
one cabinet (as a container)
12. ตัว
tua
โต๊ะหนึ่งตัว
tó nʉ̀ŋ tua
one table/desk
โต๊ะรีดผ้าหนึ่งตัว
tó rîitphâa nʉ̀ŋ tua
one Ironing board
เก้าอี้หนึ่งตัว
kâwîi nʉ̀ŋ tua
one chair
เสื้อหนึ่งตัว
sʉ̂a nʉ̀ŋ tua
one blouse
กางเกงหนึ่งตัว
kaaŋkeeŋ nʉ̀ŋ tua
one pair of pants
กระโปรงหนึ่งตัว
kràprooŋ nʉ̀ŋ tua
one (woman's) skirt
13. เครื่อง
khrʉ̂aŋ
วิทยุหนึ่งเครื่อง
wítthayú nʉ̀ŋ khrʉ̂aŋ
one radio
ทีวี (โทรทัศน์) หนึ่งเครื่อง
thiiwii (thoorathát) nʉ̀ŋ khrʉ̂aŋ
one TV set
เครื่องซักผ้าหนึ่งเครื่อง
khrʉ̂aŋsákphâa nʉ̀ŋ khrʉ̂aŋ
one washing machine
เครื่องเปิดกระป๋องหนึ่งเครื่อง
khrʉ̂aŋ pə̀ət kràpɔ̌ŋ nʉ̀ŋ khrʉ̂aŋ
one electric can opener
เครื่องปรับอากาศหนึ่งเครื่อง
khrʉ̂aŋpràpaakàat nʉ̀ŋ khrʉ̂aŋ
one air conditioner
14. ชุด
chút
เครื่องครัวหนึ่งชุด
khrʉ̂aŋkhrua nʉ̀ŋ chút
one set of kitchen equipment
เสื้อผ้าหนึ่งชุด
sʉ̂aphâa nʉ̀ŋ chút
one suit of clothes
ชุดรับแขกหนึ่งชุด
chút rápkhɛ̀ɛk nʉ̀ŋ chút
one set of living room furniture

Illustration

38-ciggs.jpg

Response drill

Cue Question Response
1. แปรงสีฟัน, หนึ่ง
prɛɛŋsǐifan, nʉ̀ŋ
ซื้ออะไรครับ
sʉ́ʉ àray khráp
เอาแปรงสีฟันหนึ่งอัน
aw prɛɛŋsǐifan nʉ̀ŋ an
Toothbrush What do you want? (I want) one toothbrush.
2. ยาสีฟัน, สอง
yaasǐifan, sɔ̌ɔŋ
ซื้ออะไรครับ
sʉ́ʉ àray khráp
เอายาสีฟันสองหลอด
aw yaasǐifan sɔ̌ɔŋ lɔ̀ɔt
Toothpaste What do you want? (I want) two tubes of toothpaste.
3. บุหรี่, สอง
bùrìi, sɔ̌ɔŋ
ซื้ออะไรครับ
sʉ́ʉ àray khráp
ซื้อบุหรี่สองซอง
sʉ́ʉ bùrìi sɔ̌ɔŋ sɔɔŋ
Cigarettes What do you want? (I want) two packages of cigarettes.
4. สบู่หอม, สาม
sabùu hɔ̌ɔm, sǎam
ซื้ออะไรครับ
sʉ́ʉ àray khráp
ซื้อสบู่หอมสามก้อน
sʉ́ʉ sabùu hɔ̌ɔm sǎam kɔ̂ɔn
Toilet soap What do you want? (I want) three bars of toilet soap.
5. ไม้ขีด, หนึ่ง
máykhìit, nʉ̀ŋ
รับอะไรครับ
ráp àray khráp
(ซื้อ) ไม้ขีดหนึ่งกลัก
(sʉ́ʉ) máykhìit nʉ̀ŋ klàk
Matches What do you want? (I want) one box of matches.
6. สบู่ลักส์อย่างนอก สอง
sabùu lák yàaŋ nɔ̂ɔk sɔ̌ɔŋ
เอาอะไรครับ
aw àray khráp
เอาสบู่ลักส์อย่างนอกสองก้อน
aw sabùu lák yàaŋ nɔ̂ɔk sɔ̌ɔŋ kɔ̂ɔn
Imported Lux toilet soap, two What do you want? I want two bars of imported Lux toilet soap.
7. แปรงสีฟันขนาดเล็ก, หนึ่ง
prɛɛŋsǐifan khanàatlék, nʉ̀ŋ
เอาอะไรครับ
aw àray khráp
ซื้อแปรงสีฟันขนาดเล็กหนึ่งอัน
sʉ́ʉ prɛɛŋsǐifan khanàatlék nʉ̀ŋ an
Small toothbrush, one What would you like? One small toothbrush.
8. ยาสีฟัน, หลอดเล็ก, อย่างนอก, หนึ่ง
yaasǐifan, lɔ̀ɔt lék, yàaŋ nɔ̂ɔk, nʉ̀ŋ
รับอะไรครับ
ráp àray khráp
เอายาสีฟันอย่างนอกหลอดเล็กหนึ่งหลอด
aw yaasǐifan yàaŋ nɔ̂ɔk lɔ̀ɔt lék nʉ̀ŋ lɔ̀ɔt
Imported toothpaste, small tube, one What would you like? One small tube imported toothpaste.

Expansion drill

1. สบู่หนึ่งก้อน
sabùu nʉ̀ŋ kɔ̂ɔn
One bar of soap.
สบู่หอมหนึ่งก้อน
sabùu hɔ̌ɔm nʉ̀ŋ kɔ̂ɔn
One bar of toilet soap.
สบู่หอมลักส์หนึ่งก้อน
sabùu hɔ̌ɔm lák nʉ̀ŋ kɔ̂ɔn
One bar of Lux toilet soap.
สบู่หอมลักส์อย่างนอกหนึ่งก้อน
sabùu hɔ̌ɔm lák yàaŋ nɔ̂ɔk nʉ̀ŋ kɔ̂ɔn
One bar of imported Lux toilet soap.
2. ปากกาหนึ่งด้าม
pàakkaa nʉ̀ŋ dâam
One pen
ปากกาปาร์คเกอร์หนึ่งด้าม
pàakkaa pàakkəə nʉ̀ŋ dâam
One Parker pen
ปากกาปาร์คเกอร์อย่างดีหนึ่งด้าม
pàakkaa pàakkəə yàaŋdii nʉ̀ŋ dâam
One good Parker pen
ปากกาปาร์คเกอร์อย่างดีขนาดเล็กหนึ่งด้าม
pàakkaa pàakkəə yàaŋdii khanàatlék nʉ̀ŋ dâam
One good Parker pen, small size.
3. ยาสีฟันหนึ่งหลอด
yaasǐifan nʉ̀ŋ lɔ̀ɔt
One toothpaste
ยาสีฟันไอปานาหนึ่งหลอด
yaasǐifan aipaamaa nʉ̀ŋ lɔ̀ɔt
One Ipana toothpaste
ยาสีฟันไอปานาอย่างนอกหนึ่งหลอด
yaasǐifan aipaamaa yàaŋ nɔ̂ɔk nʉ̀ŋ lɔ̀ɔt
One Imported Ipana toothpaste
ยาสีฟันไอปานาอย่างนอกขนาดใหญ่หนึ่งหลอด
yaasǐifan aipaamaa yàaŋ nɔ̂ɔk khanàatyày nʉ̀ŋ lɔ̀ɔt
One Imported Ipana toothpaste, big size/large tube

4. แปรงสีฟันหนึ่งอัน
prɛɛŋsǐifan nʉ̀ŋ an
One toothbrush
แปรงสีฟันดอกเตอร์เวสต์หนึ่งอัน
prɛɛŋsǐifan dɔ́ktə̂ə wêet nʉ̀ŋ an
One Dr. West toothbrush
แปรงสีฟันดอกเตอร์เวสต์อย่างอ่อนหนึ่งอัน
prɛɛŋsǐifan dɔ́ktə̂ə wêet yàaŋ ɔ̀ɔn nʉ̀ŋ an
One soft Dr. West toothbrush
5. บุหรี่หนึ่งซอง
bùrìi nʉ̀ŋ sɔɔŋ
One package of cigarettes
บุหรี่ไทยหนึ่งซอง
bùrìi thay nʉ̀ŋ sɔɔŋ
One package of Thai cigarettes
บุหรี่ไทยอย่างดีหนึ่งซอง
bùrìi thay yàaŋdii nʉ̀ŋ sɔɔŋ
One package of good Thai cigarettes
บุหรี่ไทยอย่างดียี่ห้ออะไรก็ได้หนึ่งซอง
bùrìi thay yàaŋdii yîihɔ̂ɔ àray kɔ̂ɔdâay nʉ̀ŋ sɔɔŋ
One package of Thai cigarettes of any brand
6. รถหนึ่งคัน
rót nʉ̀ŋ khan
One car
รถอเมริกันหนึ่งคัน
rót ameeríkan nʉ̀ŋ khan
One American car
รถอเมริกันสวย ๆ หนึ่งคัน
rót ameeríkan sǔay ๆ nʉ̀ŋ khan
One beautiful American car
รถอเมริกันสวย ๆ อย่างดีหนึ่งคัน
rót ameeríkan sǔay ๆ yàaŋdii nʉ̀ŋ khan
One good, beautiful American car
รถอเมริกันสวย ๆ อย่างดี ขนาดใหญ่หนึ่งคัน
rót ameeríkan sǔay ๆ yàaŋdii khanàatyày nʉ̀ŋ khan
One big good and beautiful American car
รถอเมริกันสวย ๆ อย่างดี ขนาดใหญ่ ยี่ห้ออะไรก็ได้หนึ่งคัน
rót ameeríkan sǔay ๆ yàaŋdii khanàatyày yîihɔ̂ɔ àray kɔ̂ɔdâay nʉ̀ŋ khan
One big good and beautiful American car of any make.

Substitution drill

Cue Pattern
ที่ถูกกว่านี้มีไหม
thîi thùuk kwàa níi mii mǎy
Do you have anything cheaper?
1. ดี
dii
ที่ดีกว่านี้มีไหม
thîi dii kwàa níi mii mǎy
Good Do you have anything better?
2. สวย
sǔay
ที่สวยกว่านี้มีไหม
thîi sǔay kwàa níi mii mǎy
Beautiful, pretty Do you have anything prettier?
3. แพง
phɛɛŋ
ที่แพงกว่านี้มีไหม
thîi phɛɛŋ kwàa níi mii mǎy
Expensive Do you have anything more expensive?
4. ใหญ่
yày
ที่ใหญ่กว่านี้มีไหม
thîi yày kwàa níi mii mǎy
Big Do you have anything bigger?
5. เล็ก
lék
ที่เล็กกว่านี้มีไหม
thîi lék kwàa níi mii mǎy
Small Do you have anything smaller?
6. หน้ากว้าง
nâa kwâaŋ
ที่หน้ากว้างกว่านี้มีไหม
thîi nâa kwâaŋ kwàa níi mii mǎy
Wide (Fabric) Do you have anything wider?
7. ใหม่
mày
ที่ใหม่กว่านี้มีไหม
thîi mày kwàa níi mii mǎy
New Do you have anything newer?

Sentence expansion drill

Cue Continued pattern
1. แปรงสีฟันอย่างนี้แพงไป
prɛɛŋsǐifan yàaŋníi phɛɛŋ pay
แปรงสีฟันอย่างนี้แพงไป ที่ถูกกว่านี้มีไหม
prɛɛŋsǐifan yàaŋníi phɛɛŋ pay thîi thùuk kwàa níi mii mǎy
This kind of toothbrush is too expensive. This kind of toothbrush is too expensive. Do you have anything cheaper?
2. รถคันนี้ไม่สวย
rót khan níi mây sǔay
รถคันนี้ไม่สวย ที่สวยกว่านี้มีไหม
rót khan níi mây sǔay thîi sǔay kwàa níi mii mǎy
This car is not beautiful. This car is not beautiful. Do you have anything better looking?
3. บ้านหลังนี้เล็กเกินไป
bâan lǎŋ níi lék kəənpay
บ้านหลังนี้เล็กเกินไป ที่ใหญ่กว่านี้มีไหม
bâan lǎŋ níi lék kəənpay thîi yày kwàa níi mii mǎy
This house is too small. Do you have anything bigger?
4. ผ้านี้หน้าแคบเกินไป
phâa níi nâa khɛ̂ɛp kəənpay
ผ้านี้หน้าแคบเกินไป ที่กว้างกว่านี้มีไหม
phâa níi nâa khɛ̂ɛp kəənpay thîi kwâaŋ kwàa níi mii mǎy
This fabric is too narrow. This fabric is too narrow. Do you have anything wider?
5. กางเกงตัวนี้เก่าไป
kaaŋkeeŋ tua níi kàw pay
กางเกงตัวนี้เก่าไป ที่ใหม่กว่านี้มีไหม
kaaŋkeeŋ tua níi kàw pay thîi mày kwàa níi mii mǎy
These pants are too old. These pants are too old. Do you have anything newer?
6. เสื้อตัวนี้ใหญ่ไป
sʉ̂a tua níi yày pay
เสื้อตัวนี้ใหญ่ไป ที่เล็กกว่านี้มีไหม
sʉ̂a tua níi yày pay thîi lék kwàa níi mii mǎy
This shirt is too big. This shirt is too big. Do you have anything smaller?
7. หนังสือเล่มนี้ยากเกินไป
naŋsʉ̌ʉ lêm níi yâak kəənpay
หนังสือเล่มนี้ยากเกินไป ที่ง่ายกว่านี้มีไหม
naŋsʉ̌ʉ lêm níi yâak kəənpay thîi ŋâay kwàa níi mii mǎy
This book is too difficult. This book is too difficult. Do you have anything easier?

Exercises

Have one student take the part of a store clerk and another that of a customer. Have them go through the routine of purchasing various items, such as:

(a) a pack of cigarettes, (b) two bars of toilet soap,
(c) a tube of toothpaste, (d) some matches, etc.

The clerk asks the brand, kind, and size the customer wants. When he is told, he indicates what the price is. Then the customer inquires if there is anything cheaper (better, etc.). Then he gives the clerk a bill and asks for change.

Vocabulary

อาร์ ซี เอ
aa sii ee
R.C.A
ไอปานา
aipaamaa
Ipana
อัน
an
classifier for inanimate objects
แอสไพริน
ɛ́ɛtphayrin
aspirin
องค์
classifier for Buddha images, King, Queen
อ่อน
ɔ̀ɔn
soft, tender
อุดหนุน
ùtnǔn
to support, assist (financially), to patronize
ใบไม้
baymáay
leaf
ดอกเตอร์เวสต์
dɔ́ktə̂ə wêet
Dr. West
ฟัน
fan
tooth
ฟอร์ด
fɔɔt
Ford (brand name)
ห่อ
hɔ̀ɔ
carton, classifier for packages or things wrapped in paper
หอม
hɔ̌ɔm
to smell sweet
ยา
yaa
medicine, chemical compound
ยาหอม
yaa hɔ̌ɔm
nice-smelling inhalants
ยาสีฟัน
yaasǐifan
toothpaste
ยี่ห้อ
yîihɔ̂ɔ
brand or trade name
ก้าน
kâan
classifier for matches
กระโปรง (กะโปรง)
kràprooŋ (kàprooŋ)
womans skirt
womans skirt
ขีด
khìit
to strike, scratch
คนใน
khonnay
insider
คนนอก
khonnɔ̂ɔk
outsider or layman
เครื่องยนต์
khrʉ̂aŋyon
engine
เครื่องเปิดกระป๋อง
khrʉ̂aŋ pə̀ət kràpɔ̌ŋ
an electric can opener
เครื่องซักผ้า
khrʉ̂aŋsákphâa
washing machine
เครื่องตีไข่
khrʉ̂aŋ tii khày
an electric (egg) beater
กลัก
klàk
small case or box, classifier for things in such containers hence, box of matches, etc.
เกล็ดทอง
klèt thɔɔŋ
Gold Flake (name of cigarettes)
กล่อง
klɔ̀ŋ
a small carton or plastic box
ก้อน
kɔ̂ɔn
bump, cube, bar; classifier for bumpy objects, e.g. rocks, lumps of clay or sugar, cubes of sugar, chumks or hunks of coal or charcoal, bricks, broken bricks, cake of soap, clouds, and figuratively, sums of money
กระต่าย
kràtàay
rabbit
กระติกน้ำ
kràtìk náam
thermos bottle
ลักส์
lák
Lux (brand name)
หลอด
lɔ̀ɔt
classifier for tube, tube of toothpaste
ลูกท้อ
lûuk thɔ́ɔ
peach (a Chinese loan word)
ม้า
máa
horse
ไม้
máy
wood
ไม้ขีด
máykhìit
matches
เม็ด
mét
classifier for small, round objects (pills, etc.)
มวน
muan
classifier for cigarettes, cigars
(คน) ใน
(khon) nay
Thais educated in Thailand
นักเรียนใน
nákrian nay
Thais educated in Thailand
นักเรียนนอก
nákrian nɔ̂ɔk
Thais who were educated abroad
นก
nók
bird
นกยูง
nókyuuŋ
Peacock
นกแก้ว
nókkɛ̂ɛw
Parrot
(ของ) นอก
(khɔ̌ɔŋ) nɔ̂ɔk
is used to refer to any product made outside of Thailand or country
เงินทอน
ŋənthɔɔn
change (money returned)
ปาร์คเกอร์
pàakkəə
Parker
พัดลม
phátlom
electric fan
แผ่นเสียง
phɛ̀nsǐaŋ
records (phonograph)
แปรง
prɛɛŋ
brush
แปรงสีฟัน
prɛɛŋsǐifan
toothbrush
สบู่หอม
sabùu hɔ̌ɔm
toilet soap
สบู่ลักส์
sabùu lák
(Lux) soap
สบู่ใน
sabùu nay
local soap
สบู่นอก
sabùu nɔ̂ɔk
imported soap
สบู่ซักผ้า
sabùu sákphâa
laundry soap
สบู่ไทย
sabùu thay
Thai soap
ซัก
sák
to wash (clothes only); to launder
สตางค์
sataaŋ
satang
สี
sǐi
to polish
ซอง
sɔɔŋ
classifier for cigarettes or envelopes
ซองจดหมาย
sɔɔŋcòtmǎay
envelope (for letters)
เสือ
sʉ̌a
tiger
เตา
taw
stove
เตาแก๊ส
tawkɛ́ɛt
gas stove
เตารีด
tawrîit
iron (for clothing)
ถัง
thǎŋ
pail
ทีวี
thiiwii
T.V.
ที่
thîi
classifier for simple equipment
ที่เปิดกระป๋อง
thîi pə̀ət kràpɔ̌ŋ
an ordinary can opener
ที่ตีไข่
thîitiikhày
an ordinary (egg) beater
ธนบัตร
thanabàt
bank note
ทอน
thɔɔn
to give change (money)
โทรทัศน์
thoorathát
T.V.
ตรา
traa
brand, trademark (It is sometimes attached to the name of the product in advertising.)
วันหลัง
wanlǎŋ
next time
Prev Index Next