Prev Index Next

Basic dialog - Buying fruit

คนซื้อ.
khon sʉ́ʉ.
ส้มนี้ขายยังไง
sôm níi khǎay yaŋŋay
How much are these oranges?
แม่ค้า.
mɛ̂ɛkháa.
โหลละสิบห้าบาทค่ะ
lǒo lá sìp hâa bàat khâ
Fifteen baht a kilo.
คนซื้อ.
khon sʉ́ʉ.
กิโลหนึ่งมีกี่ลูก
kìloo nʉ̀ŋ mii kìi lûuk
How many oranges in a kilo?
แม่ค้า.
mɛ̂ɛkháa.
ราวหกเจ็ดลูก
raaw hòk cèt lûuk
About 6 or 7.
คนซื้อ.
khon sʉ́ʉ.
โลละสิบบาทได้ไหม
loo lá sìp bàat dâay mǎy
How about 10 baht a kilo?
แม่ค้า.
mɛ̂ɛkháa.
ไม่ได้ค่ะ นี่ส้มอย่างดีนะคะ รสหวานสนิท
mâydây khâ nîi sôm yàaŋdii ná khá rót wǎan sanìt
Impossible. This is a very good kind of orange. They have good, unusually sweet flavor.
คนซื้อ.
khon sʉ́ʉ.
งั้น สิบสองบาทก็แล้วกันนะ เอากิโลหนึ่ง
ŋán sìp sɔ̌ɔŋ bàat kɔ̂ɔ lɛ́ɛw kan ná aw kìloo nʉ̀ŋ
Then make it 12 baht. I'll take one kilo.
(แม่ค้าส่งส้มให้)
(mɛ̂ɛkháa sòŋ sôm hây)
(The sales lady hands over the oranges.)
แม่ค้า.
mɛ̂ɛkháa.
จะรับอะไรอีกไหมคะ
cà ráp àray ìik mǎy khá
Anything else?
คนซื้อ.
khon sʉ́ʉ.
สับปะรดนี้ลูกเท่าไร
sàppàrót níi lûuk thâw ray
How much are these pineapples each?
แม่ค้า.
mɛ̂ɛkháa.
สี่บาทค่ะ
sìi bàat khâ
Four baht.
คนซื้อ.
khon sʉ́ʉ.
สามบาทได้ไหม
sǎam bàat dâay mǎy
Is three o.k.?
แม่ค้า.
mɛ̂ɛkháa.
ไม่ได้ค่ะ สี่บาทขาดตัว
mâydây khâ sìi bàat khàattua
Can't do it. Four baht, no bargaining.
คนซื้อ.
khon sʉ́ʉ.
เอาลูกหนึ่ง ช่วยเลือกลูกดี ๆ ให้ด้วย
aw lûuk nʉ̀ŋ chûay lʉ̂ak lûuk dii ๆ hây dûay
I'll take one. Pick out a good one for me.
แม่ค้า.
mɛ̂ɛkháa.
นี่ค่ะ
nîi khâ
Here it is.
ทั้งหมดสิบหกบาทถ้วน
tháŋmòt sìp hòk bàat thûan
That makes 16 baht exactly altogether.
แม่ค้า.
mɛ̂ɛkháa.
คุณมีแบงค์ย่อยไหมคะ ดิฉันไม่มีทอน
khun mii bɛɛŋ yɔ̂y mǎy khá dìchǎn mâymii thɔɔn
You have any smaller bills? I don't have any change.
คนซื้อ.
khon sʉ́ʉ.
ไม่มีเลยครับ
mâymii ləəy khráp
No, I don't have any at all.
แม่ค้า.
mɛ̂ɛkháa.
งั้น รอสักประเดี๋ยวนะคะ ดิฉันจะไปแลกมาให้
ŋán rɔɔ sàk pràdǐaw ná khá dìchǎn cà pay lɛ̂ɛk maa hây
Then please wait a minute. I'll go get some change for you.

Grammar notes

Types of noun phrases

A) Noun + stative verbs

With this type of construction the reference is non- specific; i.e. it refers to any one or more units of the whole class.

1. Noun + stative verb
รถใหม่ new cars
rót màynew cars

Here the reference is to a particular type of object as a class.

Noun + stative verb reduplicated

Depending on the context, reduplication of the stative verb may result in

(a) 'Softening' the meaning of the stative verb.
ผมเห็นรถสีขาว ๆ ผ่านไปคันหนึ่ง
phǒm hěn rót sǐi khǎaw ๆ phàan pay khan nʉ̀ŋ
I saw a whitish car pass by.
(b) strengthening the meaning of the stative verb, or
รถคันนี้ไม่ใหญ่พอ ผมอยากได้รถใหญ่ ๆ
rót khan níi mây yày phɔɔ phǒm yàakdâay rót yày ๆ
This car is not big enough. I would like a really big car.
(c) it may indicate that the noun it occurs with is plural.
เขามีบ้านสวย ๆ
khǎw mii bâan sǔay ๆ
He has beautiful houses.

In all of these constructions the reference is to general rather than specific objects.

B) Noun + classifier + stative verbs

Reference is usually to one object.

1. Noun + Classifier + Stative Verb
Reference is one specific object.
หนังสือเล่มใหญ่ the big book
naŋsʉ̌ʉ lêm yày the big book
2. Noun + Classifier + Stative Verb Reduplicated
Reference is any one of a number of objects.
สับปะรดลูกดี ๆ any good pineapple
sàppàrót lûuk dii ๆ any good pineapple

In certain situations reduplication can result in

(a) 'softening' the meaning of the stative verb
ช่วยเลือกลูกใหญ่ ๆ ให้ลูกหนึ่ง
chûay lʉ̂ak lûuk yày ๆ hây lûuk nʉ̀ŋ
Please choose a rather large one for me.

Grammar drills

Recognition and familiarization drill

1. ส้มสาม
sôm sǎam
ลูก ใบ ผล
lûuk bay phǒn
3 oranges
2. ส้มโอหนึ่ง
sômoo nʉ̀ŋ
ลูก ใบ ผล
lûuk bay phǒn
1 pomelo
3. กล้วยหนึ่ง
klûay nʉ̀ŋ
หวี
wǐi
1 bunch of bananas, or
กล้วยสี่
klûay sìi
ใบ ลูก ผล
bay lûuk phǒn
4 bananas
4. มะม่วงสอง
mámûaŋ sɔ̌ɔŋ
ใบ ลูก ผล
bay lûuk phǒn
2 mangoes
5. มังคุดหนึ่ง
maŋkhút nʉ̀ŋ
ใบ ลูก ผล
bay lûuk phǒn
1 mangosteen
6. ชมพู่สอง
chomphûu sɔ̌ɔŋ
ใบ ลูก ผล
bay lûuk phǒn
2 rose apples
7. แตงโมหนึ่ง
tɛɛŋmoo nʉ̀ŋ
ใบ ลูก ผล
bay lûuk phǒn
1 watermelon
8. มะละกอหนึ่ง
málákɔɔ nʉ̀ŋ
ใบ ลูก ผล
bay lûuk phǒn
1 papaya
9. ลางสาดหนึ่ง
laaŋ sàat nʉ̀ŋ
ช่อ
chɔ̂ɔ
1 bunch of langsa, or
ลางสาดสิบสี่
laaŋ sàat sìp sìi
ใบ ลูก ผล
bay lûuk phǒn
14 langsa
10. ทุเรียนหนึ่ง
thúrian nʉ̀ŋ
ใบ ลูก ผล
bay lûuk phǒn
1 durian
11. สับปะรดหนึ่ง
sàppàrót nʉ̀ŋ
ใบ ลูก ผล
bay lûuk phǒn
1 pineapple
12. เงาะหนึ่ง
ŋɔ́ nʉ̀ŋ
ช่อ พวง
chɔ̂ɔ phuaŋ
1 bunch of rambuttans, or
เงาะห้า
ŋɔ́ hâa
ผล ใบ ลูก
phǒn bay lûuk
5 rambuttans

Sentence construction drill (See fruit chart)

Cue Pattern
1. ส้ม, ยังไง
sôm, yaŋŋay
ส้มนี้ขายยังไง
sôm níi khǎay yaŋŋay
2. ส้มโอ, ลูก
sômoo, lûuk
ส้มโอนี้ลูกละเท่าไร
sômoo níi lûuk lá thâwray
3. กล้วย, ยังไง
klûay, yaŋŋay
กล้วยนี้ขายยังไง/span>
klûay níi khǎay yaŋŋay /span>
4. มะม่วง, ลูก
mámûaŋ, lûuk
มะม่วงนี้ลูกละเท่าไร
mámûaŋ níi lûuk lá thâwray
5. มังคุด, ยังไง
maŋkhút, yaŋŋay
มังคุดนี้ขายยังไง
maŋkhút níi khǎay yaŋŋay
6. ชมพู่, ยังไง
chomphûu, yaŋŋay
ชมพู่นี้ขายยังไง
chomphûu níi khǎay yaŋŋay
7. แตงโม, ลูก
tɛɛŋmoo, lûuk
แตงโมนี้ลูกละเท่าไร
tɛɛŋmoo níi lûuk lá thâwray
8. มะละกอ, ลูก
málákɔɔ, lûuk
มะละกอนี้ลูกละเท่าไร
málákɔɔ níi lûuk lá thâwray
9. ลางสาด, ยังไง
laaŋ sàat, yaŋŋay
ลางสาดนี้ขายยังไง
laaŋ sàat níi khǎay yaŋŋay
10. ทุเรียน, ยังไง
thúrian, yaŋŋay
ทุเรียนนี้ขายยังไง
thúrian níi khǎay yaŋŋay
11. สับปะรด, ลูก
sàppàrót, lûuk
สับปะรดนี้ลูกละเท่าไร
sàppàrót níi lûuk lá thâwray
12. เงาะ, ยังไง
ŋɔ́, yaŋŋay
เงาะนี้ขายยังไง
ŋɔ́ níi khǎay yaŋŋay

Substitution Drill

Cue Pattern
ช่วยเลือกลูกดี ๆ ให้ด้วย
chûay lʉ̂ak lûuk dii ๆ hây dûay
Please choose a good one for me.
1. งาม ๆ
ŋaam ๆ
ช่วยเลือกลูกงาม ๆ ให้ด้วย
chûay lʉ̂ak lûuk ŋaam ๆ hây dûay
pretty Please choose a pretty one for me.
2. หวาน ๆ
wǎan ๆ
ช่วยเลือกลูกหวาน ๆ ให้ด้วย
chûay lʉ̂ak lûuk wǎan ๆ hây dûay
sweet Please choose a very sweet one for me.
3. ใหญ่ ๆ
yày ๆ
ช่วยเลือกลูกใหญ่ ๆ ให้ด้วย
chûay lʉ̂ak lûuk yày ๆ hây dûay
big Please choose a rather big one for me.
4. สุก ๆ
sùk ๆ
ช่วยเลือกลูกสุก ๆ ให้ด้วย
chûay lʉ̂ak lûuk sùk ๆ hây dûay
ripe Please choose a really ripe one for me.
5. สด ๆ
sòt ๆ
ช่วยเลือกลูกสด ๆ ให้ด้วย
chûay lʉ̂ak lûuk sòt ๆ hây dûay
fresh Please choose a really fresh one for me.

Expansion Drill

1. สับปะรดลูกดี ๆ
sàppàrót lûuk dii ๆ
A good pineapple
สับปะรดลูกดี ๆ หวาน ๆ
sàppàrót lûuk dii ๆ wǎan ๆ
A good and sweet pineapple
2. สับปะรดลูกโตๆ
sàppàrót lûuk too ๆ
A big pineapple
สับปะรดลูกโต ๆ หวาน ๆ
sàppàrót lûuk too ๆ wǎan ๆ
A big and sweet pineapple
3. ทุเรียนลูกโต ๆ
thúrian lûuk too ๆ
A big durian
ทุเรียนลูกโต ๆ รสดี ๆ
thúrian lûuk too ๆ rót dii ๆ
A big, good-tasting durian
4. มังคุดลูกงาม ๆ
maŋkhút lûuk ŋaam ๆ
A pretty mangosteen
มังคุดลูกงาม ๆ รสดี ๆ
maŋkhút lûuk ŋaam ๆ rót dii ๆ
A pretty, good-tasting mangosteen
5. มะม่วงลูกโต ๆ
mámûaŋ lûuk too ๆ
A big mango.
มะม่วงลูกโต ๆ สุก ๆ
mámûaŋ lûuk too ๆ sùk ๆ
A big, ripe mango.
6. มะม่วงลูกโต ๆ
mámûaŋ lûuk too ๆ
A big mango.
มะม่วงลูกโต ๆ สด ๆ
mámûaŋ lûuk too ๆ sòt ๆ
A big, fresh mango.

Progressive Substitution Drill

Cue Pattern
ช่วยเลือกสับปะรดลูกดี ๆ ให้ลูกหนึ่ง
chûay lʉ̂ak sàppàrót lûuk dii ๆ hây lûuk nʉ̀ŋ
Please choose a good pineapple for me.
1. ส้มโอ
sômoo
ช่วยเลือกส้มโอลูกดี ๆ ให้ลูกหนึ่ง
chûay lʉ̂ak sômoo lûuk dii ๆ hây lûuk nʉ̀ŋ
Please choose a good pomelo for me.
2. มะม่วง, ใหญ่, สาม
mámûaŋ, yày, sǎam
ช่วยเลือกมะม่วงลูกใบใหญ่ ๆ ให้สามใบ
chûay lʉ̂ak mámûaŋ lûuk bay yày ๆ hây sǎam bay
Please choose three (rather) big mangoes for me.
3. ทุเรียน, รสดี, หนึ่ง
thúrian, ร sòt ี, nʉ̀ŋ
ช่วยเลือกทุเรียนรสดี ๆ ให้ลูกหนึ่ง
chûay lʉ̂ak thúrian ร sòt ี ๆ hây lûuk nʉ̀ŋ
Please choose a good durian for me.
4. ใหญ่, สอง
yày, sɔ̌ɔŋ
ช่วยเลือกทุเรียนใบใหญ่ ๆ รสดี ๆ ให้สองลูก
chûay lʉ̂ak thúrian bay yày ๆ rót dii ๆ hây sɔ̌ɔŋ lûuk
Please choose two big and good durians for me.
5. แตงโม, หวาน, หนึ่ง
tɛɛŋmoo, wǎan, nʉ̀ŋ
ช่วยเลือกแตงโมลูกใหญ่ ๆ หวาน ๆ ให้ลูกหนึ่ง
chûay lʉ̂ak tɛɛŋmoo lûuk yày ๆ wǎan ๆ hây lûuk nʉ̀ŋ
Please choose a big, sweet watermelon for me.
6. มังคุด, งาม, หนึ่งกิโล
maŋkhút, ŋaam, nʉ̀ŋ kìloo
ช่วยเลือกมังคุดลูกงาม ๆ ให้กิโลหนึ่ง
chûay lʉ̂ak maŋkhút lûuk ŋaam ๆ hây kìloo nʉ̀ŋ
Please choose a kilo of pretty mangoes for me.

Progressive Substitution Drill

Cue Pattern
ช่วยเลือกสับปะรดลูกดี ๆ ให้ลูกหนึ่ง
chûay lʉ̂ak sàppàrót lûuk dii ๆ hây lûuk nʉ̀ŋ
Please choose a good pineapple for me.
1. ส้มโอ
sômoo
ช่วยเลือกส้มโอลูกดี ๆ ให้ลูกหนึ่ง
chûay lʉ̂ak sômoo lûuk dii ๆ hây lûuk nʉ̀ŋ
pomelo Please choose a good pomelo for me.
2. ทุเรียน
thúrian
ช่วยเลือกทุเรียนลูกดี ๆ ให้ลูกหนึ่ง
chûay lʉ̂ak thúrian lûuk dii ๆ hây lûuk nʉ̀ŋ
durien Please choose a good pomelo for me.
3. สาม
sǎam
ช่วยเลือกทุเรียนลูกดี ๆ ให้สามลูก
chûay lʉ̂ak thúrian lûuk dii ๆ hây sǎam lûuk
three Please choose three good durians for me.
4. ใหญ่
yày
ช่วยเลือกทุเรียนลูกใหญ่ ๆ ให้สามลูก
chûay lʉ̂ak thúrian lûuk yày ๆ hây sǎam lûuk
big Please choose three rather big durians for me.
5. ใหญ่, รสดี
yày, ร sòt ี
ช่วยเลือกทุเรียนลูกใหญ่ ๆ รสดี ๆ ให้สามลูก
chûay lʉ̂ak thúrian lûuk yày ๆ rót dii ๆ hây sǎam lûuk
big, of good flavor Please choose three, rather big, delicious durians for me.
6. ซื้อ
sʉ́ʉ
ช่วยซื้อทุเรียนลูกใหญ่ ๆ รสดี ๆ ให้สามลูก
chûay sʉ́ʉ thúrian lûuk yày ๆ rót dii ๆ hây sǎam lûuk
buy Please buy three, rather big, delicious durians for me.
7. มังคุด, งาม
maŋkhút, ŋaam
ช่วยซื้อมังคุดลูกงาม ๆ รสดี ๆ ให้สามลูก
chûay sʉ́ʉ maŋkhút lûuk ŋaam ๆ rót dii ๆ hây sǎam lûuk
mangosteens, pretty Please buy three pretty, good tasting mangosteens for me.
8. หนึ่งกิโล
nʉ̀ŋ kìloo
ช่วยซื้อมังคุดลูกงาม ๆ รสดี ๆ ให้กิโลหนึ่ง
chûay sʉ́ʉ maŋkhút lûuk ŋaam ๆ rót dii ๆ hây kìloo nʉ̀ŋ
one kilo Please buy a kilo of pretty, delicious mangosteens for me.
9. สิบบาท
sìp bàat
ช่วยซื้อมังคุดลูกงาม ๆ รสดี ๆ ให้สิบบาท
chûay sʉ́ʉ maŋkhút lûuk ŋaam ๆ rót dii ๆ hây sìp bàat
ten baht Please buy ten baht worth of pretty, delicious mangosteens for me.
10. มะม่วง, โต, หวาน
mámûaŋ, too, wǎan
ช่วยซื้อมะม่วงลูกโต ๆ หวาน ๆ ให้สิบบาท
chûay sʉ́ʉ mámûaŋ lûuk too ๆ wǎan ๆ hây sìp bàat
mango, large, sweet Please buy ten baht of sweet, big mangoes for me.
11. มะละกอ, สุก, โต
málákɔɔ, sùk, too
ช่วยซื้อมะละกอลูกโต ๆ สุก ๆ ให้สิบบาท
chûay sʉ́ʉ málákɔɔ lûuk too ๆ sùk ๆ hây sìp bàat
papaya, ripe, big Please buy ten baht of big, ripe papayas for me.

Sentence Construction Drill

Pattern Cue Pattern
1. คุณไม่มีแบงค์ย่อยหรือครับ
khun mâymii bɛɛŋ yɔ̂y rʉ̌ʉ khráp
แลก
lɛ̂ɛk
คุณไม่มีแบงค์ย่อยหรือครับ
khun mâymii bɛɛŋ yɔ̂y rʉ̌ʉ khráp
ผมจะไปแลกมาให้
phǒm cà pay lɛ̂ɛk maa hây
You don't have any change? to change You don't have any change?
I'll go get some for you.
2. คุณจะทานกาแฟหรือครับ
khun cà thaan kaafɛɛ rʉ̌ʉ khráp
ซื้อ
sʉ́ʉ
คุณจะทานกาแฟหรือครับ
khun cà thaan kaafɛɛ rʉ̌ʉ khráp
ผมจะไปซื้อมาให้
phǒm cà pay sʉ́ʉ maa hây
You'd like a cup of coffee? to buy You'd like a cup of coffee?
I'll go and buy some for you.
3. คุณไม่มีหนังสือหรือครับ
khun mâymii naŋsʉ̌ʉ rʉ̌ʉ khráp
เอา
aw
คุณไม่มีหนังสือหรือครับ
khun mâymii naŋsʉ̌ʉ rʉ̌ʉ khráp
ผมจะไปเอามาให้
phǒm cà pay aw maa hây
You don't have a book? to get You don't have a book?
I'll go get one for you.
4. คุณต้องการแท็กซี่หรือครับ
khun tɔ̂ŋkaan thɛ́ksîi rʉ̌ʉ khráp
เรียก
rîak
คุณต้องการแท็กซี่หรือครับ
khun tɔ̂ŋkaan thɛ́ksîi rʉ̌ʉ khráp
ผมจะไปเรียกมาให้
phǒm cà pay rîak maa hây
Do you want a taxi? call Do you want a taxi?
I'll go and call one for you.
5. คุณต้องการหมอหรือครับ
khun tɔ̂ŋkaan mɔ̌ɔ rʉ̌ʉ khráp
ตาม
taam
คุณต้องการหมอหรือครับ
khun tɔ̂ŋkaan mɔ̌ɔ rʉ̌ʉ khráp
ผมจะไปตามมาให้
phǒm cà pay taam maa hây
Do you want a doctor? to send for, to get (a person) Do you want a doctor?
I'll go get one for you.
6. คุณจะนั่งไหม
khun cà nâŋ mǎy
เอาเก้าอี้
aw kâwîi
คุณจะนั่งไหม
khun cà nâŋ mǎy
ผมจะไปเอาเก้าอี้มาให้
phǒm cà pay aw kâwîi maa hây
Would you like to sit down? get a chair Would you like to sit down?
I'll bring a chair for you.
7. คุณจะทานไหม
khun cà thaan mǎy
เอา
aw
คุณจะทานไหม
khun cà thaan mǎy
ผมจะไปเอามาให้
phǒm cà pay aw maa hây
Would you like to eat? get Would you like to eat?
I'll bring something for you.
8. คุณจะแลกเงินไหม
khun cà lɛ̂ɛk ŋən mǎy
แลก
lɛ̂ɛk
คุณจะแลกเงินไหม
khun cà lɛ̂ɛk ŋən mǎy
ผมจะไปแลกมาให้
phǒm cà pay lɛ̂ɛk maa hây
Would you like to change money? change Would you like to change money?
I'll go and change some for you.

Recognition and Familiarization Drill

1. ผมไม่มีแบงค์ย่อย ผมจะต้องไปแลกเงิน
phǒm mâymii bɛɛŋ yɔ̂y phǒm cà tɔ̂ŋ pay lɛ̂ɛk ŋən
I don't have small bank notes. I'll have to go change some money.
2. คุณมีแบงค์ย่อยไหม ขอแลกสักสิบบาท
khun mii bɛɛŋ yɔ̂y mǎy khɔ̌ɔ lɛ̂ɛk sàk sìp bàat
Do you have any change? Please change a hundred baht.
3. คุณมีเศษสตางค์ไหม ขอแลกสักห้าบาท
khun mii sèetsataaŋ mǎy khɔ̌ɔ lɛ̂ɛk sàk hâa bàat
Do you have any change? Could I have change for five baht?
4. ช่วยไปแลกเงินมาให้สักยี่สิบบาท
chûay pay lɛ̂ɛk ŋən maa hây sàk yîisìp bàat
Please go and get twenty baht change for me.
5. ผมมีเงินดอลลาร์อยู่ยี่สิบเหรียญ จะแลกเป็นเงินไทยได้เท่าไร
phǒm miiŋən dɔɔnlâa yùu yîisìp rǐan cà lɛ̂ɛk pen ŋən thay dâay thâwray
I have twenty dollars. How much Thai money will I get in exchange for it?
6. คุณทราบไหมครับว่า แถวนี้มีที่แลกเงินไหม
khun sâap mǎy khráp wâa thɛ̌ɛw níi mii thîi lɛ̂ɛk ŋən mǎy
Do you know if there are any money changers around here?
7. ชาวนาเอาข้าวไปแลกมาเป็นของใช้
chaawnaa aw khâaw pay lɛ̂ɛk maa pen khɔ̌ɔŋcháy
The farmers took the rice and traded it for things.
8. อย่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ
yàa aw phimsěen pay lɛ̂ɛk kàp klʉa
Don't trade (exchange) smelling salts (camphor) for salt.
(Don't trade valuable things for worthless things. A Thai proverb.)

Expansion Drill

1. แลก
lɛ̂ɛk
exchange
แลกกับ
lɛ̂ɛk kàp
exchange with
แลกกะของ
lɛ̂ɛk kà khɔ̌ɔŋ
exchange with things
แลกเงินกะของ
lɛ̂ɛk ŋən kà khɔ̌ɔŋ
exchange money with things
2. แลก
lɛ̂ɛk
exchange
แลกเงิน
lɛ̂ɛk ŋən
exchange money
แลกเงินสิบเหรียญ
lɛ̂ɛk ŋən sìp rǐan
(I) want to exchange ten dollars.
3. แลก
lɛ̂ɛk
exchange
ขอแลก
khɔ̌ɔ lɛ̂ɛk
Please exchange
ขอแลกแบงค์ย่อย
khɔ̌ɔ lɛ̂ɛk bɛɛŋ yɔ̂y
Please change for small bank notes.
ขอแลกแบงค์ย่อยสักร้อยบาท
khɔ̌ɔ lɛ̂ɛk bɛɛŋ yɔ̂y sàk rɔ́ɔy bàat
Please give me 100 baht change.
4. แลก
lɛ̂ɛk
exchange
ขอแลก
khɔ̌ɔ lɛ̂ɛk
Please exchange.
ขอแลกเศษสตางค์
khɔ̌ɔ lɛ̂ɛk sèetsataaŋ
Please exchange for small bank notes.
ขอแลกเศษสตางค์สักห้าบาท
khɔ̌ɔ lɛ̂ɛk sèet sàˑ​taaŋ sàk hâa bàat
Please give me 100 baht change.
5. แลก
lɛ̂ɛk
exchange
แลกกัน
lɛ̂ɛk kan
trade
แลกรถกัน
lɛ̂ɛk rót kan
trade cars
แลกรถกัน เอาไหม
lɛ̂ɛk rót kan aw mǎy
How would you like to trade cars?
6. แลก
lɛ̂ɛk
Exchange
เอาข้าวไปแลก
aw khâaw pay lɛ̂ɛk
Take rice and exchange it.
เอาข้าวไปแลกกะของใช้
aw khâaw pay lɛ̂ɛk kà khɔ̌ɔŋcháy
Take rice and exchange it for goods.
ชาวนาเอาข้าวไปแลกกะของใช้
chaawnaa aw khâaw pay lɛ̂ɛk kà khɔ̌ɔŋcháy
The farmers trade rice for things.
7. แลก
lɛ̂ɛk
exchange
เอาไปแลก
aw pay lɛ̂ɛk
Take it and exchange it.
เอาไปแลกมา
aw pay lɛ̂ɛk maa
been to exchange something
เอาข้าวไปแลกมาเป็นของใช้
aw khâaw pay lɛ̂ɛk maa pen khɔ̌ɔŋcháy
has been to exchange rice for useful things.
8. แลก
lɛ̂ɛk
exchange
เอาไปแลก
aw pay lɛ̂ɛk
Take it and exchange it.
เอารถเก่าไปแลก
aw rót kàw pay lɛ̂ɛk
Take the old car to exchange it.
เอารถเก่าไปแลกมาเป็นรถใหม่
aw rót kàw pay lɛ̂ɛk maa pen rót mày
have been to trade the old car in for a new one.

Exercise (on แลก /lɛ̂ɛk/)

1. ชาวนามีแต่ข้าว ถ้าเขาต้องการของใช้แต่เขาไม่มีเงินซื้อ เขาจะทำยังไง
chaawnaa mii tɛ̀ɛ khâaw thâa khǎw tɔ̂ŋkaan khɔ̌ɔŋcháy tɛ̀ɛ khǎw mây miiŋən sʉ́ʉ khǎw cà tham yaŋŋay
A farmer has only rice. If he wants other things but he doesn't have any money to buy them, what can he do?
2. คุณจะต้องให้เงินค่าแท็กซี่สิบห้าบาท คุณมีแต่ใบละร้อย แท็กซี่ไม่มีทอน คุณจะทำยังไง
khun cà tɔ̂ŋ hâyŋən khâa thɛ́ksîi sìp hâa bàat khun mii tɛ̀ɛ bay lá rɔ́ɔy thɛ́ksîi mâymii thɔɔn khun cà tham yaŋŋay
You have to pay 15 baht for the taxi fare. You have only a 100 baht bank note. The driver doesn't have any change. What do you do?
3. คุณมีแต่เงินดอลลาร์ คุณต้องการเงินบาท คุณจะทำยังไง
khun mii tɛ̀ɛ ŋən dɔɔnlâa khun tɔ̂ŋkaan ŋənbàat khun cà tham yaŋŋay
You have only dollars. You want some baht. What do you do?
4. ถ้าเงินดอลลาร์เท่ากับยี่สิบบาท ถ้าคุณมีเงินห้าสิบดอลลาร์ คุณจะแลกเงินบาทได้เท่าไร
thâa ŋən dɔɔnlâa thâwkàp yîisìp bàat thâa khun miiŋən hâa sìp dɔɔnlâa khun cà lɛ̂ɛk ŋənbàat dâay thâwray
If one dollar is equivalent to twenty baht; if you have fifty dollars, how many baht do you get?
5. คุณพิชัยจะไปอเมริกา เขาเอาเงินไปแลกที่ธนาคารห้าพันบาท ถ้าเงินดอลลาร์เท่ากับยี่สิบบาท คุณพิชัยได้เงินดอลลาร์เท่าไร
khun phíchay cà pay ameeríkaa khǎw aw ŋən pay lɛ̂ɛk thîi thanaakhaan hâa phan bàat thâa ŋən dɔɔnlâa thâwkàp yîisìp bàat khun phíchay dâay ŋən dɔɔnlâa thâwray
Mr. Pichai is going to America. He went to the bank to exchange money for 5,000 baht. If one dollar is equivalent to twenty baht, how many dollars does Mr. Pichai get?

Recognition and Familiarization Drill

1. ผมซื้อของราคาสิบแปดบาท ผมให้เงินเขาไปยี่สิบบาท เขาทอนเงินให้ผมสองบาท
phǒm sʉ́ʉkhɔ̌ɔŋ raakhaa sìp pɛ̀ɛt bàat phǒm hâyŋən khǎw pay yîisìp bàat khǎw thɔɔnŋən hây phǒm sɔ̌ɔŋ bàat
I made a purchase for 18 baht. I gave him twenty baht. He gave me two baht change.
2. ค่าแท็กซี่สิบสองบาท ผมให้เงินแท็กซี่ไปสิบห้าบาท เขาทอนมาให้ผมสองบาท เขาทอนเงินให้ผมขาดไปหนึ่งบาท
khâa thɛ́ksîi sìp sɔ̌ɔŋ bàat phǒm hâyŋən thɛ́ksîi pay sìp hâa bàat khǎw thɔɔn maa hây phǒm sɔ̌ɔŋ bàat khǎw thɔɔnŋən hây phǒm khàat pay nʉ̀ŋ bàat
The taxi fare is 12 baht. I gave the driver 15 baht. He gave me two baht change. He shortchanged me one baht.
3. ผมมีแต่ใบละร้อย ไม่มีแบงค์ย่อย แม่ค้าไม่มีเงินทอน ผมเลยต้องไปแลกแบงค์ย่อยมาให้เขา
phǒm mii tɛ̀ɛ bay lá rɔ́ɔy mâymii bɛɛŋ yɔ̂y mɛ̂ɛkháa mâymii ŋənthɔɔn phǒm ləəy tɔ̂ŋ pay lɛ̂ɛk bɛɛŋ yɔ̂y maa hây khǎw
I had only one hundred baht notes. I didn't have any smaller bank notes. The vendor didn't have any change. So, I had to go get some change for her.
4. คุณควรจะได้เงินทอนสองบาท แต่เขาทอนให้คุณสองบาทห้าสิบ เขาทอนเงินให้คุณเกินมาห้าสิบสตางค์
khun khuancà dâay ŋənthɔɔn sɔ̌ɔŋ bàat tɛ̀ɛ khǎw thɔɔn hây khun sɔ̌ɔŋ bàat hâa sìp khǎw thɔɔnŋən hây khun kəən maa hâa sìp sataaŋ
You should have gotten two baht change but he gave you change of two baht and fifty satang. He gave you fifty satang too much in change.
5. ของราคาทั้งหมดแปดสิบบาท ผมให้เงินเขาไปร้อยหนึ่ง ผมควรจะได้เงินทอนเท่าไร
khɔ̌ɔŋ raakhaa tháŋmòt pɛ̀ɛtsìp bàat phǒm hâyŋən khǎw pay rɔ́ɔy nʉ̀ŋ phǒm khuancà dâay ŋənthɔɔn thâwray
The goods cost altogether 84 baht. I gave him one hundred baht. How much change should I get?

Expansion Drill

1. ทอน
thɔɔn
To give change
ทอนเงิน
thɔɔnŋən
To give change
ทอนเงินให้คุณ
thɔɔnŋən hây khun
To give you change
ทอนเงินให้คุณสามบาท
thɔɔnŋən hây khun sǎam bàat
To give you three baht change
เขาทอนเงินให้คุณสามบาท
khǎw thɔɔnŋən hây khun sǎam bàat
He gave you three baht change.
2. ทอน
thɔɔn
To give change
ทอนมา
thɔɔn maa
To give change (to me)
ทอนมาให้ผม
thɔɔn maa hây phǒm
To give me change
ทอนมาให้ผมสามบาท
thɔɔn maa hây phǒm sǎam bàat
To give me three baht change
ต้องทอนเงินให้ผมสามบาท
tɔ̂ŋ thɔɔnŋən hây phǒm sǎam bàat
Should give me three baht change
คุณต้องทอนมาให้ผมสามบาท ถูกไหมครับ
khun tɔ̂ŋ thɔɔn maa hây phǒm sǎam bàat thùuk mǎy khráp
You should have given me three baht change, right?
3. ขาด
khàat
To be lacking
ขาดไป
khàat pay
To be lacking
ขาดไปสองบาท
khàat pay sɔ̌ɔŋ bàat
Two baht too little
เงินขาดไปสองบาท
ŋən khàat pay sɔ̌ɔŋ bàat
Two baht too little change
ทอนเงินมาขาดไปสองบาท
thɔɔnŋən maa khàat pay sɔ̌ɔŋ bàat
Gave two baht too little in change
ทอนเงินมาให้ผมขาดไปสองบาท
thɔɔnŋən maa hây phǒm khàat pay sɔ̌ɔŋ bàat
Gave me two baht too little in change
คุณทอนเงินมาให้ผมขาดไปสองบาท
khun thɔɔnŋən maa hây phǒm khàat pay sɔ̌ɔŋ bàat
You short changed me two baht.
4. เกิน
kəən
Too much
เกินมาห้าสิบสตางค์
kəən maa hâa sìp sataaŋ
Fifty satang too much
เงินเกินมาห้าสิบสตางค์
ŋən kəən maa hâa sìp sataaŋ
The money is fifty satang too much.
ทอนเงินเกินมาห้าสิบสตางค์
thɔɔnŋən kəən maa hâa sìp sataaŋ
Gave 50 satang too much in change
คุณทอนเงินเกินมาห้าสิบสตางค์
khun thɔɔnŋən kəən maa hâa sìp sataaŋ
You gave me fifty satang too much in change.
5. ทอน
thɔɔn
to give change
เงินทอน
ŋənthɔɔn
change
ได้เงินทอน
dâay ŋənthɔɔn
get change
ยังไม่ได้เงินทอน
yaŋ mâydây ŋənthɔɔn
haven't got change yet
ผมยังไม่ได้เงินทอน
phǒm yaŋ mâydây ŋənthɔɔn
I haven't got change yet.

Exercise

1. คุณซื้อของราคาสิบสามบาท คุณให้เงินคนขายไปยี่สิบบาท เขาต้องทอนเงินให้คุณกี่บาท
khun sʉ́ʉkhɔ̌ɔŋ raakhaa sìp sǎam bàat khun hâyŋən khon khǎay pay yîisìp bàat khǎw tɔ̂ŋ thɔɔnŋən hây khun kìi bàat
You bought 13 baht worth of goods. You gave the seller 20 baht. How much must he give you back in change?
2. คุณซื้อผลไม้รวมทั้งหมดยี่สิบเอ็ดบาท คุณให้ใบละยี่สิบกับใบละห้าเขาไป เขาต้องทอนเงินให้คุณเท่าไร
khun sʉ́ʉ phǒnlamáy ruamtháŋmòt yiisìp èt bàat khun hây bay lá yîisìp kàp bay lá hâa khǎw pay khǎw tɔ̂ŋ thɔɔnŋən hây khun thâwray
You bought fruit for 21 baht. You gave her one 20 baht bank note and one five baht bank note. How much is she supposed to give you back in change?
3. คุณซื้อของราคาเก้าสิบเจ็ดบาท เจ็ดสิบสตางค์ คุณให้ใบละร้อยเขาไป คุณควรได้เงินทอนเท่าไร
khun sʉ́ʉkhɔ̌ɔŋ raakhaa kâaw sìp cèt bàat cètsìp sataaŋ khun hây bay lá rɔ́ɔy khǎw pay khun khuan dâay ŋənthɔɔn thâwray
You bought goods for 97.70 baht. You gave the seller a one-hundred baht bank note. How much change should you get back?
4. คุณซื้อผ้าไหมทั้งหมดสามร้อยสิบบาท คุณให้ใบละร้อยคนขายสี่ใบ คนขายทอนเงินมาให้คุณแปดสิบบาท เขาทอนเงินให้คุณขาดไปเท่าไร
khun sʉ́ʉ phâamǎy tháŋmòt sǎam rɔ́ɔy sìp bàat khun hây bay lá rɔ́ɔy khon khǎay sìi bay khon khǎay thɔɔnŋən maa hây khun pɛ̀ɛtsìp bàat khǎw thɔɔnŋən hây khun khàat pay thâwray
You bought 310 baht worth of Thai silk. You gave the salesman four 100 baht bank notes. The salesman gave you eighty baht change. How much did he shortchange you?
5. คุณซื้อของราคาสามบาท คุณให้ใบละห้าคนขายไป เขาทอนมาให้คุณสามบาท เขาทอนเงินเกินมาเท่าไร
khun sʉ́ʉkhɔ̌ɔŋ raakhaa sǎam bàat khun hây bay lá hâa khon khǎay pay khǎw thɔɔn maa hây khun sǎam bàat khǎw thɔɔnŋən kəən maa thâwray
You bought some things for three baht. You gave the salesman one five baht bank note. He gave you three baht change. How much extra change did you get?

Substitution Drill

Cue Pattern
จะรับอะไรอีกไหม
cà ráp àray ìik mǎy
Would you like anything else?
1. ซื้ออะไร
sʉ́ʉ àray
จะซื้ออะไรอีกไหม
cà sʉ́ʉ àray ìik mǎy
Would you like to buy anything else?
2. ทำอะไร
tham àray
จะทำอะไรอีกไหม
cà tham àray ìik mǎy
Would you like to do anything else?
3. ไปไหน
pay nǎy
จะไปไหนอีกไหม
cà pay nǎy ìik mǎy
Would you like to go anywhere else?
4. ไปหาใคร
payhǎa khray
จะไปหาใครอีกไหม
cà payhǎa khray ìik mǎy
Would you like to see anyone else?
5. ดูอะไร
duu àray
จะดูอะไรอีกไหม
cà duu àray ìik mǎy
Would you like to look at anything else?
6. ไปธุระที่ไหน
pay thúrá thîinǎy
จะไปธุระที่ไหนอีกไหม
cà pay thúrá thîinǎy ìik mǎy
Would you like to go (on business) anywhere else?

Recognition and Familiarization Drill (อีก: else)

1. คุณไปหาเขาแล้ว คุณจะไปหาใครอีก
khun payhǎa khǎw lɛ́ɛw khun cà payhǎa khray ìik
You have seen him. Is there anybody else you'll see?
2. นอกจากคุณจอห์นแล้ว คุณรู้จักใครอีกบ้าง
nɔ̂ɔkcàak khun cɔ̀ɔn lɛ́ɛw khun rúucàk khray ìik bâaŋ
Besides John, whom else do you know?
3. ซื้อผ้าเสร็จแล้ว คุณอยากจะซื้ออะไรอีกไหม
sʉ́ʉ phâa sèt lɛ́ɛw khun yàakcà sʉ́ʉ àray ìik mǎy
After we finish shopping for material, is there anything else you'd like to buy?
4. เขียนจดหมายเสร็จแล้ว คุณจะทำอะไรอีก
khǐancòtmǎay sèt lɛ́ɛw khun cà tham àray ìik
After you have finished writing letters, what else are you going to do?
5. ไปธุระที่นั่นเสร็จแล้ว คุณจะต้องไปที่ไหนอีกไหม
pay thúrá thîinân sèt lɛ́ɛw khun cà tɔ̂ŋ pay thîinǎy ìik mǎy
After you have finished your business there. do you have to go anywhere else?

Recognition and Familiarization Drill

1. เขามีภรรยาสวยและเก่ง
khǎw mii phanrayaa sǔay lɛ́ kèŋ
He has a beautiful and clever wife.
2. เขามีบ้านสวย
khǎw mii bâan sǔay
He has a beautiful house.
3. เขาได้คนใช้ดี
khǎw dâay khoncháy dii
He has (got) good servants.
4. เขามีลูกสาวสวยอยู่คนหนึ่ง
khǎw mii lûuksǎaw sǔay yùu khon nʉ̀ŋ
He has a beautiful daughter.
5. ที่นั่นมีร้านอาหารดีอยู่ร้านหนึ่ง
thîinân mii ráanaahǎan dii yùu ráan nʉ̀ŋ
There is a good restaurant there.
6. ที่นั่นมีร้านขายของใหญ่อยู่ร้านหนึ่ง
thîinân mii ráan khǎaykhɔ̌ɔŋ yày yùu ráan nʉ̀ŋ
There is a big store there.

Recognition and Familiarization Drill

(Reduplication indicates 'plurality')
1. เขามีบ้านสวย ๆ หลายหลัง
khǎw mii bâan sǔay ๆ lǎay lǎŋ
He has many beautiful houses.
2. เขามีรถอเมริกันใหญ่ ๆ หลายคัน
khǎw mii rót ameeríkan yày ๆ lǎay khan
He has many big American cars.
3. เขามีลูกน้องเก่ง ๆ ดี ๆ หลายคน
khǎw mii lûuknɔ́ɔŋ kèŋ ๆ dii ๆ lǎay khon
He has many good and competent employees.
4. เขามีของใช้ดี ๆ หลายอย่าง
khǎw mii khɔ̌ɔŋcháy dii ๆ lǎayyàaŋ
He has many nice things to use.
5. เขารู้จักร้านอาหารดี ๆ ถูก ๆ หลายแห่ง
khǎw rúucàk ráanaahǎan dii ๆ thùuk ๆ lǎay hɛ̀ŋ
He knows many inexpensive good restaurants.
6. ที่นั่นมีโรงเรียนใหม่ ๆ ดี ๆ อยู่หลายโรง
thîinân mii rooŋrian mày ๆ dii ๆ yùu lǎay rooŋ
There are many good new schools there.
7. ที่นั่นมีของดี ๆ ถูก ๆ ให้เลือกหลายอย่าง
thîinân mii khɔ̌ɔŋdii ๆ thùuk ๆ hây lʉ̂ak lǎayyàaŋ
There are many kinds of good, inexpensive things to choose from there.

Recognition and Familiarization Drill

(Reduplication indicates 'generality')
1. ผมอยากได้หนังสือดี ๆ สักเล่ม
phǒm yàakdâay naŋsʉ̌ʉ dii ๆ sàk lêm
I want to get a good book.
2. เขาต้องการเพื่อนดี ๆ สักคน
khǎw tɔ̂ŋkaan phʉ̂an dii ๆ sàk khon
He needs a good friend.
3. ผมจะซื้อรถอเมริกันคันใหญ่ ๆ สักคัน
phǒm cà sʉ́ʉ rót ameeríkan khan yày ๆ sàk khan
I'll buy a big American car.
4. ช่วยซื้อผ้าไหมสวย ๆ ดี ๆ สีดำให้สักสองหลา
chûay sʉ́ʉ phâamǎy sǔay ๆ dii ๆ sǐi dam hây sàk sɔ̌ɔŋ lǎa
Please buy two yards of good beautiful Thai silk in black for me.
5. ผมอยากได้ลูกน้องดี ๆ เก่ง ๆ สักคนหนึ่ง
phǒm yàakdâay lûuknɔ́ɔŋ dii ๆ kèŋ ๆ sàk khon nʉ̀ŋ
I would like to get a competent good person to work for me.

Recognition and Familiarization Drill

(Reduplication strengthening of the base meanings)
1. รถคันนี้ไม่ใหญ่พอ ผมอยากได้รถใหญ่ ๆ
rót khan níi mây yày phɔɔ phǒm yàakdâay rót yày ๆ
This car is not big enough. I would like a big car.
2. บ้านหลังนี้ใหญ่เกินไป ผมอยากได้บ้านเล็ก ๆ
bâan lǎŋ níi yày kəənpay phǒm yàakdâay bâanlék ๆ
This house is too big. I would like a small house.
3. หนังสือเล่มนี้ยากไปหน่อย ผมอยากได้หนังสือง่าย ๆ /naŋsʉ̌ʉ lêm níi yâak pay nɔ̀y phǒm yàakdâay naŋsʉ̌ʉ ŋâay ๆ/
This book is a little to difficult. I would like an easy one.
4. ผ้าอย่างนี้แพงไป ผมอยากได้อย่างถูก ๆ /phâa yàaŋníi phɛɛŋ pay phǒm yàakdâay yàaŋ thùuk ๆ/
This kind of material is too expensive. I would like a cheap kind.
5. กาแฟถ้วยนี้ไม่ร้อนเลย ผมอยากได้กาแฟร้อน ๆ /kaafɛɛ thûay níi mây rɔ́ɔn ləəy phǒm yàakdâay kaafɛɛrɔ́ɔn ๆ/
This cup of coffee is not hot. I'd like hot coffee.

Recognition and Familiarization Drill

(Reduplication softening the base meanings)
1. ผมอยากได้รถดี ๆ สักคันหนึ่ง
phǒm yàakdâay ร thòt ี ๆ sàk khan nʉ̀ŋ
I would like to get a fairly good car.
2. ช่วยซื้อมะม่วงลูกโต ๆ ให้สิบห้าบาท
chûay sʉ́ʉ mámûaŋ lûuk too ๆ hây sìp hâa bàat
Please buy me 50 baht of rather big mangoes.
3. ผู้หญิงคนนั้นเป็นคนดำ แต่ไม่ดำมาก
phûuyǐŋ khon nán pen khon dam tɛ̀ɛ mây dam mâak
That lady is a rather dark person, but not very dark.
4. ผมเห็นรถสีขาว ๆ ผ่านไปคันหนึ่ง
phǒm hěn rót sǐi khǎaw ๆ phàan pay khan nʉ̀ŋ
I saw a whitish car pass by.
5. ผมจำได้ว่าหนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ บาง ๆ
phǒm camdâay wâa naŋsʉ̌ʉ lêm nán pen naŋsʉ̌ʉ lêm lék ๆ baaŋ ๆ
I remember that that book is a rather small, think book.

Recognition and Familiarization Drill

(Classifier specifies the object)
1. คุณชอบรถคันไหน คันเล็กหรือคันใหญ่
khun chɔ̂ɔp rót khan nǎy khan lék rʉ̌ʉ khan yày
Which car do you like? The small one or the big one?
2. เขาจะเช่าหลังไหน หลังสีเขียวหรือหลังสีขาว
khǎw cà châw lǎŋ nǎy lǎŋ sǐi khǐaw rʉ̌ʉ lǎŋ sǐi khǎaw
Which house is he going to rent? The green one or the white one.
3. หนังสือของคุณเล่มไหน เล่มเก่าหรือเล่มใหม่
naŋsʉ̌ʉ khɔ̌ɔŋ khun lêm nǎy lêm kàw rʉ̌ʉ lêm mày
Which book is yours, the old one or the new one?
4. คุณจะเอาปากกาอันถูกหรือแพง
khun cà aw pàakkaa an thùuk rʉ̌ʉ phɛɛŋ
Do you want the cheap pen or the expensive one?
5. แฟนของเขาคนไหน (ผู้หญิง)คนสวยหรือคนไม่สวย
fɛɛn khɔ̌ɔŋ khǎw khon nǎy (phûuyǐŋ) khonsǔay rʉ̌ʉ khon mây sǔay
Which one is his girl friend? The pretty one or the not (so) pretty one?

Recognition and Familiarization Drill

Single Adjective Reduplicated Adjective
(Indicating kind or type) (Indicating quality)
1. มะม่วงสุก
mámûaŋ sùk
มะม่วงสุกๆ
mámûaŋ sùk ๆ
Ripe mangoes Mangoes which are rather ripe
2. กาแฟร้อน
kaafɛɛrɔ́ɔn
กาแฟร้อน ๆ
kaafɛɛrɔ́ɔn ๆ
Hot coffee. The coffee which is quite hot
3. น้ำเย็น
náamyen
น้ำเย็น ๆ
náamyen ๆ
Cold water. Water which is really cold
4. ของเก่า
khɔ̌ɔŋkàw
ของเก่า ๆ
khɔ̌ɔŋkàw ๆ
Antiques Old things
5. ของหวาน
khɔ̌ɔŋwǎan
ของหวาน ๆ
khɔ̌ɔŋwǎan ๆ
Dessert Sweet things

Exercises

1) Pretend you are shopping for fruit and ask for:
(a) two oranges and a bunch of bananas,
(b) six mangosteens and one small watermelon,
(c) 3 ripe mangoes
(d) 1 large papaya
(e) one small durian
(f) a sweet pineapple
(g) a bunch of rambuttans
2) Pretend you are shopping and say to the salesperson, "Please choose for me ___________."
(a) a good orange,
(b) 3 sweet pineapples,
(c) one large durian,
(d) a big, sweet watermelon,
(e) 2 kilos of beautiful mangosteens,
(f) 3 baht worth of big, ripe papayas,
(g) one bunch of ripe bananas,
(h) 3 rose apples,
(i) 2 bunches of good rambuttans,
(j) 1 bunch of langsa
3) Student A says to Student B, "Where are you going?" Student B replies, "I am going to buy _______ for you." Use different kinds of objects in your reply.
4) Student A: "I have _____ dollars. How much Thai money will I get in exchange for it?"

Student B: "you'll get ______ baht."

Vocabulary

ใบละห้า
bay lá hâa
5 baht bank note
แบงค์ย่อย
bɛɛŋ yɔ̂y
small bill (change)
ชมพู่
chomphûu
rose apple
ช่อ
chɔ̂ɔ
bunch, classifier of fruit in a bunch
ดอลลาร์
dɔɔnlâa
dollar
แฟน
fɛɛn
girlfriend or boyfriend
หกเจ็ด
hòk cèt
6 or 7
เกิน
kəən
too much
ขาด
khàat
shortage of, short (of)
ขาดตัว
khàattua
no bargaining
ของใช้
khɔ̌ɔŋcháy
things for use
กล้วย
klûay
banana
ลางสาด
laaŋ sàat
bangsaa, langsat (small fruit)
ลูก
lûuk
classifier for fruit
เลือก
lʉ̂ak
to choose, pick out, select, elect
มะละกอ
málákɔɔ
papaya (fruit)
มะม่วง
mámûaŋ
mango (fruit)
แม่ค้า
mɛ̂ɛkháa
salesperson (female)
เงินทอน
ŋənthɔɔn
change
เงาะ
ŋɔ́
rambuttan (fruit)
พิชัย
phíchay
Phichai (male first name)
พิมเสน
phimsěen
smelling salts
ผล
phǒn
classifier for fruit
ผลไม้
phǒnlamáy
fruit
พวง
phuaŋ
bunch, classifier for fruit in a bunch
รับ
ráp
to take on, to eat (something)
เหรียญ
rǐan
coin, dollars
รส
rót
flavor
สัก (ซัก)
sàk (sák)
a little, a bit
สักประเดี๋ยว (ซักประเดี๋ยว)
sàkpràdǐaw (sák pràdǐaw)
a minute
สนิท
sanìt
extremely (sweet, etc.); close, intimate (of friends, etc.)
สับปะรด
sàppàrót
pineapple
เศษสตางค์
sèetsataaŋ
change (in coin)
ส้ม
sôm
orange
ส้มโอ
sômoo
pomelo
สด
sòt
fresh (of fruit, etc.)
สุก
sùk
ripe
แตงโม
tɛɛŋmoo
watermelon
ทั้งหมด
tháŋmòt
altogether
ที่แลกเงิน
thîi lɛ̂ɛk ŋən
place to exchange money
ถ้วน
thûan
even, in round numbers
ทุเรียน
thúrian
durian (fruit)
หวาน
wǎan
sweet (in flavor)
หวี
wǐi
bunch, classifier for bunch of bananas
Prev Index Next