Prev Index Next

Basic Dialog: Establishing Identity and Ownership of Objects

A. ช่วยส่งหนังสือเล่มนั้นให้ผมหน่อย ได้ไหมครับ
chûay sòŋ naŋsʉ̌ʉ lêm nán hây phǒm nɔ̀y dây mǎy khráp
Could you hand me that book?
B. ได้ครับ
dâay khráp
Yes.
หนังสือเล่มนี้ดี
naŋsʉ̌ʉ lêm níi dii
This book is good.
ของใครครับ
khɔ̌ɔŋ khray khráp
Whose is it?
A. ของเพื่อนผมครับ
khɔ̌ɔŋ phʉ̂an phǒm khráp
A friend of mine.
B. เพื่อนคุณชื่ออะไรครับ
phʉ̂an khun chʉ̂ʉ àray khráp
What's your friend's name?
A. (เขาชื่อ) จอห์นครับ
( kháw chʉ̂ʉ ) cɔ̀ɔn khráp
His name is John.
B. คนไหนชื่อจอห์นครับ
khon nǎy chʉ̂ʉ cɔ̀ɔn khráp
Which person is named John?
A. คนโน้นครับ
khon nóon khráp
That person over there.
B. แล้วนั่นใครครับ
lɛ́ɛw nân khray khráp
Then who is (that) there?
A. ผู้หญิงหรือผู้ชายครับ
phûuyǐŋ rʉ̌ʉ phûuchaay khráp
The woman or the man?
B. ผู้ชายครับ
phûuchaay khráp
The man.
A. นั่นนักเรียนครับ
nân nákrian khráp
That's a student.
B. คุณรู้จักเขาไหมครับ
khun rúucàk kháw mǎy khráp
Do you know him?
A. รู้จักครับ
rúucàk khráp
Yes, I do.
B. เขาเป็นใครครับ
kháw pen khray khráp
Who is he?
A. เขาเป็นเพื่อนผมครับ
kháw pen phʉ̂an phǒm khráp
He's my friend.

Grammar notes

Use of Unit Classifiers

The following type of construction is used to indicate the number of items when referring to concrete nouns:

Noun + Number + Unit Classifier
หนังสือ
naŋsʉ̌ʉ
สอง
sɔ̌ɔŋ
เล่ม
lêm
two books
นักเรียน
nákrian
สอง
sɔ̌ɔŋ
คน
khon
two students
เก้าอี้
kâwîi
สอง
sɔ̌ɔŋ
ตัว
tua
two chairs

When specifying a particular noun in a class, the following type of construction is used:

Noun + Unit Classifier + Determiner
เพื่อน
phʉ̂an
คน
khon
นั้น
nán
that friend
สมุด
samùt
เล่ม
lêm
นี้
níi
this notebook
ปากกา
pàakkaa
ด้าม
dâam
ไหน
nǎy
which pen?

A unit classifier is one of a special class of nouns which are used in constructions to enumerate or specify concrete nouns. There are about 200 unit classifiers in Thai, and each of them is normally used with a large number of concrete nouns of very different meanings. Since the unit classifier must be used in any situation in which you wish to indicate the number of items (of concrete nouns) or wish to specify a particular item out of a group (of concrete nouns), you will have to learn which unit classifier is used with each noun. Since there is usually no obvious connection between the classifier and its Noun, using the correct one will be a matter of having learned it. There are a few classifiers for which noun reference is relatively predictable:

Unit Classifier Noun Reference
คน
khon
people (professions and positions held by people)
ตัว
tua
animals, objects with arms and legs
แผ่น
phɛ̀ɛn
flat objects
ใบ
bay
containers
แท่ง
thɛ̂ŋ
sticks

For a full treatment of unit classifiers, see Noss, Richard B., Thai Reference Grammar, U. S. Government Printing Office, Washington, D.C., 1964, pp. 104, 105.

The Classifier Phrase as a Noun Replacement

After a noun has been mentioned or otherwise identified, Classifier+Determiner or Number+Classifier can replace it in sentences following immediately:

A. นี่หนังสือสองเล่ม
nîi naŋsʉ̌ʉ sɔ̌ɔŋ lêm
Here are 2 books.
เล่มไหนของคุณ
lêm nǎy khɔ̌ɔŋ khun
Which is yours?
B. เล่มนั้นครับ
lêm nán khráp
That one.
A. มีหนังสือไหม
mii naŋsʉ̌ʉ mǎy
Do you have any books?
B. มีสองเล่มครับ
mii sɔ̌ɔŋ lêm khráp
I have two.

The classifier functions like a substitute word here, but it can not occur without either a number before it or a determiner after it.

ของ /khɔ̌ɔŋ/ used to indicate 'Possession'

ของ /khɔ̌ɔŋ/ 'of' or 'belonging to‘ is used to indicate 'possession'. It occurs after the thing possessed and before the possessor. Its occurrence in the Noun Phrase is optional when the head noun (thing possessed) is present, thus:

หนังสือของเขา
naŋsʉ̌ʉ khɔ̌ɔŋ kháw
his book
or หนังสือเขา
naŋsʉ̌ʉ kháw
his book

But the occurrence of ของ /khɔ̌ɔŋ/ is obligatory when the head noun is not present, thus:

ของเขา
khɔ̌ɔŋ kháw
his

The head noun can be omitted only after it has been identified since ของเขา /khɔ̌ɔŋ kháw/ acts as a replacement for the whole Noun Phrase.

The Position of 'ใคร' /' khray '/ in the Sentence

ใคร /khray/ like อะไร /àray/ (see 2.2a) has the same position in the sentence as the noun it refers to, thus:

Question: เขาเป็นใคร
kháw pen khray
(lit: he is who) Who is he?
Answer: เขาเป็นเพื่อนผม
kháw pen phʉ̂an phǒm
He's my friend
Question: คุณจอห์นเป็นใคร
khun cɔ̀ɔn pen khray
(lit: John is who) What is John?
Answer: คุณจอห์นเป็นครูผม
khun cɔ̀ɔn pen khruu phǒm
John's my teacher

When the main verb in the sentence is เป็น /pen/ , ใคร /khray/ normally occurs in the predicate. Observe that it may be translated 'what' in some situations.

How to Express 'Being'

The verb 'to be' is translated differently according to its subject and complement. Observe the following examples:

Subject Verb Complement
นี่
nîi
คือ
khʉʉ
เพื่อนเขา
phʉ̂an kháw
This is his friend
ครูจอห์น
khruu cɔ̀ɔn
เป็น
pen
ครูผม
khruu phǒm
John is my teacher
เขา
kháw
ชื่อ
chʉ̂ʉ
จอห์น
cɔ̀ɔn
He is (named) John

Drills

Response Drill


The instructor points at a student as he asks the question and gives the actual name of the student as the cue. He asks every student the question.

Questions: นั่น / นี่ ใครครับ
nân/nîi khray khráp
Who is that/this?
Cue: (actual name of student pointed at)
Answers: นี่ / นั่น คุณ (Joe) ครับ
nîi/nân khun ( Joe ) khráp
This/that is (Joe)

The instructor gives a cue and points at a student. One student asks and another answers questions like the following:

Instructor: คุณถาวร
khun thǎawɔɔn
(pointing at a student)
Student 1: นั่น / นี่ คุณถาวรใช่ไหมครับ
nân/nîi khun thǎawɔɔn chây mǎy khráp
That/this is Mr. Taworn isn't it?
Student 2: ไม่ใช่ครับ
mây chây khráp
No, it isn't.
Student l: นั่น / นี่ ใครครับ
nân/nîi khray khráp
Who is that/this?
Student 2: นั่น นี่ คุณ .........
nân nîi khun.........
(That/this is) ___
1. คุณจิม /khun cim/ 2. ครู /khruu/ 3. คุณแมรี่ /khun mɛɛrîi/
4. จอห์น /cɔ̀ɔn/ 5. ครูเค้า /khruu kháw/ 6. คุณประเสริฐ /khun pràsə̀ət/

Repeat the drill using actual names of students in the class.

Substitution Drill

Cue Pattern
หนังสือใครครับ
naŋsʉ̌ʉ khray khráp
Whose book (is it)?
นาฬิกา
naalíkaa
นาฬิกาใครครับ
naalíkaa khray khráp
Whose watch (is it)
ดินสอ
dinsɔ̌ɔ
ดินสอใครครับ
dinsɔ̌ɔ khray khráp
Whose pencil (is it)?
รูป
rûup
รูปใครครับ
rûup khray khráp
Whose picture (is it)?
เก้าอี้
kâwîi
เก้าอี้ใครครับ
kâwîi khray khráp
Whose chair (is it)?
ปากกา
pàakkaa
ปากกาใครครับ
pàakkaa khray khráp
Whose pen (is it)?
หนังสือพิมพ์
naŋsʉ̌ʉphim
หนังสือพิมพ์ใครครับ
naŋsʉ̌ʉphim khray khráp
Whose newspaper (is it)
บุหรี่
bùrìi
บุหรี่ใครครับ
bùrìi khray khráp
Whose cigerette (is it)
หนังสือ
naŋsʉ̌ʉ
หนังสือใครครับ
naŋsʉ̌ʉ khray khráp
Whose book (is it)?

Response Drill


The instructor points at an object near a student and asks him whose is it. The student's response indicates the actual owner.

Model: Instructor: นั่น / นี่ หนังสือใครครับ
nân/nîi naŋsʉ̌ʉ khray khráp
Whose book is that/this?
Student: ของผม /ของเขา / ของคุณจิม
khɔ̌ɔŋ phǒm/khɔ̌ɔŋ kháw/khɔ̌ɔŋ khun cim
Mine/his/Jim's
1. ดินสอ /dinsɔ̌ɔ/ 2. นาฬิกา> /naalíkaa/ 3. รูป /rûup/
4. ปากกา /pàakkaa/ 5. สมุด /samùt/ 6. หนังสือพิมพ์ /naŋsʉ̌ʉphim/
7. หนังสือ /naŋsʉ̌ʉ/ 8. บุหรี่ /bùrìi/ 9. เก้าอี้ /kâwîi/

This drill may be repeated one time with students repeating the thing referred to in the answer: หนังสือ ของ ผม /naŋsʉ̌ʉ khɔ̌ɔŋ phǒm/ and one time with students repeating the thing referred to and นั้น/ นี่ /nán / nîi/ : นี่หนังสือผม /nîi naŋsʉ̌ʉ phǒm/

Expansion Drill

Cue Expansion
1. ของใครครับ
khɔ̌ɔŋ khray khráp
Whose?
หนังสือ
naŋsʉ̌ʉ
หนังสือของใคร
naŋsʉ̌ʉ khɔ̌ɔŋ khray
Whose book?
นั่น
nân
นั่นหนังสือของใครครับ
nân naŋsʉ̌ʉ khɔ̌ɔŋ khray khráp
Whose book is that?
2. ของใครครับ
khɔ̌ɔŋ khray khráp
Whose?
ปากกา
pàakkaa
ปากกาของใครครับ
pàakkaa khɔ̌ɔŋ khray khráp
Whose pen?
นั่น
nân
นั่นปากกาของใครครับ
nân pàakkaa khɔ̌ɔŋ khray khráp
Whose pen is that?
3. ของใครครับ
khɔ̌ɔŋ khray khráp
Whose?
สมุด
samùt
สมุดของใครครับ
samùt khɔ̌ɔŋ khray khráp
Whose notebook?
นี่
nîi
นี่สมุดของใครครับ
nîi samùt khɔ̌ɔŋ khray khráp
Whose notebook is this?
4. ของใครครับ
khɔ̌ɔŋ khray khráp
Whose?
ดินสอ
dinsɔ̌ɔ
ดินสอของใครครับ
dinsɔ̌ɔ khɔ̌ɔŋ khray khráp
Whose pencil?
นั่น
nân
นั่นดินสอของใครครับ
nân dinsɔ̌ɔ khɔ̌ɔŋ khray khráp
Whose pencil is that?

Reduction Drill

Change from Pattern 1 to Pattern 2.

Change from Pattern 2 to Pattern 1.

Pattern 1 Pattern 2
หนังสือของใคร
naŋsʉ̌ʉ khɔ̌ɔŋ khray
หนังสือใคร
naŋsʉ̌ʉ khray
Whose book?
ปากกาของใคร
pàakkaa khɔ̌ɔŋ khray
ปากกาใคร
pàakkaa khray
Whose pen?
เพื่อนของผม
phʉ̂an khɔ̌ɔŋ phǒm
เพื่อนผม
phʉ̂an phǒm
My friend.
เก้าอี้ของใคร
kâwîi khɔ̌ɔŋ khray
เก้าอี้ใคร
kâwîi khray
Whose chair.
สมุดของนักเรียน
samùt khɔ̌ɔŋ nákrian
สมุดนักเรียน
samùt nákrian
Student's notebook.
ภรรยาของคุณจอห์น
phanrayaa khɔ̌ɔŋ khun cɔ̀ɔn
ภรรยาของจอห์น
phanrayaa khɔ̌ɔŋ cɔ̀ɔn
John's wife.
ครูของเรา
khruu khɔ̌ɔŋ raw
ครูเรา
khruu raw
Our teacher.
สามีของเขา
sǎamii khɔ̌ɔŋ kháw
สามีเขา
sǎamii kháw
Her husband.

Recognition and Familiarization Drill

Question Response
คนไหนชื่อจอห์น
khon nǎy chʉ̂ʉ cɔ̀ɔn
คนนั้นครับ
khon nán khráp
Which person is named John? That one.
คนไหนชื่อจิม
khon nǎy chʉ̂ʉ cim
คนโน้นครับ
khon nóon khráp
Which person is named Jim? The one over there.
คนไหนชื่อแมรี่
khon nǎy chʉ̂ʉ mɛɛrîi
คนนั้นครับ
khon nán khráp
Which person is named Mary? That one.
คนไหนเป็นเพื่อนคุณ
khon nǎy penphʉ̂an khun
คนนั้นครับ
khon nán khráp
Which person is your friend? The one over there.
คนไหนเป็นครู
khon nǎy pen khruu
คนนั้นครับ
khon nán khráp
Which person is the teacher? That one.
คนไหนเป็นนักเรียน
khon nǎy pen nákrian
คนนั้นครับ
khon nán khráp
Which person is a student? That one.

Response Drill

The instructor asks the names of students.

Instructor: คนไหนชื่อ ___ (actual name)
khon nǎy chʉ̂ʉ
Which person is named _____ ?
Student: คนนี้ /นั้น (pointing to the student):
khon níi/nán
This/that person.

Expansion Drill

1. ไหน
nǎy
Which?
คนไหน
khon nǎy
Which one (person)?
นักเรียนคนไหน
nákrian khon nǎy
Which student?
นักเรียนผู้ชายคนไหน
nákrian phûuchaay khon nǎy
Which male student?
2. นี้
níi
This
คนนี้
khon níi
This one (person)
ผู้หญิงคนนี้
phûuyǐŋ khon níi
This female.
นักเรียนผู้หญิงคนนี้
nákrian phûuyǐŋ khon níi
This female student.
3. โน้น
nóon
That over there.
คนโน้น
khon nóon
That one (person) over there.
ครูคนโน้น
khruu khon nóon
That teacher over there.
ครูของคุณคนโน้น
khruu khɔ̌ɔŋ khun khon nóon
That teacher of yours over there.
4. นั้น
nán
That.
คนนั้น
khon nán
That one (person).
เพื่อนคนนั้น
phʉ̂an khon nán
That friend.
เพื่อนของคุณคนนั้น
phʉ̂an khɔ̌ɔŋ khun khon nán
That friend of yours.
เพื่อนผู้หญิงของคุณคนนั้น
phʉ̂an phûuyǐŋ khɔ̌ɔŋ khun khon nán
That female friend of yours.

Expansion Drill

1. คนไหนชื่อจอห์น
khon nǎy chʉ̂ʉ cɔ̀ɔn
Which person is named John?
นักเรียน
nákrian
นักเรียนคนไหนชื่อจอห์น
nákrian khon nǎy chʉ̂ʉ cɔ̀ɔn
Which student is named John?
ผู้ชาย
phûuchaay
นักเรียนผู้ชายคนไหนชื่อจอห์น
nákrian phûuchaay khon nǎy chʉ̂ʉ cɔ̀ɔn
Which male student is named John?
2. คนนั้นชื่อนงเยาว์
khon nán chʉ̂ʉ noŋyaw
That person is named Nongyao
เพื่อนผม
phʉ̂an phǒm
เพื่อนผมคนนั้นชื่อนงเยาว์
phʉ̂an phǒm khon nán chʉ̂ʉ noŋyaw
That friend of mine is named Nongyao
ผู้หญิง
phûuyǐŋ
เพื่อนผู้หญิงผมคนนั้นชื่อนงเยาว์
phʉ̂an phûuyǐŋ phǒm khon nán chʉ̂ʉ noŋyaw
That female friend of mine is named Nongyao
3. หนังสือเล่มนั้นดี
naŋsʉ̌ʉ lêm nán dii
That book is good.
ของคุณ
khɔ̌ɔŋ khun
หนังสือของคุณเล่มนั้นดี
naŋsʉ̌ʉ khɔ̌ɔŋ khun lêm nán dii
That book of yours is good.
4. คนนั้นสวย
khon nán sǔay
That one (person) is pretty.
เพื่อน
phʉ̂an
เพื่อนคนนั้นสวย
phʉ̂an khon nán sǔay
That friend is pretty.
ของคุณ
khɔ̌ɔŋ khun
เพื่อนของคุณคนนั้นสวย
phʉ̂an khɔ̌ɔŋ khun khon nán sǔay
That friend of yours is pretty.
ผู้หญิง
phûuyǐŋ
เพื่อนผู้หญิงของคุณคนนั้นสวย
phʉ̂an phûuyǐŋ khɔ̌ɔŋ khun khon nán sǔay
That female friend of yours is pretty.

Transformation Drill

Pattern 1 Pattern 2
คนไหนชื่อจิม
khon nǎy chʉ̂ʉ cim
คุณจิม คนไหน
khun cim khon nǎy
Which one (person) is Jim?
คนไหนชื่อประภาส
khon nǎy chʉ̂ʉ pràphâat
คุณประภาส คนไหน
khun pràphâat khon nǎy
Which one is Praphas?
คนไหนชื่อประเสริฐ
khon nǎy chʉ̂ʉ pràsə̀ət
คุณประเสริฐ คนไหน
khun pràsə̀ət khon nǎy
Which one is Prasert?
คนไหนชื่อณัฐชานันท์
khon nǎy chʉ̂ʉ nátchaanan
คุณณัฐชานันท์คนไหน
khun nátchaanan khon nǎy
Which one is Natchanan?
คนไหนเป็นครูของคุณ
khon nǎy pen khruu khɔ̌ɔŋ khun
ครูของคุณ คนไหน
khruu khɔ̌ɔŋ khun khon nǎy
Which is your teacher?
คนไหนเป็นภรรยาคุณถาวร
khon nǎy pen phanrayaa khun thǎawɔɔn
ภรรยาคุณถาวร คนไหน
phanrayaa khun thǎawɔɔn khon nǎy
Which one is Thavorn's wife?
คนไหนเป็นสามีคุณแมรี่
khon nǎy pen sǎamii khun mɛɛrîi
สามีคุณแมรี่ คนไหน
sǎamii khun mɛɛrîi khon nǎy
Which one is Mary's husband?

Recognition and Familiarization Drill

Question Response
ผู้หญิงหรือผู้ชาย
phûuyǐŋ rʉ̌ʉ phûuchaay
ผู้ชายครับ
phûuchaay khráp
Woman or man? Man
ชื่อจอห์นหรือจิม
chʉ̂ʉ cɔ̀ɔn rʉ̌ʉ cim
จิมครับ
cim khráp
Is (he) named John or Jim? Jim
คนนั้นหรือคนโน้น
khon nán rʉ̌ʉ khon nóon
คนโน้นครับ
khon nóon khráp
That one or the one over there? The one over there.
เขาเป็นครูหรือนักเรียน
kháw pen khruu rʉ̌ʉ nákrian
นักเรียนครับ
nákrian khráp
Is he teacher or a student? A student.
ดีหรือไม่ดี
dii rʉ̌ʉ mây dii
ดีครับ
dii khráp
(Is it) good or not? (It's) good.
สวยหรือไม่สวย
sǔay rʉ̌ʉ mây sǔay
ไม่สวยครับ
mây sǔay khráp
(Is she) pretty or not? (She is) not (pretty).
ของคุณหรือของเขา
khɔ̌ɔŋ khun rʉ̌ʉ khɔ̌ɔŋ khǎw
ของเขาครับ
khɔ̌ɔŋ kháw khráp
Yours or his? His.

Response Drill

Pairs of students engage in an exchange of the following kind using actual names of other student).

Student 1: เขาชื่อ ____ (actual name)
kháw chʉ̂ʉ____ (actual name)
Student 2: ใครครับ คนนี้หรือ (pointing to the student)
khray khráp khon níi rʉ̌ʉ (pointing to the student)
Student 1: คนนี้ นะครับ
khon níi ná khráp

Response Drill

Cue Question Response
จิม
cim
ชื่อจอห์นหรือจิม
chʉ̂ʉ cɔ̀ɔn rʉ̌ʉ cim
(ชื่อ) จิมครับ
( chʉ̂ʉ ) cim khráp
โน้น
nóon
คนนั้นหรือคนโน้น
khon nán rʉ̌ʉ khon nóon
คนโน้นครับ
khon nóon khráp
ครู
khruu
เป็นเพื่อนหรือเป็นครู
penphʉ̂an rʉ̌ʉ pen khruu
(เป็น) ครูครับ
( pen ) khruu khráp
คุณ
khun
ของคุณหรือของผม
khɔ̌ɔŋ khun rʉ̌ʉ khɔ̌ɔŋ phǒm
ของคุณครับ
khɔ̌ɔŋ khun khráp
สวย
sǔay
ผู้หญิงคนนั้นสวยหรือไม่สวย
phûuyǐŋ khon nán sǔay rʉ̌ʉmây sǔay
สวยครับ
sǔay khráp
ไม่
mây
ชื่อนี้ดีหรือไม่ดี
chʉ̂ʉ níi dii rʉ̌ʉ mây dii
ไม่ดีครับ
mây dii khráp

Response Drill

Cue
ชื่อจิม
chʉ̂ʉ cim
เขาเป็นใคร
kháw pen khray
เขาชื่อจิม
kháw chʉ̂ʉ cim
เป็นเพื่อนผม
pen phʉ̂an phǒm
เขาเป็นใคร
kháw pen khray
เขาเป็นเพื่อนผม
kháw pen phʉ̂an phǒm
ชื่อจิม, เป็นเพื่อนผม
chʉ̂ʉ cim , pen phʉ̂an phǒm
คนนั้นเป็นใคร
khon nán pen khray
เขาชื่อจิม เป็นเพื่อนผม
kháw chʉ̂ʉ cim pen phʉ̂an phǒm
ชื่อแมรี่, เป็นภรรยาคุณจอห์น
chʉ̂ʉ mɛɛrîi , pen phanrayaa khun cɔ̀ɔn
เขาเป็นใคร
kháw pen khray
เขาชื่อแมรี่ เป็นภรรยาคุณจอห์น
kháw chʉ̂ʉ mɛɛrîi pen phanrayaa khun cɔ̀ɔn
ชื่อประภาส
chʉ̂ʉ pràphâat
เขาเป็นใคร
kháw pen khray
เขาชื่อประภาส
kháw chʉ̂ʉ pràphâat
เป็นครูผม
pen khruu phǒm
เขาเป็นใคร
kháw pen khray
เขาเป็นครูผม
kháw pen khruu phǒm
ชื่อประภาส, เป็นครูผม
chʉ̂ʉ pràphâat , pen khruu phǒm
เขาเป็นใคร
kháw pen khray
เขาชื่อประภาส เป็นครูผม
kháw chʉ̂ʉ pràphâat pen khruu phǒm
ชื่อคุณชดช้อย
chʉ̂ʉ khun chótchɔ́ɔy
คนนั้นเป็นใคร
khon nán pen khray
เขาชื่อชดช้อย
kháw chʉ̂ʉ chótchɔ́ɔy
เป็นครู
pen khruu
คนโน้นเป็นใคร
khon nóon pen khray
เขาเป็นครู
kháw pen khruu
ชื่อจอห์น, เป็นเพื่อนผม
chʉ̂ʉ cɔ̀ɔn , penphʉ̂an phǒm
คนนี้เป็นใคร
khon níi pen khray
เขาชื่อจอห์น เป็นเพื่อนผม
kháw chʉ̂ʉ cɔ̀ɔn pen phʉ̂an phǒm

Recognition and Familiarization Drill


The instructor points at two or more of the objects as he asks the question and selects one of them as he gives the response.

Question Response
1. หนังสือเล่มไหนดี
naŋsʉ̌ʉ lêm nǎy dii
เล่มนั้น
lêm nán
Which book is good? That one.
2. ปากกาด้ามไหนดี
pàakkaa dâam nǎy dii
ด้ามนี้
dâam níi
Which pen is good? That one.
3. ดินสอแท่งไหนดี
dinsɔ̌ɔ thɛ̂ŋ nǎy dii
แท่งนี้
thɛ̂ŋ níi
Which pencil is good? This one.
4. เก้าอี้ตัวไหนดี
kâwîi tua nǎy dii
ตัวนั้น
tua nán
Which chair is good? That one.
5. แผนที่แผ่นไหนดี
phɛ̌ɛnthîi phɛ̀ɛn nǎy dii
แผ่นนี้
phɛ̀ɛn níi
Which map is good? This one.

Response Drill


Selecting two each of the objects listed below, the instructor asks questions about ownership using the following model:

Instructor: นี่หนังสือสองเล่ม
nîi naŋsʉ̌ʉ sɔ̌ɔŋ lêm
Here are 2 books.
เล่มไหนของคุณ
lêm nǎy khɔ̌ɔŋ khun
Which (one) is yours?
Student 1: เล่มนี้ / เล่มนั้น
lêm níi/lêm nán
This one/that one.
1. เก้าอี้ /kâwîi/ 2. สมุด /samùt/
3. ดินสอ /dinsɔ̌ɔ/ 4. ปากกา /pàakkaa/
5. นาฬิกา /naalíkaa/

In the question คุณ /khun/ may be replaced by เขา /kháw/ or ผม /phǒm/ / ดิฉัน /dìchǎn/

Substitution Drill

Cue Pattern
หนังสือเล่มนี้ดี
naŋsʉ̌ʉ lêm níi dii
สมุด
samùt
สมุดเล่มนี้ดี
samùt lêm níi dii
ปากกา
pàakkaa
ปากกาด้ามนี้ดี
pàakkaa dâam níi dii
ดินสอ
dinsɔ̌ɔ
ดินสอแท่งนี้ดี
dinsɔ̌ɔ thɛ̂ŋ níi dii
โต๊ะ (ตัว)
tó ( tua )
โต๊ะตัวนี้ดี
tó tua níi dii
แผนที่
phɛ̌ɛnthîi
แผนที่แผ่นนี้ดี
phɛ̌ɛnthîi phɛ̀ɛn níi dii
รูป (ใบ)
rûup ( bay )
รูปใบนี้ดี
rûup bay níi dii
นักเรียน
nákrian
นักเรียนคนนี้ดี
nákrian khon níi dii
ครู
khruu
ครูคนนี้ดี
khruu khon níi dii
นาฬิกา
naalíkaa
นาฬิกาเรือนนี้ดี
naalíkaa rʉan níi dii
หนังสือ
naŋsʉ̌ʉ
หนังสือเล่มนี้ดี
naŋsʉ̌ʉ lêm níi dii

Substitution Drill

Cue Pattern
ช่วยส่งหนังสือเล่มนั้นให้ผม ได้ไหมครับ
chûay sòŋ naŋsʉ̌ʉ lêm nán hây phǒm dây mǎy khráp
ปากกา, โน้น
pàakkaa , nóon
ช่วยส่งปากกาด้ามโน้นให้ผม ได้ไหมครับ
chûay sòŋ pàakkaa dâam nóon hây phǒm dây mǎy khráp
รูป, นั้น
rûup , nán
ช่วยส่งรูปใบนั้นให้ผม ได้ไหมครับ
chûay sòŋ rûup bay nán hây phǒm dây mǎy khráp
แผนที่, นั้น
phɛ̌ɛnthîi , nán
ช่วยส่งแผนที่แผ่นนั้นให้ผม ได้ไหมครับ
chûay sòŋ phɛ̌ɛnthîi phɛ̀ɛn nán hây phǒm dây mǎy khráp
หนังสือ, โน้น
naŋsʉ̌ʉ , nóon
ช่วยส่งหนังสือเล่มโน้นให้ผม ได้ไหมครับ
chûay sòŋ naŋsʉ̌ʉ lêm nóon hây phǒm dây mǎy khráp
ดินสอ, นั้น
dinsɔ̌ɔ , nán
ช่วยส่งดินสอแท่งนั้นให้ผม ได้ไหมครับ
chûay sòŋ dinsɔ̌ɔ thɛ̂ŋ nán hây phǒm dây mǎy khráp
นาฬิกา, นั้น
naalíkaa , nán
ช่วยส่งนาฬิกาเรือนนั้นให้ผม ได้ไหมครับ
chûay sòŋ naalíkaa rʉan nán hây phǒm dây mǎy khráp

Exercises

  • One student points at an object and asks who it belongs to. Another student (the actual owner) says that it's his. Continue until ownership has been established for all the objects the students are familiar with.
  • Find out the names of all the students by asking questions like this: What's the name of that person? A student will respond with the real name.
  • Find out the names of all the students by asking questions like this: Who is named ____? (using the names of students). The student with the name will respond: I am (named) ____.
  • One student will point to an object and will ask another student if it's his. He will respond that it is.
  • Find out if other students think various objects in the room are good or beautiful.
  • Ask someone to pass you something. He pretends he isn't sure which one you want and asks, 'This one or that one'. You indicate which one and he passes it. You thank him.

Vocabulary

ใบ
bay
classifier for 'picture', etc.
จิม
cim
Jim (name)
ชดช้อย
chótchɔ́ɔy
Chotchoi (Thai female first name)
ช่วย
chûay
please
ด้าม
dâam
classifier for 'pen', etc.
ได้
dây
can, could, be able
ให้
hây
for (the benefit of)
คน (คน)
khon ( khon )
people, also classifier for humans
ของ
khɔ̌ɔŋ
of, belonging to
ใคร
khray
who, what (in some constructions)
เล่ม
lêm
classifier for 'book'
นงเยาว์
noŋyaw
Nongyaw (Thai female first name)
นักเรียน (คน)
nákrian ( khon )
student, pupil
นั้น, นั่น
nán , nân
that (determiner)
ไหน
nǎy
which (one(s)) (determiner)
นี้, นี่
níi , nîi
this (determiner)
ณัฐชานันท์
nátchaanan
Nuchanan (female first name)
โน้น, โน่น
nóon , nôon
the one over there (determiner)
เป็น
pen
to be
ภรรยา, ภริยา
phanrayaa , pharíyaa
wife (elegant term)
แผ่น
phɛ̀ɛn
classifier for 'map, picture, paper' sheet-like
ผู้ชาย (คน)
phûuchaay ( khon )
man, boy (male human of any age)
ผู้หญิง (คน)
phûuyǐŋ ( khon )
woman, girl (female human of any age)
ประเสริฐ
pràsə̀ət
Prasert (male first name)
เรา
raw
we, our, us
รู้จัก
rúucàk
to know, to be acquainted with, to be familiar with
หรือ, รึ, etc.
rʉ̌ʉ , rʉ́
or
เรือน
rʉan
classifier for 'watch, clock'
สามี
sǎamii
husband (elegant term)
ส่ง
sòŋ
to pass, to hand (someone something)
สอง
sɔ̌ɔŋ
two
ตัว
tua
classifier for 'animals, objects with legs (chairs, tables, etc.)
แท่ง
thɛ̂ŋ
classifier for 'pencil', etc.

1 The unit classifier for each noun is given after the noun.

Prev Index Next