Prev Index Next

Basic Dialog: Banking and shopping trip

A. คุณมีแบงค์ย่อยไหม
khun mii bɛɛŋ yɔ̂y mǎy
Do you have any change?
B. มี แต่ไม่ถึงร้อยบาท
mii tɛ̀ɛ mây thʉ̌ŋ rɔ́ɔy bàat
Yes, but not as much as 100 Baht.
A. งั้น ขอยืมก่อนสักยี่สิบบาทได้ไหม ขอบคุณครับ
ŋán khɔ̌ɔyʉʉm kɔ̀ɔn sàk yîisìp bàat dâay mǎy khɔ̀ɔpkhun khráp
Well, could I borrow 20 Baht, then? Thank you.
B. วันนี้จะไปไหนหรือครับ
wanníi cà pay nǎy rʉ̌ʉ khráp
You are going somewhere today?
A. จะไปธนาคาร
cà pay thanaakhaan
To the bank.
B. ไปฝากเงินหรือเปล่า
pay fàakŋən rʉ̌ʉplàaw
To deposit money?
A. เปล่าค่ะ ไปเบิกเงิน
plàw khâ pay bə̀əkŋən
No, to get some money out.
กับจะพาเพื่อนฝรั่งไปแลกเงินไทยด้วย
kàp cà phaa phʉ̂an faràŋ pay lɛ̂ɛk ŋən thay dûay
And, I am also taking a farangfriend to change some money,
And, I am also taking afarangfriend to change some money,
เพราะจะไปซื้อของกัน
phrɔ́ cà pay sʉ́ʉkhɔ̌ɔŋ kan
Because we are going shopping.
เพื่อนเขาอยากซื้อผ้าไหมไทย ขันเงิน
phʉ̂an khǎw yàak sʉ́ʉ phâamǎy thay khǎn ŋən
She wants some Thai silk, a silver bowl,
แล้วก็ชามสลัดที่ทำด้วยไม้
lɛ́ɛwkɔ̂ɔ chaam salàt thîi tham dûay máy
And a wooden salad bowl.

Basic Dialog: (Part 2)

A. คุณรู้จักร้านดี ๆ ที่ไม่แพงนักบ้างไหม
khun rúucàk ráan dii ๆ thîi mây phɛɛŋ nák bâaŋ mǎy
You know of any good and inexpensive shops?
B. ร้านสินค้าไทย ไงครับ
ráan sǐnkháa thay ŋay khráp
Yes, the Thai merchandiseshop.
Yes, theThai merchandiseshop.
เขามีของไทยดี ๆ สวย ๆ ให้เลือกเยอะ
khǎw mii khɔ̌ɔŋ thay dii ๆ sǔay ๆ hây lʉ̂ak yə́
They have a large selection of beautiful and good things.
ฝีมือเขาดีมาก เพราะเขามีช่างดี ๆ
fǐimʉʉ khǎw diimâak phrɔ́ khǎw mii châaŋ dii ๆ
Their work is very good because they have good artisans.
A. จริงนะ เพิ่งนึกออก
ciŋ ná phə̂ŋ nʉ́kɔ̀ɔk
Thats true, it just occurred to me.
Thats true, it just occurred to me.
B. เออ คุณจะผ่านร้านนานาภัณฑ์ไหม
əə khun cà phàan ráan naanaaphan mǎy
By the way, are you going to go by Nana Phanshop?
By the way, are you going to go byNana Phanshop?
A. ผ่าน จะฝากซื้ออะไรบ้าง
phàan cà fàak sʉ́ʉ àray bâaŋ
Yes, could I get you something?
B. ช่วยซื้อถ่านไฟฉายให้ด้วย
chûay sʉ́ʉ thàanfaychǎay hây dûay
Could you buy some flashlight batteries for me?
A. เอากี่ก้อน
aw kìi kɔ̂ɔn
How many do you want?
B. สองก้อน แล้วก็หลอดไฟฟ้าหกสิบแรงเทียนสามหลอด
sɔ̌ɔŋ kɔ̂ɔn lɛ́ɛwkɔ̂ɔ lɔ̀ɔtfayfáa hòk sìp rɛɛŋthian sǎam lɔ̀ɔt
Two, and three sixty-watt light bulbs.
นี่ครับ เงินค่าของ
nîi khráp ŋən khâa khɔ̌ɔŋ
Heres the money.
Heres the money.
A. ยังไม่ต้องให้หรอก
yaŋ mây tɔ̂ŋ hây rɔ̀ɔk
Dont bother about it yet,
Dont bother about it yet,
เพราะยังไม่ทราบว่าเท่าไร
phrɔ́ yaŋ mây sâap wâa thâwray
because I dont know how much its going to be.
because I dont know how much its going to be.

Vocabulary notes

A. เบิกเงิน means 'to get money (from the bank)' either by (a) taking money out of an account: ถอนเงิน or (b) by cashing a check: เอาเช็คไปขึ้นเงิน
bə̀əkŋən means 'to get money (from the bank) ' either by (a) taking money out of an account: thɔ̌ɔnŋən or (b) by cashing a check: aw chék pay khʉ̂nŋən
B. ถึง is used to indicate that a certain point, degree, or amount has been reached.
thʉ̌ŋ is used to indicate that a certain point, degree, or amount has been reached.
When used as a main verb, it means 'to reach, get to' or 'to be as much as (with amounts)'.
มีแบงค์ย่อยแต่ไม่ถึงร้อยบาท I have change but not as much as 100 baht.
mii bɛɛŋ yɔ̂y tɛ̀ɛ mây thʉ̌ŋ rɔ́ɔy bàat I have change but not as much as 100 baht.
C. แยะ, เยอะ, เยอะแยะ means 'to be a great deal, a lot, plenty.' It frequently replaces มาก in colloquial speech in the sense of 'large number or quantity', but not in the sense of 'very'.
yɛ́, yə́, yə́yɛ́ means 'to be a great deal, a lot, plenty.' It frequently replaces mâak in colloquial speech in the sense of 'large number or quantity', but not in the sense of 'very'.
เขามีของที่ดีแยะ 'He has a lot of good things.'
khǎw mii khɔ̌ɔŋ thîi dii yɛ́ 'He has a lot of good things.'
D. ฝีมือ means (a) 'craftmanship' as in โต๊ะตัวนี้ฝีมือดี.
fǐimʉʉ means (a) 'craftmanship' as in tó tua níi fǐimʉʉdii .
'This table is well made (good craftmanship)' and (b) 'manual skill' ช่างฝีมือดี 'a skilled craftman'. Note that เขาฝีมือดี and ฝีมือเขาดี mean the same thing. [See 37.2b]
'This table is well made (good craftmanship) ' and (b) 'manual skill' châaŋfǐimʉʉ dii 'a skilled craftman'. Note that khǎw fǐimʉʉdii and fǐimʉʉ khǎw dii mean the same thing. [See 37.2b]
E. ก่อน in the sentence ขอยืมก่อน is used to emphasize the fact that the loan is to be of very short duration. (The speaker is emphasizing that he really does not need a loan, but there seems to be no other solution, since the other person does not have change for his bank note.)
kɔ̀ɔn in the sentence khɔ̌ɔyʉʉm kɔ̀ɔn is used to emphasize the fact that the loan is to be of very short duration. (The speaker is emphasizing that he really does not need a loan, but there seems to be no other solution, since the other person does not have change for his bank note.)
F. สัก means 'merely, just, as little as'. It normally precedes a number or a quantitative expression and implies that the speaker considers the number or amount referred to as not very large.
sàk means 'merely, just, as little as'. It normally precedes a number or a quantitative expression and implies that the speaker considers the number or amount referred to as not very large.
Borrower: ขอยืมเงินสักร้อยบาท
Borrower: khɔ̌ɔyʉʉm ŋən sàk rɔ́ɔy bàat
Can I borrow 100 baht?' (I am sure you will let me have it, since it is such a small amount).
Can I borrow 100 baht?' (I am sure you will let me have it, since it is such a small amount) .
ตั้ง means 'as much as, as many as'. It is used in the same types of constructions as สัก but it implies that the speaker considers the amount referred to as quite large, hence the prospective lender might respond to the above request with ตั้งร้อยบาทเชียวเหรอ 'a hundred baht!'
tâŋ means 'as much as, as many as'. It is used in the same types of constructions as sàk but it implies that the speaker considers the amount referred to as quite large, hence the prospective lender might respond to the above request with tâŋ rɔ́ɔy bàat chiaw rə̌ə 'a hundred baht!'
(That is a lot of money)
G. In sentences like ช่วยซื้อถ่านไฟฉายให้ด้วย, ด้วย has the meaning 'since you are going to be doing something anyway, it won't be too much trouble for you to do me a favor too, would it?'
In sentences like chûay sʉ́ʉ thàanfaychǎay hây dûay , dûay has the meaning 'since you are going to be doing something anyway, it won't be too much trouble for you to do me a favor too, would it?'
H. ไหน is used when pointing to something that has been sought.
nǎy is used when pointing to something that has been sought.
A. คุณจอห์นคนไหน
khun cɔ̀ɔn khon nǎy
'Which one is John?'
B. คนนั้นไง(ละ)
khon nán ŋay ()
'That one' (pointing at him).

Grammar notes

ช่าง in compounds

ช่าง /châaŋ/ means a person who has skill in some craft or trade. It is the head noun in many noun compounds like the following:

ช่างตัดผม 'barber':
châaŋtàtphǒm 'barber':
ช่าง + ตัดผม 'to cut hair'
châaŋ + tàtphǒm 'to cut hair'
ช่างตัดเสื้อ 'tailor':
châaŋtàtsʉ̂a 'tailor':
ช่าง + ตัดเสื้อ 'to cut (out) clothing'
châaŋ+tàt sʉ̂a 'to cut (out) clothing'
ช่างทอง 'jeweler':
châaŋthɔɔŋ 'jeweler':
ช่าง + ทอง 'gold'
châaŋ + thɔɔŋ 'gold'
ช่างถ่ายรูป 'photographer':
châaŋthàayrûup 'photographer':
ช่าง + ถ่ายรูป 'take pictures'
châaŋ + thàayrûup 'take pictures'
ช่างไม้ 'carpenter':
châaŋmáay 'carpenter':
ช่าง + ไม้ 'wood'
châaŋ + máy 'wood'
ช่างถม 'nielloware maker':
châaŋ thǒm 'nielloware maker':
ช่าง + ถม 'make nielloware'
châaŋ + thǒm 'make nielloware'
ช่างแกะสลัก 'carver':
châaŋkɛ̀sàlàk 'carver':
ช่าง + แกะสลัก 'to carve'
châaŋ + kɛ̀sàlàk 'to carve'

Completive verbs

Completive verbs* in Thai are somewhat similar to certain types of adverbs in English that occur with verbs and form constructions having a completely different meaning, such as figure out, bring up, etc., except that in Thai the completive verb usually indicates that the action referred to in the main verb was brought to conclusion, thus คิด /khít/ 'to think' and คิดออก /khítɔ̀ɔk/ 'to figure out'. If the result of the action is unsuccessful, the negative is placed before the completive, not the main verb:

คิดไม่ออก
khítmâyɔ̀ɔk
'I did not succeed in figuring it out*
ยากมากผมคิดไม่ออก
yâak mâak phǒm khítmâyɔ̀ɔk
'It is very difficult. I can't figure it out*
ผมนึกไม่ออกว่าเขาอยู่ที่ไหน
phǒm nʉ́kmâyɔ̀ɔk wâa khǎw yùu thîinǎy
'I can't recall where he lives.'

*Noss. page 125 ff.

Pronoun immediately after its antecedent

In English use of the personal pronoun immediately after its noun antecedent, such as Mary she, or my friend he, etc. is considered substandard English. This is not the case in Thai. Examples of this type (in the third person) are very common. The choice of pronoun is dependent on the degree of intimacy and the relative status levels of the speaker and the person referred to.

A. เพื่อนเขา
phʉ̂an khǎw
'(my) friend he
' (my) friend he
Not intimate, about equal status.
B. ลูกผมแก
lûuk phǒm kɛɛ
'my children they' Intimate, equal status.
C. คุณพระบาทท่าน
khun phrá bàat thân
'Mr. Prapas he' Least intimate, superior status (rank or age) to speaker.

Constructions with ยืม

Borrow and lend are related in Thai in much the same way as in English. Observe the examples below:

Subject ขอ
khɔ̌ɔ
ยืม
yʉʉm
Object Lender (Amount)
khun A ขอ
khɔ̌ɔ
ยืม
yʉʉm
เงิน
ŋən
khun B 10 baht
Mr. A asks to borrow money from Mr. B 10 baht
'Mr. A asks Mr. B for the loan of 10 baht.'

Compare the above with this:

Subject ให้
hây
Object Recipient ยืม
yʉʉm
(Amount)
khun A ให้
hây
เงิน
ŋən
khun B ยืม
yʉʉm
5 baht
Mr. A gave money (to) Mr. B to borrow 5 baht
'Mr. A lent Mr. B five baht.'

To give to...

ฝาก /fàak/ is used to indicate that you are entrusting some task to another person or something to an institution.

(NP) ฝาก
fàak
(NP) Verb Phrase
(ผม)
(phǒm)
ฝาก
fàak
(คุณ)
(khun)
ซื้อยาด้วย
sʉ́ʉ yaa dûay
(I) intrust (you) to buy medicine (for me) too.
'Could you buy some medicine (for me) too.'

In sentences like the following:

ผมจะซื้อเสื้อสวย ๆ ไปฝากภรรยาผม /phǒm cà sʉ́ʉ sʉ̂a sǔay ๆ pay fàak phanrayaa phǒm/
'I will buy pretty dresses to give to my wife'.
ฝาก /fàak/ means only 'to give too'.

ทำด้วย + materials

The following construction is used to indicate what material an object is made of.

NP ทำ
tham
ด้วย
dûay
Material
โต๊ะตัวนี้
tó tua níi
ทำ
tham
ด้วย
dûay
ไม้
máy
'This table is made of wood.'

Other material such as เงิน /ŋən/ 'silver', ไม้สัก /máy sàk/ 'teak', เหล็ก /lèk/ 'iron', กระดาษ /kràdàat/ 'paper', or กระจก /kràcòk/ 'glass'. The construction above is also used in a limited number of cases to indicate the instrument that was used in making something, as in this example:

กระเป๋าใบนั้นทำด้วยมือ
kràpǎw bay nán tham dûaymʉʉ
'That bag is handmade'

In place of มือ /mʉʉ/ , เครื่อง /khrʉ̂aŋ/ (จักร /càk/) 'machine' could be used.

Grammar Drills

Sentence Construction Drill

Cue Pattern
1. เขา, เงิน, ร้อยบาท
khǎw, ŋən, rɔ́ɔy bàat
เขามีเงินถึงร้อยบาทไหม
khǎw miiŋən thʉ̌ŋ rɔ́ɔy bàat mǎy
He, money, 100 baht Does he have as much as 100 baht?
2. คุณ, แบ๊งค์ย่อย, สิบบาท
khun, bɛ́ɛŋ yɔ̂y, sìp bàat
คุณมีแบ๊งค์ย่อยถึงสิบบาทไหม
khun mii bɛ́ɛŋ yɔ̂y thʉ̌ŋ sìp bàat mǎy
You, change, 10 baht Do you have as much as 10 baht change?
3. เขา, เงินฝาก, ธนาคาร, ล้านบาท
khǎw, ŋənfàak, thanaakhaan, láan bàat
เขามีเงินฝากธนาคารถึงล้านบาทไหม
khǎw mii ŋənfàak thanaakhaan thʉ̌ŋ láan bàat mǎy
He, money in the bank, one million baht Does he have as much as one million baht in the bank?
4. โรงเรียนนี้, นักเรียน, ร้อยคน
rooŋrian níi, nákrian, rɔ́ɔy khon
โรงเรียนนี้มีนักเรียนถึงร้อยคนไหม
rooŋrian níi mii nákrian thʉ̌ŋ rɔ́ɔy khon mǎy
This school, students, 100 Are there as many as 100 students in this school?
5. ห้องสมุดนี้, หนังสือ, ห้าร้อย
hɔ̂ŋsamùt níi, naŋsʉ̌ʉ, hâa rɔ́ɔy
ห้องสมุดนี้มีหนังสือถึงห้าร้อยเล่มไหม
hɔ̂ŋsamùt níi mii naŋsʉ̌ʉ thʉ̌ŋ hâa rɔ́ɔy lêm mǎy
This library, books, 500 Are there as many as 500 books in this library?
6. คุณ, เวลา, ครึ่งชั่วโมง
khun, weelaa, khrʉ̂ŋ chûamooŋ
คุณมีเวลาถึงครึ่งชั่วโมงไหม
khun mii weelaa thʉ̌ŋ khrʉ̂ŋ chûamooŋ mǎy
You, time, half an hour Do you have as much as half an hour?

Substitution Drill

Cue Pattern
ผมมีแบ๊งค์ย่อยไม่ถึงร้อยบาท
phǒm mii bɛ́ɛŋ yɔ̂y mây thʉ̌ŋ rɔ́ɔy bàat
I dont have as much as 100 baht in change.
I dont have as much as 100 baht in change.
1. เงิน, ร้อยบาท
ŋən, rɔ́ɔy bàat
ผมมีเงินไม่ถึงร้อยบาท
phǒm miiŋən mây thʉ̌ŋ rɔ́ɔy bàat
money, 100 Baht I dont have as much as 100 baht.
I dont have as much as 100 baht.
2. เงินฝากธนาคาร, หนึ่งพันบาท
ŋənfàak thanaakhaan, nʉ̀ŋ phan bàat
ผมมีเงินฝากธนาคารไม่ถึงหนึ่งพันบาท
phǒm mii ŋənfàak thanaakhaan mây thʉ̌ŋ nʉ̀ŋ phan bàat
Money in the bank, one thousand baht I dont have as much as 1,000 baht in the bank.
I dont have as much as 1, 000 baht in the bank.
3. นักเรียน, ร้อยคน
nákrian, rɔ́ɔy khon
ผมมีนักเรียนไม่ถึงร้อยคน
phǒm mii nákrian mây thʉ̌ŋ rɔ́ɔy khon
Students, 100 I dont have as many as 1,000 students.
I dont have as many as 1, 000 students.
4. คนช่วย, สิบคน
khon chûay, sìp khon
ผมมีคนช่วยไม่ถึงสิบคน
phǒm mii khon chûay mây thʉ̌ŋ sìp khon
helpers, ten I dont have as many as 10 helpers.
I dont have as many as 10 helpers.
5. เวลาเหลือ, หนึ่งเดือน
weelaa lʉ̌a, nʉ̀ŋ dʉan
ผมมีเวลาเหลือไม่ถึงหนึ่งเดือน
phǒm mii weelaa lʉ̌a mây thʉ̌ŋ nʉ̀ŋ dʉan
time left, one month I have less than a month left.

Recognition and Familiarization Drill

1. เขาเสียค่าเช่าบ้านเดือนละไม่ถึงสามพันบาท
khǎw sǐa khâa châwbâan dʉan lá mây thʉ̌ŋ sǎam phan bàat
He pays for the rent less than three thousand baht a month.
2. เขามีเงินฝากธนาคารไม่ถึงล้านบาท
khǎw mii ŋənfàak thanaakhaan mây thʉ̌ŋ láan bàat
He doesnt have as much as one million baht in the bank.
He doesnt have as much as one million baht in the bank.
3. เขามีเวลาเหลืออีกไม่ถึงเดือน
khǎw mii weelaa lʉ̌a ìik mây thʉ̌ŋ dʉan
He has only less than a month left.
4. ผมทำงานที่นี่(มา)ได้ไม่ถึงปี
phǒm thamŋaan thîinîi (maa) dâay mây thʉ̌ŋ pii
I have worked here less than a year.
5. เขาพึ่งซื้อรถคันนี้ได้ไม่ถึงปี
khǎw phʉ̂ŋ sʉ́ʉ rót khan níi dâay mây thʉ̌ŋ pii
He just bought this car less than a year ago.

Substitution Drill

Cue Pattern
ขอยืมเงินสักยี่สิบบาทได้ไหม
khɔ̌ɔyʉʉm ŋən sàk yîisìp bàat dâay mǎy
May I borrow twenty baht?
1. หนังสือพิมพ์, ประเดี๋ยว
naŋsʉ̌ʉphim, pràdǐaw
ขอยืมหนังสือพิมพ์สักประเดี๋ยวได้ไหม
khɔ̌ɔyʉʉm naŋsʉ̌ʉphim sàkpràdǐaw dâay mǎy
May I borrow your newspaper for a few minutes?
2. รถ, ครึ่งชั่วโมง
rót, khrʉ̂ŋ chûamooŋ
ขอยืมรถสักครึ่งชั่วโมงได้ไหม
khɔ̌ɔyʉʉm rót sàk khrʉ̂ŋ chûamooŋ dâay mǎy
May I borrow your car for only half an hour?
3. ปากกา, หนึ่ง, ด้าม
pàakkaa, nʉ̀ŋ, dâam
ขอยืมปากกาสักด้ามได้ไม่
khɔ̌ɔyʉʉm pàakkaa sàk dâam dâay mây
May I borrow a pen?
4. หนังสือเล่มหนึ่ง, สองวัน
naŋsʉ̌ʉ lêm nʉ̀ŋ, sɔ̌ɔŋ wan
ขอยืมหนังสือเล่มนี้สักสองวันได้ไหม
khɔ̌ɔyʉʉm naŋsʉ̌ʉ lêm níi sàk sɔ̌ɔŋ wan dâay mǎy
May I borrow this book for two days?
5. หนังสือดี ๆ, สองเล่ม
naŋsʉ̌ʉ dii ๆ, sɔ̌ɔŋ lêm
ขอยืมหนังสือดี ๆ สักสองเล่ม
khɔ̌ɔyʉʉm naŋsʉ̌ʉ dii ๆ sàk sɔ̌ɔŋ lêm
May I borrow two good books?

Transformation Drill

Pattern 1 and 2 Pattern 3
Example I:
A. ขอยืมเงินสักสิบบาทได้ไหม
A.khɔ̌ɔyʉʉm ŋən sàk sìp bàat dâay mǎy
คุณ B ให้เงินคุณ A ยืมสิบบาท
khunBhâyŋən khunAyʉʉm sìp bàat
May I borrow 10 baht? Mr. B lent Mr. A 10 baht.
B. ได้
B.dâay
O.k.
Example II:
A. ขอยืมเงินสักสิบบาทได้ไหม
A.khɔ̌ɔyʉʉm ŋən sàk sìp bàat dâay mǎy
คุณ A ขอยืมเงินคุณ B สิบบาท แต่คุณ B ไม่ให้ยืม
khunAkhɔ̌ɔyʉʉm ŋən khunBsìp bàat tɛ̀ɛ khunBmây hâyyʉʉm
May I borrow 10 baht? Mr. A asks Mr. B for a ten baht loan, but Mr. B won't lend it to him.
B. ไม่ได้
B.mâydây
No.
1. A. ขอยืมปากกาสักด้ามได้ไหม
A.khɔ̌ɔyʉʉm pàakkaa sàk dâam dâay mǎy
คุณ A ขอยืมปากกาคุณ B แต่ คุณ B ไม่ให้
khunAkhɔ̌ɔyʉʉm pàakkaa khunBtɛ̀ɛ khunBmây hây
Could I borrow a pen? Mr. A asks Mr. B for the loan of a pen but Mr. B wont lend it to him.
Mr. A asks Mr. B for the loan of a pen but Mr. B wont lend it to him.
B. ไม่ได้
B.mâydây
No.
2. A. ขอยืมหนังสือพิมพ์ฉบับนี้หน่อยได้ไหม
A.khɔ̌ɔyʉʉm naŋsʉ̌ʉphim chabàp níi nɔ̀y dâay mǎy
คุณ B ให้คุณ A ยืมหนังสือพิมพ์
khunBhây khunAyʉʉm naŋsʉ̌ʉphim
May I borrow this newspaper? Mr. B lent Mr. A a newspaper.
B. ได้
B.dâay
O.k.
3. A. ขอยืมหนังสือสักสองเล่มได้ไหม
A.khɔ̌ɔyʉʉm naŋsʉ̌ʉ sàk sɔ̌ɔŋ lêm dâay mǎy
คุณ B ให้คุณ A ขอยืมหนังสือสองเล่ม
khunBhây khunAkhɔ̌ɔyʉʉm naŋsʉ̌ʉ sɔ̌ɔŋ lêm
May I borrow two books? Mr. B lent Mr. A two books.
B. ได้
B.dâay
Yes.
4. A. ขอยืมปากกาสักด้ามได้ไหม
A.khɔ̌ɔyʉʉm pàakkaa sàk dâam dâay mǎy
คุณ A ขอยืมปากกาคุณ B แต่คุณ B ไม่ให้
khunAkhɔ̌ɔyʉʉm pàakkaa khunBtɛ̀ɛ khunBmây hây
My I borrow a pen? Mr. A asks Mr. B for a loan of a pen, but Mr. B wont lend one to him.
Mr. A asks Mr. B for a loan of a pen, but Mr. B wont lend one to him.
B. ไม่ได้
B.mâydây
No.
5. A. ขอยืมเครื่องพิมพ์ดีดสักเดี๋ยวได้ไหม
A.khɔ̌ɔyʉʉm khrʉ̂aŋphimdìit sàk dǐaw dâay mǎy
คุณ B ให้คุณ A ขอยืมเครื่องพิมพ์ดีด
khunBhây khunAkhɔ̌ɔyʉʉm khrʉ̂aŋphimdìit
A. May I borrow your typewriter for a few minutes? Mr. B lent Mr. A a typewriter.
B. เอาซิครับ
B.aw sí khráp
You may take it.
6. A. ขอยืมเครื่องอัดเทปสักชั่วโมงได้ไหม
A.khɔ̌ɔyʉʉm khrʉ̂aŋ àtthéep sàk chûamooŋ dâay mǎy
คุณ A ขอยืมเครื่องอัดเทปคุณ B แต่คุณ B ไม่ให้
khunAkhɔ̌ɔyʉʉm khrʉ̂aŋ àtthéep khunBtɛ̀ɛ khunBmây hây
May I borrow the tape recorder for an hour? Mr. A asks Mr. B for a tape recorder, but Mr. B wont lend it to him.
Mr. A asks Mr. B for a tape recorder, but Mr. B wont lend it to him.
B. ขอโทษด้วย ผมต้องใช้ครับ
B.khɔ̌ɔthôot dûay phǒm tɔ̂ŋ cháy khráp
Sorry, I have to use it.

Recognition and Familiarization Drill

1. คุณจอห์นเขาไม่อยากไป
khun cɔ̀ɔn khǎw mây yàak pay
John doesnt want to go.
John doesnt want to go.
2. ลูกผมแกชอบของหวาน ๆ
lûuk phǒm kɛɛ chɔ̂ɔp khɔ̌ɔŋwǎan ๆ
My children like sweet things.
3. นายผมเขาไม่ชอบให้ผมไปสาย
naay phǒm khǎw mây chɔ̂ɔp hây phǒm pay sǎay
My boss doesnt like me to be late.
My boss doesnt like me to be late.
4. ภรรยาผมแกชอบบ้านหลังนี้
phanrayaa phǒm kɛɛ chɔ̂ɔp bâan lǎŋ níi
My wife likes this house.
5. นายกฯ ท่านไม่ว่าง
naayók thân mâywâaŋ
The prime minister is busy.
6. เด็กคนนั้นแกมาอยู่ที่นี่นาน
dèk khon nán kɛɛ maa yùu thîinîi naan
That child has been here a long time.

Sentence Construction Drill

Cue Pattern
1. ชามสลัดใบนี้, ไม้
chaam salàt bay níi, máy
ชามสลัดใบนี้ทำด้วยไม้
chaam salàt bay níi tham dûay máy
This salad bowl, wood This salad bowl is made of wood.
2. ขันใบนี้, เงิน
khǎn bay níi, ŋən
ขันใบนี้ทำด้วยเงิน
khǎn bay níi tham dûay ŋən
This bowl, silver This bowl is made of silver.
3. โต๊ะตัวนี้, ไม้สัก
tó tua níi, máy sàk
โต๊ะตัวนี้ทำด้วยไม้สัก
tó tua níi tham dûay máy sàk
This table, teak This table is made of teak.
4. ถ้วยใบนี้, พลาสติก
thûay bay níi, phlâatsatìk
ถ้วยใบนี้ทำด้วยพลาสติก
thûay bay níi tham dûay phlâatsatìk
This cup, plastic This cup is made of plastic.
5. กล่องบุหรี่ใบนั้น, ทอง
klɔ̀ŋ bùrìi bay nán, thɔɔŋ
กล่องบุหรี่ใบนั้นทำด้วยทอง
klɔ̀ŋ bùrìi bay nán tham dûay thɔɔŋ
That cigarette box, gold That cigarette box is made of gold.
6. ถุงใบนั้น, กระดาษหนังสือพิมพ์
thǔŋ bay nán, kràdàatnaŋsʉ̌ʉphim
ถุงใบนั้นทำด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์
thǔŋ bay nán tham dûay kràdàatnaŋsʉ̌ʉphim
This bag, newspaper This bag is made of newspaper.

Transformation Drill

Pattern 1 Pattern 2
1. ฝีมือเขาดี
fǐimʉʉ khǎw dii
เขาฝีมือดี
khǎw fǐimʉʉdii
His work is good.
2. ฝีมือช่างตัดเสื้อคนนี้ดี
fǐimʉʉ châaŋtàtsʉ̂a khon níi dii
ช่างตัดเสื้อคนนี้ฝีมือดี
châaŋtàtsʉ̂a khon níi fǐimʉʉdii
This tailor (dressmaker) is good.
3. ฝีมือช่างตัดผมคนนี้ไม่ดี
fǐimʉʉ châaŋtàtphǒm khon níi mâydii
ช่างตัดผมคนนี้ฝีมือไม่ดี
châaŋtàtphǒm khon níi fǐimʉʉ mâydii
This barber is not good.
4. ฝีมือช่างทองคนนี้ดี
fǐimʉʉ châaŋthɔɔŋ khon níi dii
ช่างทองคนนี้ฝีมือดี
châaŋthɔɔŋ khon níi fǐimʉʉdii
This jeweler is good.
5. ฝีมือช่างถ่ายรูปคนนี้ไม่ดี
fǐimʉʉ châaŋthàayrûup khon níi mâydii
ช่างถ่ายรูปคนนี้ฝีมือไม่ดี
châaŋthàayrûup khon níi fǐimʉʉ mâydii
This photographer is not good.
6. ฝีมือช่างไม้คนนี้ดี
fǐimʉʉ châaŋmáay khon níi dii
ช่างไม้คนนี้ฝีมือดี
châaŋmáay khon níi fǐimʉʉdii
This carpenter is good.
7. ฝีมือช่างถมคนนี้ดี
fǐimʉʉ châaŋ thǒm khon níi dii
ช่างถมคนนี้ฝีมือดี
châaŋ thǒm khon níi fǐimʉʉdii
This nielloware maker is good.
8. ฝีมือช่างแกะสลักคนนี้ดี
fǐimʉʉ châaŋkɛ̀sàlàk khon níi dii
ช่างแกะสลักคนนี้ฝีมือดี
châaŋkɛ̀sàlàk khon níi fǐimʉʉdii
This carver is good.

Completion Drill

Complete the sentences with a compound beginning with ช่าง /châaŋ/ .
1. คนที่มีอาชีพทำเครื่องเรือนเรียกว่า . . .
khon thîi mii aachîip tham khrʉ̂aŋrʉan rîak wâa. . .
(ช่างไม้)
(châaŋmáay)
A person who earns his living by making furniture is called . . . (Answer: a cabinet maker)
2. คนที่มีอาชีพตัดผมเรียกว่า. . . .
khon thîi mii aachîip tàtphǒm rîak wâa. . . .
(ช่างตัดผม)
(châaŋtàtphǒm)
A person who earns his living by cutting ones hair is called . . .
A person who earns his living by cutting ones hair is called . . .
(Answer: a barber)
3. คนที่มีอาชีพตัดเสื้อเรียกว่า. . . .
khon thîi mii aachîip tàt sʉ̂a rîak wâa. . . .
(ช่างตัดเสื้อ)
(châaŋtàtsʉ̂a)
A person who earns his living by making clothes is called . . . (Answer: a tailor)
4. คนที่มีอาชีพทำเครื่องทองเรียกว่า. . . .
khon thîi mii aachîip tham khrʉ̂aŋthɔɔŋ rîak wâa. . . .
(ช่างทอง)
(châaŋthɔɔŋ)
A person who earns his living making jewelry or gold ornaments is called . . . (Answer: a goldsmith)
5. คนที่มีอาชีพทางแกะสลักเรียกว่า. . .
khon thîi mii aachîip thaaŋ kɛ̀sàlàk rîak wâa. . .
(ช่างแกะสลัก)
(châaŋkɛ̀sàlàk)
A person who earns his living by carving things is called . . . (Answer: a carver)
6. คนที่มีอาชีพทางวิทยุเรียกว่า. . . .
khon thîi mii aachîip thaaŋ wítthayú rîak wâa. . . .
(ช่างวิทยุ)
(châaŋwítthayú)
A person who earns his living in the field of radio is called . . . (Answer: a radio repairman)
7. คนที่มีอาชีพทางไฟฟ้าเรียกว่า. . .
khon thîi mii aachîip thaaŋ fayfáa rîak wâa. . .
(ช่างไฟฟ้า)
(châaŋfayfáa)
A person who earns his living in the field of electricity is called . . . (Answer: an electrician)

Sentence Construction Drill

Pattern 1 Cue Continued Pattern
คุณจะผ่านร้านขายยาไหม
khun cà phàan ráankhǎayyaa mǎy
ซื้อยา
sʉ́ʉ yaa
ฝากซื้อยาด้วย
fàak sʉ́ʉ yaa dûay
Are you going by the drug store? Buy some medicine. May I ask you to buy some medicine for me?
1. คุณจะผ่านตลาดไหม
khun cà phàan talàat mǎy
ซื้อของ
sʉ́ʉkhɔ̌ɔŋ
ฝากซื้อของด้วย
fàak sʉ́ʉkhɔ̌ɔŋ dûay
Are going by the market? Buy something. Id like you to buy something for me.
Id like you to buy something for me.
2. คุณจะแวะฮ่องกงไหม
khun cà wɛ́ hɔ̂ŋkoŋ mǎy
ซื้อกล้องถ่ายรูป
sʉ́ʉ klɔ̂ŋthàayrûup
ฝากซื้อกล้องถ่ายรูปสักกล้องด้วย
fàak sʉ́ʉ klɔ̂ŋthàayrûup sàk klɔ̂ŋ dûay
Are you going to stop over in Hong Kong? Buy a camera. Id like you to buy a camera for me.
Id like you to buy a camera for me.
3. คุณจะไปตลาดหรือครับ
khun cà pay talàat rʉ̌ʉ khráp
ซื้อกับข้าว
sʉ́ʉ kàpkhâaw
ฝากซื้อกับข้าวด้วย
fàak sʉ́ʉ kàpkhâaw dûay
Youre going to the market?
Youre going to the market?
Buy me some food. May I ask you to buy some food for me?
4. คุณจะผ่านไปรษณีย์ไหม
khun cà phàan praysanii mǎy
ส่งจดหมาย
sòŋcòtmǎay
ฝากส่งจดหมายด้วย
fàak sòŋcòtmǎay dûay
Are you going to go by the post office? Mail a letter. Could you mail a letter for me?
5. คุณจะไปร้านกาแฟหรือ
khun cà pay ráankaafɛɛ rʉ̌ʉ
ซื้อกาแฟ
sʉ́ʉ kaafɛɛ
ฝากซื้อกาแฟด้วย
fàak sʉ́ʉ kaafɛɛ dûay
Youre going to the coffee shop?
Youre going to the coffee shop?
Buy some coffee. Could you get some coffee for me?
6. คุณจะไปธนาคารหรือ
khun cà pay thanaakhaan rʉ̌ʉ
แลกเงิน
lɛ̂ɛk ŋən
ฝากแลกเงินด้วย
fàak lɛ̂ɛk ŋən dûay
Youre going to the bank?
Youre going to the bank?
Change money. Could you change some money for me?

Response Drill

Question Cue Response
1. คุณจะซื้ออะไรไปฝากเขา
khun cà sʉ́ʉ àray pay fàak khǎw
หนังสือดี ๆ สักสองเล่ม
naŋsʉ̌ʉ dii ๆ sàk sɔ̌ɔŋ lêm
ผมจะซื้อหนังสือดี ๆ ไปฝากเขาสักสองเล่ม
phǒm cà sʉ́ʉ naŋsʉ̌ʉ dii ๆ pay fàak khǎw sàk sɔ̌ɔŋ lêm
What are you going to buy as a present for him? Two good books. Ill buy two good books for him.
Ill buy two good books for him.
2. คุณจะซื้ออะไรไปฝากภรรยาคุณ
khun cà sʉ́ʉ àray pay fàak phanrayaa khun
เสื้อสวย ๆ
sʉ̂a sǔay ๆ
ผมจะซื้อเสื้อสวย ๆ ไปฝากภรรยา
phǒm cà sʉ́ʉ sʉ̂a sǔay ๆ pay fàak phanrayaa
What are you going to buy (as a souvenir) for your wife? Beautiful blouses (dresses). Ill buy beautiful dresses for my wife.
Ill buy beautiful dresses for my wife.
3. เวลาคุณกลับไปบ้าน คุณจะซื้ออะไรไปฝากลูกสาวคุณ
weelaa khun klàp pay bâan khun cà sʉ́ʉ àray pay fàak lûuksǎaw khun
ของเล่น
khɔ̌ɔŋlên
ผมจะซื้อของเล่นไปฝากลูกสาวผม
phǒm cà sʉ́ʉkhɔ̌ɔŋ lên pay fàak lûuksǎaw phǒm
When you go home, what are you going to buy (as a souvenir) for your daughter? Toys. Im going to buy some toys for my daughter.
Im going to buy some toys for my daughter.
4. เวลาคุณกลับไปเมืองไทย คุณจะซื้ออะไรไปฝากภรรยาคุณ
weelaa khun klàp pay mʉaŋ thay khun cà sʉ́ʉ àray pay fàak phanrayaa khun
เครื่องใช้ไฟฟ้า
khrʉ̂aŋcháyfayfáa
ผมจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าไปฝากภรรยาผม
phǒm cà sʉ́ʉ khrʉ̂aŋcháyfayfáa pay fàak phanrayaa phǒm
When you go back to Thailand, what are you going to buy (as a present) for your wife? Electrical appliances Ill buy some electrical appliances for my wife.
Ill buy some electrical appliances for my wife.
5. เวลาคุณไปโตเกียว คุณจะซื้ออะไรมาฝากผมบ้าง
weelaa khun pay tookiaw khun cà sʉ́ʉ àray maa fàak phǒm bâaŋ
วิทยุญี่ปุ่นอันเล็ก ๆ หนึ่งเครื่อง
wítthayú yîipùn an lék ๆ nʉ̀ŋ khrʉ̂aŋ
ผมจะซื้อวิทยุญี่ปุ่นอันเล็ก ๆ มาฝากคุณหนึ่งเครื่อง
phǒm cà sʉ́ʉ wítthayú yîipùn an lék ๆ maa fàak khun nʉ̀ŋ khrʉ̂aŋ
When you go to Tokyo, what things are you going to buy (as souvenirs from Tokyo) for me? A rather small Japanese radio. Ill buy you a rather small Japanese radio.
Ill buy you a rather small Japanese radio.

Recognition and Familiarization Drill

Question Response.
1. คุณรู้จักร้านดี ๆ บ้างไหมครับ
khun rúucàk ráan dii ๆ bâaŋ mǎy khráp
ร้านไทยไงละครับ
ráan thay ŋay lákhráp
Do you know any good stores? Yes, Thaistores the one.
Yes, Thaistores the one.
2. รถคุณอยู่ที่ไหน
rót khun yùu thîinǎy
นี่ไงครับ
nîi ŋay khráp
Where is your car? Right here.
3. คุณสมศักดิ์คนไหน
khun sǒm sàk khon nǎy
คนนั้นไงครับ
khon nán ŋay khráp
Which ones Mr. Somsak?
Which ones Mr. Somsak?
That one there?
4. คุณเห็นหนังสือผมไหม
khun hěn naŋsʉ̌ʉ phǒm mǎy
อยู่นั่นไงครับ
yùu nânŋay khráp
Did you see my book? Right there. (Dont you see it?)
Right there. (Dont you see it?)
5. เขามาหรือเปล่า
khǎw maa rʉ̌ʉplàaw
มา ยืนอยู่นั่นไงครับ
maa yʉʉn yùu nânŋay khráp
Did he come? Yes, hes standing right there. (Dont you see him?)
Yes, hes standing right there. (Dont you see him?)

Recognition and Familiarization Drill

1. คุณจะผ่านตลาดไหม ฝากซื้อของด้วย
khun cà phàan talàat mǎy fàak sʉ́ʉkhɔ̌ɔŋ dûay
Are you going to the market? Could you get me something?
2. คุณจะแวะโตเกียวไหม ฝากซื้อของด้วย
khun cà wɛ́ tookiaw mǎy fàak sʉ́ʉkhɔ̌ɔŋ dûay
Are you going to stop over Tokyo? Can I have you buy something for me?
3. คุณจะไปซื้อกาแฟหรือคะ ฝากซื้อด้วยหนึ่งถ้วย
khun cà pay sʉ́ʉ kaafɛɛ rʉ̌ʉ khá fàak sʉ́ʉ dûay nʉ̀ŋ thûay
Are you going to buy coffee? Could you get a cup for me too?
4. คุณจะไปไปรษณีย์หรือคะ ฝากส่งจดหมายด้วย
khun cà pay praysanii rʉ̌ʉ khá fàak sòŋcòtmǎay dûay
You are going to the post office? Could you mail this letter for me?
5. คุณจะไปหาคุณจิมหรือ ฝากหนังสือเล่มนี้ไปให้เขาด้วย
khun cà payhǎa khun cim rʉ̌ʉ fàak naŋsʉ̌ʉ lêm níi pay hây khǎw dûay
You are going to see Jim? Could you take this book to him also?
6. คุณจะไปร้านขายผ้าหรือ ช่วยซื้อผ้าให้ด้วย
khun cà pay ráan khǎay phâa rʉ̌ʉ chûay sʉ́ʉ phâa hây dûay
You are going to the fabric shop? Could you buy some material for me too?
7. คุณจะไปบ้านเขาใช่ไหม ช่วยบอกเขาด้วยว่าผมไปไม่ได้
khun cà pay bâan khǎw châymǎy chûay bɔ̀ɔk khǎw dûaywâa phǒm pay mâydây
You are going to his house, arent you? Please tell him that I cant go.
You are going to his house, arent you? Please tell him that I cant go.
8. คุณจะไปหานายหน้าหรือ ช่วยถามเขาด้วยว่า บ้านหลังนั้นค่าเช่าเท่าไร
khun cà payhǎa naaynâa rʉ̌ʉ chûay thǎam khǎw dûaywâa bâan lǎŋ nán khâachâw thâwray
You are going to see the agent? Please ask him (also) how much the rent for that house is.
9. คุณจะหาคุณประสิทธิ์หรือ ช่วยเอาหนังสือเล่มนี้ไปให้เขาด้วย
khun cà hǎa khun pràsìt rʉ̌ʉ chûay aw naŋsʉ̌ʉ lêm níi pay hây khǎw dûay
You are going to see Mr. Prasit? Please take this book to him also.

Exercises

1. Pairs of students will ask and answer questons of eadh other eliciting information like the following:
(a) Does one student have as much/many as $3,000; 50 baht; 2,000 books, etc.
(b) Does one student have as much as $3,000; 36,000 baht; 40,000 baht; $100,000 deposited in the bank?
2. Two students discuss their monthly salary. The first member of the pair indicates that he finds his salary quite small. The second student is impressed by the size of it.
3. Two students discuss the length, size, or cost of various objects. In each case one takes the position that the amount given is not very much, while the other takes the position that it is quite a lot.
4. Discuss the monthly bill for rent, gas, water, and electricity in the same manner as in 3.
5. Student A asks to borrow various objects ($10, a pen, two books, his car, a typewriter, etc.). Student B indicates that he will lend A some of the items, but not all.
6. Student C asks Student B what Student A wanted to borrow and if he lent these things to him. When B indicates that he lent him some of the things, C asks why he didn't lend A the other objects.
7. Student A asks Student B what material some object (a table, a chair, a shirt, a glass, a tie, etc.) is made of. Be responds. Then A asks him if it is hand-made or machine-made.
8. Students will discuss the craftsmanship of various kinds in various countries (woodcarving in Germany, nielloware in Thailand, etc.).
9. Students will find out from the instructor what the Thais call sculptors, watch repairmen, hair dressers, weavers, boat-builders, house-painters, carpenters, printers, etc.
10. Student A asks student B if he is going to some particular place. When B indicates that he is, A asks him to do something (buy something, etc.) for him, indicating that since he is going somewhere, it won't be any trouble for him to do him a favor.
11. One student asks another what he plans to buy (as a present) in Thailand for his mother, or his older sister, or his maternal aunt, or some other relative.
12. Student A asks about the location of some object, or the identity of some person in the classroom. Student B indicates his surprise and points it out to him.
13. Student A plays the part of a bank teller and Student B that of a customer. They discuss withdrawing and depositing money in the bank.
(Below is a facsimile of a Thai check.)

Thai check

Insert Thai check here? Thai Check.jpg

Vocabulary

อาชีพ
aachîip
profession
อัด
àt
to tape, to copy
เออ
əə
by the way
คิดออก, นึกออก
khítɔ̀ɔk, nʉ́kɔ̀ɔk
out (a completive verb)
เบิก
bə̀ək
to withdraw (money), to requisition (as from a storeroom)
เบิกเงิน
bə̀əkŋən
to get money (from the bank)
ช่าง
châaŋ
A person who has skill in some craft or trade. It is the head noun in many noun compounds.
ช่างแกะสลัก (คน)
châaŋkɛ̀sàlàk (khon)
carver
ช่างไม้ (คน)
châaŋmáay (khon)
carpenter
ช่างตัดผม (คน)
châaŋtàtphǒm (khon)
barber
ช่างตัดเสื้อ (คน)
châaŋtàtsʉ̂a (khon)
tailor
ช่างถ่ายรูป (คน)
châaŋthàayrûup (khon)
photographer
ช่างถม (คน)
châaŋ thǒm (khon)
nielloware maker
ช่างทอง (คน)
châaŋthɔɔŋ (khon)
jeweler, goldsmith
ชามสลัด (ใบ, ลูก)
chaam salàt (bay, lûuk)
salad bowl
เชียวหรือ
chiaw rʉ̌ʉ
thats a lot of (something)
thats a lot of (something)
จริงนะ
ciŋ ná
Thats true.
Thats true.
ด้วย
dûay
also, too, as well
ฝาก
fàak
to deposit; to ask a person to carry on some business for you
ฝากเงิน
fàakŋən
to deposit money (in the bank)
ฝีมือ
fǐimʉʉ
manual skill, craftsmanship
ให้ยืม
hâyyʉʉm
to let someone borrow, to lend
ฮ่องกง
hɔ̂ŋkoŋ
Hong Kong
เยอะ, เยอะแยะ
yə́, yə́yɛ́
to be a whole lot, a great deal, plenty; plentifully
แก
kɛɛ
he, she, they (in the third person) for children, intimates, persons of equal status
แกะสลัก
kɛ̀sàlàk
to carve
ขันเงิน
khǎn ŋən
silver bowl
เขา (เค้า)
khǎw (kháw)
he, she, they (third person) not intimate, about equal status
คิดออก
khítɔ̀ɔk
to figure out
ขอยืม
khɔ̌ɔyʉʉm
to borrow
ของเล่น (อย่าง)
khɔ̌ɔŋlên (yàaŋ)
toys
เครื่อง (จักร) (เครื่อง)
khrʉ̂aŋ (càk) (khrʉ̂aŋ)
machine
เครื่องอัดเทป(เครื่อง)
khrʉ̂aŋ àtthéep (khrʉ̂aŋ)
tape recorder
ขึ้นเงิน
khʉ̂nŋən
to cash a check
ก่อน
kɔ̀ɔn
used to emphasize the fact that the action is to be of very short duration
กระจก
kràcòk
glass
glass
เหล็ก
lèk
iron, steel
iron, steel
หลอดไฟฟ้า (หลอด)
lɔ̀ɔtfayfáa (lɔ̀ɔt)
light bulb
ไม้
máy
wood
ไม้สัก
máy sàk
teak
มือ (มือ)
mʉʉ (mʉʉ)
hand
นายกฯ, นายกรัฐมนตรี (ท่าน)
naayók, naayókrátthamontrii (thân)
prime minister (short form), prime minister (official title)
นานาภัณฑ์
naanaaphan
Nanaphan (name of a shop)
นึกออก
nʉ́kɔ̀ɔk
think about, can recall, can remember; to be able to recall to memory
เงินเบิก
ŋən bə̀ək
a deposit (in a bank)
พา
phaa
to take, escort
พลาสติก
phlâatsatìk
plastic
พึ่ง
phʉ̂ŋ
just (immediately before)
แรงเทียน
rɛɛŋthian
watt (measure of electricity)
สินค้าไทย
sǐnkháa thay
Thai merchandise
ซื้อไปฝาก, ซื้อมาฝาก
sʉ́ʉ pay fàak, sʉ́ʉ maa fàak
to buy something as a gift or souvenir for someone
ตั้ง
tâŋ
as much as, as many as
ตัด
tàt
to cut
ถ่ายรูป
thàayrûup
take pictures
ถ่านไฟฉาย (ก้อน)
thàanfaychǎay (kɔ̂ɔn)
flashlight batteries
ทำด้วย . . .
tham dûay. . .
made of
ท่าน
thân
he, she, they (third person) least intimate, superior status (rank or age) to speaker
ถม
thǒm
to make nielloware
ทอง
thɔɔŋ
gold
ถึง
thʉ̌ŋ
is used to indicate that a certain point, degree, or amount has been reached
Prev Index Next