Prev Index Next

Basic dialog: Mr. Smith meets a Thai in the provinces.


(Part I)

A: สวัสดีครับ
sawàtdii khráp
Hello.
B: คุณพูดภาษาไทยเก่งจัง
khun phûut phaasǎa thay kèŋ caŋ
You speak Thai very well.
เป็นคนชาติอะไรครับ
pen khon châat àray khráp
What nationality are you?
A: ผมเป็นคนอเมริกันครับ
phǒm pen khon ameeríkan khráp
I'm an American.
B: คุณพูดภาษาไทยได้ดีมากครับ
khun phûut phaasǎa thay dây dii mâak khráp
You (can) speak Thai very well.
A: ขอบคุณครับ
khɔ̀ɔp khun khráp
Thank you.
ผมพูดได้นิดหน่อยเท่านั้นครับ
phǒm phûut dâay nítnɔ̀y thâwnán khráp
I can only speak a little.
B: ใครสอนภาษาไทยคุณครับ
khray sɔ̌ɔn phaasǎa thay khun khráp
Who taught you Thai?
A: คุณนงนุชครับ
khun noŋnút khráp
Miss Nongnut.
เขาเป็นครูภาษาไทย
kháw pen khruu phaasǎa thay
She is a Thai language teacher
ที่โรงเรียนสอนภาษา
thîi rooŋrian sɔ̌ɔn phaasǎa
at the language school.

Grammar notes

จัง /caŋ/

จัง /caŋ/ 'extremely, a great deal, very much' is used as an intensifier for stative verbs like เก่ง /kèŋ/ , ดี /dii/ , สวย /sǔay/ , etc. It is used in making comments primarily. It never occurs in questions.

เก่ง /kèŋ/

เก่ง /kèŋ/ means to be skillful, adept, expert (at something). It occurs after verb phrases (เรียนหนังสือ /rian naŋsʉ̌ʉ/ , etc.) or before noun phrases (ภาษาไทย /phaasǎa thay/ , etc.).

1. เขาเรียนหนังสือเก่ง
kháw riannaŋsʉ̌ʉ kèŋ
(He learns with facility) He's a good student.
2. เขาเล่นดนตรีไม่เก่ง
kháw lên dontrii mây kèŋ
He plays (music) poorly.
3. ครูเขาเก่งภาษาญวน
khruu kháw kèŋ phaasǎa yuan
His teacher is good in Vietnamese.

เรียน เขียน อ่าน สอน /rian khǐan àan sɔ̌ɔn/

The verbs เรียน /rian/ 'study, learn', เขียน /khǐan/ 'write', อ่าน /àan/ 'read', and สอน /sɔ̌ɔn/ 'to teach' do not occur without object complements; if there is no other complement, หนังสือ /naŋsʉ̌ʉ/ is used, thus เรียนหนังสือ /rian naŋsʉ̌ʉ/ 'to study (in a school)', เขียนหนังสือ /khǐan naŋsʉ̌ʉ/ 'to write (books)', อ่านหนังสือ /àan naŋsʉ̌ʉ/ 'to read', and สอนหนังสือ /sɔ̌ɔn naŋsʉ̌ʉ/ 'to teach'.

Nationalities

The Thais use the following terms to refer to people of various nationalities:

 • For all nationalities: คน /khon/ + name of country
คนไทย
khon thay
a Thai
คนญี่ปุ่น
khon yîipùn
a Japanese
คนพม่า
khon phamâa
a Burmese
คนเยอรมัน
khon yəəraman
a German
คนอียิปต์
khon iiyíp
an Egyptian
etc.
 • For people from Malaysia, Indonesia, India, and the Middle East only: แขก /khɛ̀ɛk/ + Name of Country.
แขกมาเลเซีย
khɛ̀ɛk maaleesia
a Malaysian
แขกอียิปต์
khɛ̀ɛk iiyíp
an Egyptian
แขกอินเดีย
khɛ̀ɛk india
an Indian
etc.
 • The terms แขก /khɛ̀ɛk/ and ฝรั่ง /faràŋ/ are used alone to refer to certain large groups of people.
 • ฝรั่ง /faràŋ/ refers to white-skinned people, including Europeans, Australians, and white Americans.
Q: เขาเป็นฝรั่งใช่ไหม
kháw pen faràŋ chây mǎy
He's a 'farang', isn't he?
A: ใช่ครับ เขาเป็นคนสเปน
chây khráp kháw pen khon sapeen
That's right. He's Spanish.
 • แขก /khɛ̀ɛk/ refers to people from Malaysia, Indonesia, India, Ceylon, and the Middle East. (Normally dark-skinned people).
เขาเป็นแขก มาจากประเทศอินเดีย
kháw pen khɛ̀ɛk maacàak pràthêet india
He's a แขก /khɛ̀ɛk/. He comes from India.
 • The Moslem people living in South Thailand are referred to as ไทยอิสลาม /thay ìtsalaam/ 'Thai Moslem'.

เมือง /mʉaŋ/ + name of city

เมือง /mʉaŋ/ + (name of city) or name of city alone is used in colloquial language to refer to cities, thus เมืองวอชิงตัน /mʉaŋ wɔɔchiŋtan/ (or) วอชิงตัน /wɔɔchiŋtan/ 'Washington'. In the mass media กรุง /kruŋ/ + (name of city) is used to refer to some capital cities, thus กรุงโรม /kruŋ room/ 'Rome', กรุงปารีส /kruŋ paarîit/ 'Paris', etc.

เมือง /mʉaŋ/ + name of country

เมือง /mʉaŋ/ + (name of country) or name of country alone is frequently used in spoken Thai to refer to a country instead of ประเทศ /pràthêet/ + (name of country) which is more formal and is used in newspapers, speeches, etc.

เขามาจากญี่ปุ่น
kháw maa càak yîipùn
He comes from Japan.
เขามาจากเมืองญี่ปุ่น
kháw maa càak mʉaŋ yîipùn
He comes from Japan.
เขามาจากประเทศญี่ปุ่น
kháw maa càak pràthêet yîipùn
He comes from Japan.

position of ใคร /khray/

As was Indicated in 4.1, ใคร /khray/ usually occurs in the complement position after เป็น /pen/ (เขาเป็นใคร /kháw pen khray/ , etc.). In some situations ใคร /khray/ precedes เป็น /pen/ . Observe the following two examples:

1. จูเลียตเป็นใคร
cuulîat pen khray
Who's Juliet? (I never heard of her.)
2. ใครเป็นจูเลียต
khray pen cuulîat
Who's Juliet? (Who is playing the part of Juliet in the play by Shakespeare.)

When the main verb in the sentence is คือ /khʉʉ/ 'to be', if the subject of the sentence is a pronoun, ใคร /khray/ is in the complement position.

เขาคือใคร
kháw khʉʉ khray
Who is he?

With noun subjects ใคร /khray/ may precede or follow คือ /khʉʉ/ optionally:

คุณนงนุชคือใคร
khun noŋnút khʉʉ khray
Who is Nongnut?
or ใครคือคุณนงนุช
khray khʉʉ khun noŋnút

With verbs besides เป็น /pen/ and คือ /khʉʉ/ , ใคร /khray/ may occupy the subject or complement position:

ใครสอนภาษาไทย
khray sɔ̌ɔn phaasǎa thay
Who teaches Thai?
คุณประภาสสอนภาษาไทยให้ใคร
khun pràphâat sɔ̌ɔn phaasǎa thay hây khray
Who is Prapas teaching Thai to?

Grammar drills

Recognition and familiarization drill


1. เขาเป็น(คน)ไทย
kháw pen (khon) thay
He's a Thai.
2. เขาเป็น(คน)อเมริกัน
kháw pen (khon) ameeríkan
He's an American.
3. เขาเป็น(คน)อังกฤษ
kháw pen (khon) aŋkrìt
He's an Englishman.
4. เขาเป็น(คน)ฝรั่งเศส
kháw pen (khon) faràŋsèet
He's a Frenchman.
5. เขาเป็น(คน)เยอรมัน
kháw pen (khon) yəəraman
He's a German.
6. เขาเป็น(คน)จีน
kháw pen (khon) ciin
He's a Chinese.
7. เขาเป็น(คน)ญี่ปุ่น
kháw pen (khon) yîipùn
He's a Japanese.
8. เขาเป็น(คน)ลาว
kháw pen (khon) laaw
He's a Lao.
9. เขาเป็น(คน)ญวน
kháw pen (khon) yuan
He's a Vietnamese.
10. เขาเป็น(คน)พม่า
kháw pen (khon) phamâa
He's a Burmese.
11. เขาเป็น(คน)เขมร
kháw pen (khon) khaměen
He's a Cambodian.
12. เขาเป็น(คน)เกาหลี
kháw pen (khon) kawlǐi
He's a Korean.

Substitution drill


Cue Pattern
เขาเป็นคนไทย
kháw pen khon thay
คุณ
khun
คุณเป็นคนไทย
khun pen khon thay
คนอังกฤษ
khon aŋkrìt
คุณเป็นคนอังกฤษ
khun pen khon aŋkrìt
คนอเมริกัน
khon ameeríkan
คุณเป็นคนอเมริกัน
khun pen khon ameeríkan
เขา
kháw
เขาเป็นคนอเมริกัน
kháw pen khon ameeríkan
คุณจอห์น
khun cɔ̀ɔn
คุณจอห์นเป็นคนอเมริกัน
khun cɔ̀ɔn pen khon ameeríkan
เพื่อนผม
phʉ̂an phǒm
เพื่อนผมเป็นคนอเมริกัน
phʉ̂an phǒm pen khon ameeríkan
คนจีน
khon ciin
เพื่อนผมเป็นคนจีน
phʉ̂an phǒm pen khon ciin
เขา
kháw
เขาเป็นคนจีน
kháw pen khon ciin
คนพม่า
khon phamâa
เขาเป็นคนพม่า
kháw pen khon phamâa
คุณ
khun
คุณเป็นคนพม่า
khun pen khon phamâa
ไทย
thay
คุณเป็นคนไทย
khun pen khon thay

Recognition and familiarization drill


Question Response
1. เขาเป็นคนชาติอะไร
kháw pen khon châat àray
What nationality is he?
เขาเป็นคนไทย
kháw pen khon thay
He's a Thai.
2. เขาเป็นคนชาติอะไร
kháw pen khon châat àray
What nationality is he?
เขาเป็นญวน
kháw pen yuan
He's a Vietnamese.
3. เขาเป็นคนชาติอะไร
kháw pen khon châat àray
What nationality is he?
เขาเป็นคนอเมริกัน
kháw pen khon ameeríkan
He's American.
4. เขาเป็นคนชาติอะไร
kháw pen khon châat àray
What nationality is he?
เขาเป็นคนพม่า
kháw pen khon phamâa
He's Burmese.
5. เขาเป็นคนชาติอะไร
kháw pen khon châat àray
What nationality is he?
เขาเป็นคนจีน
kháw pen khon ciin
He's Chinese.

Transformation drill (Change to the negative in two ways.)


Affirmative Pattern Negative 1-Pattern Negative 2-Pattern
เขาเป็นคนญี่ปุ่น
kháw pen khon yîipùn
เขาไม่ใช่คนญี่ปุ่น
kháw mây chây khon yîipùn
เขาไม่ได้เป็นคนญี่ปุ่น
kháw mây dây pen khon yîipùn
เขาเป็นลาว
kháw pen laaw
เขาไม่ใช่ลาว
kháw mây chây laaw
เขาไม่ได้เป็นลาว
kháw mây dây pen laaw
เขาเป็นคนอังกฤษ
kháw pen khon aŋkrìt
เขาไม่ใช่คนอังกฤษ
kháw mây chây khon aŋkrìt
เขาไม่ได้เป็นคนอังกฤษ
kháw mây dây pen khon aŋkrìt
เขาเป็นญวน
kháw pen yuan
เขาไม่ใช่ญวน
kháw mây chây yuan
เขาไม่ได้เป็นญวน
kháw mây dây pen yuan

Response drill


Cue Question Response
จีน
ciin
เขาเป็นคนไทยใช่ไหม
kháw pen khon thay chây mǎy
ไม่ใช่
mây chây
เขาเป็นคนจีน
kháw pen khon ciin
ไม่ใช่คนไทย
mây chây khon thay
He's Thai, isn't he? No, he isn't.
He's Chinese.
He isn't Thai.
ลาว
laaw
เขาเป็นคนไทยใช่ไหม
kháw pen khon thay chây mǎy
ไม่ใช่ เขาเป็นคนลาว
mây chây kháw pen khon laaw
เขาเป็นคนลาว
kháw pen khon laaw
ไม่ใช่คนไทย
mây chây khon thay
He's Thai, isn't he? No, he isn't.
He's Lao.
He isn't Thai.
ลาว
laaw
คุณเป็นคนไทยหรือเปล่า
khun pen khon thay rʉ̌ʉplàaw
เปล่า/ไม่ใช่
plàw/mây chây
ผมเป็นคนลาว
phǒm pen khon laaw
ไม่ใช่คนไทย
mây chây khon thay
Are you Thai? No, I'm not. / I'm not.
I'm Lao.
I'm not a Thai.
พลเรือน
phonlarʉan
คุณเป็นทหารหรือเปล่า
khun pen thahǎan rʉ̌ʉplàaw
เปล่า/ไม่ใช่
plàw/mây chây
ผมเป็นพลเรือน
phǒm pen phonlarʉan
ไม่ใช่ทหาร
mây chây thahǎan
You're a soldier? No, I am not/No, I'm not.
I'm a civilian.
I'm not a soldier.
เจ้าหน้าที่สถานทูต
câwnâathîi sathǎanthûut
คุณเป็นเจ้าหน้าที่ยูซิสหรือ
khun pen câwnâathîi yuusít rʉ̌ʉ
เปล่า/ไม่ใช่
plàw/mây chây
ผมเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูต
phǒm pen câwnâathîi sathǎanthûut
ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ยูซิส
mây chây câwnâathîi yuusít
You are a USIS official? No, I'm not/No, I am not.
I'm an Embassy official.
I'm not a USIS official.
คนต่างจังหวัด
khon tàaŋ caŋwàt
คุณเป็นคนกรุงเทพฯใช่ไหม
khun pen khon kruŋthêep chây mǎy
ไม่ใช่/เปล่า
mây chây/plàw
ผมเป็นคนต่างจังหวัด
phǒm pen khon tàaŋ caŋwàt
ไม่ใช่คนกรุงเทพฯ
mây chây khon kruŋthêep
You are a Bangkoker, aren't you? No, I'm not/No, I am not.
I'm an out-of-towner.
I'm not a Bangkoker.
เพื่อน
phʉ̂an
เขาเป็นภรรยาคุณจอห์นหรือ
kháw pen phanrayaa khun cɔ̀ɔn rʉ̌ʉ
ไม่ใช่
mây chây
เขาเป็นเพื่อน
kháw pen phʉ̂an
ไม่ใช่ภรรยา
mây chây phanrayaa
She's John's wife? No, she isn't.
She's a friend.
She's not his wife.

Substitution drill


Cue Pattern
เขามาจาก(ประเทศ)ไทย
kháw maa càak (pràthêet) thay
He's from Thailand,
อเมริกา
ameeríkaa
เขามาจาก(ประเทศ)อเมริกา
kháw maa càak (pràthêet) ameeríkaa
He's from America.
ฝรั่งเศส
faràŋsèet
เขามาจาก(ประเทศ)ฝรั่งเศส
kháw maa càak (pràthêet) faràŋsèet
He's from France.
เวียตนาม
wîatnaam
เขามาจาก(ประเทศ)เวียตนาม
kháw maa càak (pràthêet) wîatnaam
He's from Vietnam.
พม่า
phamâa
เขามาจาก(ประเทศ)พม่า
kháw maa càak (pràthêet) phamâa
He's from Burma.
รัสเซีย
rátsia
เขามาจาก(ประเทศ)รัสเซีย
kháw maa càak (pràthêet) rátsia
He's from Russia.
จีน
ciin
เขามาจาก(ประเทศ)จีน
kháw maa càak (pràthêet) ciin
He's from China.
เขมร
khaměen
เขามาจาก(ประเทศ)เขมร
kháw maa càak (pràthêet) khaměen
He's from Cambodia.
มลายู
malaayuu
เขามาจาก(ประเทศ)มลายู
kháw maa càak (pràthêet) malaayuu
He's from Malaya.
ฟิลิปปินส์
fílíppin
เขามาจาก(ประเทศ)ฟิลิปปินส์
kháw maa càak (pràthêet) fílíppin
He's from the Philippines.

Transformation drill


Pattern 1 Pattern 2
เขาเป็นคนไทย
kháw pen khon thay
เขามาจาก(ประเทศ)ไทย
kháw maa càak (pràthêet) thay
เขาเป็นคนอังกฤษ
kháw pen khon aŋkrìt
เขามาจาก(ประเทศ)อังกฤษ
kháw maa càak (pràthêet) aŋkrìt
เขาเป็นคนญวน
kháw pen khon yuan
เขามาจาก(ประเทศ)เวียตนาม
kháw maa càak (pràthêet) wîatnaam
เขาเป็นคนรัสเซีย
kháw pen khon rátsia
เขามาจาก(ประเทศ)รัสเซีย
kháw maa càak (pràthêet) rátsia
เขาเป็นคนญี่ปุ่น
kháw pen khon yîipùn
เขามาจาก(ประเทศ)ญี่ปุ่น
kháw maa càak (pràthêet) yîipùn
เขาเป็นคนอินเดีย
kháw pen khon india
เขามาจาก(ประเทศ)อินเดีย
kháw maa càak (pràthêet) india

Substitution drill


Have two students do the following exchange substituting the cue words in bold.

Student 1: เขาเป็นคนญวน ใช่ไหมครับ /kháw pen khon yuan chây mǎy khráp/
Student 2: ไม่ใช่ เขาเป็นคนไทยครับ /mây chây kháw pen khon thay khráp/
Student 1: มาจากประเทศไทยหรือครับ /maa càak pràthêet thay rʉ̌ʉ khráp/
Student 2: ครับ /khráp/
1. เยอรมัน, ฝรั่งเศส
yəəraman, faràŋsèet
4. รัสเซีย, สเปน
rátsia, sapeen
2. ลาว, เกาหลี
laaw, kawlǐi
5. อังกฤษ, อเมริกัน/อเมริกา
aŋkrìt, ameeríkan/ameeríkaa
3. ญี่ปุ่น, จีน
yîipùn, ciin

Substitution drill


Cue Question Response
กรุงเทพฯ
kruŋthêep
คุณมาจากเมืองอะไร
khun maa càak mʉaŋ àray
ผมมาจากกรุงเทพฯ
phǒm maa càak kruŋthêep
What city do you come from? Bangkok.
วอชิงตัน
wɔɔchiŋtan
คุณมาจากเมืองอะไร
khun maa càak mʉaŋ àray
ผมมาจากกรุงวอชิงตัน
phǒm maa càak kruŋ wɔɔchiŋtan
What city do you come from? Washington.
นิวยอร์ค
niwyɔ̂ɔk
คุณมาจากเมืองอะไร
khun maa càak mʉaŋ àray
ผมมาจากนิวยอร์ค
phǒm maa càak niwyɔ̂ɔk
What city do you come from? New York.
กรุงโรม
kruŋ room
คุณมาจากเมืองอะไร
khun maa càak mʉaŋ àray
ผมมาจากกรุงโรม
phǒm maa càak kruŋ room
What city do you come from? Rome.
กรุงลอนดอน
kruŋ lɔɔndɔɔn
คุณมาจากเมืองอะไร
khun maa càak mʉaŋ àray
ผมมาจากกรุงลอนดอน
phǒm maa càak kruŋ lɔɔndɔɔn
What city do you come from? London.
ลอนดอน
lɔɔndɔɔn
คุณมาจากเมืองอะไร
khun maa càak mʉaŋ àray
ผมมาจากลอนดอน
phǒm maa càak lɔɔndɔɔn
What city do you come from? London.
เดนเวอร์
deenwəə
คุณมาจากเมืองอะไร
khun maa càak mʉaŋ àray
ผมมาจากเดนเวอร์
phǒm maa càak deenwəə
What city do you come from? Denver.
ซานฟรานซิสโก
saanfraansítsakoo
คุณมาจากเมืองอะไร
khun maa càak mʉaŋ àray
ผมมาจากซานฟรานซิสโก
phǒm maa càak saanfraansítsakoo
What city do you come from? San Francisco.

Substitution transformation drill


Cue Pattern 1 Pattern 2
อังกฤษ, อเมริกา
aŋkrìt, ameeríkaa
เขามาจากอังกฤษ
kháw maa càak aŋkrìt
เขาไม่ได้มาจากอเมริกา
kháw mây dây maa càak ameeríkaa
ลอนดอน, นิวยอร์ค
lɔɔndɔɔn, niwyɔ̂ɔk
เขามาจากลอนดอน
kháw maa càak lɔɔndɔɔn
เขาไม่ได้มาจากนิวยอร์ค
kháw mây dây maa càak niwyɔ̂ɔk
ปารีส, โตเกียว
paarîit, tookiaw
เขามาจาก(กรุง)ปารีส
kháw maa càak (kruŋ) paarîit
เขาไม่ได้มาจาก(กรุง)โตเกียว
kháw mây dây maa càak (kruŋ) tookiaw
วอชิงตัน, เดนเวอร์
wɔɔchiŋtan, deenwəə
เขามาจากวอชิงตัน
kháw maa càak wɔɔchiŋtan
เขาไม่ได้มาจากเดนเวอร์
kháw mây dây maa càak deenwəə
ฝรั่งเศส, เยอรมัน
faràŋsèet, yəəraman
เขามาจากฝรั่งเศส
kháw maa càak faràŋsèet
เขาไม่ได้มาจากเยอรมัน
kháw mây dây maa càak yəəraman

Recognition and familiarization drill


1. เขาเป็นฝรั่ง มาจากปารีส
kháw pen faràŋ maa càak paarîit
He's a 'farang'. He comes from Paris.
2. เขาเป็นแขก มาจากมลายู
kháw pen khɛ̀ɛk maa càak malaayuu
He's a 'kheek'. He comes from Malaya.
3. เขาเป็นคนไทย มาจากเมืองไทย
kháw pen khon thay maa càak mʉaŋ thay
He's a Thai. He comes from Thailand.
4. เขาเป็นแขก มาจากประเทศอินเดีย
kháw pen khɛ̀ɛk maa càak pràthêet india
He's a 'kheek'. He comes from India.
5. เขาเป็นฝรั่ง มาจากประเทศอังกฤษ
kháw pen faràŋ maa càak pràthêet aŋkrìt
He's 'farang'. He comes from England.
6. เขาเป็นคนจีน มาจากฮ่องกง
kháw pen khonciin maa càak hɔ̂ŋkoŋ
He's Chinese. He comes from Hong Kong.
7. เขาเป็นคนไทยอิสลาม มาจากปัตตานี
kháw pen khon thay ìtlaam maa càak pàttaanii
He's a Thai Moslem. He comes from Pattani.
8. เขาเป็นฝรั่ง มาจากวอชิงตัน
kháw pen faràŋ maa càak wɔɔchiŋtan
He's a 'farang'. He comes from Washington.

Substitution drill


Substitute the cue words in one of the exchanges below (only one will fit the cue word): MODEL I: (for แขก /khɛ̀ɛk/) Cue word: คนมลายู /khon malaayuu/

A: เพื่อนคุณเป็นฝรั่ง ใช่ไหม
phʉ̂an khun pen faràŋ chây mǎy
B: ไม่ใช่ เป็นแขก
mây chây pen khɛ̀ɛk
A: มาจากประเทศไหน
maacàak pràthêet nǎy
B: มาจากมลายู
maa càak malaayuu

MODEL II: (for others) Cue word: คนฝรั่งเศส /khon faràŋsèet/ /ไทย /thay/

A: เพื่อนคุณเป็นฝรั่ง ใช่ไหม
phʉ̂an khun pen faràŋ chây mǎy
B: ใช่ครับ เป็นคนฝรั่งเศส
chây khráp pen khon faràŋsèet
ไม่ใช่ครับ เป็นคนไทย
mây chây khráp pen khon thay
1. ณี่ปุ่น
yîipʉ̀n
6. เขมร
khaměen
2. อินเดีย
india
7. สเปน
sapeen
3. รัสเซีย
rátsia
8. มลายู
malaayuu
4. อเมริกัน
ameeríkan
9. พม่า
phamâa
5. อินโดนีเซีย
indooniisia
10. ลาว
laaw

Recognition and familiarization drill


1. คนไทยพูดภาษาไทย
khon thay phûut phaasǎa thay
Thais speak Thai.
2. คนอเมริกันพูดภาษาอังกฤษ
khon ameeríkan phûut phaasǎa aŋkrìt
Americans speak English.
3. คนอังกฤษพูดภาษาอังกฤษ
khon aŋkrìt phûut phaasǎa aŋkrìt
Englishmen speak English.
4. คนจีนพูดภาษาจีน
khon ciin phûut phaasǎa ciin
Chinese speak Chinese.
5. คนลาวพูดภาษาลาว
khon laaw phûut phaasǎa laaw
Lao speak Laotian.
6. คนมลายูพูดภาษามลายู
khon malaayuu phûut phaasǎa malaayuu
Malayans speak Malay.
7. คนญวนพูดภาษาญวน
khon yuan phûut phaasǎa yuan
Vietnamese speak Vietnamese.
8. คนออสเตรเลียพูดภาษาอังกฤษ
khon ɔ̀ɔttreelia phûut phaasǎa aŋkrìt
Australians speak English.

Substitution drill


Cue Pattern
รัสเซีย
rátsia
คนรัสเซียพูดภาษารัสเซีย
khon rátsia phûut phaasǎa rátsia
เกาหลี
kawlǐi
คนเกาหลีพูดภาษาเกาหลี
khon kawlǐi phûut phaasǎa kawlǐi
ญี่ปุ่น
yîipùn
คนญี่ปุ่นพูดภาษาญี่ปุ่น
khon yîipùn phûut phaasǎa yîipùn
เขมร
khaměen
คนเขมรพูดภาษาเขมร
khon khaměen phûut phaasǎa khaměen
พม่า
phamâa
คนพม่าพูดภาษาพม่า
khon phamâa phûut phaasǎa phamâa

Substitution drill


Have two students engage in the following exchange, substituting the cue words below for those underlined: Cue: พม่า /phamâa/ , จีน /ciin/

Student 1: ที่พม่าเขาพูดภาษาจีน ใช่ไหม
thîi phamâa kháw phûut phaasǎa ciin chây mǎy
Student 2: ไม่ใช่ เขาพูดภาษาพม่า
mây chây kháw phûut phaasǎa phamâa
เขาไม่ได้พูดภาษาจีน
kháw mây dây phûut phaasǎa ciin
1. ฝรั่งเศส เยอรมัน
faràŋsèet yəəraman
7. ฮ่องกง เวียตนาม
hɔ̂ŋkoŋ wîatnaam
2. อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น
indooniisia, yîipùn
8. ไทย, มลายู
thay, malaayuu
3. สเปน, อิตาเลียน
sapeen, ìtaalian
9. นิวยอร์ค, เกาหลี
niwyɔ̂ɔk, kawlǐi
4. เมืองไทย, ไทย
mʉaŋ thay, thay
10. รัฐมิชิแกน , ไทย
rát míchíkɛɛn, thay
5. อเมริกา, อังกฤษ
ameeríkaa, aŋkrìt
11. บอสตัน, รัสเซีย
bɔ̀ɔttan, rátsia
6. เขมร, ลาว
khaměen, laaw
12. รัฐอินเดียนา, อังกฤษ
rát indianaa, aŋkrìt

Substitution drill


Cue Pattern
ไทย
thay
เขาพูดภาษาไทยได้
kháw phûut phaasǎa thay dâay
He can speak Thai.
ลาว
laaw
เขาพูดภาษาลาวได้
kháw phûut phaasǎa laaw dâay
He can speak Lao.
เยอรมัน
yəəraman
เขาพูดภาษาเยอรมันได้
kháw phûut phaasǎa yəəraman dâay
He can speak German.
สเปน
sapeen
เขาพูดภาษาสเปนได้
kháw phûut phaasǎa sapeen dâay
He can speak Spanish.
รัสเซีย
rátsia
เขาพูดภาษารัสเซียได้
kháw phûut phaasǎa rátsia dâay
He can speak Russian.
จีน
ciin
เขาพูดภาษาจีนได้
kháw phûut phaasǎa ciin dâay
He can speak Chinese.
ญวน
yuan
เขาพูดภาษาญวนได้
kháw phûut phaasǎa yuan dâay
He can speak Vietnamese.
มลายู
malaayuu
เขาพูดภาษามลายูได้
kháw phûut phaasǎa malaayuu dâay
He can speak Malayan.
พม่า
phamâa
เขาพูดภาษาพม่าได้
kháw phûut phaasǎa phamâa dâay
He can speak Burmese.

Substitution drill

Ask the students what languages they can speak, using the following patterns:

Instructor: คุณพูดภาษา(...)ได้ไหมครับ
khun phûut phaasǎa (...) dây mǎy khráp
Can you speak (...)?
Student: ได้ครับ
dâay khráp
Yes, I can.
ไม่ได้ครับ
mây dây khráp
No, I can't.

Substitution drill


Cue Pattern
นักเรียนคนนี่เก่งภาษาไทยไหม
nákrian khon nîi kèŋ phaasǎa thay mǎy
Is that studentn good in Thai?
คุณจอห์น
khun cɔ̀ɔn
คุณจอห์นเก่งภาษาไทยไหม
khun cɔ̀ɔn kèŋ phaasǎa thay mǎy
Is John good in Thai?
อังกฤษ
aŋkrìt
คุณจอห์นเก่งภาษาอังกฤษไหม
khun cɔ̀ɔn kèŋ phaasǎa aŋkrìt mǎy
Is John good in English?
ปรีชา
priichaa
คุณปรีชาเก่งภาษาอังกฤษไหม
khun priichaa kèŋ phaasǎa aŋkrìt mǎy
Is Prichaa good in English?
ฝรั่งเศส
faràŋsèet
คุณปรีชาเก่งภาษาฝรั่งเศสไหม
khun priichaa kèŋ phaasǎa faràŋsèet mǎy
Is Prichaa good in French?
ครูเขา
khruu kháw
ครูเขาเก่งภาษาฝรั่งเศสไหม
khruu kháw kèŋ phaasǎa faràŋsèet mǎy
Is his teacher good in French?
ลาว
laaw
ครูเขาเก่งภาษาลาวไหม
khruu kháw kèŋ phaasǎa laaw mǎy
Is his teacher good in Lao?

Substitution drill


Cue Pattern
นักเรียนคนนั้นเรียนหนังสือเก่ง
nákrian khon nán rian naŋsʉ̌ʉ kèŋ
That student learns rapidly,
เขา
kháw
เขาเรียนหนังสือเก่ง
kháw rian naŋsʉ̌ʉ kèŋ
He learns rapidly.
เขียนหนังสือไทย
khǐan naŋsʉ̌ʉ thay
เขาเขียนหนังสือไทยเก่ง
kháw khǐan naŋsʉ̌ʉ thay kèŋ
He writes Thai well.
คุณ
khun
คุณเขียนหนังสือไทยเก่ง
khun khǐan naŋsʉ̌ʉ thay kèŋ
You write Thai well.
พูดภาษาญวน
phûut phaasǎa yuan
คุณพูดภาษาญวนเก่ง
khun phûut phaasǎa yuan kèŋ
You speak Vietnamese well.
ครูผม
khruu phǒm
ครูผมพูดภาษาญวนเก่ง
khruu phǒm phûut phaasǎa yuan kèŋ
My teacher speaks Vietnamese well.
สอนหนังสือ
sɔ̌ɔn naŋsʉ̌ʉ
ครูผมสอนหนังสือเก่ง
khruu phǒm sɔ̌ɔn naŋsʉ̌ʉ kèŋ
My teacher teaches well.

Exercises

 1. Using a weekly news magazine or daily newspaper have one student find out from another what the nationality of various people is.
 2. Have one student find out from another what languages are spoken in Asia (Use map below).
 3. Have students find out what languages other students speak and how well.
 4. Have students find out what city and state other students come from.

To the instructor: Have the students ask the questions in as many different ways as possible. 79

Comprehension test

The teacher reads each of the passages below two times at normal speed with a pause between the two readings. The students listen and take notes if they wish. Then the teacher asks them the questions below. The students are not to look at the book during this time.

 1. ผมมีเพื่อน เขาเป็นแขก มาจากมลายู เขาพูดภาษามลายูได้ /phǒm mii phʉ̂an kháw pen khɛ̀ɛk maa càak malaayuu kháw phûut phaasǎa malaayuu dâay/
  1. เพื่อนผมพูดภาษามลายูได้ไหม /phʉ̂an phǒm phûut phaasǎa malaayuu dây mǎy/
  2. เขาเป็นฝรั่ง ใช่ไหมครับ /kháw pen faràŋ chây mǎy khráp/
  3. เขามาจากประเทศไหน /kháw maa càak pràthêet nǎy/
 2. ครูผมเก่งภาษาพม่า เขาเป็นคนอเมริกัน ภรรยาเขาทำงานที่ยูซิส /khruu phǒm kèŋ phaasǎa phamâa kháw pen khon ameeríkan phanrayaa kháw thamŋaan thîi yuusít/
  1. ภรรยาคุณครูผมไม่ได้ทำงานหรือครับ /phanrayaa khun khruu phǒm mây dây thamŋaan rʉ̌ʉ khráp/
  2. ครูผมพูดภาษาพม่าได้ไหม /khruu phǒm phûut phaasǎa phamâa dây mǎy/
  3. ครูเป็นฝรั่ง ใช่ไหม /khruu pen faràŋ chây mǎy/
 3. ทหารมาจากประเทศเยอรมัน เขาเป็นคนเยอรมัน ภรรยาเขาเป็นครูภาษาไทย /thahǎan maacàak pràthêet yəəraman kháw pen khon yəəraman phanrayaa kháw pen khruu phaasǎa thay/
  1. ทหารมีภรรยาหรือครับ /thahǎan mii phanrayaa rʉ̌ʉ khráp/
  2. ครูภาษาไทยเป็นคนเยอรมัน ใช่ไหม /khruu phaasǎa thay pen khon yəəraman chây mǎy/
  3. ทหารเป็นแขก ใช่ไหม /thahǎan pen khɛ̀ɛk chây mǎy/
 4. เขาเป็นแขก มาจากประเทศอินเดีย เขาเป็นหมอ ทำงานที่โรงพยาบาลจุฬา เขาชื่อวาณี /kháw pen khɛ̀ɛk maa càak pràthêet india kháw pen mɔ̌ɔ thamŋaan thîi rooŋphayaabaan cùlaa kháw chʉ̂ʉ waanii/
  1. คุณหมอชื่ออะไร /khunmɔ̌ɔ chʉ̂ʉ àray/
  2. เขาทำงานหรีอเปล่า /kháw thamŋaan rʉ̌ʉ plàw/
  3. เขาทำงานที่ไหน /kháw thamŋaan thîinǎy/
  4. เขาเป็นแขก ใช่ไหม /kháw pen khɛ̀ɛk chây mǎy/
  5. เขามาจากประเทศมลายู ใช่ไหม /kháw maa càak pràthêet malaayuu chây mǎy/
  6. คุณวาณีเป็นอะไรที่โรงพยาบาลจุฬา /khun waanii pen àray thîi rooŋphayaabaan cùlaa/
 5. นักเรียนเป็นแขกอินโดนีเซีย เขาเรียนภาษาญวน เขาเรียนเก่งมาก ภรรยาเขาเป็นฝรั่ง มาจากปารีส คุณแม่เขามาจากกรุงจาการ์ตา /nákrian pen khɛ̀ɛk indooniisia kháw rian phaasǎa yuan kháw rian kèŋ mâak phanrayaa kháw pen faràŋ maa càak paarîit khun mɛ̂ɛ kháw maa càak kruŋ caakaatâa/
  1. นักเรียนเรียนภาษาอะไร /nákrian rian phaasǎa àray/
  2. เขาเรียนเก่งไหม /kháw rian kèŋ mǎy/
  3. ภรรยาเขาไม่ได้เป็นแขกหรือครับ /phanrayaa kháw mây dây pen khɛ̀ɛk rʉ̌ʉ khráp/
  4. คุณแม่มาจากไหน /khunmɛ̂ɛ maa càak nǎy/
  5. นักเรียนเก่งภาษาญวนไหม /nákrian kèŋ phaasǎa yuan mǎy/
  6. นักเรียนเป็นฝรั่ง ใช่ไหม /nákrian pen faràŋ chây mǎy/
  7. ที่กรุงจาการ์ตาเขาพูดภาษาจีน ใช่ไหมครับ /thîi kruŋ caakaatâa kháw phûut phaasǎa ciin chây mǎy khráp/
 6. เพื่อนผมเก่งภาษาเกาหลี เขาเป็นฝรั่ง มาจากประเทศอิตาลี เขาทำงานที่กรุงโรม เขาเป็นทหาร /phʉ̂an phǒm kèŋ phaasǎa kawlǐi kháw pen faràŋ maa càak pràthêet ìtaalii kháw thamŋaan thîi kruŋ room kháw pen thahǎan/
  1. เพื่อนคุณเป็นหมอ ใช่ไหมครับ /phʉ̂an khun pen mɔ̌ɔ chây mǎy khráp/
  2. เขาเก่งภาษาอะไร /kháw kèŋ phaasǎa àray/
  3. เขาเป็นคนชาติอะไร /kháw pen khon châat àray/
  4. เขามาจากประเทศไหน /kháw maa càak pràthêet nǎy/
  5. เขาเป็นแขก ใช่ไหม /kháw pen khɛ̀ɛk chây mǎy/
  6. เขาทำงานหรือเปล่า /kháw thamŋaan rʉ̌ʉplàaw/
  7. เขาทำงานที่ไหน /kháw thamŋaan thîinǎy/
 7. นี่รูปภรรยาผม รูปนี้สวยมาก เขาเป็นคนจีน มาจากฮ่องกง เขาไม่ได้ทำงาน เป็นแม่บ้าน /nîi rûup phanrayaa phǒm rûup níi sǔay mâak kháw pen khonciin maa càak hɔ̂ŋkoŋ kháw mây dây thamŋaan pen mɛ̂ɛbâan/
  1. นี่รูปภรรยาผม ใช่ไหม /nîi rûup phanrayaa phǒm chây mǎy/
  2. ภรรยาผมเป็นคนชาติอะไร /phanrayaa phǒm pen khon châat àray/
  3. เขาเป็นครูที่ไหน /kháw pen khruu thîinǎy/
  4. รูปภรรยาผมสวยไหม /rûup phanrayaa phǒm sǔay mǎy/
  5. ภรรยาผมทำงานหรือเปล่า /phanrayaa phǒm thamŋaan rʉ̌ʉplàaw/

Vocabulary

อเมริกา
ameeríkaa
America
อเมริกัน
ameeríkan
American
อังกฤษ
aŋkrìt
England, English
อินเดีย
india
India, Indian
อินโดนีเซีย
indooniisia
Indonesia, Indonesian
อินเดียนา
india naa
Indiana
อิตาเลียน
ìtaalian
Italian (อิตาลี /ìtaalii/ 'Italy')
ออสเตรเลีย
ɔ̀ɔttreelia
Australia, Australian
บอสตัน
bɔ̀ɔttan
Boston
จาก
càak
from
จัง
caŋ
extremely, a great deal
ชาติ(ชาติ)
châat (châat)
nationality, nation, race
จีน
ciin
China, Chinese
เดนเวอร์
deenwəə
Denver
ฝรั่ง(คน)
faràŋ (khon)
white-skinned people, Including Europeans, Austraians, white Americans, etc.
ฝรั่งเศส
faràŋsèet
France, French
ฟิลิปปินส์
fílíppin
Philippines, Philippine
ฮ่องกง
hɔ̂ŋkoŋ
Hong Kong
เยอรมัน
yəəraman
Germany, German
ญี่ปุ่น
yîipùn
Japan, Japanese
ญวน
yuan
Vietnam, Vietnamese
เกาหลี
kawlǐi
Korea, Korean
เก่ง
kèŋ
to be expert, skillful (at doing something)
เขมร
khaměen
Cambodia, Cambodian
แขก (คน)
khɛ̀ɛk (khon)
dark-skinned people, Moslems and Hindus in particular
เขียน
khǐan
to write
กรุง (กรุง)
kruŋ (kruŋ)
city (used to refer to some capitol cities)
กรุงเทพฯ
kruŋthêep
Bangkok
ลาว
laaw
Laos, Lao, Laotian
ลอนดอน
lɔɔndɔɔn
London
มาก
mâak
very much, a lot of
มลายู
malaayuu
Malaya
มิชิแกน
mí chí kɛɛn
Michigan
เมือง (เมือง)
mʉaŋ (mʉaŋ)
city, country (nation)
นิดหน่อย
nítnɔ̀y
a little
นิวยอร์ก
newyɔ̂ɔk
New York
ปารีส
paarîit
Paris
ปัตตานี
pàttaanii
Pattini (city in South Thailand)
ภาษา (ภาษา)
phaasǎa (phaasǎa)
language, speech
พม่า
phamâa
Burma, Burmese
รัฐ (rat)
rát (rat)
state, nation
เรียน
rian
to study, learn
โรม
room
Rome
สเปน
sapeen
Spain
ซานฟรานซิสโก
saanfraansítsakoo
San Francisco
สอน
sɔ̌ɔn
to teach
ไทย
thay
Thai
เท่านั้น
thâwnán
only, only that (much)
โตเกียว
tookiaw
Tokyo
เวียดนาม
wîatnaam
Vietnam, Vietnamese

Countriesinasia.jpg

Prev Index Next