Lesson 12

Trace the letters, following the dots. Think about the pronunciation as you write.

จืด คืน ยืม มืด ลืม คือ
ฝึก นึก ยึด ตึก ดึง ฝึก
โล โต โค โบ โง โพ

Now try writing these words. The consonants go between the lines, with the vowels above.

นึกคิด มีดโกน มืดทึบ ขึงพืด ดินปืน
นึกถึง มือถือ มือปืน คิดถึง สิงโต
ผืนโลก ดินจืด พึงมี ยึดติด ฝีมือ
ฮือฮา ผืนดิน หิวโซ ยิงปืน พิลึก