Lesson 29

Trace the letters, following the dots. Think about the pronunciation as you write.

ศ ศ ศ ศ ศ ศ ศ ศ
ษ ษ ษ ษ ษ ษ ษ ษ

Now try writing these words:

วงศ์ พิเศษ ยักษ์ พิทักษ์ เศษ
พงศ์ รักษ์ รักษ์ วิพากษ์ วิเศษ
ศักดิ์ศรี องครักษ์ ปักษ์ เศษส่วน

Finally, try writing these words between the lines.

ศศิ ปรปักษ์ วงศ์วาน เทพารักษ์ ผู้วิเศษ
อารักษ์ มหาวงศ์ ไตรยางศ์ ไตรยางศ์
ประจักษ์พยาน คู่ปรปักษ์ เศษเกิน ตรัยตรึงศ์